םייביטנרטלא ןטרס ילופיט
Alternative Cancer Treatments


 
קאיסא
Essiac or Essiac Tea
אפרמ-יחמצ לש תבורעת אוה (קייסא/קאיסא הת וא) קייסא/קאיסא
תונוכת לעב אוה יכ םינימאמה שיש הת תנכהל תשמשמ רשא
יסייק הנר םשב תידנק תוחא החתיפ תבורעתה תא .תוינטרס-יטנא
רוקמ .התחפשמ םש ךופיה תויתואב הל הארק רשא (Rene Caisse)
.תידנק-תינאידנאה (Ojibway) ייוובי'גוא תאופרב אוה תבורעתה

/הציקובה ץע תפילק םינפ ,הפל/תירוקד הליכמ קאיסאה תבורעת
(Sheep Sorrel) לרוס (Slippery Elm/Ulmus rubra) סוסקט
.(ינאידניא/יקרוט) סביר שרושו (Rumex acetosella)
'חי 4 ,הפל/תירוקד 'חי 52 היה תירוקמה תבורעתב םיביכרמה סחי
10 ךשמב לשובמ תאז לכ ,סביר 'חי 1-ו לרוס 'חי 16 ,סוסקט/הציקוב
.תופסונ תועש 6 ךשמב הסוכמ רתונו םימ רטיל 8-ב תוקד
םייתעש לוכאל ןיא ,תיבטימ העפשה גישהל ידכ ,תוארוהל םאתהב
.התה תייתש ירחאו ינפל

םירחא אפרמ -יחמצ ופסוה תבורעתה לש רתוי תורחואמ תואסרגב
תורחא תובר תולחמ אפרל תונויסנ םג ושענ .רוקמב וללכנ אלש
.הז הת תועצמאב

 
714X
יתפרצה ידי-לע החתופש םירמוח לש תבורעת איה (714-X וא) 714X
האמל 70-ה תונשב הדנקב יחש (Gaston Naessens) סנאסנ ןוטסג
תידנקה CERBE Distribution Inc תרבח ידי-לע תרצוימו תמדוקה
ןוסיחה תכרעמ תא קזחל הרומא רשאו יביטנרטלא יאופר לופיטכ
,הצופנ תשרט ,ןטרס ענומל/אפרלו תיתפמילה תכרעמה תועצמאב
תינורגיש םיקרפמ תקלד ,םירירש יבאכ ,HIV/סדייא ,היגליימורביפ
.(Systemic Lupus Erythematosus) SLE/תיתכרעמ תבאזו

,(Camphor) רופמק 0.01%-כ ,םימ 94% הליכמ רשא ,תבורעתה
דירולכ םוידוס 1%-כ ,(Ammonium) םוינומא 1.4%-כ ,םיטארטינ 5%
דגנ לועפל הרומא ,(Ethanol) לונתא 1%-כו (Sodium Chloride)
הניאו םדב םייקתהל הרומאש םייח תרוצ - (Somatids) םידיטמוס
סנאסנ ןוטסג חתיפ התוארל ידכו תיתיירטפ וא תילאריו ,תילאירטקב
.(Somatoscope) פוקסוטמוס יורקה פוקסורקימל המודה רישכמ
תועצמאב הפיאשב וא (Groin) העשפמל הקרזהב ןתינ לופיטה
הרידגמ (FDA) ב"הראב ןוזמהו תופורתה תושר .םידא רישכמ
.תיאופר תימרת וז תבורעת