אופק הדש תות סומ
הנכה
ךות הציבה ןובלח תא ופיצקה
.ןומילה ץימו רכוסה תפסוהידכ

םע ןובלחה לילב תא ובברע
תא ופיסוה ,הכימסה תנמשה
בטיה ולברע ,הדשה תות
.ואיפקהו

םיביכרמ
הדש-תות םרג 300
ןומיל ץימ לפס 1/4
רכוס לפס 3/4
הציב ןובלח 1
הכימס תנמש ל"מ 300
תפצקומ