םירבונצו הרבסוכ טלס
הנכה
תבחמב םירבונצה תא תוריהזב ונגט
שומיש ךות ,הנטק שא לע ,הנטק
,עובק ןפואב ושחב .ןמש טעמב
!הכירח תעינמל

היליזורטפהו הרבסוכה תא וצצק
.דח ןיכס תועצמאב
,םירבונצה ופיסוהו הרעקב וחינה
.םייתניב וררקתהש

ירט ןומיל ץימ ופיסוהו וטחס
.תיז ןמש תופיט רפסמו

.חלמו ןיי ןב ץמוח ,םושב ולבת
םעטה יפל לבתל ופיסוה ,ומעט
.ושיגהו
.קד ץוצק קורי לצב ףיסוהל ןתינ

םיביכרמ
םירבונצ םרג 200
תיז ןמש טעמ
היירט הרבסוכ רורצ
היירט היליזורטפ רורצ
ירט ןומיל ץימ טעמ
םיכועמ םוש יניש 3 דע 2
ןיי ןב ץמוח טעמ
חלמ טרוק