13 תושדח - רמייהצלאו היצנמיד
Alzheimer's disease - New 13

סרטסו תוניוע
בשחמב שומיש
רמייהצלאל םדקומ יגולויב ןמס
הפשה זכרמ תא םיפקות םיקאלפ
רמייהצלאו םיקדייח ,םיסוריו
ןורכיזה רומישל ימוי יתנוזת הקשמ
תרפשמ תוירולק תפירש
הדירי הרימחמ םייכינח תלחמ
רמייהצלא דגנ תולוחכ תוינמכוא
תיביטנגוק תואירבל םויזנגמ
רמייהצלאל תינשדח םד תקידב
ןקדזמה חומל 3-הגמוא
הבוט היצינגוקל האירב הנוזת
תבכעמ תירלוקסו-וידרק תואירב
םירפשמ תואדו רסוחב םינומיא
ןורכיז ןדבואו ואט ןיב רשקה
רמייהצלאל ןוכיסו האיצזור
היצנמידו םירודזורפ רופריפל ןידמוק
ןוכיס םיניטקמ היצטידמו הגוי
םייביטנגוק םיעוציבל 3-הגמוא
תורמשמ ידבועל םייביטנגוק ןחבמ
תוציאמ םדה ץחלב תולודג תודונת
רמייהצלא ןובלח הקיחרמ הנאוחירמ
םישישקב לקשמ יוויש תויעב
ןכסמ הקורי-הלוחכ הצאב ןלער
תיביטינגוק 'רי טיאמ הלידג םרוג
םויגרנילוכ-יטנא אל
רמייהצלאל םד ץחל רתיל תופורת
תונקדזהה תעב לקשמב הדירי
רמייהצלאו תיפסכ ןיב רשק ןיא
םילקימיכל הדילה ינפל הפישח
יביטנגוק 'תה לופיט ירחא חומה
היצנמידל ןוכיסו םיניפזאידוזנב
חומ יעוגפ לש םחומב קאלפ
תיביטנגוק הדיריל םרוגכ סוריו
היצנמידו בלכ לש לכשמ תנמ
ןמסכ םדב יביטקיטורפוריונ ןובלח
תונקדזהב שדחמ חומה תיינב
היצנמידו םינוטורפ תובאשמ 'עמ
רמייהצלא תלחמ תליחת
תמדקומ תיביטנגוק הדיריל ןמס
היצנמיד תעינמל םיגד תליכא
תויביטינגוק םירפשמ B ינימטיו
יביטנגוק דוקפית רפשמ דלוקוש
רמייהצלאל קומע יחומ יוריג
םיציאמ םיירטאיכיספ םינימסת
רמייהצלאב לופיטל תינשדח השיג
יאת תוומ תענומ תקלד תמיסח


...רמייהצלא תלחמו היצנמיד ואר
 
2016 ראוני
רמייהצלאל ןוכיס לידגמ הקורי-הלוחכ הצאב ןלער
תורחא תויגולוריונ תולחמו
םירסומ ב"הרא גנימויוו Institute for EthnoMedicine ירקוח
תחירפ ידי-לע תרצוימה (Toxin) ןלערל תכשוממ הפישח יכ
תילוחכ - (Blue-Green Algae) הקורי-הלוחכ ההצאה
םחומב (Tangles) םיכבס ררועל הלולע - (Cyanobacteria)
םדא-ינב לש םחומב םירצונה ולאל המודב ,םייח-ילעב לש
.תורחא תויגלוריונ תולחמו רמייהצלא ילוח
תא םיניטקממה םיצופנ םיפסות רפסמ םג והיז םירקוחה
.הז ןלערל ופשחנש תויחב חומה יכבס תומכ

Royal Society Proceedings B


2016 ראוני
רגובמ ליגב תיביטינגוק הדירי טיאהל יושע הלידג םרוג
ומש ב"הרא וגקיש Rush University Medical Center ירקוח
חומב הלידגה םרוג לש ותוברועמ תא ןוחבל הרטמל םהל
תורדרדיהה לע (Brain-Derived Neurotrophic Factor/BDNF)
.ליגה םע (Cognitive Deterioration) תיביטנגוקה
(Neurons) םינוריונ לש םתוחתפתה דדועמ הז הלידג םרוג
םימייקה ולאב הכימתו חומב םישדח (Synapses) תוספניס לשו
חווט יכורא תונורכיז הז ללכב ,דוביע יכילהת רפסמל ינויח אוהו
.(Long-Term Memories)

ורטינ םתוא ,81 עצוממ ליג ינב שיא 535 ופתתשה רקחמב
ונחב הנש ידמ .םינש 6 עצוממב ,םתומ םוי דע םירקוחה
ןורכיזה תאו םינוש םייביטנגוק םירושיכ םירקוחה םהב
הדדמנו תוומה רחאלש םיחותינ םהב וכרענ םתומ רחאלו
.םחומב הלידגה םרוג תומכ

Neurology


2016 ראוני
רתויב הבוטה הריחבה ןניא תויגרנילוכ-יטנא תופורת
היצנמיד ילוח םוקישל
םוקיש ךלהמב יכ חוודמ ב"הרא לטאיס GroupHealth-ב רקחמ
תומסוח תופורתב רתי שומיש השענ ,השק זופשיא רחאל
םילוחל תונתינה (Neurotransmitters) םירטימסנרטוריונ
ףסונב תאז ,(Delirium) תויזהמ םילבוסה (Elderly) םישישק
ןילוכליטצא רטימסנרטוריונה תא תמסוח הפורתה .היצנמיד לע
.(Nervous System) םיבצעה תכרעמב (Acetylcholine)

