(למיק) היורכ קרמ
הנכה
רטיל 1/2-ב היוכה תא ולשב
םימ (תוסוכ 2)

היורכהמ קלח וקיחרהו וננס

ןמשה ,הנירגרמהמ וניכה
 החיבר חמקהו

,םיננוסמה םימה תא ופיסוה
תעינמל) השיחב ידכ ךות
.(םישוג תורצוויה

תויבוקמ םינוטורק ףיסוהל ןתינ
ןמש טעמב ונגוטש ,הלח/םחל
.הנירגרמו

םיביכרמ
היורכ יערז םרג 100
הנירגרמ טעמ
הלונק ןמש טעמ
ליגר חמק טעמ
,רימשו היליזורטפ טעמ
םיצוצק 
הוורפ קרמ תקבא טעמ