15 תושדח - רמייהצלאו היצנמיד
Alzheimer's disease - New 15
 
רמייהצלאו 'ןורכיז ןובלח
יחומ ץבש תעינמ
היצנמיד ענומ וניא ןיריפסא
תיטנג היצטומ תעפשה
קוניתב בא תוברועמ
(1) תישיא תמאתומ הקיסומ
(2) ןואכיד התיחפמ הקיסומ
PTSD-ב לופיטל תופורת
תויעב ינפל חומב םייוניש
ןוכיס םרוג וניא ןואכיד
רמייהצלא תעינמל 3-הגמוא
הגיסמ תיבוריא תולמעתה
רבגומ ןוכיסו ינורכ באכ
םישישקל תילופ הצמוח
הלועמ תיתכ תיז ןמש
היבולופרק תיצמת
דוקפית רפשמ דלוקוש
רפשמ בשחמ קחשמ
תיטיא הכילהו סופמקופיה
(3) תויביטינגוק תוערפהו הפק
רתיב םיליעפ םיטיצוגפ
דוקפית תרפשמ תבורעת
תיטמארט תיחומ העיגפ
תענומ הדש תותב תבוכרת
(2) תשבושמ הניש תעפשה
תוחתפתה טיאמ DHA ףסות
רמייהצלא תלחמו יעמה יקדייח
תורגובמ תוהמיאל םידלי
ןגמ יפולח ילנומרוה לופיט
(1) ןוכיס הליפכמ הכורא הניש
ןוכיס הניטקמ 'םויב 5' תליכא
םדב הובג רכוסו רמייהצלא
יביטנגוק דוקפית רפשמ י'ציל
תרפשמ םיסוס לע הביכר
(1) היצנמיד ינפמ ןגמ ןיאפק
רתי ןוכיסו םייניש ןדבוא
םדה ץחלב תוימואתפ תוליפנ
(2) היצנמיד ינפמ ןגמ ןיאפק
הערמ ןילוסניאל תדוגנת
הדירי החוד הת תייתש
B12-ו B1 ןימטיוב רוסחמ
ןיתנסקאיזו ןיאטול תומר
תורפשמ תולוחכ תוינמכוא
העגרה תפורתב ןוכיסה
תיביטינגוק הדיריו חותינ
רמייהצלאו םד ילכ תלחמ
היצנמידו ץבש טאיד תואקשמ
רפשמ הדנגוושא שרוש
היצינגוק קזחמ לוגרית
ענומ םדקומ ישפנ יוריג


...רמייהצלא תלחמו היצנמיד ואר
 
APOE4 ןגה יאשנב רמייהצלא תלחמ טיאמ DHA ףסות
ועציב התוא ,2016 טסוגואב 30-ה דע םימדוק םירקחמ תקירס
,ב"הרא University of Southern California, LA ירקוח
התומדקתה תא עונמל יושע הובג ןונימב DHA ףסות יכ התליג
(Alzheimer's) רמייהצלא תלחמל (Dementia) היצנמיד לש
.רמייהצלא תלחמל ןוכיס לידגמה APOE4 ןגה יאשנ ברקב

JAMA Neurology


2017 ראורבפ
רמייהצלא תלחמב םיברועמ יעמה יקדייח
יעמה יקדייח יכ וליג הידבש Lund University-ב רקחמ
לש התוחתפתה תא ץיאהל םילולע (Gut Bacteria)
יושעש רבד ,(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמ
.הלחמב לופיטו העינמ יעצמא לש םחותיפ רשפאל

היצקארטניא ךות תואירבה לע העפשה שי יעמה יקדייחל
יעמה תיריר ,(Immune System) ןוסיחה תכרעמ ןיב
ןיינע שי םירקוחל .(Diet) הנוזתהו (Intestinal Mucosa)
תולחמ לע יעמה יקדייח לש (Composition) בכרהב בר
,םירבכעב ךרענ רקחמה .רמייהצלא תלחמ ןהבו תובר
רמייהצלאב םילוחב יעמה יקדייח בכרהש אצמנ םהב
.םיאירבה ולאמ הנוש

ילעב םהש התליג יעמ יקדייח לכ אלל םירבכע תקידב
אטב-דיאולימע יקאלפ לש תיתועמשמ הנטק תומכ
.םחומב (Beta-Amyloid Plaque)
ולתשוה םהיעמב רשא ,יעמ יקדייח לכ אלל םירבכע
יקאלפ רתוי םחומב ותיפ םילוח םירבכעמ יעמ יקדייח
םיקדייח ולתשוה םהב ולא רשאמ אטב-דיאולימע
.םיאירב םירבכעמ

Nature


2017 ראורבפ
תורגובמ תוהמיאל ודלונש םידלי לש תויביטינגוק תולוכי
London Sch. of Economics & Political Sci.-ב רקחמ
תוהמיאל םידלונ רשא םידלי ,רבעה תמועל יכ אצמ הינטירב
תקדבנ םהב םינחבמב רתוי הובג ןויצ םילבקמ תורגובמ
ולאל האוושהב (Cognitive Ability) תיביטנגוקה תלוכיה
.תוריעצ תוהמיאל םידלונה
ןניא ,הלכשה תניחבמ רתוי תומדקתמ תורגובמ תוהמיא
הניחבמ תוססובמו (Pregnancy) ןויריהה ןמזב תונשעמ
םיבוט םינויצ ןושארה אצאצה לבקמ עצוממב .תיעוצקמ
תושרל םידמוע לכה ךסבו םיאצאצה ראש תמועל רתוי
.תורוקמ רתוי אצאצה

