תיקלטיא לובית תבורעת

הנכה
םיביכרמה לכ תא דחי ופרצ
.תיכוכז תונצנצב ורמישו

םיביכרמ
שבוימ ןחיר לפס 1
תשבוימ הליזורטפ לפס 1
ונגרוא לפס 1
ןוחט שבי לצב לפס 1/2
השבי תינרוק לפס 1/4
ןוחט שבי םוש לפס 1/2
ןוחט רוחש לפלפ תופכ 2
תשבוימ הוורמ תופכ 2