ריהמ תוינבגע קרמ
ריהמ תוינבגע קרמ
םיאתמה ,ןיזמו הנכה ריהמ קרמ
תוינבגעה ןהב ,תונועל דחוימב
.עפשב תויוצמ
קרמה תא ךימסמ רקאווקה
.רישע  םעט ףיסומו

.תוסוכ 4
.דבלב תוקד 15-כ תכרוא הנכהה

 
הנכה
ירלסה ,רזגה ,לצבה תא םילשבמ
.תוקד 5 ךשמב דחיב םושהו

דבעמב תוינבגעה תא םיריבעמ
.םימה םע ריסל םיפיסומו ןוזמ

.הנטק שא לע תוקד 10 םילשבמ

רקאווקה תא םילוק ,םייתניב
.ביהזמ אוהש דע ,השבי תבחמב
תעינמל ,הקד ךשמ שוחבל שי
.הכירח

 ךות לא רקווקה תא םישחוב
5 דוע לשבל םיכישממו קרמה

.ךימסי קרמהש ,תוקד 10 דע

םיביכרמ
רקאווק סוכ 1/2 -
(לעוש תלוביש)  
ןמש ףכ -
ץוצק ,ינוניב לצב 1 -
תויבוקל ךותח ,לודג רזג 1 -
ץוצק ,ירלס לועבג 1 -
השותכ םוש ןש 1 -
תוצוצק) תוינבגע  6 - 8 -
תולשב תוינבגע ןיאו הדימב  
  שמתשהל רשפא ,תיבב  
 ,(תוינבגע ץימ תוסוכ 1.5-ב  
םימ תוסוכ 2 -
םוח רכוס ףכ 1 -
וזימ וא היוס בטור ,חלמ -
 לפלפו ,םימ  טעמב ללודמ   
םעטה יפל