...םירודזורפ רופרפ ואר

2004 ראוני
רידס יתלב בל קפוד םינסרמ םייולצ םיגד
ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-מ םירקוח ירבדל
הניטקמ (םינגוטמ םיגד אל ךא) םייופא וא םייולצ םיגד תליכא
.םירודזורפ רופרפ תוחתפתהל ןוכיס
ילגרה יבגל םינולאש ואלמש ,םישישק 4,815 ופתתשה רקחמב
ךשמב םירקוחה םתוא ורטינ ןכמ רחאלו םהלש ןוזמה תכירצ
םילבוסכ םישישק 980 ונחבוא רקחמב תפוקת ךשמב .הנש 12
.םירודזורפ רופרפמ

,עובשל תחא תוחפל ,הז ןפואב םיגד תכירצש וליג םירקוחה
וזו םדב 3-הגמוא גןסמ ןמושה תצמוח תומכ תא הלידגמ
םיכרוצה ולאל סחיב ,30%-ב םירדח רופרפל ןוכיס הניטקמ
.שדוחב תחא םעפמ תוחפ םיגד

Circulation

2004 ילוי
םירודזורפ רופרפב האפקהב לופיט
.םירודזורפ רופרפב לופיטל שמשל יושע שדח גוסמ רתנצ
(Cryogenic catheter) האפקה רתנצ יורקה שידחה רישכמה
.םירודזורפ רופרפב לופיטל דחוימב ןנכות

םולבל ידכ ,יביטקלס ןפואב בל תומקר איפקמ שידחה רתנצה
תא ריזחהלו םירדח רופרפל םימרוג רשא םיילמשח תותוא
.ילמרונ רתויש המכ בצמל בלה תוליעפ

ןקתהב שומיש הרשיא (FDA) יאקירמאה תופורתהו ןוזמה להנמ
.םירודזורפ רופרפ ילוחב םיינילק םייוסינ תכירעל הז שידח

תוילע/םירודזורפ ףורפירב לופיטל עגרכ שמשמ שידחה ןקתהה
-80 תב הדובע תרוטרפמטל עיגהל יושע אוה .(Atrial flutter)
.הייעבב ינשלופ תוחפ לופיט רשפאמו 'צ תולעמ
...האפקהב לופיט ואר

American Medical Systems


2004 רבמצד
םירודזורפ רופרפ ילוחל ינשדח חותינ
Physicians at Northwestern Memorial Hospital-ה םיאפור
טושפ ךובמ חותינ הנושאר םעפ וז ועצב ב"הרא וגקיש
.םירודזורפ רופרפ ילוחב לופיטל (Simplified Maze Procedure)

אוה ךא ,םירקמהמ 97%-ב חילצמ הז חותינ
,םיחתנמ רפסמ ידי-לע קר עצובמ ןכלו בכרומ
לעופ רשא דנואסרטלוא רישכמב םישמתשמה
רוזיאב רתוי בוט דקמתהל םהל תרשפאמה השידח היגולונכטב
.םישבושמ םיילמשחה תותואה וב ,בלה

High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) יורקה רישכמה
לופיט םשל תילמינימ תונשלופ שרודו חותינה תא דאמ טשפמ
.(Ablation) היצלבא/הבירצב םירדח רופרפב

St. Jude Medical Center


2006 טסוגוא
םישישקב חומ ימומיד םרוג םירודזורפ רופרפ
םחומב םימומידל יולת יתלבו ףסונ ןוכיס םרוג תווהל הלולע הנקיז
.םירודזורפ רופרפמ םילבוסה םילפוטמ לש

םילפוטמ 13,559 ורטנ ב"הרא University of California ירקוח
.יצחו םייתנשל בורק ךשמב ,םירודזורפ רופרפ דגנ
.םחומב םירומח םימומידמ םהמ 332 ולבס וז הפוקתב
162-ו (Warfarin) ןירפרוו םדה ללדמב הז ןמזב ולפוט םהמ 170
.וז הפורתב ולפוט אל

אלל ,ליגה םע הלוע חומב םומידל ןוכיסהש אצמנ םירקוחה ירבדל
םיאצממהו אל וא םירדח רופרפ דגנ לפוטמ אוה םא ךכל רשק
,חומב םימומידל ןוכיס רתיב םייוצמ םישישקש תורמלש םיארמ
,תיסחי ךומנ אוה ןירפרווב שומיש בקע םימומידל תיללכה תוריבסה
תעינמב וז הפורת לש תלעותה תא ןובשחב םיחקולשכ דחוימב
.ץבש