International Journal of Epidemiology


2017 ראורבפ
היצנמיד ינפמ ןגמ םינש 10 לעמ ךשמנה יפולח ילנומרוה לופיט
יכ אצמ דנלניפ University of Eastern Finland-ב רקחמ
Postmenopausal Hormone Therapy/) יפולח ילנומרוה לופיט
ןגורטסא לע ססובמ רשא (Hormone Replacement Therapy
ןוכיסל רושק ,םינש 10-מ רתוי ךשמנש ,(Estrogen-Based)
תיבטימה תיביטנגוקה הבטהה .רמייהצלא תלחמל תחפומ
.(Menopause) רבעמה ליג העגהב לחה לופיטהשכ הלבקתה
.םישנ 230,000-כ לש ןהינותנ וללכנ הנש 20 ךשמנש ,רקחמב
םחרה ,(Ovaries) תולחשה לש ,רבעמה ליג רחאל ,םתרסהל
ןוכיסה לע תיתוהמ העפשה התייה אל םהינש וא (Uterus)
.רמייהצלא תלחמל

Neurology and Maturitas+J. of Alzheimer's Disease


2017 ראורבפ
(1) היצנמיד חתפל ןוכיס הליפכמ תכשוממ הניש
ןוטסוב Boston Uni. School of Medicine-ב רקחמ
ךשוממ ןמז ןושיל םיטונ רשא םישנא יכ אצמ ב"הרא
וא תועש 9 ונייהד ,(Prolonged Sleeping Patterns)
.היצנמידב תוקלל ןוכיס רתיב םייוצמ רתוי
לחה רשא םדוק לודג רקחממ םינתותנ ונחב םירקוחה
םירבג 5,209 ופתתשה וב ,םינש 10 ךשמנו 1948 תנשב
.62 דע 30 ינב םישנו

Neurology


2017 ראורבפ
היצנמידל ןוכיס הניטקמ 'םויב 5' תליכא
ןיס Chinese University of Hong Kong-ב םירקוח
(Vegetables) תוקרי לש תונמ 3 תוחפל תליכאa ואצמ
ןוכיסה תנטקהל םירושק (Fruits) ירפ תונמ יתשו
>.(Older Adults) םישישק ברקב היצנמידל
>17,700 ופתתשה ,םינש 6 עצוממב ךשמנש ,רקחמב
.רקחמה תליחת תעב היצנמיד אלל ,םישישק םיניס

Age and Ageing


2017 ראורבפ
םדב ההובג רכוס תמרל הרושק רמייהצלא תלחמ
יכ הליג הינטירב University of Bath-ב ירלוקלומ רקחמ
(High Blood Sugar/Glucose) םדב ההובג רכוס תמר
ןפואב ברועמה בושחה MIF (Enzyme) םיזנאב תעגופ
םדקומ בלשב (Immune System) ןוסיחה תכרעמ ביגת וב
.רמייהצלא תלחמ לש

Macrophage Migration Inhibitory Factor-MIF םיזנא
ינוסיחה דוקפיתב בושח דיקפת לעב אוה MIF םיזנא
תוגירח תומר .םדב (Insulin) ןילוסניאה תמר תוסיובו
תומרוג (Hyperglycemia) הימקילגרפיה/םדב רכוס לש
.(Obesity) רתי תנמשהלו (Diabetes) תרכוסל

תומדקתה יופימב רוזעל יושע הז אצממ םירקוחה ירבדל
ןוכיס רתיב םייוצמה ולא תא רתוי בוט תוהזלו הלחמה
.תושדח העינמ יכרד תולגל םג ילואו הב תוקלל

Scientific Reports


2017 ראורבפ
תודלוחב יביטנגוק דוקפית רפשמ י'ציל
אצמ ןיס ןאו'צס Southwest Medical University-ב רקחמ
(Lychee) י'צילה ץע יערזמ וצומש (Saponins) םינינופאסש
(Cognitive Function) יביטנגוקה דוקפיתה תא רפשל ורזע
תודלוחב (Neuronal Injury) תיבצע/תילריונ העיגפ וענמו
םירקמ רפסמב .(Disease'sAlzheimer) רמייהצלאב תולוח
לש וזמ הלודג (Memory) ןורכיזה לע העפשהה התייה
הדימלב רופיש היה ןכ ומכ .(Donepezil) ליזפנוד הפורתה
.(Spatial Learning) תיבחרמה

Nutrients


2017 סרמ
םידליב תיביטינגוק תלוכי תרפשמ םיסוס לע הביכר
תודונתהש אצמ ןפי Tokyo Uni. of Agriculture-ב רקחמ
(Horse-Riding) סוס לע הביכר ןמזב תומרגנה (Vibrations)
תיטתפמיסה םיבצעה תכרעמ תלעפהל תומרוג
(Learning) הדימלה רופישו (Sympathetic Nervous System)
.הביכרה רחאלו ינפל םידליה תא ונחב םירקוחה .םידליב
(Behavioral Tasks) תויתוגהנתה תומישמ לש ןעוציבב רופישה
ןובשחב תויעב ןורתיפל עגנ רבדה רשאכ התוחפ ךא ,לודג היה
.(Solving Arithmetic Problems)

