לבותמ שבד
הנכה
ופיסוהו ריסב םינילבתה תא וחינה
.שבדה תא

,ךומנ םוחב שבדה תא וממח
(!חיתרהל ןיא) .ותשיחב ידכ ךות

תנצנצל לבקתמה תא וגזמ
.הלודג תאטוחמ

תרוטרפמטב וריאשהו בטיה וסכ
םשל ,תוחפל עובש ךשמ רדחה
.הבוט הגיפס

םינילבתה תא וננס ,שדחמ וממח
.יש תונצנצל וגזמו

םיביכרמ
שבד םילפס 2
םילודג ,ןומניק תולקמ 6
םלש ,ילגנא לפלפ תיפכ 1
המלש ,ןרופיצ תיפכ 1