14 תושדח - רמייהצלאו היצנמיד
Alzheimer's disease - New 14

רפשמ םייחב רתוי רחואמ ןויריה
(8) רמייהצלאל ואט ענומ
(9) שישקה חומהו ןיאטול
(3) תרפשמ תיבוריא תוליעפ
רמייהצלא ןוחביאל קור תקידב
הנאוחירמ ינשעמב םדה תמירז
היצנמידל ןוכיסו הירונימובלא
(10) רמייהצלא דגנ םיניטטס
רמייהצלאל ןוכיס הניטקמ הנואס
תיתחפשמ 'צלאב חומב םוינימולא
(1) ריווא םוהיזב ןוכיסה
חומה דוקפיתל םיציב תכירצ
הדירי דגנ םינבדבוד ץימ
(1) תרפשמ םירהצה רחא תמונת
ןורכיז ןדבוא ןיטקמ שלוע
(11) B6 ןימטיוב רוסחמ
היצנמידו ץבש ינימ
(12) יחומ ץבשו םיניפזאידוזנב
(2) רחואמ ליגב םד ץחל רתי
טווינה זכרמ שובשמ ואט
3 הגמוא ןמוש תוצמוח
םירפשמ היצטידמו הקיסומ
(13) A ןימטיוב רוסחמ
(2) היצנמידו ריווא םוהיז
(2) יביטינגוק יוקילו הניש
ןוכיס תרתאמ Biochip םד תקידב
תיביטנגוק הדירי קדוב חיר יוהיז
ןורכיז ןדבוא דגנ הרוטקנופוקא
(1) ןורכיזל םיבאכ ךכשמ
(1) האירב הנוזתו תינפוג תוליעפ
היצנמידב ןכסמ ןדיס ףסות
דיאולימע קאלפ תיחפמ ןדגונ
(2) תויטוכיספ-יטנא תופורת
תענומ הקורי היוס תיצמת
(3) תרפשמ ןיטאיופורתירא
לוהוכלאב חווט תכורא תולת
רמייהצלאב לופי
(1) ןכסמ הובג םד ץחל
םיעיפשמה םיימוימוי םימרוג
(4) הניש תושבשמ SSRI תופורת
תיביטינגוק הדיריו הנמשה
ןטק רופישל תיבוריא תולמעתה
חומה תא קזחמ םירירש קוזיח
תונוונתה טיאמ יאופר ןוזמ
רמייהצלאל תמרות הנירק
(2) הובג יחומ דוקפיתו םיאירב םייח
(5) ןורכיזו הדימלל הקיטויבורפ
(6) תופורת ללגב היצנמיד
(7) תמקשמ הקיטויביטנא
היצינגוק רפשמ בשחוממ ןומיא


...רמייהצלא תלחמו היצנמיד ואר

2016 טסוגוא
רמייהצלא תלחמל ןוכיס תרתאמ Biochip םד תקידב
ילעב םילפוטמ יוהיזל הלוזו הריהמ הטיש וחתיפ םירקוח
םד תקידב תועצמאב רמייהצלאה תלחמל רתי תושיגר
ומכ קוידה ותוא םע (Biochip) פי'צויב לע תססובמה
תשרודו הרקי ןה תויהל הלולעש ,תיטרדנטס DNA תקידב
.DNA-ה תא תחתנמ רשא ,ךשוממ ןמז
תרצוימה ,(Biochip Test) פי'צויב תקידב תרזעב ,תאז םע
תוקידב עצבל ןתינ ,Randox Laboratories תרבח ידי-לע
.רצק ןמז ךות ,תחא םד תמיגדמ תובורמ

Clinical & 68th AACC Annual Scientific Meeting
Lab Expo in Philadelphia


2016 טסוגוא
תיביטנגוק הדירי יוזיחל חיר יוהיז ןחבמ
,לוזו טושפ (Odor Identification Test) חיר יוהיז ןחבמ
Columbia University Medical Center ירקוח וחתיפ רשא
,(Cognitive Decline) תיביטנגוק הדירי יוזיחל ,ב"הרא קרוי וינ
חומה תפילק יבוע תא תקדוב רשא MRI תקידב לע הלוע
הקידבה םירקוחה ירבדל .(Entorhinal Cortex Thickness)
Uni. of Pennsylvania Smell Identification Test/UPSIT
חיר יוהיזב יוקיל יכ םע ,ומצע ינפב יוזיח ילכ הווהמ הניא
תמלשהל שמשל יושעו רמייהצלא תלחמל םדקומ ןמס הווהמ
רשא חיר תוהזלו חטשמ דרגל שי UPSIT תקידבב .ןוחביאה
.תוחיר תמישר ךותמ ,ררחתשמ

Alzheimer's Assoc. Int. Conference (AAIC) 2016


2016 טסוגוא
יטנמיד םורט ןורכיז ןדבוא תרפשמ הרוטקנופוקא
יכ םיחוודמ ןיס .Zhongnan Hospital of Wuhan Uni ירקוח
יכ הלוע ,שיא 568 ופתתשה םהב ,םימדוק םירקחמ תריקסמ
םע בולישב וא המצעשכל ,(Acupuncture) הרוטקנופוקא
ןותמ יביטנגוק יוקילב לופיט םשל הליעי ,רחא לופיט
היצנמיד-םדק יבצמב (Mild Cognitive Impairment/MCI)
.(Pre-Dementia State)

