ופוטו הרוחש תיעועש קרמ
תונמ 8 דע 6     
הנכה
.תיעועשה תא וצחר

,םימה תא לודג ריסל וסינכה
,הנפדה הלע ,חלמה ,תיעועשה
.היוסה בטורו ןמשה יגוס 2

.ריסל ופיסוהו םושה תא וכעמ

תא וניטקה ,החיתרל לכה ואיבה
ךשמ לשבתהל וריאשהו שאה
.תועש שולש דע יצחו םייתעש

ופיסוה לושיבה רמג ינפל העש יצחםהשכ ,תוקריה תרתי תא ריסל
.קוריה לצבלו ופוטל טרפ ,םיסורפ

רזגהו תיעועשה) ןכומ קרמהשכ
לצבה תא לכה לע ורזפ ,(וככרתה
.קוריה

םיביכרמ
הרוחש תיעועש םילפס 1.5
םימ םילפס 8
םוש םייניש 2
חלמ תיפכ 1/2
תיז ןמש תופכ 2
הנפד הלע 1
םושמוש ןמש תיפכ 1/4
ילוקורב שאר 1
לודג רזג 1ינוניב לצב 1/2
ירלס ילועבג 2
דרת לפס 1.5
היוס בטור תופכ 2
קורי לצב לפס 1/8
ופוט םרג 250
תוינוניב תוירטפ 4
.תוקריה תויומכ תא וניטקה ,תוחפ ךימס קרמ תלבקל