16 תושדח - רמייהצלאו היצנמיד
Alzheimer's disease - New 16

רמייהצלא ילוחב קזנה תנטקה
םינכסמ לקשמ תתו רתי תנמשה
רמייהצלאב ןצמח תועצמאב לופיט
ןורכיז ןדבוא דגנ תוינמכוא ץמוח
רתוי ריעצ חומל םיקורי תוקרי
םויזנגמ ידמ טעמ וא ידמ רתוי
םוי ידמ םידעצ 4,000 תב הכילה
הנוש יאול יפיפוג םע היצנמיד
ההובג הלכשה ילעב לש םינגה
(2) היצנמיד דגנ םויתיל
ןורכיז ןדבוא דננ תרכוסל הפורת
(4) ןותמ 'גוק יוקילל תינפוג 'עפ
חומב םינובלח תורבטצה תקידב
םירופיצו םימש ,םיצעל הפישח
רמייהצלאל םדקומ ןמיסכ תודרח
ןורכיזלו היצינגוקל בושח ןובלח
חומה לע חלמ ידמ רתוי תעפשה
הבישחו ןורכיז רפשמ ןומיא
(5) תינפוג תוליעפ בולישב ואקק
רתויב לבגומ םינוריונה ןדבוא
רוקמה - חומב היגרנא ינסחמ
םיענומ םייחה חרואב םייוניש
(6) תבכעמ תיבוריא תולמעתה
חומב םייוניש דגנ תוינושל-וד
(1) חומה תונקדזהו הנוזת
(2) תוקריב ןיאטול
תישפנ תואירב תקזחמ תונמוא
היצנמידב לופיטל ישונא םד
םיציחלמ םייח יעוריא
(2) היצנמיד דגנ םויתיל
היצנמידל ןוכיס הניטקמ המילח
(1) תמדקומ תינפוג תוליעפ
הדימעה ליגב אירב בל
םישישקב הייאר יוקיל
(2) דשה ןטרס תודרושב תינפוג 'עפ
היצינגוק רמשמ ךומנ םד ץחל
תיביטנגוק הדיריו ךומנ ןינוטורס
היצינגוקל םוי תלצבחו ןירמזור
רמייהצלאו םילימה דוביע ךשמ
ןוכיס םיניטקמ םד יללדמ
רמייהצלא תלחמו רבעמה ליג
תיביטנגוק תלוכיל םינג יוהיז
(3) חומה תקוזחתל יבוריא לוגרית
קחשמ תועצמאב חומה ןומיא
חומה לע הניגמ תיטנג הייפרת
שישקה חומה תא רמשמ דוקיר
םימלוב ודיפיב יקדייח
הדימלו ןורכיזב עגופ הלונק ןמש

...רמייהצלא תלחמו היצנמיד ואר

2014 ילוי
חומה תונקדזהל הרושק תקלד תדדועמ הנוזת
רשק ואצמ ב"הרא קרוי וינ Columbia University ירקוח
(Inflammation) תקלדה ןמסל תמיוסמ הנוזת תינבת ןיב
םישישק יכ וליג םה ןכ ומכ . CRP (Blood Markers) םדב
חפנ ילעב ויה וז הנוזת תינבתב וקבדש (Elderly Adults)
.חומב (Gray Matter) רופא רמוח לש רתוי ןטק
יבחרמ יתייאר יביטנגוק דוקפיתב םג וקל ולא םישנא
.םירחאמ רתוי עורג (Visuospatial Cognitive Function)
הכומנ המר םע םישנאב ואצמנ תקלדל םייגולויב םינמס
B5 ןימטיו ,D ןימטיו ,E ןימטיו ,ןדיס ,3-הגמוא לש םדב
.B2 ןימטיוו

