ריפק

רטיל 1

הנכה
תולעמ 82-ל בלחה תא וממח
דע 23-ל הרזח וררקו סויסלצ
.סויסלצ תולעמ 25

טעמב ריפקה תיברת תא וסימה
לבקתמה תא ובברעו רק בלח
.בלחה לכ םע

יקנ תיכוכז ילכל בלחה תא וגזמ
.הבע תבגמב ופטעו
רדחה תרוטרפמטב דומעל וחינה
.םורק תורצוויה דע (תועש 24-כ)

,תועש 8 ךשמל ררקמל וסינכה
.ךילהתה תא רוצעל ידכ

.לזונל לכה ךופהל ,בטיה ושחב

אוהש תומכ לבקתמב ושמתשה
.תוריפ המינפ ושחב וא

םיביכרמ
:(Yogourmet) טמרוגוי ג"מ 5
ריפק תיברת 

ןתינ השעמל .אלמ בלח רטיל 1
:בלחה יגוס לכב שמתשהל
,שבכ ,זע בלח ,רטסופמ בלח
לכ וא םירטסופמ יתלב הרפ
.רחא גוסמ בלח
היהי ,אלמ היהי בלחהש לככ
אלמו ךימס יפוסה רצומה

הרעה
ףילחהל ןתינ ,ריפקה תרשעהל
תנמשב בלחהמ לפס 1/2
.הקותמ


ןוסחיא
.םייעובש דע ,סויסלצ תולעמ 5 דע 3 :רורקב רומשל ןתינ