11 תושדח - רמייהצלאו היצנמיד
Alzheimer's disease - New 11

היצנמיד ענומ םיגד ןמש
היצינגוקב תעגופ ןימרופטמ
רמייהצלאו םלה ילג
הליעי הניא 3-הגמוא
הדירי גיסמ Q10 םיזנא-וק
רמייהצלאו םייחה עצמאב סרטס
תיביטינגוק העיגפו השק הלחמ
רמייהצלאל םרות ץבאב רוסחמ
םידליל לזרב ףסות
רמייהצלאו םיקרועה תשרט
תיביטנגוק הדירי דגנ ןיטטס
תוענומ תושדח תויונמוימ
םייח ילעבב רמייהצלא בוכיע
תיביטינגוק תוקלל םיניטטס
רמייהצלא תוטיאמ הגויו היצטידמ
תיביטנגוק הדיריו ךומנ D ןימטיו
חומ-םד םוסחמ הצוח 3-הגמוא
רמייהצלא תלחמו חומ עוזעז
תידוקפית הדירי דגנ E ןימטיו
(2) העימש ןדבוא
רמייהצלאב לופיטל הבמא
םינקז תוחומ טיאמ םייח ןויסינ
רמייהצלאל םרוג DDT
הובג ןגורטסאו תרכוס
חומל הקיזמ היוקל הנוזת
םייביטנגוק םיעוציב רפשמ ףסות
ןורכיזה רופישל יאופר ןוזמ
היצנמידל ןוכיסו תודידב
תוילטנמ הדירי תבכעמ 3-הגמוא
םדה ץחל תדרוהל תופורת
תיביטנגוק הדיריו רבעמה ליג
(1) העימש ןדבוא
םייחה עצמאב בוט ינפוג רשוכ
תונריע הריבגמ הזילע הקיסומ
היצנמיד הזוח הניש תערפה
רמייהצלאל דדמכ םדב E ןימטיו
תיחומ העיגפ רחאל תקלד
תינחור תוזירז קחשמ
רמייהצלא תעינמל ןומניק
ץבש אלל םג ,םירודזורפ רופריפ
חומה דוקפית תא תרפשמ הגוי
רמייהצלאב ןורכיז ןדבוא תגסה
רמייהצלא תליחתב תרכוס םורט
חומה תבוגת ןמז םירפשמ םימ
ןוכיס תיחפמו לזרבב רישע ןוזמ
רפשמ םידיאונובלפב לד ואקק
ןורכיז ןדבוא דגנ תינפוג תוליעפ
רמייהצלאו ההובג תשוחנ תכירצ
רמייהצלא תלחמו לזרב תורבטצה
תידוקפית חומ תיימדה
חומל ףוע רשבמ תיצמת
רתוי הבוט הנייגיה תעפשה


...רמייהצלאו היצנמיד ואר
 
(המלשה) 2012 ילוי
הנותמ רמייהצלא ילוחב ןורכיזה רופישו יאופר ןוזמ
דנלוה םדרטסמא VU University Medical Center-ב רקחמ
םידוקפית-יא רופישל ןתינה (Medical Food) יאופר ןוזמש אצמ
יתועמשמ רופישל רושק (Synaptic Dysfunction) םייטפניס
לופיטה .הנותמ רמייהצלא תלחמ ילפוטמב ןורכיזה לש ךשמתמ
.תועובש 48 דע הכשמנ ותעפשהו תועובש 24 ךשמב ןתינ

Journal of Alzheimer's Disease


2012 רבמצד
היצנמידל לדגומ ןוכיסל הרושק תודידב
דנלוה םדרטסמא VU University Medical Centre ירקוח
םילולע (Loneliness) תודידב םישחה םישנאש םיחוודמ
בלשב היצנמידב תוקלל 64% ןב לדגומ ןוכיסב אצמיהל
ופתתשה ,םינש 3 ךשמנש ,רקחמב .םהייחב רתוי רחואמ
.היצנמיד אלל םישישק 2,000 לעמ

.Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry


2012 רבמצד
תוילטנמ תודיריו תוילובטמ תולחמ תבכעמ 3-הגמוא
ףסותש אצמ הידבש Bjorck of Lund University-ב רקחמ
תוערפה לש ןתוצרפתה תא בכעל יושע (Omega-3) 3-הגמוא
דוקפיתב תודיריו (Metabolic Disorders) תוילובטמ
.(Cognitive Functioning) יביטנגוקה
ולביקש 72 דע 15 ינב םיאירב םישנא 40 ופתתשה רקחמב
.תועובש 5 ךשמב ימוי (Fish Oil) םיגד ןמש ףסות
,יביטנגוקה דוקפיתב יתועמשמ רופיש לע םיחוודמ םירקוחה
(Working Memory Capacity) הדובעה ןורכיז תלוביק ונייהד
ילובטמ-וידרקה ןוכיסב ןוטיק אצמנ ליבקמבו
51 ינב שיא 40 ופתתשה רקחב .(Cardiometabolic Risk)
.(המד ףסות) ובצלפ וא ףסותה תא ולביקש םינש 72 דע