Alzheimer's Association Int. Conference (AAIC) 2017


2017 ילוי
(2) תיביטנגוק ליעומ תוקריב ןיאטול
/(Pigment) ןעבצהש הליג ב"הרא Uni. of Illinois-ב רקחמ
יוצמ רשא (Lutein) ןיאטול (Carotenoid) דיאונטורקה
ודקובא ,(Spinach) דרת ,(Kale) לייק/םילעה בורכב
יושע (Eggs) םיציבו םירחא םיקורי תוקרי ,(Avocado)
םייביטנגק םידוקפית לש םשודיחב ליעוהל
.(Rejuvenating Cognitive Functions)
ירבדל .םינש 45 דע 25 ינב ,םירגובמ 60 ופתתשה רקחמב
םג םילדג ,הלדג תכרצנה ןיאטולה תומכש לככ םירקוחה
םייביטנגוקה םיעוציבה לע םהיתועפשה
.(Cognitive Performance)

Frontiers in Aging Neuroscience


2017 ילוי
ךוראה חווטב תישפנה תואירבה תא תקזחמ תונמוא
תופתתשהש אצמ הינטירב Anglia Ruskin Uni.-ב רקחמ
תואירבה תא רפשל היושע (Art Classes) תונמוא ירועישב
תיתרבח הללכה ריבגהלו (Mental Health) תישפנה
.תכשוממ הפוקת ךרואל (Social Inclusion)
תועובש 12 וכשמנש תונמואל םיסרוק וכרענ רקחמב
.םישדוח 6-ו 3 רחאל םג וקדבנ

International Journal of Mental Health Promotion


2017 ילוי
היצנמידב לופיטל ישונא םדב שומיש
,וטלא ולאפ Stanford Uni. School of Medicine-ב רקחמ
תועצמאב רמייהצלאב לופיט יכ אצמ ,םירבכע לדומב ,ב"הרא
השיגהו לשכנ (Antiamyloid Agents) םידיאולימע ידגונב שומיש
(Infusions of Plasma) םדה תמסלפ יוריעב לופיט איה תעכ
(Neurogenesis) הזנגוריונ/חומה יאת לש םתושדחתהל םרוגה
.ףוגה יאת לכ לע (Rejuvenating Effect) תשדחמ העפשהלו
תלחמ םע םילפוטמ 18 ופתתשה ,תועובש 4 ךשמנש ,רקחמב
דחא עובש ךשמב יוריעה תא ולביקש הנותמ דע הלק רמייהצלא
.העברא דע

2Alzheimer's Association Int. Conference (AAIC) 2017


2017 ילוי
ךשמהב תיביטנגוק הדיריל םירושק םיציחלמ םייח
Uni. of Wisconsin School of Medicine-ב ךרענש רקחמ
דאמ תוציחלמ םייח תויווח יכ אצמ ב"הרא
הדיריל תורושק (Major Lifetime Stressful Experiences)
לכלשכ ,םייחב רתוי רחואמ (Cognitive Decline) תיביטנגוק
םיילהנמה םידוקפיתה לע הקיזמ העפשה שי ףסונ עוריא
תונש עברא דע תחא הנשל המודב ,(Executive Function)
.תונקדזה

Alzheimer's Association Int. Conference (AAIC) 2017


2017 טסוגוא
(1) היצנמיד עונמל רזוע םויתיל
תכתמה יכ וליג קרמנד Uni. of Copenhagen-ב םירקוח
תיבטוק וד הערפהב לופיטל תשמשמה ,(Lithium) םויתיל
(Drinking Water) הייתש ימב ,(Bipolar Disorder)
.(Dementia) היצנמידל ןוכיס הניטקמ
,היצמיד הנחבוא םהב םישנא 73,731 ינותנ וחתינ םירקוחה
דגנכ ,2013-ו 1995 ןיב ,םיינדה תואירבה ימושיר ךותמ
הכרעה התשענ םלוכ יבגל .הלחמה אלל םירגובמ 733,653
ילוחכ ונחבואש םירגובמ יכ אצמנ .םויתילה תכירצ לש
.הייתש ימב םויתיל לש רתוי תוכומנ תומרל ופשחנ היצנמיד

JAMA Psychiatry


2017 טסוגוא
היצנמידל ןוכיס הניטקמ המילח
Swinburne University of Technology-ב רקחמ יאצממ
תועונת בלש יכ םיארמ ,םינש 19 ךשמנש ,הילרטסוא ןרובלמ
הנישב תוריהמה םייניעה
,(Rapid Eye Movement Stage of Sleep/REM)
ערפומה ,(Dreaming) המילחה תיברמ תללוחתמ וב ןמזה
רקחממ םינותנ וחתינ םירקוחה .היצנמידל ןוכיס לידגהל לולע
.Framingham Heart Study/FHS :םדוק לודג