Acupuncture in Medicine


2016 טסוגוא
ןוכיז ןדבוא דגנ םיבאכ ךכשמ
הצמוח יכ ואצמ הינטירב University of Manchester ירקוח
הניאש תקלד תדגונ הפורת - (Mefenamic Acid) תימנפמ
(Nonsteroidal Anti-Inf. Drug/NSAID) תידיאורטס
ןורכיז ןדבוא הגיסה/הלטיב - רוזחמ יבאכ תלקהל תשמשמה
,רמייהצלא תלחמ םע םירבכע לש לדומב (Memory Loss)
.(Brain Inflammation) חומב תקלדה תתחפה ידי-לע

Nature Communications


2016 טסוגוא
םינובלח םיתיחפמ האירב הנוזתו תינפוג תוליעפ
(1) רמייהצלא תלחמל םימרוגה
םיחוודמ ב"הרא Uni. of California-Los Angeles ירקוח
(Mild Mem. Problems) תולק ןורכיז תויעבמ םילבוסה םישנאש
םיקסועה ,(Mediterranean Diet) תינוכית-םי הנוזתב םיקבדה
ילעב וא (Physical Activity) תינפוג תוליעפב עבק ךרד
(Normal Body Mass Index/BMI) תילמרונ ףוג תסמ סקדניא
דיאולימע-אטב ינובלח לש םתורבטצהמ תוחפ םילבוס
.חומב (Tau) ואטו (Beta-Amyloid)

ייוקילמ לבס םקלחש 85 דע 40 ינב שיא 44 ופתתשה רקחמב
ןותמ יביטנגוק יוקילמ םירחאו םייביטקיבוס ןורכיז
אל םהמ שיא ךא ,(Mild Cognitive Impairment/MCI)
.(Dementia) היצנמידמ לבוסכ ןחבוא

American Journal of Geriatric Psychiatry


2016 טסוגוא
ןדיס יפסות םע לדג היצנמידל ןוכיסה תומיוסמ םישנב
ברקב היצנמידל ןוכיס לידגהל לולע (Calcium) ןדיס ףסות
םד ילכ תלחממ תולבוסה (Senior Women) תושישק םישנ
.(Cerebrovascular Disease) חומב
דע 70 תונב םישנ 700 ופתתשה ,םינש 5 ךשמנש ,רקחמב
.רקחמה תליחת תעב ןדיס ףסות ולטנ ןהמ 92. 98

Neurology


2016 רבמטפס
רמייהצלא ילוח לש םחומב דיאולימע קאלפ תיחפמ ןדגונ
ירקוח וחתיפש (Antibody) ןדגונ :(Aducanumab) במונקודא
תיתועמשמ התחפהל םרוג ,ץייווש University of Zurich
קיזמה (Beta-Amyloid Plaques) דיאולימע-אטב קאלפב
.רמייהצלא תלחמ לש םדקומ בלשב םילפוטמב
איבה הז ןדגונב הנש ךשמב לופיט יכ םירקוחה וארה ףסונב
(Cognitive Decline) תיביטנגוקה הדיריב תיתועמשמ הנטקהל
.(המד) ובצלפה תצובקל האוושהב
,םירקוחה ירבדל ,םקלחש ,םילפוטמ 165 ופתתשה רקחמב
.םינותמ דע םילק שאר יבאכמ ,לופיטהמ האצותכ ,לבס

Nature


2016 רבמטפס
תולידגמ רמייהצלא ילפוטמל תויטוכיספ-יטנא תופורת
(2) תואיר תקלדל ןוכיס
יכ אצמ דנלניפ ויפואוק Uni. of Eastern Finland-ב רקחמ
תולעמ (Antipsychotic Medications) תויטוכיספ-יטנא תופורת
םע םילפוטמ ברקב (Pneumonia) תואירה תקלדל ןוכיסה תא
,לופיטה תליחתב דחוימב לודג ןוכיסה .רמייהצלא תלחמ אלל וא
.חווט-ךורא שומישב הובג רתונ ךא
איצוה (ה"הראב תופורתהו ןוזמה תושר) FDA-ה יכ ןייצל שי
לופיט םשל תויטוכיספ-יטנא תופורתב שומישה יבגל הרהזא
.2005 תנשב ,היצנמידב םייגולוכיספו םייתוגהנתה םימוטפמיסב

Chest


2016 רבמטפס
יביטינגוק דוקפית -יא תענומ הקורי היוס תיצמת
...תכירצ


2016 רבמטפס
םייביטינגוק םיעוציב רפשמ ןיטאיופורתירא
(3) הרומח שפנ תלחמב
הליג קרמנד Copenhagen University Hospital-ב רקחמ
תא רפשמ רשא ,(Erythropoietin/EPO) ןיטאיופורתירא יכ
תרבגה ידי-לע םדב (Oxygen Capacity) ןצמחה תלוביק
רפשל יושע ,(Red Blood Cell) םימודא םד יאת לש םרוציי
םילפוטמב (Cognitive Performance) םייביטנגוק םיעוציב
וא (Bipolar Disorder) תיבטוק וד הערפהמ םילבוסה
תכשמנ וז העפשה .(Major Depression) רומח ןואכידמ
.תועובש 6 תוחפל
םינולאש יולימ רחאל רשא ,םילפוטמ 79 ופתתשה רקחמב
ושענו EPO-ב לופיט ולביק םה תונושה ןהיתושגרה יבגל
.ךכ-רחא תועובש 14-ו 9 ,שדחמ תוכרעה םהיבגל