Nutrition Journal


2013 ראוני
היצנמידל ןוכיס תוניטקמ םדה ץחל תדרוהל תופורת
Pacific Health Research and Education Inst. ירקוח
תופורתב םישמתשמה םישנא יכ םירסומ יאווה ולולונוה
תא דירוהל ידכ (Beta Blockers) אטב ימסוח תחפשממ
.היצנמידל ןוכיס ךכב םיניטקמ (Blood Pressure) םדה ץחל
םהמ ,ינפי אצוממ םישישק םירבג 774 ופתתשה רקחמב
.םתלחמב ולפוט 350-ו הובג םד ץחלמ שיא 610 ולבס

ימסוחב ולפוטש ולאש םירקוחה וליג תוומה רחאל תוקידבב
רמייהצלאל םירושק רשא חומב םייונישמ תוחפ ולבס אטב
אלש וא םד ץחלל תורחא תופורת ולביקש ולאל האוושהב
תוגירח תוחפ םחומב ואצמנ ןכ .הובג םד ץחל דגנ ולפוט
.(Stroke) יחומ ץבשל תורושקה

American Academy of Neurology's Annual Meeting


2013 ראוני
תמדקומ תיביטנגוק הדיריל רושק יחותינ רבעמ ליג
ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital ירקוח
(Menopause) רבעמה ליגל תוסנכנ רשא םישנ יכ ואצמ
תונותנ םדקומ ליגב (Surgical Menopause) חותינ בקע
הבישחה ירושיכבו (Memory) ןורכיזב הדיריל ןוכיס רתיב
.(Thinking Skills)
חותינב (Ovaries) תולחשה יתש תרסהש איה הרעשהה
,(Estrogen) ןגורטסאה רוצייב תימואתפ הדיריל תמרוג
תיביטנגוק הדיריו חומב םייונישל םרוגה רבד
יפילח ינומרוה לופיט ולביקש םישנ .(Cognitive Decline)
ןמז ךשמב (Hormone Replacement Therapy/HRT)
.תיביטנגוקה הדיריה תא ךכב וטיאה ךשוממ
,הלעמו םינש 53 תונב םישנ 1,837 ופתתשה רקחמב
.הז אשונב םימדוק םירקחמ ינשב ופתתשהש

Am. Academy of Neurology 65th Ann. Meeting


2013 ראוני
תיביטנגוק הדיריל רושק העימש ןדבוא
ואצמ ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins University ירקוח
(Hearing Loss) העימשה ןדבואמ םילבוסה םישישק יכ
תמועל 40%-ב הלודג תיביטנגוק הדירימ ךכ בקע םילבוס
יוקילל ןוכיס רתיל םינותנ םה ןכו תילמרונ העימש ילעב
התשענש ,הזילנאב .(Cognitive Impairment) יביטנגוק
(Health, Aging, and Body Composition) םדוק רקחממ
.יתליהק זכרמ ירייד (79 דע 70 ינב ,שיא 1,984 ופתתשה

JAMA Internal Medicine


2013 ראורבפ
היצנמידל תחפומ ןוכיסו םייחה עצמאב בוט ינפוג רשוכ
ופתתשה וב ,ב"הרא ססקט The Cooper Institute-ב רקחמ
םדוק רקחמ ךותמ רזגנש ,שיא 19,458
ינפוג רשוכ יכ אצמ (Cooper Clinic Longitudinal Study)
תנטקהל רושק (Midlife) םייחה עצמאב רתוי בוט (Fitness)
.םייחב רתוי רחואמ היצנמידל ןוכיסה

Annals of Internal Medicine


2013 סרמ
תינחורה תונריעה תא הריבגמ הזילע הקיסומ
אצמ הינטירב Northumbria University-ב ךרענש רקחמ
ריבגהל היושע תממורמו (Cheerful Music) הזילע הקיסומש
תא רפשלו (Mental Alertness) תינחורה תונרעה תא
.(Memory) ןורכיזה
,(Mental Concentration) ישפנה זוכירה תא ןחבש ,רקחמב
תיסאלקה הריציל וניזאהש ,םיריעצ םירגובמ 14 ופתתשה
ךלהמב ,הדדמנ םחומ תוליעפו ידלאויו לש "תונועה עברא"
.(EEG) תיחומ הימדה רישכמ תרזעב ,תוקידבה לכ

רהמ ונתינ תונוכנה תובושתה יכ הארה םיאצממה חותינ
הבשקה-יאל האוושהב ,ביבאה קרפל הבשקהה ןמזב רתוי
הבשקה ןמזב הטאוה ףא תובושתה ןתמ תוריהמ .הקיזומל
.(הריציב "ויתס" קרפה) תיטיא הקיסומל

