םירבונצו םוש זרוא
תונמ 4     
הנכה
תינוניב שא לע ,הלודג תבחמב ולשב
םירבונצה ,םילפלפה תא ,הלודג דע
.טעמ ומיחשיש דע ,האמחב םושהו

היליזורטפהו זרואה תא ופיסוה
.בטיה וממחתיש דע ושחבו

לגורקימב הנכה
םירבונצה תא ,םילפלפה תא דחי ופרצ
החוטש הייפא תחלצב האמחה תא
.רטיל 2 תב

4 ךשמב ,HIGH בצמב ,ולשבו וסכ
.תוקד 5 דע

.תוקד 2 רחאל ושחב

זרואה תא ,השיחב ךות ,ופיסוה
.היליזורטפהו

תחא הקד ךשמב HIGH בצמב ולשב
.בטיה םמחתי לכהש דע וא

םיביכרמ
ךותח ,ןטק קורי לפלפ 1
תועוצרל   
ךותח ,ןטק םודא לפלפ 1
תועוצרל   
םירבונצ לפס 1/4
השותכ ,םוש ןש 1
,הנירגרמ וא האמח ףכ 1
םיסמומ   
לשובמ זרוא ילפס 2
(םעטה יפל ,קרמב)  
,היירט היליזורטפ תופכ 2
הצוצק