Frontiers in Public Health


2017 סרמ
(1) היצנמיד ינפמ ןגמ ןיאפק
יכ אצמ ב"הרא Indiana Uni.-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
רפשל םייושע ,תורחא תובוכרת 23-ו ,(Caffeine) ןיאפקה
ןגמש NMNAT2 יורקה (Enzyme) םיזנא לש ורוציי תא
רוריעמ האצותכ (Stress) סרטס ינפמ (Brain) חומה לע
םירושקה םיכילהת עונמל יושעו (Over-Excitation) רתי
תוערפה לשו (Dementia) היצנמיד לש התוחתפתהל
.תורחא (Neurodegenerative Disorders) תויביטרנגדוריונ
.םתוחתפתה ענומו (Tau) ואט ינובלחל םג רבוח הז םיזנא

תויגולוקמרפ תובוכרת 1,280 תעפשה תא ונחב םירקוחה
יאתב NMNAT2 םיזנאה לש ורוציי לע תועיפשמה תוליעפ
.לכמ קזחה ןיאפקה אצמנ ךכותמ ,24 ןכותמ ואצמו חומ

Scientific Reports


2017 סרמ
היצנמידל רתי ןוכיסל רושק םייניש ןדבוא
רשא ,(Dementia) היצנמידל ןוכיס ימרוג לש םייוליגל רקחמ
,ןפיב (Elderly) םישישק הליהק ירייד 1,566 ברקב ךרענ
םיינישה ןדבוא תבצמ תא םהב ןחבו םינש 5 ךשמב ורטונש
םיינישה רפסמש לככ לדג ןוכיסה יכ אצמ ,(Tooth Loss)
.ןטק הפב
ןוכיסהו תורתונה םיינישה רפסמ ןיב םג אצמנ ךופה סחי
.(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמל
תקוזחתב ךרוצה תא םישיגדמ ולא םיאצממ םירקוחה ירבדל
.(Dental Care) ןהב לופיטו םיינישה

Journal of the American Geriatrics Society


2017 סרמ
היצנמידל ןוכיס תולידגמ םדה ץחלב תוימואתפ תוליפנ
J. Hopkins Bloomberg Sch. of Pub. Health-ב רקחמ
(Middle-Aged) הדימעה ליגב םישנא יכ אצמ ב"הרא
(Blood Pressure) םדה ץחלב תוימואתפ תוליפנ םיווחה
תיביטינגוק הדירילו היצנמידל ןוכיסב אצמיהל םילולע
.(Old Age) הנקיזל ועיגישכ הרומח (Cognitive Decline)

תוליפנ לש ךוראה חווטל העפשהה תא ונחבש ,םירקוחה
(Orthostatic Hypotension) םדה ץחלב תוריהמ תוינורכ
ןה יכ םיחוודמ - ילוטסיסה םדה ץחלב תיפסכ מ"מ 20-
השורד רשא (Blood Flow) םדה תמירז תריצעל תומרוג
.40%-ב היצנמידל ןוכיס תולידגמן (Brain) חומל

שיא 15,792 ינותנ רחא בקע ,הנש 20-כ ךשמנש ,רקחמה
.םדוק לודג רקחמב ולבקתהש 64 דע 45 ינב

American Heart Association's Epidemiology
and Prevention/Lifestyle 2017 Scientific
.Sessions in Portland, OR


2017 סרמ
(2) היצנמיד ינפמ ןגמ ןיאפק
אצמ ב"הרא Indiana University-ב ךרענש ,םירבכעב רקחמ
תולחמו (Dementia) היצנמיד עונמל יושע (Caffeine) ןיאפקש
תורחא (Neurodegenerative Conditions) תויביטרנגדוריונ
לעופה NMNAT2 םיזנאה לש ותלועפ תא ריבגמ אוהש ךכב
.(Brain) חומה תנגהל
חומה לע יבויח ןפואב םה םג ולעפש םירחא הנוזת ירמוח
:(Retinoic Acid) תיאוניטר הצמוח ,(Vitamin A) A ןימטיו םה
טילובטמ :(Wortmannin) ןינמטרוו-ו A ןימטיו לש טילובטמ
.יתיירטפ

Nature Scientific Reports


2017 סרמ
הריהמ תיביטינגוק הדיריל תמרוג ןילוסניאל תדוגנת
ןילוסניאל תדוגנתש אצמ ביבא לת תטיסרבינואב רקחמ
םיעוציבב רתוי הריהמ הדיריל הרושק (Insulin Resistance)
.(Cognitive Performances) םייביטנגוק
הדירי ווח הלאכ םניאשו (Diabetics) םייתרכוסש אצמנ
(Executive Func.) יעוציבה דוקפיתב תצאומ (Decline)
ופתתשה ,הנש 20 ךשמנש ,רקחמב .(Memory) ןורכיזבו
תירלוקסו-וידרק הלחממ םילבוסה םילפוטמ 500-ל בורק
.הנש 20 לעמ