Experimental Psychology


2013 סרמ
הצופנ היצנמידל דאמ קזח הזוח הווהמ הניש תערפה
תערפה יכ םיחוודמ ב"הרא ליוונוסק'ג Mayo Clinic ירקוח
הווהמ (Sleep Bhavior Disorder/RBD) הנישב תוגהנתה
תוחתפתהל ןוכיסה תעיבקל (5 יפ) רתויב בוט יוזיח יעצמא
,(Dementia with Lewy Bodies/DLB) יול יפיפוג םע היצנמיד
.םירבגב ,היצנמיד לש הינשה הצופנה הרוצה

65th Ann. Meeting (AAN) Am. Academy of Neurology


2013 לירפא
רמייהצלא תלחמל דדמכ םדב E ןימטיו סוטטס
...םהירבדל


2013 לירפא
ןוכיס הלידגמ תיטמוארט תיחומ העיגפ תובקעב תקלד
םייחב רתוי רחואמ היצנמידל
העיגפב יד יכ ואצמ ב"הרא University of Kentucky ירקוח
ןוכיס רתי ללוכ ,חווט תוכורא תוכלשהל םורגל ידכ חומב הלק
רתוי רחואמ (Cognitive Impairment) תיביטינגוק תוקלל
.םייחב

Journal of Neuroscience


2013 יאמ
םישישקב תיביטינגוק הדירי טיאמ תינחור תוזירז קחשמ
ואדיו קחשמ ב"הרא Uni. of Iowa ירקוח לש םהירבדל
תונקדזיה םהב עונמל יושע םישישק רובע (Video Game)
.חומה לש תיעבט
דוביעה תוריהמ תא ורפיש תועש 10 ךשמב וקחישש םישישק
הייהשה תודיריו (Mental Processing Speed) ינחורה
7 דעב (Skills Delayed Declines) תויונמוימב
הלעמו 50 ינב םיאירב םישישק 681 ופתתשה רקחמב .םינש
הפשחנ תרחא הצובק דועב םיבשחוממ םיצבשת ואלימש
.תוינוכמ יגוס תוהזל שי וב ,Road Tour ואדיוה קחשמל

PLOS One


2013
רמייהצלא תעינמל ןומניקה לש לאיצנטופה
...םירקוח


2013 ינוי
תיביטינגוק הדיריל רושק ,ץבש אלל םג ,םירודזורפ רופריפ
רתוי הריהמ
יכ ואצמ ב"הרא םהגנימריב Uni. of Alabama-ב םירקוח
(Atrial Fibrillation) םירודזורפ רופריפמ םילבוסה ולא
רתוי הריהמ (Cognitive Decline) תיביטנגוק הדיריל םיטונ
.(Stroke) יחומ ץבש ווח אלש ולא ברקב וליפא םירחאמ
.שיא 77,000-מ רתוי ופתתשה רקחמב

Heart Rhythm


2013 ינוי
םייבוריא םיליגרתמ רתוי חומה דוקפית תא תרפשמ הגוי
דוקפית יכ םיחוודמ ב"הרא University of Illinois ירקוח
,ץמואמו רצק (Yoga) הגוי לוגרית רחאל דאמ רפתשמ חומה
רקחמב .(Aerobic Exercise) יבוריא לוגריתל האוושהב
.עצוממב 20 ליג תונב הטיסרבינואהמ תובדנתמ 30 ופתתשה

Health & Journal of Physical Activity


2013 ינוי
ןטלוק תמיסח ידי-לע גסוה רמייהצלאב ןורכיז ןדבוא
הדימה לע רתי ליעפה
...רקחמ

2013 ילוי
רמייהצלא תלחמ תליחתב הצופנ תרכוס םורט
ינותנ תא וחתינ רשא ,ב"הרא Georgetown Uni. ירקוח
יוליג לע םיחוודמ ,הנותמ דע הלק רמייהצלא ילוח שיא 128
היורקה (Pre-Diabetic Condition) תרכוס םורט תייעב
החיכש רשא (Glucose Intolerance) זוקולגל תוליבס יא
.(Early Alzheimer's Disease) תמדקומ רמייהצלא ילוחב
.רקחמב ופתתשהש םילפוטמהמ 30%-ב האצמנ הייעבה

Alzheimer's Ass. Int. Congress in Boston


2013 ילוי
חומה לש הבוגתה ןמז תא תרפשמ םימ תייתש
Uni. of East London School of Psychology-ב רקחמ
יכ ואצמ ,29 עצוממ ליג ינב שיא 34 ופתתשה וב ,הינטירב
חומה יעוציב תא תרפשמ ,אמצ תעב ,(Water) םימ תייתש
.תוילטנמ תוקידבב ,(Brain's Performance)
תא רפשל היושע ,המישמ םויס ינפל ,םימ ילפס 3 תייתש
םירקוחה ואצמ תאז םע .14%-ב חומה לש הבוגתה ןמז
רשאכ רתוי םיעורג ויה םיעוציבה :םימ תייתשל ילילש טביה
.םימ תייתש רחאל ,בכרומ ללכ לש הדימל התייה המישמה