הזב ,םינימסת לש בחר ןווגמב לופיטל תנתינ וז הפורת
(Depression) ןואכיד ,(Incontinence) ןתש ןתמב הטילש יא
תולולע הלש יאוולה תועפות ךא ,(Insomnia) הניש ידודנו
ינפוגה דוקפיתבו (Attention) בשקב העיגפ :תושק תויהל
4-כב זופשיאה ןמז תכראה הנשי ןכו (Physical Function)
.םימי
,היצנמידמו תויזהמ ןה ולבסש םילפוטמ 99 ורטינ םירקוחה
.םילוחה תיבמ םרורחיש דע וא םוי 30 ךשמב ,הלעמו 65 ינב

JAMA Internal Medicine


2016 ראורבפ
רמייהצלא ילוח לע םד ץחל רתיל תופורת תעפשה
ב"הרא Georgetown Uni. Medical Center-ב םירקוח ירבדל
םד ץחל רתיב לופיטל (Candesartan) ןטרסדנכ הפורתה
רשוא הב שומישהש ,(Hypertension/High Blood Pressure)
קזנ התארה ,(FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה להנמ ידי-לע
.תויבצע תוייברתב ,(Reduced Cell Damage) תחפומ יאת
.רמייהצלא תלחמל תופוכת רשקנ הז גוסמ קזנ הדבעמב

תבכעתמ רמייהצלא תלחמ תומדקתהש ואצמ םימדוק םירקחמ
:תאז החפשממ תופורתב ולפוטש םד ץחל רתי םע םילוחב
(Angiotensin Receptor Blockers) ןיסנטויגנאל ןטלוקה ימסוח
תא רימחהל לולעש רבד ,ףוגב םדה תמירז תא הניטקמ רשא
.רמייהצלא ילוח לש םבצמ

Therapy & Alzheimer's Research


2016 ראורבפ
ןוכיס רתיל הרושק תונקדזהה ךלהמב לקשמב הלודג הדירי
ןותמ יביטינגוק יוקילל
הלודג הדיריש ואצמ ב"הרא רטס'צור Mayo Clinic ירקוח
הדימעה ליגמ רבעמב ,רושע ךות (Weight Loss) לקשמב
ןוכיס רתיל הרושק האצמנ (Aging) תונקדזהל (Midlife)
.(Mild Cognitive Impairment/MCI) ןותמ יביטינגוק יוקילל
,םינש 4.4 עצוממב ךשמנו 2004 תנשב לחהש ,רקחמב
ךותמ ופסאנ םהיבגל םינותנש 65 דע 40 ינב ופתתשה
.תויאופרה םהיתומושר

JAMA Neurology


2016 ראורבפ
רמייהצלא תלחמו חומב תיפסכ ןיב רשק ןיא
םהב שי ךא ,םיבר תונורתי (Seafood) םי תוריפ תכירצל
לע עיפשמה (Neurotoxin) יבצע ןלער :(Mercury) תיפסכ
ששח היה דימתמו זאמו תיביטינגוק-וריונה תוחתפתהה
םרות אוהש תורשפאהו חומה לע הקיזמה ותעפשה ינפמ
.רמייהצלא תלחמ תוחתפתהל

,ב"הרא וגקיש Rush University Medical Center-ב רקחמב
שיא 286 לש םחומ .הנש 90 עצוממ ליג ינב שיא 544 ופתתשה
יפל םיה ילכאמ תכירצ תא וקדב ןכ .םתומ רחאל קדבנ םהמ
ינפל עצוממב םינש 4.5 רקחמה יפתתשמ ואלימ ותוא ןולאש
.םתומ

:רמייהצלא תלחמ ינימסת הניטקה םי תוריפ תכירצש אצמנ
םיירלירביפ-וריונ םיכבסה תרמוחו םיקאלפה תופיפצ
יפתתשמ יכ םינייצמ םירקוחה .(Neurofibrillary Tangles)
רתיל רושקה APOE e4 ןגה טנאירו לש םיאשנ ויה רקחמה
ףא לע תאז לכ .רמייהצלא תלחמ לש התוחתפתהל ןוכיס
.רקחמה יפתתשמ חומב תיפסכה תמרב לודיגה
ףסות תכירצ תובקעב יתועמשמ רופיש אצמנ אל ,ןכ ומכ
.(Fish Oil) םיגד ןמש

JAMA


2016 ראורבפ
תעגופ םייתיב םילקימיכל הדילה ינפל הפישח
םידליה לש היצינגוקב
יכ ואצמ ב"הרא ויהוא University of Cincinnati-ב םירקוח
םייתיב םילקימיכל (Pregnancy) ןויריהה ןמזב הפישח
,ןולפט תותבחמ ומכ ,םיצופנ םיפידנ (Household Chemicals)
רבד לש ופוסב םורגל הלולע הקינורטקלאו םינוחיטש ,דופיר
,(Childhood) תודליה ךלהמב תוגהנתהבו היצינגוקב תויעבל
.הדליו םא לש תוגוז 256 ופתתשה רקחמב .8 דע 5 יאליגב