Journal of Alzheimer's Disease


2017 סרמ
תיביטנגוק הדירי החוד הת תייתש
לש תוהובגה תומרל תודוה ,(Drinking Tea) הת תייתש
תרכוסל ןוכיסה תדרוהל רבעב רשקנ ,ובש םיטנדיסקוא-יטנא
רידס ןפואב הת תייתש יכ רקחמ אצמ תעכ .ןטרסו בל תלחמ
(Cognitive Decline) תיביטנגוק הדיריל ןוכיס ןיטקהל היושע
ילעבב דחוימב ,תיצחממ רתויב (Older Adults) םישישקב
.(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמל יטנג ןוכיס

,רופגניס Yong Loo Lin School of Medicine-ב רקחמ
יכ ,הלעמו 55 ינב םיניס 957 וב ופתתשהו םייתנש ךשמנש
.86% דע רועישב הז ןוכיס הניטקמ תועיבקב הת תייתש
.50%-ב ןטק ןוכיסה יכ אצמנ םירגובמב

אצמנ ,רמייהצלאל רתי ןוכיסל רושקה ,APOE e4 ןגה ילעבב
התב רבודמ .86%-ב ותוא הניטקמ תועיבקב הת תייתשש
רוחש הת ,(Green Tea) קורי הת ומכ ,(Tea Leaves) םילע
.(Oolong) גנולוא התו (Black Tea)

Aging & The Journal of Nutrition, Health


2017 סרמ
םירושיכ םיניטקמ B12-ו B1 ןימטיוב רוסחמ
םינטק םידליב םיירוטומו םייביטנגוק
תטיסרבינואב רקחמו היגברונ ןגרב Uni Research AS-ב רקחמ
םילבוסה םידלי לע קוחרה חווטל העפשהה תא וקדבש ביבא לת
B12 ןימטיוו (Vitamin B1) B1 ןימטיו לש הכומנ המרמ
דוקפיתו היצינגוק ירושיכ םימיגדמ םה יכ הליג (Vitamin B12)
.םידורי (Cognitive and Motor Function Skills) ירוטומ

The American Journal of Clinical Nutrition
&
Maternal and Child Nutrition


2017 לירפא
רפושמ יביטנגוק דוקפיתל תורושק ןיתנסקאיזו ןיאטול תומר
יכ םיחוודמ דנלריא ןילבד Trinity College Dublin ירקוח
(Lutein and zeaxanthin) ןיתנסקאיזהו ןיאטולה תומר תלדגה
(Memory) ןורכיז ,(Cognition) היצינגוק רפשל היושע םדב
,ןיתנסקאיזה יבגל .(Executive Function) ילוהינ דוקפיתו
.(Processing Speed) דוביעה תוריהמב רופיש אצמנ ,ודבל

Journal of Gerontology


2017 לירפא
חומה תלועפ תא תורפשמ תולוחכ תוינמכוא
...הכירצ


2017 לירפא
תואירה תקלדל ןוכיס הריבגמ הצופנ העגרה תפורת
רמייהצלא ילוחב
ופתתשה וב ,דנלניפ Uni. of Eastern Finland-ב רקחמ
תופורתב שומישה ןיב רשק םייק םא קדב ,םילפוטמ 49,484
םיניפזאידוזנבה תחפשממ (Sedatives) העגרה
רמייהצלא ילוחב לופיטל תושמשמה ,(Benzodiazepines)
תולידגמ ולא תופורת יכ אצמ ,(Pneumonia) תואירה תקלדו
םימיה 30-ב דחוימב הובג היה ןוכיסה .30%-ב ןוכיסה תא
.לופיטל םינושארה

Canadian Medical Association Journal


2017 לירפא
ןוסיחה יאתל הרושק חותינ רחאל תיביטינגוק הדירי
ומצע חומה לש
...םילפוטמ

2017 לירפא
רמייהצלא תלחמו םד ילכ תלחמ ןיב רשקה
Johns Hopkins University School of Medicine ירקוח
ןוכיסה ימרוג רפסמש לככ יכ וליג ב"הרא רומיטלוב
הדימעה ליגב (Vascular Disease) םד ילכ תלחמל
רמייהצלא תלחמ חתפל ןוכיסה לדג ךכ ,לדג (Middle Age)
דיאולימע-אטב ןובלחה תורבטצהמ האצותכ ,.םייחה ךשמהב
.(Beta-Amyloid)
ליג ינב ,םירגובמ 346 ופתתשה ,םייתנשכ ךשמנש ,רקחמב
רישכמ תועצמאב וקדבנש ,היצנמיד אלל ,םינש 52 עצוממ
.ךכ-רחא הנש 20-כ תינשו (PET) טפ הימדה

JAMA


2017 לירפא
היצנמידו ץבשל רבגומ ןוכיסו טאיד תואקשמ
(Diet Sodas) םייטטאיד םילק תואקשמ לש תוחיטבה אשונ
יד יכ Boston University-ב רקחמ-ב יוליגה תובקעב הלע
דחא (Artificially Sweetened Beverage) קתוממ הקשמב
היצנמיד וא (Stroke) ץבשל ןוכיסה תא 3 יפ לידגהל ידכ םויב
.ןכמ רחאלש םינשה 10-ב
היה ןתינ אל (Observational) יתיפצת היה רקחמהש ןוויכ
ינב שיא 2,888 ותתשה רקחמב .האצותו הביס לע עיבצהל
.הנש 62 עצוממ ליגו הנש 45 לעמ