European Neuropsychopharmacology


2016 רבמטפס
תלוכיה לע העיפשמ לוהוכלאב חווט תכורא תולת
תיביטינגוקה
תוילילש תוכלשה (Alcohol Dependence) לוהוכלאב תולתל
.תיתרבח הניחבמו תוינפוג ןה
ןוטסוב Brown Uni. Center for AIDS Research ירקוח
.וז היעב לש תויביטינגוק-וריונה תוכלשהה תא ונחב ב"הרא
תדימ הקדבנ םהב םירבג 31-ו םישנ 35 ופתתשה םרקחמב
.(Cognitive Decline) תיביטנגוקה הדיריה

המרג (Older Adults) םישישק לש הדבכ הייתשש אצמנ
,םייביטנגוקה םינחבמה תיברמ תואצותב תיתועמשמ הדיריל
,(Memory) ןורכיזב העיגפב ואטבתה םייביטנגוקה םייוקילה
,(Verbal Function) ילולימ דוקפית ,(Learning) הדימל
דוביעה תוריהמו (Motor Function) ירוטומ דוקפית
.(Speed of Processing)

Research Society on Alcoholism


2016 רבוטקוא
רמייהצלא תלחמב לופיטל השידח השיג
תרבגומ תואטבתה ררועל הלולע רמייהצלא תלחמש אצמ רקחמ
לרטנל הסנמ רשא (Lysozyme) םיזוזיל (Enzyme) םיזנאה לש
םיזנא .םדא-ינבבו םירבכעב ןה ,חומב דיאולימע לש תורבטצה
הלחמל בושח (Clinical Marker) ינילק ןמס תווהל יושע הז
.רמייהצלא תלחמ תטאהל תילופיט היגטרטסא שמשל ןכו

The FEBS Journal


2016 רבוטקוא
(1) היצנמידו תיביטינגוק הדיריל ןוכיס לידגמ הובג םד ץחל
בלה דוגיא םסרפמ ותוא ,םחותינו םימדוק םירקחמ תריקס
ץחל יכ התליג ,(American Heart Association) יאקירמאה
םדוקפיתלו הנבמל עירפמ (High Blood Pressure) הובג םד
תיביטנגוק הדיריל ןוכיס לידגמו חומב םדה ילכ לש
דחוימב ,םייחב רתוי רחואמ היצנמידו (Cognitive Decline)
.(Middle-Aged Adults) הדימעה ליג ינב ברקב
ינויח רשא ,חומב (White Matter) ןבלה רמוחב קזנ רצונ
הלולע הזמו (Cognitive Functioning) יביטנגוקה דוקפיתל
.היצנמיד חתפתהל

Hypertension


2016 רבוטקוא
היצנמידל ןוכיסה לע םיעיפשמה םיימוימוי םימרוג
ורקסש ,הינטירב University of Edinburgh-ב םםירקוח
םימרוגה לש תרצוקמ המישר וכרע ,אשונב םירקחמ תורשע
םורתל םילולעש (Environmental Factors) םייתביבסה
...הב םילולכו היצנמיד לש התוחתפתהל ןוכיסל
.(Air Pollution) ריווא םוהיז
.(Vitamin D) D ןימטיוב רוסחמ

BMC Geriatrics


2016 רבוטקוא
םישישקה תנשב תומגופ SSRI תחפשממ תופורת
(4) היצנמידל תומרותו
...ירקוח


2016 רבוטקוא
תקלד ךרד תיביטינגוק הדירי הריבגמ הנמשה
ב"הרא ןוסוט Uni. of Arizona ירקוח ושעש םינותנ חותינ
(Obesity) רתי תנמשה וא (Overweight) רתי לקשמש הליג
,(Cognitive Decline) תיביטנגוק הדיריל םורגל םילולע
(Inflammatory Markers) תקלד ינמסב םייונישל הרושקה
.CRP-ה תמרב הילע ךות ,םישדוח רפסמ ךות ,םדב
םא קר תיפוס הנקסמל עיגהל היהי ןתינ םירקוחה ירבדל
םהינותנ וללכנ רקחמב .תאז הנקית לקשמב הדירי יכ חכוי
.םיפתתשמ 29,808 לש

Brain, Behavior, and Immuni


2016 רבוטקוא
יוקילב ןטק רופיש תקפסמ תיבוריא תולמעתה
ירלוקסו יביטנגוק
,הדנק רבוקוו University of British Columbia-ב רקחמ
תינכותש אצמ ,םישדוח 6 ךשמנו שיא 70 ופתתשה וב
היושע תמדקתמ (Aerobic Exercise) תיבוריא םינומיא
םירגובמ םילפוטמב םייביטנגוק םיעוציב טעמ רפשל
ןותמ ימכסיא ירלוקסו יביטינגוק יוקילמ םילבוסה
.(Mild Subcortical Ischemic Vascular Cognitive
...ב םירופיש ואצמנ .Impairment)
.(6-Minute Walk Test) תוקד 6 ןב הכילה ןחבמ .1
.(Diastolic Blood Pressure) ילוטסאידה םדה ץחל .2