Environmental Research


2016 ראורבפ
יביטנגוק יתוגהנתה לופיט רחאל לדג חומה חפנ
...הדרח


2016 ראורבפ
היצנמידל ןוכיס םילידגמ םניא םיניפזאידוזנב
אצמ ב"הרא לטאיס Uni. of Washington-ב רקחמ
תחפשממ תופורת ,םימדוק םירקחמ יאצממל דוגינב יכ
לופיטל תושמשמה ,(Benzodiazepines) םיניפאידוזנבה
ברקב היצנמידל ןוכיס תולידגמ ןניא הניש ידודנו תודרחב
.םישישק
65 ינב םירגובמ 3,434 לש םהינותנ תא וחתינ םירקוחה
ושמתשה רשא ,םדוק לודג רקחמב ופתתשהש הלעמו
.םינש 10-מ רתוי ךשמב ולא תופורתב

The BMJ


2016 ראורבפ
חומ יעוגפ לש םחומב םג םיקאלפ
םיקאלפ הליג הינטירב Imperial College London-ב רקחמ
אצמנ ,רמייהצלא ילוח לש םחומב אצמנש גוסהמ (Plaques)
שאר תועיגפ ווחש הדימעה ליג ינב םישנא לש םחומב םג
.44 היה םיקדבנה לש עצוממה םליג .(Head Injuries)

(Traumatic Brain Injuries/TBI) תויטמוארט שאר תועיגפ
,יחומ קזנל תמרוג תימואתפ הכמ/המוארט רשאכ תשחרתמ
,הדובעה םוקמב ,טרופס יעוריאב תורקל לולע הז רבד
וא קצומ ףוגב עגופ שארה רשאכ ,דועו םיכרד תנואתב
.תלוגלוגל רדוח ףוגשכ

Neurology


2016 ראורבפ
תיביטנגוק הדיריל םרוגכ סוריוב םוהיז
University of Pittsburgh School of Medicine-ב רקחמ
ללכב ,םימיוסמ םיסוריו ימוהיז יכ אצמ ב"הרא הינבליסנפ
,(Herpes Simplex Virus/HSV) סקלפמיס ספרה סוריו הז
(Cytomegalovirus/CMV) סוריו-ולגמוטיצ
תלחמל םרוגה (Toxoplasma Gondii) ידנוג המסלפוסקוטו
הדיריל םורתל םילולע ,(Toxoplasmosis) סיזומזלפוסקוט
.(Cognitive Decline) תיביטנגוק
וב קבדיהל ןתינו םילותח יעמב ,ללכ ךרדב ,יוצמ ןורחאה
רשב תליכאמ ,םילותח תאוצו הפה ןיב רישי עגמ ידי-לע
.ליפטב העוגנה עקרקו הפה ןיב עגמבו יוארכ לשוב אלש

Alzheimer's Disease and Associated Disorders


2016 ראורבפ
היצנמידו בלכ לש לכשמ תנמ
הניחבמ ,בלכ לש (Intelligence) היצנגילטניא תוושהל ןתינ
םהמ ןיבהל רוזעל יושע הז רבדו םדא ינב לש וזל ,תינבמ
םסרפתה אשונב רקחמ .םדא ינבב היצנמידל םימרוגה
London School of Economics & Political Science-ב
.הינטירב
(Border Collie) ילוק רדרוב יבלכ 68 ופתתשה רקחמב
טווינה ירושיכ תא ,רתיה ןיב ,םירקוחה ונחב םהב םידבוע
תומוקמב ןמטוהש ןוזמ תאיצמב (Navigational Skills)
המודב ,תועיבצמה תולועפ ,די תעונתב הנווכה יפל םינוש
.תויביטנגוק תולוכי לע ,םדא ינבל

Intelligence


2016 ראורבפ
רמייהצלא תלחמל ןמסכ םדב יביטקיטורפוריונ ןובלח
תיתרגיש םד תקידב ביבא לת תטיסרבינואב םירקוח ירבדל
תנמ תא תמכלו רמייהצלא תלחמל ןוכיס תולגל היושע
(Biomarker) יגולויבה ןמסה תרזעב תאז ,(IQ) לכשמה
,Activity-Dependent Neuroprotective Protein/ADNP
.תויביטנגוק תולוכי אטבמ אצמנש םדב ןובלח

Journal of Alzheimer's Disease


2016 ראורבפ
תונקדזהה םע שדחמ חומה תיינב
ואצמ הדנק וירטנוא Baycrest Health Sciences-ב םירקוח
ריעצ חוממ הנוש ןפואב לעופ ןקדזמה חומהש ךכל החכוה
םירקוחה .(Memory Task) ןורכיז תמישמב רבודמ רשאכ
םינוש (Brain Wave) חומ ילג לע םהיאצממ תא םיססבמ
.ההז המישמ עוציב תעב םינוש ליג ינבמ ולבקתהש

Neurobiology of Learning and Memory


2016 ראורבפ
היצנמידל ןוכיס רתיל תורושק םינוטורפ תובאשמ יבכעמ
(Proton Pump Inhibitors/PPIs) םינוטורפ תובאשמ יבכעמ
(GERD) יטשו יתביק רזחה תלחמב לופיטל םישמשמ
יצמוח לזונ תיילע :(Gastroesophageal Reflux Disease)
םיביכב לופיטו ,(Heartburn) תברצ תמירגו טשוול הביקהמ
.(Peptic Ulcers) לוכיעה תכרעמב
תופורת יכ אצמ ,חוטיב תרבח ינותנב שמתשהש ,לודג רקחמ
ךרענש רקחמב .םישישקב היצנמידל ןוכיס תולידגמ ולא
German Center for Neurodegenerative Diseases-ב
.הלעמו 75 ינב םילפוטמ 73,679 ופתתשה הינמרג ןוב

