ןומיל הדש תות סומ
תוירולק 42 הנמ לכ ,תונמ 10      

תאו ןומילה ץימ תא ופיסוה
השיחב ידכ ךות ןומילה תפילק
השיחב ידכ ךות ,ררקתהל וחינהו
.םעפ ידמ

תועצמאב םינובלחה תא ופיצקה
.הפיצק תלבקל ,לברעמ
,רתונש רכוסה לפס 1/4 ופיסוה
ךשמה ידכ ךות ,םעפ לכב תיפכ
.תוכימס תלבקל ,הפצקהה

תבורעת ךות לא תויטיאב ושחב
,תודרפנ תוחלצל וריבעה .ןומילה
דע וננצו לפס 1/2 תונב תונמב
.תוקצמתהל

-לע הדש יתות לפס 1/4 ופיסוה
.הנמ לכ יבג

םיביכרמ
ירגרג רכוס לפס 1
ינלימע סרית חמק לפס 1/2
1% ןמוש לד בלח םילפס 3
ירט ןומיל ץימ לפס 1/2
תררוגמ ןומיל תפילק תויפכ 2
תרוטרפמטב ,הציב ינובלח 4
רדחה   
,ירט הדש-תות םילפס 2.5
םיסורפו םיררוקמ   

הנכה
תאו רכוס לפס 3/4 ובברע
,ינלימעה סריתה חמק
.תינוניב תבחמב

,בלחה תא הגרדהב ופיסוה
םוחב ולשב .השיחב ידכ ךות
,השיחבה ךשמה ךות ,ינוניב
הכימס תבורעת תלבק דע
.שאהמ וריסהו הדיחאו