Frontiers in Human Neuroscience


2013 טסוגוא
היצנמידל ןוכיס תיחפמו הימנא ענומ לזרבב רישע ןוזמ
וליג ב"הרא Uni. of California, San Francisco-ב םירקוח
םילולע (Anemia) הימנאו םדב (Iron) לזרב לש הכומנ המר יכ
.(Dementia) היצנמידל ןוכיס רתיל םירושק תויהל
79 דע 70 ינב םירגובמ 2,552 לש םהינותנ תא וחתינ םירקוחה
Health, Aging and Body Composition רקחמב ופתתהש
ינחבמב ףתתשהל וב םיפתתשמה ושקבתה םינש 11 ךשמבש
ולבסש ולאש אצמנ .(Thinking) הבשחמו (Memory) ןורכיז
.היצנמידל ,41% ןב ,ןוכיס רתיב ויה הימנאמ

Neurology


2013 טסוגוא
הרכה רפשמ םידיאונובלפב לד ואקק
...ירקוח


2013 טסוגוא
םילפוטמב ןורכיז ןדבוא תלטבמ תינפוג תוליעפ
ןותמ יביטנגוק יוקיל םע
דנלירמ University of Maryland, College Park-ב רקחמ
,תוקד 30 ךשמב (Treadmill) ןוכילה לע הדיעצ יכ אצמ ב"הרא
תרפשמ ,תועובש 12 ךרואל ,עובשב םימי 4 ךשמב ,םוי ידמ
(Neural Efficiency) תילנוריונ תוליעיו ןורכיז ינחבמ תואצות
ןותמ יביטנגוק יוקילמ םילבוס רשא םישישקב
ירייד ופתתשה רקחמב .(Mild Cognitive Impairment/MCI)
תינפוג תוליעפב םיקסוע םה יכ וחווידש 88 דע 60 ינב הליהק
.עובשב םימי 3-מ תוחפ ךשמב הנותמ

Journal of Alzheimer's Disease


2013 טסוגוא
רמייהצלא תלחמל הרושק ההובג תשוחנ תכירצ
ךרענש ,ב"הרא קרוי וינ University of Rochester-ב רקחמ
(Copper) תשוחנ לש ידמ ההובג הכירצש אצמ ,םירבכעב
חומ-םדה םוסחמ לש ותלועפ תוניקתב תעגופ
-אטב ינובלח לש םקוליס-יאל תמרוג ,(Blood-Brain Barrier)
התוחתפתהל םורגל הלולעו (Beta Amyloids) דיאולימע
.(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמ לש

Proceedings of the National Academy of Science


2013 טסוגוא
רמייהצלא תלחמל תמרוג לזרב תורבטצה
University of California, Los Angeles-ב רקחמ יאצממ
(Iron) לזרב לש ותורבטצה יכ ךכ-לע םיעיבצמ ב"הרא
םרוג תווהל הלולע חומבש (Hippocampus) סופמקופיהב
.(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמ תוחתפתהל עינמ
לש הכירצ רתי ידי-לע םרגיהל הלולע חומב לזרב תורבטצה
.םייתנוזת םיפסות לשו (Red Meat) םודא רשב

Journal of Alzheimer's Disease


2013 טסוגוא
םדקומ רמייהצלא תלחמ תרתאמ תידוקפית חומ תיימדה
ב"הרא Washington University in St. Louis ירקוח
חומה לזונב (Biomarkers) םינמס 2-ש ךכ-לע םיחוודמ
תלחמ םינייצמה (Cerebrospinal Fuid/CSF) הרדשהו
MRI קרוסב ולבקתהש ולאל םימאות ,תמדקומ רמייהצלא
. (rs-fcMRI) החונמ

JAMA Neurology


2013 טסוגוא
םייחומ תונורתי תלעב ףוע רשבמ תיצמת
תיצמתש םירסומ היזאלמ Universiti Putra Malaysia ירקוח
יביטנגוק דוקפית רפשל היושע (Chicken Meat) ףוע רשב
יורקה ביכרמב רבודמ .תועובש 6 ךות (Cognitive Function)
ךשמנ רשא ,רקחמב .ימימ יוצימ ידי-לע לבקתהש CMI-168
.םיאירב םישנא 46 ופתתשה ,תועובש 6