Neurology


2017 טסוגוא
(1) תיביטינגוק הדירי תענומ תמדקומ תינפוג תוליעפ
קדב הדנק הדנק Uni. of Toronto-ב תודלוחב רקחמ
הנבת םייחב םדקומ בלשב תינפוג תוליעפש הרעשהה תא
רושקה ןורכיז ןדבוא ינפמ ןגתש תויביטנגוק לש הברזר
תינפוג תוליעפ יכ םנמוא חכוה םירקוחה ירבדל .ליגל
הדירי ינפמ הניגמ םייחב םדקומ (Physical Exercise)
.(Age-Related Cognitive Decline) ליג תיולת תיביטנגוק
העפשה שי תמדקומ תינפוג תוליעפל יכ וליג םירקוחה
.דחפ תבוגת רוכזלו דומלל תודלוחה תלוכי לע חווט תכורא

eNeuro


2017 טסוגוא
היצנמידל רתוי ךומנ ןוכיס = הדימעה ליגב אירב בל
קלח הז ללכב ,םימרוג רפסמל רושק היצנמיד חתפל ןוכיסה
תירלוקסו-וידרקה תואירבה לע עיפשהל םילולעש
.ןושיעו םד ץחל רתי ,תרכוס ומכ ,(Cardiovascular Health)
רשא ,ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins Uni.-ב רקחמ
ולא ןוכיס ימרוג לעב םדא יכ אצמ ,םינש 23 עצוממב ךשמנ
תוקלל ןוכיס רתיב אצמנ (Middle Age) הדימעה ליגב
יתואירב בקעמב תויהל וילע ןכלו וייח ךשמהב היצנמידב
." חומל בוט בלל בוטש המ " יכו

JAMA Neurology


2017 טסוגוא
דורי יביטנגוק דוקפיתל רושק םישישקב הייאר יוקיל
וטלא ולאפ Stanford Uni. School of Medicine-ב רקחמ
יוקילמ םילבוסה (Older Adults) םישישק יכ אצמ ב"הרא
יביטנגוק יוקילמ םג לובסל םיטונ (Visual Impairment) הייאר
.(Cognitive Function)
שיא 2,975 ופתתשה דחאב .םינותנ יכרעמ ינש וללכנ רקחמב
.הלעמו 65 ינב שיא 30,202 וללכנ ינשבו הלעמו 60 ינב

JAMA Ophthalmology


2017 טסוגוא
תודרושב יביטינגוק דוקפית תרפשמ תינפוג תוליעפ
(2) דשה ןטרס
דע הנותמ (Physical Activity) תינפוג תוליעפ יכ הארנ
(Brain Fog) יחומה לפרעה לע רבגתהל תרזוע תצרמנ
יביטנגוקה דוקפיתה תא תיתועמשמ תרפשמו
דשה ןטרס תלחמ תא תודרושה םישנב (Cognitive Func.)
יוקל הדובע ןורכיז תווחה (Breast Cancer)
(Executive Func.) ילוהינ דוקפיתו (Poor Working Mem.)
.(Chemotherapy) היפרתומיכב לופיט תובקעב יוקל
ב"הרא ןייפמש הנברוא University of Illinois-ב רקחמב
ווח רשא םישנ 299 ופתתשה ,םינש 8 עצוממב ךשמנש
.(Fatigue) תושישת תוחפ םג

Breast Cancer Research and Treatment


2017 טסוגוא
םישישקב היצינגוק רמשמ ךומנ םד ץחל
הטנלטא Emory Uni. School of Medicine-ב רקחמ
(Blood Pressure) םדה ץחל ינותנ תא ןחבש ב"הרא
דגנ ולפוט רשא (Older Adults) םישישקב
ךשמב ,תופורת תועצמאב (Hypertension) םד ץחל רתי
םיינשהמ הובגה ךרעה )ילוטסיס ךרע יכ אצמ םינש 10
יביטנגוקה דוקפיתה תא רמשמ ךומנ (דדמנה
.(Cognitive Function)

