המדא-יחופתו סומוח לבטמ
הנכה
םושהו המדאה-יחופת תא ולשב
תבחמב ,(תוקד 15-כ) םכוכיר דע
הבוגב םיחולמ םימב ,הדבכ
.מ"ס 5

ךותל לכה ונחטו םימה תא וכפש
.הרעק

תא ,יולקה םושמושה תא ופיסוה
,בטיה ובברעו ןמשהו ןומילה ץימ
.הדיחא הסיע תלבק דע

ףירחה לפלפה ,ןומכה תא ופיסוה
.(םעטה יפל) חלמהו

תועוצרו לפלפ תועוצר םע ושיגה
.התיפה

םיביכרמ
המדא-יחופת ג"ק 1/2
םיפלוקמ המדא-יחופת 3
תויבוקל םיכותחו   
מ"ס 2  
 תולודג םוש יניש 4
לפס 3/4 דע 1/2
יולק םושמוש   
ירט ןומיל ץימ לפס 1/3
תיז ןמש לפס 1/4
םימ לפס 2/3
ןוחט ןומכ תיפכ 1/2
ףירח לפלפ תיפכ 1/4
חלמ תיפכ 1.5 דע 1
תועוצר הכותח התיפ 1
תורצק