Stroke


2017 לירפא
םייביטנגוק םידוקפיתו ןורכיז רפשמ הדנגוושא שרוש
,תועובש 8 ךשמנש ,ודוה Ixoreal Biomed-בךרענש רקחמ
תיצמת ליכהש ףסות ולביק רשא (Adults) םירגובמש אצמ
ןב KSM-66 ףסות :(Ashwagandha) הדנגוושאה שרושמ
תובקעב ,(Aqueous Extract) תימימ תיצמת ג"מ 300
(Mild Cognitive Impairment) ןותמ יביטנגוק יוקיל
.(Memory) ןורכיזה ינחבמ תואצות תא ורפיש
ויה םיפתתשמה .ובצלפ רקובמו תוימס לופכ היה רקחמה
ןוחביא תובקעב ,ןורכיז תויעב לע וננולתהש הלעמו 35 ינב
.תמדקומ היצנמיד לש

Journal of Dietary Supplements


2017 לירפא
היצינגוקה תא קזחמ םייחה עצמאב ינפוג לוגרית
םירקחמ 39 רקסש הילרטסוא Uni. of Canberra-ב רקחמ
(Physical Exercise) ינפוג לוגריתש הליג םירקובמ םייארקא
חוכ ןומיא וא (Aerobic Exercise) יבוריא לוגרית ללוכה
(Resistance Train.) תודגנתה ינומיאו (Strength Training)
תא רפשמ תוקד 45 תוחפל תכשמנ רשא הנותמ המצועב
רתוי ינבבב (Cognitive Function) יביטנגוקה דוקפיתה
.יתלחתהה רשוכה בצמב תולת אלל הנש 50-מ

>British Journal of Sports Medicine


2017 לירפא
תיביטינגוק תורדרדיה ענומ םדקומ ישפנ יוריג
חומה יוריגש אצמ הינטירב Bangor Universit-ב רקחמ
ליגבו םייחב םדקומ בלשב (Stimulating the Brain)
תורשמו ההובג הלכשה תועצמאב (Midlife) הדימעה
תורוויהל ליעוהל יושע (Complex Jobs) תובכרומ
ןתינ םירקוחה ירבדל .םייחב רתוי רחואמ ישפנ רשוכב
םדקומ בלשב (Mental Resilience) ישפנ ןסוח חתפל
.תישפנ םירגתאמ םיקוסיעו הלכשה תועצמאב םייחב רתוי
רתוי רחואמ חתפלו ךישמהל ןתינ הז יביטנגוק רומיש
.תישפנ תורגמ תויוליעפ תועצמאב םייחב

יבגל 2013-ל 2011 ןיב ופסאנש םינותנ וחתינ םירקוחה
ופתתשהש הלעמו 65 ינב ,תיביטנגוק םיאירב םירגובמ
.םדוק לודג רקחמב

PLOS Medicine


2017 לירפא
תיביטינגוק הדיריל תורושק תוכומנ 'ןורכיז ןובלח' תומר
רמייהצלא תלחמב
רומיטלוב Johns Hopkins Medicine רקוח לש םהירבדל
ילוח לש םחומב NPTX2 ןובלחה לש תוכומנ תומר ב"הרא
תיבצעה תוליעפה תינבת תא תונשל תולולע רמייהצלא
הדימלה רשוכ ןדבואל םורגלו (Neural Activity)
ינמיס תא םיווהמה ,(Memory) ןורכיזהו (Learning)
.רמייהצלא תלחמ לש רכיהה
לש תוהובג תומר ילעב םישנא םנשי םירקוחה ירבדל
לש םימוטפמיס אלל ,םחומב (Amyloid) דיאולימע
תוכומנ NPTX2 ןובלחה תומר רשאכו רמייהצלא תלחמ
ןונגנמה שבתשמ חומב דיאולימע תורבטצה םע דבב דב
םרוג רשא רבד ,חומה יאת ןיב תרושקיתל יארחאה
.ןורכיזב תודרדיהל

eLife


2017 יאמ
היצנמיד תיחפהל היושע ץבש תעינמ
...רקחמ


2017 יאמ
היצנמיד ענומ וניא ןיריפסא
Italian Research Council-ב םימדוק םירקחמ לש םתריקס
(Aspirin) ןיריפסא יכ ךכל תודע לכ האצמ אל הילטיא הבודפ
תיביטנגוק הדירי ינפמ ןגמ (Low-Dose Aspirin) ךומנ ןונימב
.(Dementia) היצנמיד וא (Cognitive Decline)
יאוול תועפותב תיתועמשמ היילעל םינמיס ואצמנ ,הברדא
לוכיעה תכרעמב תויעב רקיעב ,(Adverse Effects) תוילילש
.(Gastrointestinal Tract)

