יטגרנא ץימ
היגרנאה תרבגהל הלועמ ץימ        
הנכה
החממב םירמוחה לכ תא וחינה
תלבק דע ותוא וליעפהו (רדנלב)
.דיחא לזונ

םיביכרמ
םירזג 6
ץע-חופת 1
ירלס ילועבג 2
קלס 1/2
הטיח טבנ השודג ףכ 1
היליזורטפ השודג ףכ 1