Nutrition Journal


2013 רבמטפס
רמייהצלאל ןוכיס רתיל הרושק רתוי הבוט הנייגיה
םישנא הינטירב University of Cambridge-ב םירקוח ירבדל
חתפל ןוכיס רתיב אצמיהל םילולע תושעותמ תונידמב םייחה
ךכב הצוענ ,םהירבדל ,ךכל הביסה .רמייהצלא תלחמ
ןכלו םיסוריוו םיקדייח םע עגמ תוחפב םיאב ולא םישנאש
ןוכיס רתיב ןכל םייוצמו התוחפ תינוסיח הבוגת םיחתפמ םה
.היצנמידל
Global Burden of Disease ח"וד ינותנב ושמתשה םירקוחה
.(WHO) ימלועה תואירבה ןוגריא ידי-לע םתושרל ודמעוהש
תולחמ תוחפ שי ןהב ,ץייוושו דנלסיא ומכ ,תוצראב יכ אצמנ
,12%-ב רמייהצלא תלחמב האולחתה רועיש לודג ,תוקבדימ
תולחמה רועיש ןהב ןיסו הנאג ומכ תונידמל האוושהב
.הובג תוקבדימה

Evolution, Medicine, and Public Health


2013 רבמטפס
לוהוכלאל הרושקה היצנמיד ענומ םיגד ןמש
Loyola Uni. Chicago Stritch School of Medicine ירקוח
הנגהב עייסל יושע (Fish Oil) םיגד ןמש יכ ואצמ ב"הרא
.(Alcohol-Related Dementia) לוהוכלאל הרושקה היצמניד ינפמ
תויומכל ופשחנש תודלוח לש םחומ יאת תא וושיה םירקוחה
התוא דצל ,םיגד ןמשל ופשחנש ולאל לוהוכלא לש תולודג
לוהוכלאל ופשחנש םיאתהש אצמנ .לוהוכלא לש הלודג תומכ
(Neuroinflammation) תילנוריונ תקלד ומיגדה םיגד ןמשלו
.95%-ב םיתוחפ ,חומב םיילנוריונ םיאת תומו

14th Congress of the European Society for Biomedical
Research on Alcoholism in Warsaw, Poland


2013 רבמטפס
היצינגוקב תעגופ ןימרופטמ תרכוסל הפורתה
הילרטסוא Deakin University Geelong ירקוח לש םהירבדל
ילוחב לופיטל תשמשמה (Metformin) ןימרופטמ הפורתה
תיביטנגוק העיגפל הרושק (Type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוס
יפסות תרזעב לקהל ןתינ הילע (Cognitive Impairment)
30% דע .(Calcium) ןדיסו (Vitamin B12) B12 ןימטיו
.B12 ןימטיוב רוסחממ לובסל םילולע ןימרופטמב םילפוטמהמ

Diabetes Care


2013 רבמטפס
רמייהצלא תלחמל תומודה חומ תועיגפל םימרוג ףדה ילג
ףדה לג יכ םיחוודמ ב"הרא Uni. of Washington ירקוח
,ץוציפ בקע ,דיחי ןותמ (Shock Wave)
,חומב םייונישל םורגל לולע (A Single Mild Explosion)
היתפולפצנאו רמייהצלא ילוח לש םחומב תועיגפל המודב
.(Chronic Traumatic Enchephalopthy) תיטמוארט תינורכ

Journal of Alzheimer's Disease


2013 רבמטפס
תיביטנגוק הדירי דגנ תלעופ הניא 3-הגמוא
יאצממל דוגינב ,אצמ ב"הרא University of Iowa-ב רקחמ
םדב תוהובג (Omega-3) 3-הגמוא תומרש ,םימדוק םירקחמ
םישנב ,(Cognitive Decline) תיביטנגוק הדירי דגנ תוליעומ
.תורגובמ
,80 דע 65 תונב םישנ 2,157 ופתתשה ,םינש 6 ךשמנש ,רקחמב
.(Women's Health Initiative) םדוק לודג רקחמב ופתתשהש
,ההובג 3-הגמוא תמר ןמדב רשא םישנ לש ןהיעוציבש אצמנ
לש ןהעוציב לע הלוע הניא ,(Memory Tests) ןורכיז תוניחבב
.הכומנ ןמדב 3-הגמוא תמרש ולא

Neurology


2013 רבמטפס
ליג תיולת תיביטנגוק הדירי גיסמ Q10 םיזנא-וק
Uni. of North Texas Health Science Center-ב רקחמ
Q10 םיזנא-וק ףסות יכ אצמ ,םישישק םירבכעב ,ב"הרא
,םייחב רחואמ בלשב ךרצנה (Coenzyme Q10/CoQ10)
ליגב תויולתה תויוקל רפסמ םהב גיסהל יושע
םייביטנגוק םידוקפית תניחבמ (Age-Related Impairments)
.(Cognitive and Psychomotor Functions) םיירוטומ-וכיספו

Age


2013 רבוטקוא
רתוי רחואמ רמייהצלא תלחמל םרוג םייחה עצמאב סרטס
ךכ-לע םיחוודמ הידבש Gothenburg University-ב םירקוח
(Middle Age) םייחה עצמאב ,ההובג (Stress) סרטס תמרש
רמייהצלא תלחמ חתפל ןהל םורגל הלולע ,םישנב
.ןהייחב רתוי רחואמ (Alzheimer's)