Journal of the American Geriatric Society


2017 יאמ
תיטנג היצטומ ידי לע היוזח רמייהצלא תלחמ תומדקתה
ןוסידמ Uni. of Wisconsin School of Medicine ירקוח
החימצה םרוג תא עבוקה ,םיוסמ ןגב תויצטומש ואצמ ב"הרא
תוריהמ וזיאב אבנל תויושע ,(Neural Growth Factor) יבצעה
.רמייהצלא ילוחב (Memory Loss) ןורכיזה ןדבוא םדקתי
(Brain-Derived Neurotrophic Factor) BDNF ןובלחב רבודמ
.םש ותוא לעב (Gene) ןג ידי-לע דדוקמה
תלחמ חתפל ןוכיסב ךא םיאירב ,שיא 1,023 ופתתשה רקחמב
13 ךשמב ורטונ רשא ,םינש 55 עצוממ ליג ינב ,רמייהצלא
.עצוממב הנש

Neurology


2017 יאמ
ותוחתפתהל הרושק קוניתב באה לש תמדקומ תוברועמ
קוניתה לש תישפנה
יכ םיחוודמ הינטירב Imperial College London ירקוח
םישדוחב םהידלי ייחב תוברועמ רתי םילגמה תובא
ותוחתפתה לע יבויח ןפואב םיעיפשמ ,םייחל םינושארה
.קוניתה לש (Cognitive Development) תיביטינגוקה
ייחב תוברועמ םילגמ תובא המכ דע ונחב םירקוחה
.םייתנש רחאל תינש תאז וקדבו םישדוח 3-ה ןב םקונית

Infant Mental Health Journal


2017 יאמ
תובא יתב יריידל תרזוע תישיא תמאתומ הקיסומ
(1) היצנמיד ילוח
יכ םיחוודמ ב"הרא דנלייא דור Brown University ירקוח
(Personalized Music) תישיא תמאתומ הקיסומ תעמשה
דדומתהל (Seniors) םישישקה םיריידל תרזוע תובא יתבב
(Anxiety) תודרחו (Disorientation) לובליב לש תויווח םע
.ללכב היצנמידו רמייהצלא תלחמל תוולתמה
.תובא יתב 196-ב םירייד 25,000-מ רתוי ופתתשה רקחמב

American Journal of Geriatric Psychiatry


2017 יאמ
(2) היצנמידב ןואכיד התיחפמ הקיסומב הייפרת
ירקוח ועצבש (Meta-Analysis) הזילנא-אטמ לש חותינ
דנלוה ןדייל Leiden University Medical Center
(Music Therapy) הקיסומ תועצמאב לופיט יכ הלעה
םע םילפוטמב (Depression) ןואכיד ינימסת תיחפמ
(Agitation) תושערנ לע העיפשמ הניא ךא ,היצנמיד
.(Aggression) תונפקות וא
תישיאה החוורה לע תיבויח העפשה האצמנ אל ,תאז םע
,םייחה תוכיא לע וא (Emotional Well-Being)
תויללכ תויתוגהנתה תויעב (Quality of Life)
.היצינגוק וא (Overall Behavioral Problems)
ינב שיא 620 ופתתשה םהב ,םירקחמ 17 וללכנ הריקסב
.םינש 65-מ רתוי

Cochrane Database of Systematic Reviews


2017 יאמ
היצנמידל ןוכיס תולידגמ PTSD-ב לופיטל תופורת
םילפוטמה םישנאש וליג ב"הרא University of Iowa ירקוח
תיטמוארט טסופ קחד תערפה דגנ תופורתב
אצמיהל םילולע (Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD)
תופורת םילטונ םה םא דחוימב ,היצנמידל ןוכיס רתיב
.(Psychotropic Medications) תויפורטוכיספ
,המחלמ יקיתו ןוילימ 3-מ רתוי לש םינותנ חותינ םירקוחה
.םינש 9 ךרואל

American Geriatrics Society


2017 יאמ
תויעב תעפוה ינפל ופצינ היצנמידל םירושקה חומב םייוניש
הבישח וא ןורכיז
תיחומ הימדה וליג הדנק University of Toronto ירקוח
םישחרתמה ,חומה הנבמב םייוניש השיחממה תילאיצנטופ
שח ומצע לפוטמהש ינפל ףאו היצנמיד ןוחביא ינפל םינש
.ןורכיז תויעבב
59 ינב ,(Older Adults) םישישק ברקב השענ רקחמה
םהש אללו עויס אלל םייחה ,וטנורוט תליהקב ,םינש 81 דע
אל רקס תוקידבב ךא ,תויניצר ןורכיז תויעבל םיעדומ ויה
.ןורכיז תייעב האצמנ

Neurobiology of Aging


2017 יאמ
היצנמידל ןוכיס םרוג הווהמ וניא ןואכיד
,תפרצ ףיוו'זליוו Hopital Paul-Brousse-ב בקעמ רקחמ
יכ הרעשהל סוסיב ןיא יכ אצמ ,הנש 28 ךשמנש
םיעיפומה (Depressive Symptoms) ןואכיד ינימסת
,םירזוח וא םיינורכ םה םא םג ,(Midlife) םייחה עצמאב
.(Dementia) היצנמידל ןוכיסה תא תיתועמשמ םילידגמ
םייחב רחואמ בלשב םיעיפומה ולא םינימסת תאז םע
.היצנמיד לש התוחתפתהל םירושק ןכא