JAMA Neurology


2016 ראורבפ
רמייהצלא תלחמ לש הלחתהה תדוקנ
University of Southern California Leonard-ב רקחמ
ןטק רוזיאש הליג ב"הרא Davis School of Gerontology
שיגר (Locus Coeruleus) סואלורוק סוקול ארקנה חומב
רוזיא .(Infection) םימוהיזו (Toxins) םינלער תעיגפל
לש תרחואמ תוצרפתה ידי-לע עפשומה ןושארה אוה הז
דוקפיתה תרימשל דחוימב בושח תויהל יושעו רמייהצלא
.םייחב רחואמ בלשב (Cognitive Function) יביטנגוקה
שירפמו (Brainstem) חומה עזג הצקב אצמנ הז רוזיא
רטימסנרטוריונ :(Norepinephrine) ןירפניפארונ
בלה בצק תרדסהל יארחא רשא (Neurotransmitter)
(Memory) ןורכיז ,(Attention) בשק ,(Heart Rate)
.(Cognition) היצינגוקו

(Tau) ואט ןובלחה הלגתמ וב ןושארה אוה הז רוזיא
.רמייהצלא תלחמ לע רתוי רחואמ עירתהל לולעש
תעינמל םורתל יושע הז רוזיאב שרפומה ןירפניפארונה
רתי ייוריגו תקלד ידי-לע ומרגנש מייהצלא ינימסת
.םירחא םירטימסנרטוריונ דצמ

תיחומ תוליעפב קוסיע ןמזב שרפומ ןירפניפארונה
(Solving Problems) תויעב ןורתפ ומכ ,תרגתאמ
.השק ילקיסומ עטק ןוגינ וא לזאפ תמלשה ,הדובעב

University of Southern California Leonard


2016 ראורבפ
ןוסניקרפ ילוחב תמדקומ תיביטנגוק הדיריל יגולויב ןמס
םיחתפמ םיבר (Parkinson's Disease) ןוסניקרפ ילפוטמ
(Mild Cognitive Impairment/MCI) ןותמ יביטנגוק יוקיל
(Biomarkers) יגולויב ןמס יוהיז .(Dementia) היצנמיד וא
(Cognitive Impairment) יביטנגוק יוקילב לופיט םשל
לש םחותיפו הז יוקיל לש םדקומ ןוחביאב ןה רוזעל יושע
.תויביטנגוקה רופישל םישידח םילופיט

זוכיר יכ אצמ היגברונ University of Bergen-ב רקחמ
חומה לזונב םיכומנ (Alpha-Synuclein) ןיאלקוניס-אפלא
דוקפיתל רושק (Cerebrospinal Fluid/CSF) הרדישהו
.םייביטנגוק םינחבמ רפסמב תחפומ

Journal of Parkinson's Disease


2016 ראורבפ
היצנמיד תעינמל תרזוע םיגד תליכא
רשא ,ב"הרא וגקיש Rush Uni. Medical Center ירקוח
,םתומ רחאל (Elderly) םישישק 286 לש םחומ תא ונחב
ואצמ ,רמייהצלא תלחמו היצנמידל םינמיס םהב רתאל ידכ
תרזוע עובשב תוחפל תחא (Fish) םיגד תנמ תכירצש
.היצנמידב תורושקה תולחמו רמייהצלא תלחמ תעינמב
לידגמה APOE e4 ןגה יאשנ יבגל קר אצמנ הז אצממ
.היצנמידו רמייהצלא תלחמל ןוכיס

JAMA


2016 ראורבפ
םישישקב תיביטינגוק תלוכי םירפשמ B ינימטיו
הכירצש אצמ יהאירוק לואיס Kyung Hee Uni.-ב רקחמ
B12 ןימטיו ,B6 ןימטיו ליכמ רשא ףסות לש תועובש 12 תב
יביטנגוק דוקפית רפשל יושע (Folic Acid) תילופ הצמוחו
םילבוסה (Older Oeople) םישישקב (Cognitive Function)
.(Mild Cognitive Impairment/MCI) ןותמ יביטנגוק יוקילמ
ןיאטסיצומוהה תמר תא ףסותה תליטנ הניטקה ,ןכ ומכ
.(Depression) ןואכיד לע הלקהו םדב (Homocysteine)
יביטנגוק יוקיל םע ,65-מ רתוי ינב ,שיא 48 ופתתשה רקחמב
.םיידועיס תובא יתבב וררוגתהש ןותמ

Journal of Nursing Scholarship


2016 ראורבפ
יביטנגוקה דוקפיתה תא רפשמ דלוקוש
...ירקוח


2016 ראורבפ
רמייהצלא תלחמב לופיטל קומע יחומ יוריג
ב"הרא סקינפ Barrow Neurological Institute ירקוח
קומע יחומ יוריג לש תויאדכה תא םינחוב
.רמייהצלאב לופיט םשל (Deep Brain Stimulation/DBS)
.רמייהצלא ילפוטמל החוטב וז לופיט תטיש יכ חווד רבכמ אל
יבצע הרגמ - יגרוריכוריונ (Implant) לתשב רבודמ
חומ ירוזיאל םיילמשח תותוא קפסמה - (Neurostimulator)
.םהב םילמרונ םניאש תותוא תוסיווב רוזעל ידכ םימיוסמ
ןוסניקרפ תלחמב לופיטל ב"הראב הז ךילה רשואמ עגרכ
.דבלב (Essential Tremor) ילאיצנסא/ינושאר דערבו
היספליפא ילוחב לופיטל הז ךילהב תלעותה תקדבנ ףסונב
תיבטוק וד הערפהו (Depression) ןואכיד ,(Epilepsy)
.(Bipolar Disorder)