תויחנהב ונמזב םסרופש הובגה הרטמה ךרע יכ ןייצל שי
ינפמ ששחהמ ,תחפסכ מ"מ 150 היה הלעמו 60 ינב יבגל
(Falls) תוליפנ ,(Cognitive Decline) תיביטנגוק הדירי
.(Mortality) התומתו
ךשמב ,םיינילק םייוסינב ופסאנש םינותנ יפל ,םייתניב
תוצובק לכ יבגל ץלמומה ילוטסיסה ךרעה לע ,םינש 10
.תיפסכ מ"מ 120 תויהל (םינש 75 ליגל תחתמו לעמ) ליגה

JAMA Neurology


2017 טסוגוא
תיביטנגוק הדיריל םרוג ךומנ ןינוטורס
ןינוטורס (Neurotransmitter) רטימסנרטוריונב הדירי
(Cog. Decline) תיביטנגוק הדיריל םורגל הלולע (Serotonin)
(Memory Problems) ןורכיז תויעב לש יאוול רצות תווהל אלו
.דבלב
Johns Hopkins Uni. School of Med.-ב םירקוחה ירבדל
םיבלשב רבכ תעפשומ ןינוטורסה תכרעמ ב"הרא רומיטלוב
לש ןתורצוויה ינפל דוע ,(Aging) תונקדזהה לש םיינושארה
.היצנמיד תרדגהל תונועה תורומח ןורכיז תויעב
םע םינש 66.6 עצוממ ליג ינב םירגובמ 28 ופתתשה רקחמב
.(Mild Cognitive Impairment/MCI) ןותמ יביטנגוק יוקיל

Neurobiology of Disease


2017 רבמטפס
היצינגוקה תרזעל םוי תלצבחו ןירמזור לש בוליש
ב"הרא Uni. of Maryland School of Medicine-ב רקחמ
םוי תלצבחו (Rosemary) ןירמזור לש תויצמת תבורעת יכ אצמ
םינובלחה לע העפשה ךות היצינגוקה תא תרפשמ (Daylily)
:(Circadian Clock) ידקריצה ןועשה בצקמ תא םיתסוומה
.ףוגה לש ימינפה ןועשה

NI


2017 רבוטקוא
רמייהצלא תלחמ תוצרפתה הזוח םילימה דוביע ךשמ
25 ופתתשה וב ,הינטירב Uni. of Birmingham-ב רקחמ
ןותמ יביטנגוק יוקילמ םילבוסה םקלח ,הלעמו 65 ינב םילפוטמ
הליג ,םיאירב םקלחו (Mld Cognitive Impairment/MCI)
תובותכ םילימ דבעל ידכ םדא קוקז ול ןמזה ךשמש
ןוכיסל ןימא הזוח שמשל יושע (Process Written Words)
.רמייהצלא תלחמ חתפל

NeuroImage Clinical


2017 רבוטקוא
םירודזורפ רופרפ ילוחב היצנמידל ןוכיס םיניטקמ םד יללדמ
תוללדמ תופורת יכ וליג בידבש Karolinska Inst.-ב םירקוח
ומכ ,(Anticoagulant/Blood-Thinning Drugs) םד תוללדמ
יחומ ץבש ינפמ קר אל תוניגמ ,(Warfarin) ןירפרוו/ןידמוק
םישנאב (Dementia) היצנמיד ינפמ םג אלא ,(Stroke)
.(Atrial Fbrillation/A-fib) םירודזורפ רופרפמ םילבוסה

444,106 לש 2014 דע 2006 תנשמ םינותנ וללכנ רקחמב
תופורת לטנ םקלח רשא ,םירדח רופרפ םע םילפוטמ
שומישה יכ אצמנ .תאז ושע אלש םירחאו םד תוללדמ
.48%-ב היצנמידל ןוכיסה תא ןיטקה םד תוללדמ תופורתב