50-הו 40-ה ,30-ה תונשב ויהש ,םישנ 800 ורטינ םירקוחה
עברא לכמ תחא .הנש 40 ךשמב תועיבקבו ,ןהייחל תורחואמה
וא תונמלאתה ומכ ,סרטס תחא םעפ תוחפל התווח םישנ
.תונוסא רתוי וא השולש התווח שמחמ תחאו הדובע ןדבוא
.היצנמידו תוגאדה ןיב רשק אצמנ רוחאל טבמב
סרטס ינומרוהל חווט-תכורא הפישחש איה םירקוחה תנקסמ
.יחומ קזנ םורגל הלולע (Stress Hormones)

BMJ Open


2013 רבוטקוא
חווט-תכורא תיביטינגוק העיגפמ םילבוס םיבר םילפוטמ
השק הלחמ רחאל
יסנט Vanderbilt University-ב רקחמ יאצממל םאתהב
לופיטל הדיחיב םילפוטמה ,םיריעצו םישישק ,םילוח ב"הרא
תליחת תעב ולבס אל (Intensive Care Unit/ICU) ץרמנ
(Cognitive Impairment) םייביטנגוק םייוקילמ לופיטה
ילפוטמב ופצנש ולאל םימודה םייוקיל םע התוא םביזוע
(Traumatic Brain Injury/TBI) תיטמוארט תיחומ העיגפ
(Mild Alzheimer's Disease) הנותמ רמייהצלא תלחמ וא
.תחא הנש תוחפל תכשמנה
םילפוטמה 74% יכ אצמנ ,שיא 821 ופתתשה וב ,רקחמב
,םילוחה תיבב םתוהש תעב (Delirium) תויזה וחתיפ
.תיביטנגוקה תורדרדיהל הרהזא ןמיס וויהש

New England Journal of Medicine


2013 רבוטקוא
ןוסניקרפו רמייהצלאל םרות ץבאב רוסחמ
...ירקוח


2013 רבוטקוא
תינפוגו תיביטנגוק ליעומ הימנא םע םידליל לזרב ףסות
ירקוח ועציב םתוא הזילנא-הטמו תיתטיש הריקס יאצממ יפל
32 וללכנ םהב ,הילרטסוא University of Melbourne
לש ימוי ףסות ןתמ ,םידלי 7,000 לעמ ופתתשהו םירקחמ
הניחבמ ליעוהל יושע ידוסי רפס תיב ליגב דליל (Iron) לזרב
.תינפוגו תיביטנגוק
ףסות ולביקש (Anemic Childen) םיימנא םידלי יכ אצמנ
תמועל רתוי תובוט תויביטנגוק תואצות ומיגדה לזרב
IQ ינחבמב םייתועמשמ םירופישו תרוקיבה תצובקב םידלי
.םירחא םייביטנגוק םינחבמבו

Canadian Medical Association Journal


2013 רבוטקוא
רמייהצלא תלחמו םיקרועה תשרט ןיב רשקה
יכ וליג ב"הרא גרבסטיפ University of Pittsburgh ירקוח
(Atherosclerosis) םיקרועה תשרט לש םינמיס םע םישישק
דיאולימע-אטב ידבר לש תורבטצהל ןוכיס רתיב םייוצמ
התורצוויהל םירושקה ,םחומב (Beta-Amyloid Plaques)
.רמייהצלא תלחמ לש
אלל םינש 87 עצוממ ליג ינב שיא 91 ופתתשה רקחמב
ידבור םתיצחמב ואצמנ חומה תקירסב .היצנמידל םינמיס
םד ץחלל ןוכיס רתיב ואצמנ ולא םישנא .דיאולימע-אטב
לש ההובג תוחישקו הובג עצוממ םד ץחל ,הובג ילוטסיס
רשקה לע םיארמ ,םירקוחה ירבדל ,ולא םיאצממ .םיקרועה
.היצנמידו םדה ילכ תואירב ןיבש

Neurology


2013 רבוטקוא
חותינ רחאל תיביטנגוק הדירי דגנ ןיטטס
,םירבכעב ,הינטירב Imperial College London-ב רקחמ
תמצמצמ (Statins) םיניטטסה תחפשממ הפורת יכ אצמ
,(Surgery) חותינ רחאל םחומב (Inflammation) תקלד
רחאל יביטינגוקה דוקפיתב תויעבל ליבוהל לולעש ךילהת
.רמייהצלא תלחמלו חותינ
אצמנ .(Atorvastatin) ןיטטסברוטאב ושמתשה םירקוחה
לש םחומב (Neurons) םינוריונה לע הניגמ הפורתה יכ
,הפורתה אלל .(Memory) ןורכיזה תא תרפשמו םירבכעה
.הכופה התייה םירבכעה לש םחומ לע חותינה תעפשה

Annals of Surgery


2013 רבוטקוא
תיחומ תונקדזיה תוענומ תושדח תויונמוימ קר
קר ב"הרא University of Texas-ב םירקוח לש םהירבדל
תא עונמל היושע (New Skills) תושדח תויונמוימ לש םתדימל
.(Brain Aging) חומה תונקדזיה