Journal of Neurosurgery


2016 ראורבפ
היצנמידל הרמה םיציאמ םיירטאיכיספ םינימסת
יכ אצמ ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins Uni.-ב רקחמ
(Neuropsychiatric Symptoms) םיירטאיכיספוריונ םינימסת
ןותמ יביטנגוק יוקילמ רתוי הריהמ תורדרדיהל םירושק
.רמייהצלא תלחמל (Mild Cognitive Impairment/MCI)

Uni. of California, San Francisco-ב רקחמ אצמ ליבקמב
(Chronic Depressive Symp.) ינורכ ןואכיד ינימסתש ב"הרא
הרמהל םורתל םילולעש חומב םיינבמ םייונישל םירושק
.וז רתוי הריהמ

American Journal of Geriatric Psychiatry


2016 סרמ
רמייהצלא תלחמב לופיטל תינשדח השיג
היגולונכט-ויבב תקסועה ,הינטירב Neuro-Bio Ltd. תרבח
תוערפהב תושידח לופיט תוטיש תנחוב ,(Biotechnology)
רשא (Neurodegenerative Disorders) תויביטרנגדוריונ
תולחמו ןוסניקרפ תלחמ ומכ ,רמייהצלא תלחמל תוליבומ
.(Motor Neurone Diseases) תוירוטומ-ןוריונ

Neuropharmacology


2016 סרמ
ןורכיזה תא תרפשמו יאת תוומ תענומ תקלד תמיסח
רמייהצלאה תלחמב
,םירבכעב ,ב"הרא Uni. of California, Irvine-ב רקחמ
(Pexidartinib/PLX3397) ביניטרדיסקפ הפורתה יכ הליג
חומה תבוגת תא תמלוב (Cancer) ןטרסב לופיטל הדעונש
.(Beta-Amyloid Plaques) דיאולימע-אטב יקאלפל
הבוגתב ורצונ רשא םיבר םייתקלד םיאת לש םקוליס
ןוכיזה תייצקנופ תא הבישה דיאולימע-אטב לש םיקאלפל
,(Microglia) הילגורקימ יאת יכ אצמנ .התומדקל
ןוכיזב העיגפל םימרות ,חומב העיגפ תעינמ אוה םדיקפתש
.רמייהצלא תלחמב

Brain


2016 סרמ
םייביטנגוק םייוקילל תורושק סרטסו תוניוע
National Inst. on Aging, Bethesda, Maryland ירקוח
(Young Adults) םיריעצ םירגובמ יכ םיחוודמ ב"הרא דנלירמ
םהש וא ,הבר החלצה אלל ךא ,(Stress) סרטס יבצמ םיווחה
םייביטינגוק םייוקילמ ולבסי (Hostility) תניוע השיג ילעב
.(Middle-Age) הדימע ליגב (Cognitive Deficits)

ופתתשהש ,25 עצוממ ליג ינב ,שיא 3,126 ופתתשה רקחמב
.1985 תנשמ לחה םירקוחה ורטינ םתוא ,םדוק לודג רקחמב
םייוקיל רתוי ואצמנ ההובג סרטסה תמרש לככ יכ אצמנ
.ןואכידלו הלכשהל רשק אלל ,םייחה עצמאב םייביטנגוק

Neurology


2016 סרמ
תיביטינגוק הדירי ןיטקהל יושע בשחמב שומיש
בשחמב שומישש אצמ ב"הרא הנוזירא Mayo Cl.-ב רקחמ
ךשמנש ,רקחמב .היצינגוקה לע יבויח ןפואב עיפשהל יושע
רשא הלעמו 70 ינב שיא 1,929 ופתתשה ,םינש 4 עצוממב
יכ אצמנ .םדוק לודג רקחמ ךותמ ולטינ םהיבגל םינותנה
,תחפומ ןוכיסב ואצמנ תועיבקב בשחמב ןשמתשהש ולא
.תיביטנגוק הדיריב תוקלל ,42% ןב

Mayo Clinic


2016 סרמ
רמייהצלא תלחמל םדקומ יגולויב ןמס
ןכנימ Ludwig Maximilian Uni. of Munich-ב רקחמ
תלעפהל רושקה (Biomarker) יגולויב ןמס ההיז הינמרג
(Innate Immune Response) תדלומ תינוסיח הבוגת
םיבלשב (Neural Damage) יבצע קזנל הבוגתב
.רמייהצלא תלחמ לש םימדקומה
חומה לזונב TREM2 ןובלחה לש יפיצפס עטקמב רבודמ
ההובג ותמרש (Cerebrospinal Fluid/CSF) הרדישהו
.םיינושארה הלחמה יבלשב

EMBO Molecular Medicine


2016 סרמ
חומב הפשה זכרמ תא םיפקות היצנמיד לש םיקאלפ
היזפאמ לבוסה םדאב יחה חומה ךות לא ןנובתהל תלוכיה
,(Primary Progressive Aphasia) תיביסרגורפ תינושאר
(Language Center) רובידה זכרמ עגפנ הב הרידנ הלחמ
םיינשארה היצנמידה יבלש לא שדח טביה קפסמ ,חומב
.רמייהצלא ילוחב ליער ןובלח לש ותורבטצהמ האצותכ