רסחו ןטק היה (Cognition) הרכה/היצינגוקב רופישה
Canadian Stroke Network ידיב ןמומ רקחמה .תועמשמ
.הדנק Stroke Foundation-ו

Neurology


2016 רבוטקוא
םילבוסב חומה דוקפית תא םג קזחמ םירירשה קוזיח
ןותמ יביטנגוק יוקילמ
םירגובמ ופתתשה וב ,הילרטסוא Uni. of Sydney-ב רקחמ
(Mild Cognitive Impairment/MCI) ןותמ יביטנגוק יוקיל םע
(Increased Muscle Strength) לדגומ ירירש חוכ יכ אצמ
.(Brain Function) חומה דוקפית תא רפשמ

חוכש לככ .(Resistance Training) תודגנתה ןומיאב רבודמ
ופתשה רקחמב .םחומל תלעותה םג הלדג ,לדג םילגרתמה
.ןותמ יביטנגוק יוקיל םע ,86 דע 55 ינב ,תובא תיב ירייד 100
,עובשב םיימעפ (Weightlifting) תולוקשמ תמרה ללכ ןומיאה
תלעותה .םחוכ אישמ 80%-ל העגה ךות ,םישדוח 6 ךשמב
.םישדוח 12 דע ףא הכשמנ םינומיאהמ

Journal of American Geriatrics


2016 רבוטקוא
רמייהצלא ילוחב תיחומ תונוונתה טיאמ יאופר ןוזמ
ב"הרא 'ץיב טרופוינ Hoag Neurosciences Institute ירקוח
CerefolinNAC :(Medical Food) יאופר ןוזמ תכירצש םיחוודמ
(Hyperhomocysteinemia) הימניאטסיצומוהרפיהב לופיטל
(Brain Atrophy) יחומה ןווינה בצק תא בכעל היושע
.רמייהצלא תלחמל תורושקה תוערפה םע םילפוטמב
וכרצש ,םינש 67-מ רתוי ינב םילפוטמ 67 ופתתשה רקחמב
לע םיחוודמ םירקוחה .םייתנש ךשמב יאופרה ןוזמה תא
.4 יפ רועישב יחומה םווינה בצקב הטאה

Journal of Alzheimer's Disease


2016 רבמבונ
רמייהצלא תלחמ תוחתפתהל תמרות הנירק
קרמנד University of Southern Denmark-ב םירקוח ירבדל
(Ionizing Radiation) תנניימ הנירק ןיב רשקה תא וקדבש
םיביטנגוק םייוקילו 'דכו םיסוטמ ,(CT קרוסמ ומכ) יאופר דויצמ
ןוכיסל םורתל הלולע וז הנירק (Cognitive Impairments)
.רמייהצלא תלחמל
םייונישל תמרוג ךומנ ןונימב תנניימ הנירק יכ וארה םירקוחה
.רמייהצלא תלחמ לש ולאל םימודה (Brain) חומב םיירלוקלומ

Oncotarget


2016 רבמבונ
היצנמידה בוכיעו הובג יחומ דוקפיתל םירושק םיאירב םייח
הבורמ הליכא יכ אצמ הינטירב York University-ב רקחמ
העובק תינפוג תוליעפ םע בולישב ,תוקריו תוריפ לש
יביטינגוק דוקפיתל הליבומ ,(Regular Exercise)
םיריעצ םירגובמב רתוי בוט (Cognitive Functioning)
.היצנמיד לש התליחת תא בכעל יושעש רבדו ,םירגובמו

30 ינב םידנק 45,522 יבגל םינותנ לש ךתח ונחב םירקוחה
ילמרונ םלקשמש ולא יכ ואצמ םה .םינש 80-מ הלעמל דעו
לכב ולכאש ,(Obesity) רתי תנמשה םע אל ךא ,וילעמ וא
יביטנגוקה דוקפיתה ילעב ויה תוריפו תוקרי תונמ 10 םוי
הנותמ תינפוג תוליעפ ךכל הפסוותהשכ .םלוכמ בוטה
יביטנגוק דוקפית לע תונמ 5-מ תוחפ ולכאש ולא וחוויד
.רתוי בוט

רתוי תוהובג (Physical Activity) תינפוג תוליעפ תומר
,תוריפהו תוקריה תכירצ תומכ תלדגהל המודב ,תורושק ויה
םיבוט (Cognitive Performance) םייביטנגוק םיעוציבל
.רתוי

Journal of Public Health


2016 רבמבונ
(5) רמייהצלא ילוחב ןורכיזו הדימל תרפשמ הקיטויבורפ
לש תימוי הכירצש ואצמ ןאריא Kashan University ירקוח
ליעוהל היושע תועובש 12 ךשמב (Probiotics) הקיטויבורפ
הבישחה תלוכיו (Improving Memory) ןורכיזה רופישב
רמייהצלא תלחמב םיקולה םישנאב (Thinking Abilities)
קדייחב רשעומ רשא בלחב רבודמ .(Alzheimer's Disease)
.יטויבורפה
רשא םינש 95 דע 60 ינב םישנו םירבג 52 ופתתשה רקחמב
.רמייהצלא תלחמב םיקולכ ונחבוא

