םיזופתו הניבג הלפוס
(המיס תיבמ)
הנכה
רכוסה םע םיציבה תא ופיצקה
,םיזוגאה ,תלוסה תא ופיסוהו
.חמקהו הניבגה ,ץימה ,םירמתה

תעבורמ םוינימולא תינבתב ופא
תעבורמ תינבתב הנותנה ,הנטק
העש ךשמב ינוניב.םוחב םימ םע
.יצחו

םיביכרמ
5% הניבג 'בח 1
1 'סמ תומלש םיציב 2
רכוס סוכ 1/2
תלוס תופכ 2
םינוחט ךלמ יזוגא תופכ 2
תונטק תויבוקל םיכותח םיכותח ,םילודג םירמת 2
תונטק תויבוקל   
םיזופת 1.5-מ ץימ -
חפות חמק תופכ 2