תויהל יושע ,ריהז בקעמ ךות ,ןירפרווב לופיט םירקוחה ירבדל
םהב םיפסונ ןוכיס ימרוג וליג םה .םישישקב לופיטל ריבס ןורתפ
,תוילכ תקיפס-יא ,הימנא ,םייעמהו הביקה תכרעמב םדוק םומיד
.םיילילכ םיקרוע תלחמו םד-ץחל רתי

Journal of the American Geriatrics Society


2006 רבוטקוא
םירבגה חומב תעגופ הימתירא
םירודזורפ רופרפמ םילבוסה םירבג לש םייביטנגוקה םיעוציבה
ךרענש רקחמ יאצממ ולא ,ךכמ םילבוס םניאש ולא תמועל ךומנ
.ב"הרא Boston University-ב

םילבוסה םירבג 59 לש םיילכשה םהיעוציב תא וושיה םירקוחה
יפתתשמ לכ .םיאירב םירבג 952 לש ולאל םירודזורפ רופרפמ
.היצנמיד וא ץבשמ ולבס אל רקחמה

םידורי םיעוציב וגישה םירודזורפ רופרפב םילפוטמהש םג אצמנ
,תטשפומ הבישח םהב ,תויפיצפס תויביטנגוק תומישמ רפסמב
דוקפיתו בקעמו הריקס ,ילולימ ןורכיז ,יתוזח ןוגריא ,יתוזח ןורכיז
.ילוהינ

Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases

2007 יאמ
םירודזורפ רופרפ תמרוג תזרפוממ הייתש
יכ הליג ב"הרא Westchester Square Medical Center-ב רקחמ
.םירודזורפ רופרפב תנכסמ םיילוהוכלא תואקשמ לש תזרפומ הייתש

העפשה הנשי טעמב ולו הייתשה תומכ תתחפהל לזמה הברמל
ןוכיס תיתועמשמ הלידגמ הניא החוטב הנותמ הייתש .הלודג
ןוכיסה הייתש תפסות לכ םע ךא ,םירודזורפ רופרפ תוחתפתהל
.רבוג
רופרפב םישדחה םילפוטמה לכש םינולאש וויה רקחמל סיסב
הינטירב ןודנול Charing Cross Hospital םילוח-תיבב םירודזורפ
.אלמל ושקבתה

Annual Meeting of the Heart Rhythm Society, Denver
Circulation


2008 ראורבפ
םירודזורפ רופרפל ןוכיס רתיב תילובטמ תנומסת ילוח
יסנט Vanderbilt University School of Medicine-ב םירקוח
וב ינפי רקחממ ולבקתהש םינותנ לע ססבתהש רקחמב ,ב"הרא
םילבוסה ולא יכ וליג ,67.5 עצוממ ליג ינב ,שיא 28,449 ופתתשה
הלעמו 60% רועישב ןוכיס רתיב םייוצמ תילובטמ תנומסתמ
.םירודזורפ רופרפל

םילבוס םהמ ,וז תנומסת יביכרמ רפסמש לככש םג וליג םירקוחה
רוטינה ךרוא .םירודזורפח רופרפל ןוכיסה םג לדג ,לדג ,םילוחה
265 וחתיפ הז ןמז ךשמב .םינש 4.5 היה הז רקחמב עצוממה
.םירודזורפ רופרפ םיפתתשמ

Circulation

2008 ראורבפ
םירודזורפ רופרפ םיענומ םיניטאטס
Centre Hospitalier Universitaire Trousseau-ב םירקוח
תדרוהל תושמשמה תופורת) םיניטאטס יכ וליג תפרצ רוט
םירודזורפ רופרפל ןוכיס ןיטקהל םייושע (םדב לורטסלוכה תמר
61%-ב

םירקובמ םירקחמ 6 לש חותינמ ולא םיאצממ ולעה םירקוחה
יכ ךכמ קיסהל ןיא ןיידע םהירבדל .שיא 3,500 ופתתשה םהב
םירודזורפ רופרפ ילוחב לופיטל ןיטאטס תופורת לע ץילמהל ןתינ
.הז ןוויכב רקחמב ךישמהל שיו