Frontiers in Aging Neuroscience


2016 רבמבונ
תופורתב שומיש ידי-לע רבגומ היצנמידל ןוכיסה
(6) םד תוללדמ
Intermountain Medical Center Heart Inst.-ב רקחמ
6,000 ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ רקסש ב"הרא הטוי
(Atrial Fibrillation) םירודזורפ רופרפ םע םילפוטמ
םד תשירק תודגונ תופורת ולטנש ולא יכ אצמ
ולא תמועל היצנמידל ןוכיס רתיב ויה (Anticoagulants)
רתויב הצופנה הפורתה .תורחא תוביסמ ולא תופורת ולטנש
.(Warfarin) ןידמוק איה ךכל

,merican Heart Association Scientific Sessions 2016
New Orleans, LA


2016 רבמבונ
ועגפנש חומב םירוזא תמקשמ הקיטויביטנא
(7) רמייהצלא תלחממ
Djavad Mowafaghian Centre for Brain Health-ב רקחמ
(Antibiotics) הקיטויביטנא יכ הליג םירבכעב הדנק רבוקנוו
(Cell Communication) תיאת ןיב תרושקת תיקלח תמקשמ
םירושקה (Plaques) םיקאלפ ידילע ועגפנש חומ ירוזיאב
ןוסקאירטפסב ושמתשה םירקוחה .רמייהצלא תלחמל
לפטל הדעונ רשא תיטויביטנא הפורת ,(Ceftriaxone)
תשמשמה ,(Bacterial Infections) םיילאירטקב םימוהיזב
.(Infections) םימוהיז תעינמ םשל ,חותינ יגוס המכ ינפל
ןיבה תרושקתב דוקפיתה רסוח תייעב יכ םיריבסמ םירקוחה
ינפל דוע ,הלחמה לש דואמ םדקומ בלשב תשחרתמ תיאת
.ןורכיזב העיגפ תוהזל ןתינש

Nature Communications


2016 רבמבונ
יוקילמ םילבוסב היצינגוק רפשמ בשחוממ ןומיא
ןותמ יביטנגוק
יביטנגוק ןומיא יכ ואצמ הילרטסוא Uni. of Sydney ירקוח
ילעבל (Computerized Cognitive Training/CCT) בשחוממ
(Mild Cognitive Impairment/MCI) ןותמ יביטנגוק יוקיל
ילאיצוסוכיספ דוקפיתו בל תמושת ,ןורכיז ,היצינגוק רפשמ
.ןואכיד ינימסת הז ללכב ,(Psychosocial Functioning)
רובע תלבגומ תיבויח העפשה הז ןומיאל שי תאז םע
ילוהינ דוקפית לע העפשה םושו היצנמידב םילפוטמ
דוביעה תויוריהמ וא (Executive Function)
.ןותמ יביטנגוק יוקיל םע םילפוטמב (Processing Speed)
םילפוטמ 686 ופתתשה םהב םירקחמ 17 הללכ הריקסה
.םינש 81 דע 67 ינב

American Journal of Psychiatry


2016 רבמבונ
רגובמ ליגב היצינגוקה תא רפשמ םייחב רתוי רחואמ ןויריה
ב"הרא Uni. of Southern California ירקוח לש םהירבדל
םהב ,םינומרוה רפסמ תומר לידגמ ילמרונ (Pregnancy) ןויריה
ןיצוטיסקוא ,(Progesterone) ןורטסגורפ ,(Estrogen) ןגורטסא
(Cortisol) לוזיטרוק ,(Prolactin) ןיטקלורפ ,(Oxytocin)
.(Endorphins) םיניפרודנא רפסמו
לוזיטרוקו (Estradiol) לוידרטסא תומר ןיב ורשק םירקחמ המכ
תוהמיא יכ וחווידו רתוי ךומנ (Attention) בשק םע תוהובג
ןמזב עורג (Verbal Memory) ילולימ ןורכיזמ לובסל תולולע
ליג תונב ,םישנ 830 לש ןהינותנ תא וחתינ םירקוחה .ןויריהה
.םימדוק םירקחמ ינשמ וחקלנש ,60 עצוממ

American Geriatrics Society


2016 רבמבונ
(8) רמייהצלא תלחמל דיחי לופיטכ חיטבמ הארנ ואט ענומ
יכ םיחוודמ הינטירב University of Aberdeen ירקוח
(Tau-Aggregation Inhibitor) ואט תורבטצה לש ינויסנ ענומ
םילפוטמב (Monotherapy) דיחי לופיטכ חיטבמ הארנ
ופתתשה רקחמב .הנותמ דע הלק רמייהצלא תלחמ םע
.הנותמ דע הלק רמייהצלא תלחמ םע םילפוטמ 891