אצמ ב"הרא וגקיש Northwestern Medicine-ב רקחמ
רשוכ ןדבוא/היזפא - תיביסרגורפ תינושאר היזפא ילוחבש
ןובלח לש ותורבטצה - (Aphasia/Language Loss) רובידה
ילאמשה ודיצב רתוי הלודג (Amyloid Protein) דיאולימעה
הפשה דוביע עצבתמ וב רוזיא ,חומה לש
.ינמיה ודיצ תמועל ,(Language Processing)

Annals of Neurology


2016 סרמ
רמייהצלא תלחמל םרוגכ םיקדייחו םיסוריו
םיארוק הינטירבב תועודי תוטיסרבינוא רפסמב םירקוח
,םיקדייחו םיסוריו ןיב רשקה תאיצמל הקידבה תקמעהל
רקיעב רבודמ .רמייהצלא תלחמו (Infection) םוהיז ימרוג
..םקדייח/םיסוריו ינז 3-ב

1 גוס סקלפמיס ספרה .1
(Herpes Simplex Virus type 1/HSV1
.(Cold Sores) רוק יעצפל םרוגה 
.(Chlamydia) הידימלכ יקדייח .2
.(Spirochaetae) הט'צוריפס יקדייח .3

Journal of Alzheimer's Disease


2016 סרמ
הרקמב ןורכיזה רומישב רזוע ימוי יתנוזת הקשמ
תילמורדורפ רמייהצלא תלחמ לש
הקשמ יכ םיארמ European LipiDiDiet רקחמ יאצממ
תורטמל הקשמ - (Daily Nutritional Drink) ימוי יתנוזת
ירמוחו םינימטיו ,ןמוש תוצמוח ליכמב תודחוימ תויאופר
תעפוה ןיבש בלשב םישנאל רוזעל יושע ימוי - םיפסונ הנוזת
תלחמ לש האלמה התוחתפתהל דע םיינושארה םינימסתה
.(Memory) ןורכיזה תא רמשל ,רמייהצלא

םירסומ דנלניפ University of Eastern Finland ירקוח
,(Brain Shrinkage) חומה תוקמטצה תא םצמצי הז רבדש
(Hippocampal Brain Area) סופמקופיהה רוזיאב דחוימב
,(Short-Term Memories) רצק ןמזל תונורכה ןוסחיאב רזועה
.תוימוי תולטמ עצבלו בושחל תלוכילו חווט תכורא הפילשל

Advances in Alzheimer's Therapy (AAT) congress


2016 סרמ
רמייהצלאל ןוכיס הניטקמו חומה תא תרפשמ תוירולק תפירש
University of Pittsburgh School of Medicine ירקוח
תינפוג הניחבמ םיליעפה םישישק יכ ואצמ ב"הרא הינבליסנפ
רתוי לודג חפנ ילעב םניה (דוקיר וליפאו ןוניג ,הייחש ,הציר)
םיארחאה םירוזיאב ,חומב (Gray Matter) רופא רמוח לש
ןוכיסב םהו (Cognition) היצינגוקלו (Memory) ןורכיזל
.רמייהצלא תלחמב תוקללל 50%-ב תחפומ

ילעב ויהש וא רמייהצלא ילוח םישנאש םג הליג רקחמה
(Mild Cognitive Impairment/MCI) ןותמ יביטנגוק יוקיל
תאז ,רופאה רמוחה חפנב רתוי ןטק םוצמיצ ,ןמז ךרואל ,ווח
םה התוא תינפוגה תוליעפל הרושקה תוירולקה תפירש םא
.הלודג התייה ,ועציב

ופסאנש ,הלעמו 65 ינב ,שיא 876 לש םינותנ וחתינ םירקוחה
וב ,Cardiovascular Health Study רקחמב םינש 5 ךשמב
,םויה ךשמב תוינפוגה םתויוליעפ לכ לע םיפתתשמה וחוויד
היגרנאה תומכ תא ךירעהל ידכ ,ףלוגו סינט קחשמ ,הכילה ומכ
.ואיצוה םהש
(Caloric Expenditure) תוירולק תפירשש הלוע רקחמהמ
.חומה חפנ תא הלידגמ

Journal of Alzheimer's Disease


2016 סרמ
רמייהצלא ילוחב תיביטנגוק הדירי הרימחמ םייכינח תלחמ
יכ םיחוודמ הינטירב King's College Londo-ב םירקוח
תצאומ רמייהצלאב (Cognitive Decline) תיביטנגוק הדירי
.(Gum Disease) םייכינח תלחממ םילבוס םה םא 6 יפ דע
תלחמ םע םישנאש ואצמ םימדוק םירקחמ םירקוחה ירבדל
.רמייהצלא תלחמל ןוכיס רתיב םינותנ םייכינח

דע הלק רמייהצלא תלחמ םע שיא 59 ופתתשה רקחמב
.עצוממב םישדוח 6 ךשמב ורטונ םהמ 52 .הנותמ
(Dental Health) תילטנדה םתואירב תא וכירעה םירקוחה
םד תומיגד םהמ ולטינ ןכו ופוסבו רקחמה תליחתב
.(Inflammatory Markers) תקלד ינמס תכרעהל

