לבותמ םושמוש חלמ
הרבסוכו ןומכב
טעמכו םחל ,תוטספ ,םיטלס לע רזפל ןתינש ,חלמל רדהנ ףילחת
!רבד לכ לע
 
הנכה
םינחוטו דחי םירמוחה לכ תא םילוק
.הפק ןחוטב וא שתכמו ילעב
םושהש ,הדימה לע רתי ןוחטל ןיא
.ןמש ידמ רתוי שירפי אל
הרעה
חלמ ליכמ הז ןוכתמ יכ ,רוכזל שי
םילבוסל חלמ ףילחת הווהמ וניאו
תיחפהל םישרדנה ,םד ץחל רתימ
.חלמה תכירצ תא
םיביכרמ
םושמוש סוכ 1/2 -
הרבסוכ יערז ףכ 1 -
ןומכ יערז ףכ 1 -
סג חלמ תיפכ 1/4 -