Lancet


2016 רבמבונ
(9) שישקהו חומהו ןיאטול
...תובוכרת


2016 רבמצד
רגובמ ליגב היצינגוקה תא רפשמ יבוריא לוגרית
...םירקחמ


2016 רבמצד
רמייהצלא תלחמ ןוחביא םשל קור תקידב
וחתיפ הדנק רבוקנוו Aurin Biotech תרבחב םירקוח
,רמייהצלא תלחמ ןוחביאל הטושפ (Saliva Test) קור תקידב
ןוכיסב םישנא לש םרותיאל םג שמשל היושע םהירבדל רשא
יוהיז לע תססובמ הקידבה .דיתעב הלחמה תא חתפל הובג
לכב יוצמה (Amyloid Beta42) ABeta42 דיאולימע תומר
.קורב הז ללכב ,ףוגה ירביא

Journal of Alzheimer's Disease


2016 רבמצד
הכומנ הנאוחירמ םינשעמה לש םחומב םדה תמירז
גירח ןפואב
...םירקוח


2016 רבמצד
היצנמידל רבגומ ןוכיסל הרושק הירונימובלא
יביטנגוק יוקילו
,םירקחמ 22 ורקסש ,דנלוה Maastricht University ירקוח
,(Albumin in the Urine) ןתשב ןימובלא תואצמיהש וליג
,הווהמה ,(Albuminuria) הירונימובלא היורקה הייעב
הרושק (Kidney Disease) תוילכ תלחמל ןמס ,ללכ ךרדב
יביטנגוק יוקיל לש ותוחתפתהל ,35% ןב ,לדגומ ןוכיסל
ןיב רשק לע העיבצמ הז אצממ .(Cognitive Impairment)
.היצנמידל רתי ןוכיסו (Renal Dysfunction) תיתיילכ העיגפ

Neurology


2016 רבמצד
(10) רמייהצלא תלחמל ןוכיס םיניטקמ םיניטטס
אצמ ב"הרא Uni. of Southern California, LA-ב רקחמ
תדרוהל םישמשמה ,(Statins) םיניטאטס לש ההובג הכירצש
ןוכיסה תא הניטקמ ,םדב (Cholesterol) לורטסלוכה תמר
.(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמל
.עזגלו רדגמל ,ןיטטסה תפורת גוסל םג הרושק ןוכיסה תנטקה
...לש ההובג הכירצ...ןבלה עזגה ינבב
םישנב ןוכיס הניטקה...(Atorvastatin) ןיטטסברוטא
םירבגב...(Simvastatin) ןיטטסבמיס
.(Pravastatin) ןיטטסברפ
.םישנב...(Rosuvastatin) ןיטטסבוזור

JAMA Neurology


2016 רבמצד
היצנמידו רמייהצלאל ןוכיס ןיטקמ הנואסב שומיש
וב ,דנלניפ ויפואוק Uni. of Eastern Finland-ב רקחמ
,(Middle-Aged) הדימעה ליגב םירבג 2,315 ופתתשה
עובק שומיש יכ אצמ ,רקחמה תליחת תעב םיאירב
רושק (עובשב םימעפ 7-ל 4 ןיב) העיגרמ (Sauna) הנואסב
םינשה 20-ב רמייהצלאו היצנמידל ןוכיסב 66% תב הדיריל
,עובשב תחא םעפ הנואסב ושמתשהש ולא תמועל ,תואבה
.65%-ב ןטק רמייהצלא תלחמל ןוכיסה .םירבגב תוחפל תאז

Age and Ageing


2017 ראוני
ילפוטמב חומב םוינימולא לש דואמ תוהובג תומר
תיתחפשמ רמייהצלא תלחמ
םחומ תמקרב האצמנש (Aluminium) םוינימולאה תלוכת
םתלחמש (Alzheimer's Disease) רמייהצלא ילפוטמ לש
תידרופס םתלחמש וא (Late-Onset) רחואמ ליגב הצרפתה
(יתחפשמ רשק אלל) (Sporadic Alzheimer's Disease)
.תרוקיבה תצובק תמועל תיתועמשמ ההובג
.הדובעה םוקממ וא יתביבס דימת היה םוינימולאה רוקמ

Biology & Journal of Trace Elements in Medicine


2017 ראוני
(1) היצנמידל ןוכיס הלידגמ ריווא םוהיזל הפישח
יכ ואצמ הדנק וירטנוא Public Health Ontario ירקוח
הרובעתב ורוקמש (Air Pollution) ריווא םוהיזל הפישח
םיישאר םישיבכל םירוגמה םוקמ תברק ללגב ,(Traffic)
הלידגמ (Residential Proximity to Major Roads)
.(Dementia) היצנמידל ןוכיס

יבשות ןוילימ 6.6 לש םתואירב בצמ תא ורטינ םירקוחה
דע קחרמב וררוגתה רשא ,85 דע 20 ינב ,הדנק וירטנוא
.2012 דע 2001-מ ,רושע ךשמב ,ןאוס ישאר שיבכמ מ"ק 1
רתיב ויה שיבכהמ רטמ 50 דע קחרמב ורגש ולא יכ אצמנ
האולחתה רועיש .ריוואה םוהיז ללגב היצנמידל ןוכיס
.םיזוחא 11-ל 7 ןיב ענ היצנמידב

