ןזמרפו םירבונצ ,הרבסוכ וטספ
יחלקו הציפ ,םיכירכ לע החירמל ןתינה ,בטור לש גוס אוה וטספ
.םידואמ תוקריו קרמ ,הטספל תפסותכ ןיוצמ אוה .סרית
'םירישע' םבורש ןוויכ ,לוביתה יבשע לכ תא בטיה ףוטשל יוצר
.הרבדה ירמוחב

הנכה
ןוזמ דבעמב םילעה תא םינחוט
,םירמוחה רתי תא םיפיסומו
.ןמשה דבלמ

,לעופ ןוזמה דבעמש ןמזב
תיזה ןמש תא םיפיסומ
.יוצר םקרמ תלבקל םילברעמו
.רוחש לפלפבו חלמב םילבתמ

.םישיגמו תוקד 5 דומעל םיחינמ

הרעה
.םוש ןש תבורעתל ףיסוהל ןתינ

ןוויג
,םוקיליזבב שמתשהל ןתינ
.היליזורטפו הרבסוכ םוקמב
םיביכרמ
,היירט הרבסוכ ןפוחה אולמ -
הסוחד.סוכ) םילעה אלל   
(םילעב   
 אלל ,היירט היליזורטפ טעמ -
(סוכ 1/2) םילועבג   
םייולק םירבונצ סוכ 1/3 -
השבי תבחמב תולק   
ןזמרפ תניבג סוכ 1/4 -
תררוגמ   
ןמש תויפכ 6 דע 5 -
הרק השיבכמ   
םעטה יפל רוחש לפלפו חלמ -