תועש 15 תב תינכותב 90 דע 60 ינב שיא 221 ופתתשה רקחמב
תוכאלמב קוסעל ושקבתה םקלח .םישדוח 3 הכשמנש ,תויעובש
ןיזאהל קר היה םירחאה לעש דועב ,םיאלט תדובע ומכ ,תושדח
הצובקה ישנא קרש אצמנ .םיצבשת רותפל וא תיסאלק הקיזומל
םירגתא קר יכ הארמה רבד ,ןורכיזב רופיש וארה הנושארה
ודוקפית תא םירפשמ םיכשמתמ (Mental Challenges) םיילטנמ
.קוסיעה םצע אלו חומה לש

Psychological Science


2013 רבמבונ
םייח ילעבב רמייהצלא תלחמ תבכעמ השידח תבוכרת
ךרענש ב"הרא וגקיש Midwestern University-ב רקחמ
,IRL-1620 היורקה השידח תבוכרתש אצמ םייח ילעב לדומב
עייסל היושע ,חומה לא םדה תמירזב םייוקיל תענומ רשא
תענומ איהש ךכל תודוה ,רמייהצלא תלחמ לש התעינמב
תינוצמיח הקעו (Cognitive Impairment) םייביטנגוק םייוקיל
חומהמ קלסל תלוכיה יא בקע םימרגנה (Oxidative Stress)
.םדה םרז תועצמאב ,םיקיזמ םיקיקלח

2013 American Association of Pharmaceutical
Scientists (AAPS) Ann. Meeting and Exposition


2013 רבמבונ
שומיש תורשוקה FDA-ה תרהזאב תוכמות ןניא תויודע
תיביטינגוק תוקלל םיניטטסב
םירקחמ 25 וללכנ הב ,םירקוח תצובק ידי-לע ,תיתטיש הריקס
םיניטטסב שומישה ןיב רשק האצמ אל ,םירקובמ םייארקא
תוילילש תויביטינגוק תואצותו (Statins)
וקסע וקרסנש םירקחמה .(Adverse Cognitive Outcomes)
.תירוטומ תוריהמו ,בל תמושת ,ןורכיזל םירושקה םיעוציבב

Annals of Internal Medicine


2013 רבמבונ
רמייהצלא תלחמ תומדקתה תא תוטיאמ הגויו היצטידמ
ןותמ יביטנגוק יוקילמ םילבוסה םישנא
תא טיאהל םייושע (Mild Cognitive Impairment/MCI)
היצטידמ תועצמאב רמייהצלא תלחמל םתייעב תוחתפתה
.(Yoga) הגויו (Meditation)

ןוטסוב Harvard Medical School-ב ןטק םידקמ רקחמ
אצמ ןותמ יביטנגוק יוקיל םע םילפוטמ ופתתשה וב ,ב"הרא
תועדומ תועצמאב םיחתמ תתחפהב לופיט ולביקש ולא יכ
(Mindfulness-based Stress Reduction/MBSR) הבושק
תילויצקנופה תוירושיקב הלדגה רתי וליג תועובש 8 ךשמב
תלחמלו ןותמ יביטנגוק יוקילל םירושקה חומה ירוזיא ןיב
וללכ ולא םירוזיא .ליגר לופיט ולביקש ולא תמועל רמייהצלא
,(Posterior Cingulate Cortex) תירוחאה חומה תפילק תא
תידדצ וד תיחצמ םדקה חומה תפילק
סופמקופיההו (Bilateral Medial Prefrontal Cortex)
.(Left Hippocampus) ילאמשה

Neuroscience Letters


2013 רבמצד
תיביטנגוק הדיריל רושק ךומנ D ןימטיו
...רקחמ


2013 רבמצד
רמייהצלא ילוחב חומ-םד םוסחמ תא הצוח 3-הגמוא
יפסות יכ וארה הידבש Karolinska Institutet-ב םירקוח
חומ-םד םוסחמ תא תוצחל םייושע (Omega-3) 3-הגמוא
ךכב עיפשהלו רמייהצלא ילוחב (Blood-Brain Barrier)
.(Inflammation) תקלדלו הלחמל (Markers) םינמס לע
תלחמ ינפמ ןגהל היושע 3-הגמואש ואצמ םימדוק םירקחמ
.רמייהצלא
ףסות ולביקש רמייהצלא ילוח םילפוטמ 204 ורטינ םירקוחה
םירחאהו ףסותה תא לביק םקלח ,םישדוח 6 ךשמב םוי ידמ
.(המד ףסות) ובצלפ ולביק

