שבדב םייולק םידקש
םימלשה םידקשה תא ופיסוה
.אלמה םייופיצל דע ושחבו

תויראש תאו םידקשה תא ורזפ
הייפא חטשמ יבג לע פוריסה
.םיילוש םע

ידכ ךות ,תוקד 20-כ ךשמב ופא
לבקתתש ךכ ,תוקד 5 לכ השיחב
.הדיחא היילק

ריינ לע ורזפו רונתהמ ואיצוה
.הוועש

ורזפו פוריס תויראש וקיחרה
.(ילנויצפוא) חלמ טעמ

דע םעפ ידמ םידקשה תא ושחב
.םתוקבדיה תעינמל ,םררקתה

.םוטא ילכב ורמיש

םיביכרמ
(םימלש) םידקש םילפס 6
לק שבד לפס 1/2
האמח לפס 1/3
ןוחט ןומניק תיפכ 1
הנוחט ןרופיצ תיפכ 1/2
חלמ תויפכ 1.5

הנכה
.תולעמ 180-ל רונתה וממח

הרעקב האמחה תא וחינה
ךשמ לגורקימ רישכמב הלודג
.התוככרתה דע ,תחא הקד

וכישמהו שבדה תא ופיסוה
דע ,תפסונ הקד ךשמ םמחל
םומיחו האמחה לכ תסמה
.שבדה

ןרופיצהו ןומניקה תא ופיסוה
.הדיחא הלילב תלבקל