םייולק םילפלפ ,בטור
םיאתמ אוה .יטטאיד ,ינועבצ בטור אוה םייולק םילפלפ בטור
.קרמל תפסותכו םיגד ,תוטספ ,הציפ ,תוקריל

בטור סוכ 1

 
הנכה
םירחוב .רונתב לירגה תא םיממחמ
.(גנוד) הוועש אלל םילפלפ

.םישביימו בטיה םיפטוש
.םיניערגה תא םיאיצומו םיצוח
,הייפא ףד לע וא תינבתב םיחינמ
.הטמ יפלכ ךותחה דצה םע

םירצונש דע ,םילפלפה תא םילוק
תא שירבהל ןתינ) םירוחש םימתכ
היילקהש ידכ ,תיז ןמשב םילפלפה
.(הדיחא היהית

םיסכמ .הרעקב םיחינמו םיאיצומ
.םיפלקמו תוקד 10 דע 5 םיכחמו

םייולקה םילפלפה תא םיריבעמ
.החממ וא ןוזמ דבעמב
.דיחא בטור תלבקל דע םינחוט
םיפיסומו לפלפבו חלמב םילבתמ
.םעטה יפל ,ץמוח

.תולק םיממחמ ,הטספ לע שומישל

ןוויג
םיבוהצ םילפלפב שמתשהל ןתינ
.םימודאב םוקמב
םיביכרמ
םימודא םילפלפ 3 -
םילודג   
ץמוח תופיט רפסמ -
(יחרכה אל)   
יפל ,לפלפו חלמ -
םעטה