Journal of Internal Medicine


2013 רבמצד
רמייהצלא תלחמו חומ עוזעז ןיב רשקה
םיעוריא ב"הרא רטס'צור Mayo Clinic ירקוח לש םהירבדל
ולו םרגנ םהב רבעב ועראש (Concussion) חומ עוזעז לש
(A Momentary Loss Of Consciousness) יעגר הרכה ןדבוא
(Plaques) םידבר לש םתורבטצהל םירושק תויהל םייושע
.רמייהצלא תלחמל םירושקה ,חומב

תויעבל ןמיס אלל ,הלעמו 70 ינב שיא 448 ופתתשה רקחמב
ןותמ יביטנגוק יוקיל םע שיא 141-ו ןורכיז
הבישחו ןורכיז תויעב :(Mild Cognitive Impairment/MCI)

Neurology


2014 ראוני
רמייהצלא ילוחב תידוקפית הדירי דגנ E ןימטיו
...רקחמ


2014 ראוני
הריהמ תוצווכתהל רושק םישישקב העימש ןדבוא
םחומ לש רתוי
םיחוודמ ב"הרא דנלירמ Johns Hopkins University ירקוח
ןוכיסה תא לידגמ םישישקב (Hearing Loss) העימש ןדבוא יכ
םירקוחה .רתוי הריהמ (Brain Shrinkage) חומה תוצווכתהל
ינב ,שיא 126 יבגל ,םינש 10 ךשמב ,ופסאנש םינותנ וחתינ
הקדבנ ןכו וב םייוניש רותיא םשל קרסנ םחומש ,86 דע 56
.םתעימש

NeuroImage


2014 ראוני
רמייהצלא תלחמב רתוי בוט לופיטל חתפמה איה הבמא
הבמאב שומיש יכ וליג הינטירב University of London ירקוח
לופיטו הנבה םשל שמשל יושע = יאת-דח רוצי = (Ameba)
תויצטומ רשא ,(Presenilin Proteins) ןילינסרפ ינובלחב
תיתשרות רמייהצלא תלחמל תומרוג םהב (Mutations)
שמתשהל ךרוצה אלל ,(Inherited Alzheimer's Disease)
.םייח ילעבב ךכ םשל

Journal of Cell Science


2014 ראוני
םינקז תוחומ טיאמ רתוי בר ןויסינ
םע יכ אצמ הינמרג University of Tuebingen-ב רקחמ
(Brain Functions) חומה ידוקפית םיטאומ (Aging) תונקדזהה
(Greater Experience) רתוי ברה םייחה ןויסינ בקע תאזו
םחומ .(Cognitive Decline) תיביטנגוק הדירי ללגב אלו
עדיה תומכ ללגב רתוי לודג דוביע ןמז ךרוצ םישישק לש
.הדמתהב הלדגו תכלוהה םהלש
ידמ וארקש םיבשחמב םירקוחה ושמתשה רקחמה ךרוצל
.שדח עדימ ודביע ןמזב ובו םינותנ לש תמיוסמ תומכ םוי

Topics in Cognitive Science


2014 ראוני
רמייהצלא תלחמל ירשפא םרוגכ DDT
רמוח יכ ואצמ ב"הרא יזר'ג וינ Rutgers University ירקוח
דע שומישב היהש (DDT) יט-יד-יד (Pesticide) הרבדהה
(Malaria) הירלמה תלחמ ינפמ הנגהל ןיידע שמשמו 1972
אוהש ששח הלעמה רבד ,רמייהצלא ילוח לש םמדב הלגתה
.הלחמל םורתל לולע

JAMA Neurology


2014 ראוני
היצנמידב םישנ םינכסמ הובג ןגורטסאו תרכוס
INSERM יאופר רקחמו תואירבל ימואלה ןוכמב רקחמ
ןגורטסא תומר םע תורגובמ םישנ יכ הליג תפרצ ףיאו'זליוו
(Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוסו תוהובג (Estrogen)
.היצנמיד חתפל (14 יפ) יתועמשמ ןוכיס רתיב תויוצמ
היצנמיד אלל הלעמו 65 תונב םישנ 543 ופתתשה רקחמב
.היצנמיד םע םישנ 132-ו

Neurology


2014 ראוני
חומל הקיזמ האירב אל הנוזת
Deakin University, in Melbourne ירקוח לש םהירבדל
ןוזמ ,2011 תנשמ לחה ,םירקחמ תרדס וכרעש ,הילרטסוא
שפנה תואירב לע הקומע העפשה לעב תויהל יושע
הנוזתו (Cognition) היצינגוק/הרכהו (Mental Health)
םייביטנגוק םיעגפמל הרושק (Poor Diet) העורג
.(Cognitive Deficits)
ואצמנ האירב אל הנוזת וכרצש םידלי םירקוחה ירבדל
,(Sadness) בצע ומכ ,תוימינפו ץוח יפלכ ןה ,תויעבב םיקול
.(Anxiety) תודרחו (Worrying) תוגאד

Medscape Medical News


2014 ראורבפ
םישישקב םייביטנגוק םיעוציב רפשמ יתנוזת ףסות
...ירקוח