The Lancet


2017 ראוני
םימיוסמ חומ ידוקפית הריבגמ םיציב תכירצ
ופתתשה וב ,דנלניפ Uni. of Eastern Finland-ב רקחמ
תכירצ יכ אצמ היצנמיד אלל ,60 דע 42 ינב ,שיא 2,497
(Brain) חומ ידוקפית ריבגהל היושע הנותמ (Eggs) םיציב
(Cholesterol) לורטסלוכ וא םיציב תכירצ ןה יכ ןכו םימיוסמ
וא (Dementia) היצנמידל ןוכיסה תלדגהל תורושק ןניא
.(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמל
ןגה לש תואשנ ןיב רשק אצמנ אל יכ םג םיחוודמ םירקוחה
תוערפהל ןוכיסה תלדגהו היצנמידל ןוכיס לידגמה APOE4
.(Memory Disorders) ןורכיז

American Journal of Clinical Nutrition


2017 ראוני
תיביטינגוק הדירי רוצעל רזוע םינבדבוד ץימ
תייתש יכ אצמ הינטירב Northumbria University-ב רקחמ
תלוכתל תודוה ,(Sour Cherry Juice) םיצומח םינבדבוד ץימ
תא הריבגמ ,םינבדבודב (Polyphenols) םילונפילופה
הדירומו (Brain) חומה תפילק לא (Blood Flow) םדה תמירז
אל רבדה תאז םע .7%-ב (Blood Pressure) םדה ץחל תא
.(Mood) חורה בצמ תא וא (Cognition) היצינגוקה תא רפיש
ולביק רשא ,םינש 60 דע 45 ינב שיא 27 ופתתשה רקחמב
.ובצלפ וא ץימ ל"מ 60

British Journal of Nutrition


2017 ראוני
(1) םישישקב תילטנמ תלוכי רפשמ העשכ םונמנ
...רקחמ


2017 ראוני
רמייהצלא ילוחב ןורכיז ןדבוא ןיטקמ שלוע
םירבכעב ךרענש ןיס F University&Northwest A-ב רקחמ
ךרדמ היוצמ רשא ,(Chicoric Acid) תירוקיצ הצמוח יכ אצמ
(Vegetables) תוקריו םיחמצבו (Chicory) שלוע חמצב עבטה
,(Basil) םוקיליזב/ןחירו (Lettuce) הסח םהב ,םיפסונ םיבר
רמייהצלא תלחמל רושקה ןורכיז ןדבוא ןיטקהל היושע
.(Alzheimer Disease)

FASEB Journal


2017 ראוני
(11) תיביטנגוק הדיריל רושק B6 ןימטיוב רוסחמ
הכומנ הכירצ יכ ואצמ הינטירב Northern Ireland ירקוח
- (Pyridoxine) ןיסקודיריפ - (vitamin B6) B6 ןימטיו לש ידמ
(Cognitive Decline) תיביטנגוק הדיריל םורתל הלולע
םניא םירחא B ינימטיו דועב ,(Older Adults) םישישקב
.המוד העפשה םיארמ
,הנש 70 עצוממ ליג ינב הלעמו 60 ינב ופתתשה רקחמב
.םישנ רקיעב

Nutrients


2017 ראוני
היצנמידל םרוג לק יחומ עוריא
Medical Uni. of South Carolina-ב ,תודלוחב רקחמ
(Ministroke) ץבש ינימ/לק יחומ עוריא יכ אצמ ב"הרא
,(Vascular Dementia) תירלוקסו היצנמידל םורגל לולע
.חומב םד ילכב העיגפב הרוקמש

יחומ ץבש ינימ / לק יחומ עוריא
(Ministroke / Cortical Micro Infarct
רצק ןמזל םסחנ חומב (Artery) קרועשכ שחרתמ
יחומ ץבשב רבודמ .(Blood Clot) םד שירק ידי לע
תמסחנ וב לק ץבש - (Ischemic Stroke) ימכסיא
םרוג הז גוסמ עוריא .(Brain) חומה לא םדה תמירז
.חומב (Minuscule Lesions) םיריעז םיעגנל

ןמז תכשמנ לקה יחומה עוריאה תעפשה םירקוחה ירבדל
בקע עגפנש יחומה רוזיאהו הכ דע בשחנש יפכמ רתוי בר
.רתוי הברה לודג ךכ

Metabolism & Journal of Cerebral Blood Flow


2017 ראוני
םילבוסב ץבשל ןוכיס םילידגמ םיניפזאידוזנב
(12) רמייהצלא תלחממ
יכ םיחוודמ דנלניפ Uni. of Eastern Finland ירקוח
םילולע תוולנ תופורתו (Benzodiazepines) םיניפזאידוזנב
םישנאב ,(יתמיסח) ימכסיא יחומ ץבשל ןוכיסה תא לידגהל
.20%-ב ,רמייהצלא תלחממ םילבוסה
22% רשא רמייהצלא ילוח םישנא 45,050 וללכנ רקחמב
.תומוד תופרת וא םיניפזאידוזנבב ושמתשה םהמ

International Clinical Psychopharmacology


2017 ראוני
(2) היצנמידל ןוכיס תיחפמ רחואמ ליגב םד ץחל רתי
םיחוודמ ב"הרא University of California-Irvine ירקוח
(Hypertension) םד ץחל רתי יכ ,םויה דע הרבסל דוגינב יכ
(High BP) הובג םד ץחל ,רחואמ ליגב היצנמידל םרוג
.(Dementia) היצנמידל ןוכיסה תא ןיטקהל יושע רחואמ ליגב
.הלעמו 90 ינב םילפוטמ 559 ופתתשה רקחמב

