ר'גני'ג םעטב תוינבגע קרמ
(המיס תיבמ)
הנכה
וב תיז ןמש - רתעז ןמש וניכה
רתעז ילע האלמ הסיחדב ורשוה
.תוחפל עובש ךשמ וילועבגו

.רתעזה ןמש תופכ 2-ב לכה ודא

ולשבו םימב תוקריה תא וסכ
.םכוכיר דע

קרמ ףכ ,ףוסה תארקל ,ופיסוה
.תוקרי

םיביכרמ
ירש תוינבגע 8
,ףלוקמ ,לודג ,אושיק 1
תונטק תויבוקל ךותח   
ףלוקמ ,ירלס שאר 1/2
תויבוקל ךותחו    
,עבצא לדוגב ,םירזג 3
תויבוקל םיכותח ,םיפלוקמ   
,ףירח ההכ קורי לפלפ 1/3
תועוצרל ךותח ,לודג   
םיכותח ,םישבוימ םישמשמ 4
תונטק תוסיפל   
ליבגנז שרוש תוסורפ 5 דע 4
(ר'גני'ג)