(יניס אל) קותמ-ץומח קרמ
(המיס תיבמ)
הנכה
ןטק ריסב םירמוחה לכ תא ומיש
.(רטיל 2)

תא ,לושיבה ידכ ךות ,וריסה
,חלמ ופיסוה ,תוינבגעה תפילק
,תוקרי קרמ תקבאו רוחש לפלפ
.םעטה יפל

תוחפל ,ררקמב וקיזחהו וננצ
.השגהה ינפל ,דחא םוי

םיביכרמ
םישבוימ םישמשמ 4
תועוצרל םיכותח ,הסח ילע 2
םילודג םיטבנ ןפוחה אולמ -
התשפ יערז תיפכ 1
רתעז ילע לועבג 1
הזיאול םינטק םילע 12
ענענ/התנמ ילע 8
ריעצ ירלס םילע 10 דע 8
רימש םינטק םילועבג 5
סורפ ,ירלס שרוש 1/2
תולשב תוינוניב תוינבגע 3
ירש תיינבגע 1
םוש ןש 1
,ןוינפמש תולודג תוירטפ 2
תוסורפ 
סורפו ףלוקמ ,ןטק אושיק 1/3
סורפ ,ןופפלמ 1/3