European Heart Journal


2017 רבוטקוא
רמייהצלא תלחמל םרוג רבעמה ליג
ב"הרא קרוי וינ Cornell University-ב םירקוח ירבדל
העיגהב השיאב שחרתמה (Estrogen) ןגורטסא ןדבוא
הב םורגל לולע (Menopause) הזואפונמ/רבעמה ליגל
.(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמל תושיגר רתי
םנשי (Brain Cells) חומ יאתל יכ םיריבסמ םירקוחה
הלולע ותמרב הדיריו ןגורטסאל (Receptors) םינטלוק
לש (Starvation Reaction) הבערה תבוגתל םורגל
.רמייהצלא תלחמו םהלש יוקל דוקפית :ולא םיאת

PLoS One


2017 רבמבונ
תיביטנגוק תלוכי לש םינגה והוז
ב"הרא קרוי וינ Northwell Health-ב תבחרנ הזילנא-אטמ
םימדוק םילודג םירקחמ יאצממ לש לודג רפסמ קרסנ
תיביטנגוק תלוכיל םירושקה םינגה רחא שופיחב וקסעש
םייביטנגוקה םיעוציבה תא קדב ,(Cognitive Ability Genes)
.םהלש (Genomes) םימונגה תאו (Cognitive Performance)
םיטרפ אצמ ,שיא 100,000-מ רתוי ופתתשה וב ,רקחמה
ירוחאמש (Genetics) הקיטנגל םיעגונה םיקיודמו םישדח
.תיביטינגוקה תלוכיה
רשפאי ולא םייפיצפס םינג לש םרותיא םירקוחה ירבדל
.(Cognition) היצינגוקה רופיש םשל תושידח תופורת חותיפ

Cell Reports


2017 רבמבונ
(3) חומה תקוזחתל יבוריא לוגרית
הליג הילרטסוא Western Sydney University-ב רקחמ
:(Brain) חומה לדוגב הדיריה תא טיאמ יבוריא לוגריתש
,םינש 10 ידמ ,הנש 40 ליג רחאל ,ןטק חומה לש ולדוג
יביטנגוקה דוקפיתה לע ךכ רמושו 5% -כב
.(Cognitive Function)
737 וללכנ םהב םיינילק םירקחמ 14 וקרס םירקוחה
עוציב רחאלו ינפל ועצובש (Brain Scans) חומ תוקירס
.יבוריא לוגרית

רשא ןומיא אוה (Aerobic Exercise) יבוריא לוגרית
ץירממו (Heartbeat) בלה תומיעפ בצק תא ריבגמ
ןמזב ומכ ,ףוגל (Oxygen) ןצמח רתוי בואשל ותוא
(Cycling) םיינפוא לע הביכר ,(Running) הציר
.(Swimming) הייחשו

...םיללוכ יבוריאה לוגריתה לש ויתונורתי
.(Weight Loss) לקשמב הדירי
.םדה ילכו בלה תואירב רופיש
.(Anxiety) תודרח תתחפה
.(Mood) חורה בצמ תרדסה

NeuroImage


2017 רבמבונ
היצנמידל ןוכיס דאמ ןיטקמ קחשמ תועצמאב חומה ןומיא
,ב"הרא Uni. of Alabama at Birmingham-ב רקחמ
עצוממ ליג ינב (Older Adults) םישישק 2,802 ורטונ וב
יחומ לוגרית יכ אצמ רושע ךשמב,םינש 74
דוביע תוריהמ ןומיא יורקה ,(Brain Training Exercise)
ןוכיס ןיטקהל יושע (Speed-of-Processing Taining)
.29%-ב (Dementia Prevention) היצנמידל

Alzheimer's & Dementia: Translational Research
& Clinical Interventions


2017 רבמבונ
תיביטינגוק הדירי ינפמ חומה לע הניגמ תיטנג הייפרת
ליגל הרושקה
אצמ דרפס הנולצרב Uni. Autonoma-ב םירבכעב רקחמ
(Age-Related Memory) ליגל רושקה ןורכיזה לע ןגהל ןתינש
תועצמאב ,(Cognitive Decline) תיביטינגוק הדירי ינפמו
וטולק ןובלחה תומר תא לידגמה (Gene Therapy) יטנג לופיט
.חומב (Klotho)