Dementia & Alzheimer's


2017 ראוני
חומב טווינה זכרמ תא תשבשמ ואט ןובלח תורבטצה
Columbia Uni. Medical Center-ב םירקוח ירבדל
תואצמתהה ןדבואו טוטישל הביסה ב"הרא קרוי וינ
תלבלובמ תוגהנתהו (Wandering and Getting Lost)
איה רמייהצלא ילוחב םיצופנה (Disoriented Behavior)
,רמייהצלא תלחמל רושקה (Tau) ואט ןובלחה תורבטצה
חומב (Navigation Center) טווינה זכרמ תא תשבשמה
,(Grid Cells) גירשה יאת לש םתלוכי תנטקה בקע
(Entorhinal Cortex) תילנירוטנאה חומה תפילקב
.תואצמתהה תלוכיל םיארחאה

Neuron


2017 ראוני
רפושמ יביטינגוק דוקפיתל תורושק 3 הגמוא ןמוש תוצמוח
ןותמ יוקיל םע םישישקב
תוצמוח ףסות יכ אצמ ,ןיס Zhengzhou University-ב רקחמ
יביטנגוק דוקפית רפשל יושע ימוי (Omega-3) 3-הגמוא ןמוש
תוריהמו (Memory) ןורכיז הזב ,(Cognitive Function)
םישישק 86 ופתתשה רקחמב.(Perceptual Speed) הסיפתה
.(MCI) ןותמ יביטנגוק יוקיל םע ,םינש 71 ינב

Nutrients


2017 ראוני
תמדקומ תיביטינגוק הדירי םירפשמ היצטידמו הקיסומ
םיחוודמ ב"הרא ןואטנגרומ West Virginia Uni. ירקוח
הקיסומל הנזאהו (Meditation) היצטידמ תוינכות יכ
תיביטינגוק הדירי רפשל םייושע (Music Listening)
(Subjective Cognitive Decline/SCD) תיביטקייבוס
תיביטינגוק הדירי םע םירגובמב (Memory) ןורכיזו
.(Subjective Cognitive Decline) תיביטקייבוס
תוקד 12 ולא תויוליעפ ומשיי רקחמב םיפתתשמה 60
ןורכיזהו יביטנגוקה דוקפיתה .םישדוח 3 ךשמב ,םויב
.םישדוח 6-ו 3 רחאלו רקחמה תליחתב וקדבנ

Journal of Alzheimer's Disease


2017 ראוני
םחרב ליחתהל רמייהצלא תלחמל םרוג A ןימטיוב רוסחמ
UBC) University of British Columbia-ב םירבכעב רקחמ

םאה לצא ,(Vitamin A) A ןימטיוב רוסחמל יכ אצמ הדנק
יוקילל םרוג אוה יכ עודי היה ויבגל ,תודליה ךלהמב דוליבו
,(Age-related Cognitive Impairment) ליגב יולתה יביטנגוק
.רמייהצלא תלחמ לש התוחתפתהב עירכמ דיקפת תויהל לולע

ונתינש A - ןימטיו - ןוזמ יפסות וחילצה ,םירקמהמ קלחב
דיאולימע אטבה תמר תא תיחפהל ,רמייהצלא ילוח םירבכעל
(Learning) הדימלב םייוקילה תא רפשלו (Amyloid Beta)
.(Memory) ןורכיזו

Acta Neuropathologica


2017 ראורבפ
(2) ריוואה םוהיז ללגב םימרגנ היצנמידה ירקממ תישימח
וחתינש ,ב"הרא Uni. of Southern California ירקוח
יכ ואצמ ב"הראב תונידמ 48-מ םישנ 3,647 יבגל םינותנ
םילולע םימהזמ (Fine Particulate Matter) םינידע םיקיקלח
(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמל ןוכיס לידגהל
םיקיקלחב רבודמ .92% דעב תורחא היצנמיד תורוצלו
דע םרטוקש (Air pollution) ריווא םוהיז לש םיריעז
ירקממ 20%-ל םיארחא ולא םיקיקלח .(PM2.5) רטמורקימ
.היצנמידה
םהו ילזונ וא קצומ רמוחמ םייושע םינידעה םיקיקלחה
חוכ תונחתמ (Combustion) הפירש יכילהתב םיטלפנ
,ןטקה םרטוק ללגב ,ולא םיקיקלח .םיענוממ בכר ילכו
תויעב לש לודג ןווגמל םורגל לולעש רבד ,תולקב םיפאשנ
.תואירב

Translational Psychiatry


2017 ראורבפ
(2) םישישקב יביטינגוק יוקילו הניש ןיב רשקה
ב"הרא Boston University School of Medicine ירקוח
יביטנגוק יוקיל אלל וא םע ,הלעמו 65 ינב םישנא ורטינש
יביטנגוק יוקיל םע ולא יכ וליג ,(Cognitive Impairment)
רתוי הברה (Sleep Disturbances) הניש תוערפהמ ולבס
םוד/הנישב המישנ תוערפהב היה הייעבה רוקמ .םירחאהמ
.(Sleep-Dis. Breathing/Sleep Apnea) הנישב המישנ

Neurology