PLOS One


2016 סרמ
2 רמייהצלא תלחמ דגנ תולוחכ תוינמכוא
...רקחמ


2016 סרמ
תיביטנגוקה תואירבה תא רפשמ םויזנגמ
...םירקוח


2016 סרמ
רמייהצלא תלחמ ןוחביאל תינשדח םד תקידב
וחתיפ הינמרג םוהכוב Ruhr University Bochum ירקוח
םדקומ ןוחביא לע לקהל היושעש (Blood Test) םד תקידב
םינמס רותיא לע תססבתמ הקידבה .רמייהצלא תלחמ לש
הרדישהו חומה לזונב וא םדב (Biomarkers) םייגולויב
םייוניש לע םיעירתמ רשא (Cerebrospinal Fluid/CSF)
לש םתעפוה ינפל הנש 15-מ רתוי םיעיפומה םייגולותפ
.הלחמה לש םיינילק םימוטפמיס

Biophotonics/Analytical Chemistry


2016 סרמ
ןקדזמה חומה לע תיבויח העיפשמ 3-הגמוא
...םירקוח


2016 סרמ
רתוי הבוט היצינגוקל האירב הנוזת
בקעמב ,הידבש םלוהוקוטש Karolinska Institute ירקוח

םיאירב הנוזת ילגרה םע םישישק יכ וליג ,םינש 6 ךשמנש
.(Cognition) היצינגוקה תא רמשל ךכב רוזעל םייושע
םיאלמ םינגדו תוקרי ,תוריפ תכירצ יכ הלוע רקחמהמ
תיביטנגוק הדיריל הרושק (Whole Grains)
.התוחפ (Cognitive Decline)
היוקלה תיברעמה הנוזתל םיביכרמ רפסמ תפסוה תאז םע
הלרטינ (רכוס הברהו שעותמ ןוזמ ,םודא רשב וללכנ הב)
תיביטנגוקה הדיריה תא הניטקהו תילילשה התעפשה תא
עצוממ ליג ינב שיא 2,223 ופתתשה רקחמב .תיצחמב
.םינש 70.6

Dementia & Alzheimer's


2016 סרמ
םינש 10-ב תיביטינגוק הדירי תבכעמ תירלוקסו-וידרק תואירב
תירלוקסו-וידרק תואירב יכ ואצמ םירקחמ ינש
(Physical Exercise) תינפוג תוליעפו (Cardiovascular Health)
(Cognitive Decline) תיביטנגוק הדירי טיאהל םייושע םדקומ
.רתוי רחואמ םינש

ב"הרא הדירולפ University of Miami-ב ,ןושארה רקחמב
,עצמאב יונפה ןמזב (הכילה ומכ) הנותמ תינפוג תוליעפש אצמנ
(Cognitive Decline) תיביטנגוק הדירי המרג ,םייחל 60-ה תונש
תינוניב תינפוג תוליעפל האוושהב ,רתוי רחואמ םינש ,רתוי הלודג
10-ל ךרע הווש היה שרפהה .(הייחשו הציר ומכ) תיביסנטניא וא
.תונקדזה תונש םינש

Neurology

אצמ ,ב"הרא קרוי וינ Columbia University-ב ,ינשה רקחמה
תוענמיה :הבוט תירלוקסו-וידרק תואירבל םינמסה לע הרימשש
הנוזת ,תינפוג תוליעפ ,תואנ לקשמ ,הכומנ רכוס תכירצ ,ןושיעמ
תיביטנגוק הדיריל ואיבה םיכומנ לורטסלוכו םד ץחל ,האירב
,(Processing Speed) דוביעה תוריהמב ואטבתהש רתוי הכומנ
ידוזיפא ןורכיזו (Executive Function) יעוציב דוקפית
.(Episodic Memory)

Journal of the American Heart Association


2016 סרמ
ןורכיזהמ האלעה םירפשמ תואדו רסוחב םינומיא
יתלב םיביכרמ םיבלושמ וב (Memory Training) ןורכיז ןומיא
רתוי ליעי תויהל יושע (Unpredictable Components) םייופצ
רשאמ (Episodic Memory) ידוזיפאה ןורכיזה רופיש םשל
ירקוח םיחוודמ תאז ,םייופצ םיביכרמ םע ןורכיז ינומיא
ופתתשה וב ,ב"הרא ססקט University of Texas at Dallas
ינפל ןחבנ ידוזיפאה ןורכיזה .םינש 86 דע 60 ינב שיא 46
.םינומיאה םויס רחאל יצחו שדוחו םהירחא דיימ ,םינומיאה

Frontiers in Psychology


2016 לירפא
ןורכיז ןדבואל ואט ןיב רסחה רשקה אצמנ
...ירקוח


2016 לירפא
רמייהצלא תלחמל רבגומ ןוכיסל הרושק האיצזור
ררבתמ קרמנד Uni. of Copenhagen ירקוח לש חווידמ
60 ינבב ,(Rosacea) האיצזור רועה תלחמ םע םישנא יכ
.רמייהצלאלו היצנמידל טעמ לדגומ ןוכיסב םייוצמ ,הלעמו
הנחבוא םתלחמ רשא םישישק םינותנ רתויב הובגה ןוכיסב
.(Dermatologist) גולוטמרד/רוע אפור ידי-לע םילוח תיבב
חרכהב וחתפי אל האיצזורב םילוח יכ םיפיסומ םירקוחה
82,439 ויה םהמ שיא 5,591,718 ללכ םינותנ דסמ .היצנמיד

