...זוקולגל תוליבס-יא/רכוס תסמעה תקידב ואר
 
2008 ילוי
הדילה רחאל יוקל ילובטמ דוקפיתו ןוירהב זוקולגל תוליבס-יא
וב רקחמב ,וליג הדנק וטנורוט Mount Sinai Hospital-ב םירקוח
זוקולגל היוקל תוליבסמ תולבוסה ןוירהב םישנ יכ םישנ 361 ופתתשה
.תינוירה תרכוס םע םישנ ומכ תוילילש תועפות ןתוא תא תולגל תויושע

Diabetes Care


2009 סרמ
זוקולגל תוליבס רפשמ הפק
רקחמב ,דנלוה םדרטסמא VU University Amsterdam ירקוח
הצמוח יכ וליג ,רתי תנמשהמ םילבוס רשא שיא 15 ופתתשה וב
םייוצמה (Trigonelline) ןילנוגירטו (Chlorogenic Acid) תינגורולכ
.זוקולגל תוליבס רפשל םייושע הפקב

Diabetes Care


2009 טסוגוא
ידיתע ירלוקסו-וידרק ןוכיסו ןוירהב זוקולגל הנותמ תוליבס-יא
תחתמ טעמ - ןוירהה ןמזב זוקולגל הלק תוליבס-יאמ תולבוסה םישנ
תוהזל יושע - תינוירה תרכוסמ תלבוסכ התוא רידגהל לולעש ךרעל
.דיתעב תירלוקסו-וידרק הלחמל 19% רועישב ןוכיס רתיבכ התוא

וטנורוט Institute for Clinical Evaluative Sciences-ב רקחמה
םישנ ןיב הוושיה ,הנש 12 ךשמנש ,םישנ 349,977 ופתתשה וב הדנק
תינוירה תרכוס .וב לק יוקיל תולעב הלאכו תוילמרונ זוקולג תומר םע
.תירלוקסו-וידרק הלחמל 66% ןב ןוכיס רתיל הרושק האצמנ

רתיב קדביהל (תוריעצ הז ללכב) םישנ לע יכ הארנ םירקוחה ירבדל
.םד-ץחל רתיו לורטסלוכ ,תרכוס רותיאל תויביסרגא

Canadian Medical Association Journal