JAMA Psychiatry


2017 יאמ
רמייהצלא תלחמ תעינמב תעייסמ 3-הגמוא
ססקט University of Texas at San Antonio-ב רקחמ
(Neuroimaging) תיחומ היימדה יכ הליג ב"הרא
SPECT/דדוב ןוטופ תטילפ תייפרגומוט רישכמ תועצמאב
(Single Photon Emission Computed Tomography)
םירושקה חומ ירוזיא לא תרבגומ םד תמירז לע הארמ
ילעב םישנאב (Learning) הדימלו (Memory) ןורכיזל
.םמדב תוהובג EPA-ו DHA תומר

Journal of Alzheimer's Disease


2017 ינוי
רמייהצלא תלחמ ינימסת הגיסמ תיבוריא תולמעתה
ופתתשה הב (Meta-Analysis) הזילנא-אטמ לש חותינ
ירקוח וכרע התוא ,םירקחמ 19-ב שיא 1,145
הארמ ב"הרא University of Connecticut in Hartford
גיסהל היושע (Aerobic Exercise) תיבוריא תולמעתה יכ
רשא (Cognitive Decline) תיביטנגוק הדירי (לטבל)
.רצקה חווטל תוחפל ,רמייהצלא תלחמ תא תנייפאמ
,םימי 3.4 ךרואל ,עובשב תוקד 140 ולגרית םיפתתשמה

American College of Sports Medicine 2017
Annual Meeting


2017 ינוי
היצנמידל רבגומ ןוכיסל רושק םירגובמב ינורכ באכ
...רקחמ


2017 ינוי
ןותמ יביטנגוק יוקיל םע םישישקל תילופ הצמוח ףסות
תפסוה יכ םיחוודמ ןיס Tianjin Medical School ירקוח
ךשמב ,תימויה הנוזתל (Folic Acid) תילופ הצמוח ג"מ 400
םייביטנגוקה םיעוציבה תא תיתועמשמ הרפיש ,םישדוח 12
(Inflammation) תקלד התיחפהו (Cognitive Performance)
ןותמ יביטנגוק יוקיל םע (Elderly People) םישישק ברקב
.(Mild Cognitive Impairment)

רשא ןותמ יביטנגוק יוקיל םע םישנא 168 ופתתשה רקחמב
ורפתשה דחוימב .לבוקמ לופיט וא תילופ הצמוח ףסות ולביק
ילבקמב ,התפצנ ןכ ומכ .(Memory Tasks) ןורכיזה תומישמ
םייתקלדה םיניקוטיצה תומרב תיתועמשמ הדירי ,ףסותה
.(Peripheral Inflammatory Cytokines) םייפקיהה

Scientific Reports


2017 ינוי
רמייהצלא תלחמ ענומ תיתכ תיז ןמש
ב"הרא היפלדליפ Temple University-ב םירבכעב רקחמ
,(Extra-Virgin Olive Oil) הלועמ תיתכ תיז ןמשש אצמ
,(Mediterranean Diet) תינוכית םיה הנוזתב ירקיע ביכרמ
.רמייהצלא תלחמ ינימסת ינפמ (Brain) חומה לע ןגהל יושע
םייביטנגוקה םיעוציבב ןה םירופיש ואצמנ יכ םירסומ םירקוחה
.(Nerve Cells) בצעה יאת הנבמבו (Cognitive Performance)

Annals of Clinical and Translational Neurology


2017 ינוי
רמייהצלא תלחמ דגנ היבולופרק תיצמת
אפרמ חמצש םיחוודמ הינטירב Uni. of Nottingham ירקוח
השידח הפורתל סיסב שמשל יושע הקירפאב הירגינב שמשמה
היבולופרק ץע/חישה תיצמתב רבודמ .רמייהצלא תלחמב לופיטל
יושעש ,Cattle Stick תילגנאב יורקה (Carpolobia lutea)
םידיקפת שי םהל ,חומב םיימיכ םירסמ לע הנגהב רוזעל
,(Learning) הדימלו (Memory) ןורכיזל עגונב רתויב םיבושח
.תויוצר יתלב יאוול תועפות אלל
תינימ הקושת ררועמכ חישה שרוש תיצמת תשמשמ הירגינב
.םיינתומ יבאכו םייכינחה תקלד ,ןתשה יכרדב תקלדב לופיטו

Pharmaceutical Biology


2017 ילוי
תועש ךות יביטנגוקה דוקפיתה תא רפשמ דלוקוש
...ירקוח


2017 ילוי
ןותמ יביטינגוק יוקיל ינימסת רפשמ בשחמ קחשמ
הנכות וחתיפ הינטירב University of Cambridge-ב םירקוח
,(Brain Training) חומה ןומיאל הדעונש Game Show םשב
(Episodic Memory) ידוזיפאה ןורכיזה תא תקזחמ רשא
תילאיצנטופ תרשבמ ,(aMCI) הנותמ תיביטינגוק העיגפ ילעבב
.םירקמהמ 40%-כב ,היצנמיד לש

The Int. Journal of Neuropsychopharmacology


2017 ילוי
תילטנמ הדיריו תיטיא הכילה ןיב רשקמ סופמקופיהה
יכ הליג הנש 14 ךשמנ רשא Uni. of Pittsburgh-ב רקחמ
(Slowed Walking Speed) תיטיא הכילה תוריהמ ןיב רשקה
(Declining Mental Acuity) תילטנמה תודחב הדיריו
(Hippocampus) סופמקופיהה לש ינמיה דצב הארנכ ורוקמ
.(Brain) חומב

