הריב םחל
םחל רכיכ 1     
הנכה
.תולעמ 180-ל רונתה תא וממח

20 םחל תינבתב הוועש ריינ וסרפ
תא םג ונמשו תנמושמ ,מ"ס 13 לע
.(ןומיש רמוח לכ וא האמחב) ריינה

םיקצומה םירמוחה לכ תא וסינכה
לברעמ תרעק וא ןוזמ דבעמ תרעקל
,(ץע ףכ תרזעב םג תאז עצבל ןתינ)
ופיסוה ,ןוזמה דבעמ תלעפה ךות
.הריבה תא

הסיע תלבק דע ,דבעל וכישמה
.הדיחאו הקלח

ופצו םחלה תינבתל הסיעה תא וקצ
.הלעמלמ האמחב

.תוקד 50 דע 45 ךשמ רונתב ופא

םיביכרמ
םחל חמק םילפס 3
 הייפא תקבא תויפכ 3
חלמ תיפכ 3/4
הייפאל הדוס תיפכ 3/4
(הייתשל הדוס) 
רכוס לפס 1/4
(יהשלכ) הריב רטיל 1/3
תסמומ האמח 'בח 1/2