תוינבגע םע ריהמ םחל
םירוחש םיתיז ,תושבוימ
םוקיליזבו
םתא ךא ,תיב תרצות םחל לש םעטמ תונהל םכל קשחתמ  םא
,יתימא ןדעמ אוה הז ריהמ םחל ,םירמש םע קסעתהל םידחופ
.םיזיע תניבג וא/ו תיז ןמש תרעק םע שיגהל רשפאש
 
הנכה
,חמק םיבברעמ תחא הרעקב
.הדוס תקבאו הטיח טבנ

 תא םיבברעמ ,הינש הרעקב
.םירמוחה רתי

חמקה תרעקב המוג םירצוי
תבורעת תא המינפ םיקצויו
.םילזונה

דע ,ץע ףכב ,בטיה םיבברעמ
םיפיסומ) רודכ ןימ רצונש
(ךרוצ שי םא חמק דוע
חטשמל רודכה תא םיריבעמו
.חמוקמ

תוקד 5 ךשמ קצבה תא םישל
שי םא ,חמק דוע םיפיסומ)
קיבד וניא אוהש דע ,(ךרוצ
.רתוי

תינבתב םיחינמו רכיכ םירצוי
.טנמגרפ ריינב תדפורמ

רכיכב םיקומע םיכתח 2 םירצוי
שארמ םמוחמ רונתב םיפואו
 25 דע 20 ךשמ ,תולעמ 190-ל
.םחלה תמחשה דע וא תוקד

םיביכרמ
םחל חמק תוסוכ 1 3/4 -
ליגר חמק וא   
הטיח טבנ סוכ 1/2 -
חלמ תיפכ 1/4 -
הדוס תקבא תיפכ 1/4 -
הפורט הציב 1 -
שבד וא ריהב םוח רכוס ףכ 1 -
ןויוויר סוכ 1 -
תושבוימ תוינבגע תופכ 3 -
קד תוצוצקו תוננוסמ ,ןמשב   
יוצר) םירוחש םיתיז תופכ 3 -
םינעלוגמ ,(הטמלק ןזמ   
קד םיצוצקו  
םיירט םוקיליזב ילע ףכ 1 -
םיצוצק  

טושיקל
השרבהל הציב וא בלח ,םימ
רוזיפל רקווקו