(Older Patients) םישישקב לפטמה אפור לע םירקוחה ירבדל
הנתשמ וז םא ןוחבלו םתכילה תוריהמ תא עבק ךרד דודמל
.תיביטנגוק הדיריל םדקומ ןמיס תווהל יושעש רבד ,ןמזה םע
הרושק הכילהה תוריהמב הטאהש וליג םימדוק םירקחממ
.(Cognitive Impairment) יביטנגוק יוקילל

79 דע 70 ינב שיא 175 ופתתשה ,הנש 14 ךשמנש ,רקחמב
ולאש ררבתה .(Health ABC) םדוק לודג רקחמב ופתתשהש
םג ווח ,תילטנמ הדירי םע דבב דב ,התחפ םתכילה תוריהמש
ןה בושחה רוזיא ,סופמקופיהה לש ינמיה ודיצב תוצווכתה
.(Spatial Orientation) בחרמב תואצמתהו (Memory) ןורכיזל

Neurology


2017 ילוי
(3) תויביטינגוק תוערפה ןסרמ הפק
םהב םימדוק םירקחמ 9-מ םינותנ ופסא רשא ,ןיסב םירקוח
(Coffee) הפקה תייתש ילגרה יבגל ,שיא 34,282 ופתתשה
היושע םויב םיינש וא דחא הפק לפס תייתש יכ וליג ,םהלש
,(Cognitive Disorders) תויביטנגוק תוערפה עונמל רוזעל
.(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמ הז ללכב

Clinical Nutrition


2017 ילוי
חומה ןווינל םימרוג הדימה לע רתי םיליעפ םיטיצוגפ
רמייהצלא תלחמב
הנושארל וארה ץייווש University of Zurich-ב םירקוח
(Immune Cells) ןוסיחה יאת - (Microglia) הילגורקימש
חומה לש םיפרוטה םיאתה - (Brain) חומה לש םידחוימה
קר אל TDP-43 ןובלחה רסח םהב ,(Scavenger Cells)
תוספניס םג אלא ,חומב (Plaques) םיקאלפ םיקיחרמ
- חומל םינוריונה ןיב רוביחה תודוקנ - (Synapses)
(Neurodegeneration) יחומ ןווינב םייתסמ רשא ךילהת
תויביטרנגדוריונ תולחממ םילבוסבו רמייהצלא ילוחב ומכ
.תורחא (Neurodegenerative Diseases)

Cell


2017 ילוי
םירגובמב יביטנגוק דוקפית תרפשמ תבורעת
...ףסות


2017 ילוי
הלידגמ הדימעה ליגב תיטמארט תיחומ העיגפ
היצנמידל ןוכיס
םירגובמ יכ ואצמ דנלניפ University of Helsinki ירקוח
תיחומ העיגפ םיווחה (Middle-Aged Adults) הדימעה ליגב
הרומח דע הנותמ Traumatic Brain Injury/TBI) תיטמארט
(יחומ קזנ תמרוגה שארב הזע הלטלט וא הלבח ,הכמ)
.םהייח ךשמהב היצנמידל הובג יתועמשמ ןוכיסב תויהל םילולע

,דנלניפב םילוח יתב םשרמ ךותמ ופסאנ וינותנ רשא ,רקחמב
העיגפ בקע וזפשואש 65 דע 18 ינב םירגובמ 40,639 ופתתשה
םירגובמב דחוימב הובג היה היצנמידל ןוכיסה .תיטמארט תיחומ
.50-ו 41 םיליגה ןיב המוארט ווחש

PLOS Medicine


2017 ילוי
רמייהצלא תלחמ תענומ הדש תותב תבוכרת
ב"הרא היו'ג הל Salk Inst. for Biological Studies ירקוח
ומכ ,(Strawberry) הדש תותב היוצמה תבוכרת יכ ואצמ
רמייהצלא 'מ עונמל רוזעל היושע ,םירחא תוקריו תוריפב םג
.ליגב תויולתה תורחא תויביטרנגדוריונ תולחמו
(Fisetin) ןיטסיפ תועצמאב ולפוטש םירבכע לדומ יכ אצמנ
(Cognitive Decline) תיביטנגוק הדירי םהב תיחפה
.(Brain Inflammation) חומב תקלדו

The Journals of Gerontology: Series A


2017 ילוי
םירושקה חומה ינובלח תא הלידגמ העורג הניש
(2) רמייהצלא תלחמל
Washington University School of Medicine-ב רקחמ
ינב םיאירב םירגובמ ופתתשה וב ,ב"הרא סיאול טנס
העורג הניש יכ הליג (Middle-Aged Adults) הדימעה ליג
םינובלח 2 לש םתמר תיילעל םורגל הלולע (Poor Sleep)
:(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמל םירושקה
.(Tau) ואטו (Amyloid Beta) אטב דיאולימע
דיחי (Disrupted Sleep) תשבושמ הקומע הניש לילב יד
הניש לש עובשו אטב דיאולימע תמר תיילעל םורגל ידכ
דע ךשמנש ,רקחמב .ואט ינובלח תמר תאלעהל הדורי
.םינש 65 דע 35 ינב םיאירב םירגובמ 22 ופתתשה ,םייעובש

Brain