.האיצזור ילוח

Annals of Neurology


2016 יאמ
היצנמידל ןוכיס לידגמ םירודזורפ רופריפל ןידמוקב שומיש
הטוי Intermountain Medical Center Heart Inst.-ב רקחמ
אצמ ,שיא 10,000 לעמ וב ופתתשהו םינש 7 ךשמנש ,ב"הרא
,(Atrial Fibrillation) םירודזורפ רופרפמ םילבוסה םילפוטמש
(Blood Clots) םד ישירק לש םתורצוויהל םורגל לולעש
,(Warfarin) ןידמוקב םילפוטמ רשא ,(Stroke) םמדמ ץבשלו
ןוכיס ךכב םילידגמ (Blood-Thinning) םדה לולידל שמשמה
.(Vascular Dementia) תירלוקסו היצנמידל

Heart Rhythm Society's 37th Annual Scientific Sessions


2016 יאמ
היצנמידל ןוכיס םיניטקמ היצטידמו הגוי
רשא ,ב"הרא Uni. of California-Los Angeles-ב רקחמ
היצטידמו (Yoga) הגוי סרוקש הליג ,תועובש 12 ךשמנ
ןוכיס ןיטקהל יושע םישדוח 3 ךשמנש (Meditation)
(Mild Cognitive Impairment/MCI) ןותמ יביטנגוק יוקילל
שיא 25 ופתתשה רקחמב .(Older Adults) םישישק ברקב
.הלעמו 55 ינב

Journal of Alzheimer's Disease


2016 יאמ
רתוי םיבוט םייביטנגוק םיעוציבל הרושק 3-הגמוא תמר
הילטיא University of Naples Federico II-ב רקחמ
םדב תוהובג DHA-ו EPA, DPA 3-הגמוא תומרש אצמ
םייגולוכיספוריונ םינחבמב םיבוט םיעוציבל תורושק
:(Neuropsychological Tests)
ילולימ ףטש ןחבמו Trail Making Test
.(Older Men) םישישק ברקב (Verbal Fluency Test)
תריכז ומכ ,םירחא םינחבמ יבגל הבטה האצמנ אל הז םע
יתוזח רוזחיש ןחבמ ,(Selective Reminding Test) םילימ
ילטנמ ןוחביאל רצק ןחבמו (Visual Reproduction Test)
.(Mini Mental State)
,םינש 73 דע 53 ינב ,שיא 768 לש םהינותנ וללכנ רקחמב
:םדוק לודג רקחמ ופתתשה רשא
.Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study

European Journal of Clinical Nutrition


2016 יאמ
םייביטנגוק םינחבמב תועורג תואצות תורמשמ ידבועל
םירבג ופתתשה וב ,הידבש Uppsala University-ב רקחמ
אצמ ,רתוי םירגובמו (Middle-Aged) הדימעה ליגב םישנו
ידבוע לש םייביטנגוק םייוקיל רותיאל םינחבמה תואצות יכ
םניא רשא ולאמ םיבוט תוחפ (Shift Workers) תורמשמ
.תורמשמ ידבוע
םינש 5 ךשמב ודבע אלש תורמשמ ידבועש םג אצמנ
םניאש םידבוע ומכ םינחבמב וחילצה תורמשמב תוחפל
.תורמשמ ידבוע
םישנו םירבג 7,000-כ לש םהינותנ תא וחתינ םירקוחה
.םדוק לודג רקחמב ופתתשהש םינש 75 דע 45 ינב

Neurobiology of Aging


2016 יאמ
תיביטינגוק הדירי תוציאמ םדה ץחלב תולודג תודונת
ב"הרא Rutgers Cancer Institute of New Jersey-ב רקחמ
תולודג תודונת םיווח רשא (Older Adults) םישישקש אצמ
ץיאהל םילולע םינש 5 ךשמב (Blood Pressure) םדה ץחלב
.(Cognitive Decline) תיביטנגוק הדירי ךכב
55 ינב שיא 976 לש םינותנ ,םינש 5 ךשמב ,וחתינ םירקוחה
.China Health and Nutrition Survey-ב ופתתשהש הלעמו

:(Verbal Memory) ילולימ ןורכיז לע היה העפשהה רקיע
ינב .הפשל םירושקה םירחא םימרוגו םילימ רוכזל רשוכה
העפשה ,יביטנגוקה דוקפיתב הריהמ הדירימ ולבס 64 דע 55
.הלעמו 65 ינבב האצמנ אלש

Hypertension


2016 ילוי
בצע יאתמ רמייהצלאל רושקה ןובלח הקיחרמ הנאוחירמ
...רקחמ


2016 ילוי
היצנמידל הובג ןוכיסו רתויב םישישקב לקשמ יוויש תויעב
ופתתשה רשא ,הלעמו 90 ינב שיא 578 ופתתשה וב ,רקחמ
ב"הרא הינרופילקב (The 90+ Study) לודג רקחמב ןכל םדוק
תיגולוריונו תינפוג ,םינש 2.6 ךשמב ,םישדוח 6 ידמ םתוא רטינ
.םייביטנגוק םינחבמ ורבע םהו

םיעוציבו היצנמידל ןוכיסה ןיב ידוחיי רשקב וניחבה םירקוחה
ןוזיא ןחבמ :םיינפוג םיעוציב לש תוקידב יתשב םידורי
,רטמ 4 ךרואל (Walking Test) הכילה ןחבמו (Balance Test)
.תובכרומ חומ תויוליעפ תושרודה תויוליעפ יתש

Journal of the American Geriatrics Society