Journal of the American College of Cardiology


2008 ילוי
ילמשח ךופיהב לופיט תחלצה הניטקמ ההובג CRP תמר
םינותנה תאש ,ןיס Tianjin Medical University-ב רקחמ
םהייוכיס יכ אצמ ,םימדוק םירקחממ םירקוחה ופסא ורובע
םילבוסה (Persistent AF) ךשמתמ םירודזורפ רופרפ ילוח לש
ךופיהב לופיטמ תלעות קיפהל ,CRP לש תוהובג תומרמ םג
.םיכומנ ,(Electrical Cardioversion) ילמשח

רובעל םירודזורפ רופרפמ םילבוסה לע ולא םיאצממל םאתהב
תחלצה ייוכיס תא ךירעהל ידכ ,CRP תמר לש תמדקומ הקידב
.הז לופיט

American Journal of Cardiology


2008 לירפא
םירודזורפ רופרפב תנכסמ סיזורופואטסוא דגנ הפורת
University of Washington ירקוח
הלולע סיזורופואטסוא תולוח םישנב םירבש עונמל הדעונש
.םירודזורפ רופרפל ןוכיס לידגהל

םשה תחת םג תרכומה (Fosamax) סקמזופ הפורתב רבודמ
,הלחמל ןוכיס הליפכמ טעמכ רשא (Alendronate) טנורדלא
.הב ושמתשה אל םלועמש םישנ תמועל

,םינש 3 ךשמנש ,רקחמה ינפלש םישנ 700 ופתתשה רקחמב
םישנ 900-ל וושוה ולא םישנ .רידס יתלב בל קפודמ ולבס אל
.םד-ץחל רתימ תולבוס רשאו יערקאב ורחבנש המוד ליג תונב

הפורתב םעפ יא ושמתשה רשא םישנש ררבתה רקחמהמ
.86%-ב םירדח רופרפל ןוכיס הז השעמב ולידגה

סיזורופואטסואל ןוכיסב תויוצמה םישנ לע םירקוחה ירבדל
.תיפילחת הפורתב שמתשהל םירדח רופרפל ןוכיס רתיב ןכו

Archives of Internal Medicine


2008 טסוגוא
םישישקב םירודזורפ רופרפ ענומ לוגרית
וא תובוחר רפסמ ךרואל הכילה - ןותמ דע לק ינפוג לוגרית
רורפרפ עונמל יושע ,עובשב םימעפ רפסמ ,דוקיר וליפא
יאצממ ולא ,םישישקה - ךכל רתויב םיעיגפה ולאב םירודזורפ
.ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital-ב רקחמ

עצוממ ליג ינב םישישק 5,446 לש םהילגרה תא ונחב םירקוחה
תורצוויהל ןוכיס םע תוינפוגה םהיתויוליעפ תאוושה ךות ,73
.םירודזורפ רופרפ
עובשב תובוחר 11 דע 5 ךרואל ודעצש םישישקש וליג םירקוחה
ודעצש ולא תמועל ,22%-ב םירודזורפ רופרפל ןוכיס וניטקה
םישישקהש לככ ןטקו ךלה הז ןוכיס .תובוחר 5-מ תוחפ ךרואל
ןוכיסה תנטקהל דע עיגהו רתוי םילודג םיקחרמ ךרואל ודעצ
.50%-ב

Circulation


2008 טסוגוא
םיצבשל םרוג ןידמוקב םילופיט טועימ
ולאמ הברה הדנק University of Toronto-מ םירקוח ירבדל
היה ןתינ םתוא םיצבשמ םילבוס םירודזורפ רופרפמ םילבוסה
קר תאז םעו ץבשה ירקממ 50%-כ עונמל ןתינ םהירבדל .עונמל
םילפוטמ םירודזורפ רופרפל ןוכיס רתיב םייוצמה ולאמ םיטעמ
.(Coumadin) ןידאמוק תועצמאב

רשא ,םירדח רופרפמ םילבוסה םילפוטמ 597 ונחב םירקוחה
,דחוימב ןכוסמ אוה םירדח רופרפ ילוחב ץבש .ןושאר ץבש ווח
םילבוס 60%-ו ךכמ םיתמ םהמ 20%-ש אילפמ הז ןיאש ךכ
.ךכ בקע םימוממ

INR-ה תמרש ךכ-לע אומשלו ןידאמוקב שמתשהל ולא םילוח לע
.2.0 לעמ היהית םמדב

םירודזורפ רופרפב םילפוטמהמ 10% קר יכ ואצמ םירקוחה
.(Warfarin) ןירפרוול גתומ םש ,ןידאמוק םילטונ

Stroke