Molecular Psychiatry


2017 רבמבונ
שישקה חומה תא רמשמ דוקיר
German Center for Neurodegenerative Diseases ירקוח
בלשמ רשא ,(Dancing) דוקיר יכ ואצמ הינמרג גרובדגמ
תויונמוימ ,(Aerobic Fitness) יבוריא ינפוג רשוכ
םייביטנגוק םירגתאו (Sensorimotor Skills) תוירוטומירוסנס
הווהמ ,העיצפל ךומנ ןוכיס םע (Cognitive Challenges)
חומה הנבמו (Balance) לקשמה יוויש רופישל יעצמא
םישדוח 18 ךשמנ רקחמה .םישישק ברקב (Brain Structure)
.הנש 80 דע 63 ינב וב ופתתשה
ה'צ ה'צ ה'צ ,ובממ םהב ,םינוש םידוקיר יכ םינייצמ םירקוחה
(Balance System) לקשמה יוויש תכרעמ תא םירגתאמ ז'גו
.סופמקופיהה חפנ תא םילידגמ םלוכ יכ אצמנו

Frontiers in Human Neuroscience


2017 רבמבונ
תיביטנגוק הדירי םילטבמ וא םימלוב ודיפיב יקדייח
רמייהצלא ילוחב
הרעשהה תא וקדב ןפי University of Tokyo-ב םירקוח
לע תיבויח העפשה שי הל ,(Probiotics) הקיטויבורפש
חומ-יעמ ריצה לעו (Gut Microbiota) יעמה יקדייח
לע םיעיפשמ םה םתועצמאב ,(Gut-Brain Axis)
תיזכרמה םיבצעה תכרעמו (Behavior) תוגהנתהה
לועפל היושע איה ןכלו (Central Nervous System)
תויביטרנגדוריונ תוערפה דגנ םג
.רמייהצלא תלחמ ומכ ,(Neurodegenerative Disorders)

ךובמ ןחבמ ורבע רשא רמייהצלא ילוח םירבכעב ,רקחמב
האטבתה תיטויבורפה תליעפה יכ ררבתה ,(Maze Test)
תא הלטיבו חומבש (Hippocampus) סופמקופיהב
לש םינגה תואטבתה לע תוילילש תועפשהה
.(Immune System) ןוסיחה תכרעמ

Scientific Reports


2017 רבמצד
רמייהצלא ילוחב הדימלה תלוכיבו ןורכיזב עגופ הלונק ןמש
(Vegetable Oil) יחמצ ןמש אוה (Canola Oil) הלונק ןמש
.תיסחי ךומנה וריחמ בקע תובר םישמתשמ וב
ןיידעש ,ב"הרא היפלדליפ Temple Uni.-ב םירבכעב רקחמ
,(Memory) ןורכיזב תעגופ הלונק ןמש תכירצ יכ אצמ ,ךשמנ
לקשמב היילעל םרוגו (Learning Ability) הדימלה תלוכיב
לש חווט תכורא הכירצ םירקוחה ירבדל .(Weight Gain)
.(Brain Health) חומה תואירבל הליעומ הניא הלונקה ןמש

Scientific Reports


2017 רבמצד
תבוכרתב שומיש רחאל תיצחמב ןטק רמייהצלאב יחומ קזנ
םינג תנווכומ
טנס Washington Uni. School of Medicine-ב רקחמ
היורקה הלוקלומב שמתשהש ,םירבכעב ,ב"הרא סיאול
APOE ןובלחה רוציי תשבשמה Antisense Oligonucleotide
,הז ןגב תודקמתה ידי-לע רמייהצלא תלחמ תא םולבל ידכ
יחומה קזנה תא ךכב ןיטקהל חילצה ,הלחמל ןוכיס ריבגמה
.תיצחמב (Brain Damage)

Neuron


2017 רבמצד
היצנמידב םינכסמ לקשמ תתו רתי תנמשה
חתינש הינטירב University College London-ב רקחמ
,הידבש ,דנלניפ ,תפרצ) תונידמ רפסממ ופסאנש םינותנ
אצמ ,םילפוטמ 1,349,857 ופתתשה וב ,(ב"הראו הינטירב
םייחה עצמאב רתי תנמשה ןיב רשי רשק םויק
(Underweight) דורי לקשמ ןיב ןכו (Midlife Obesity)
םלוכ םיפתתשמה .(Dementia) היצנמידל רתי ןוכיסו
.רקחמה תישארב היצנמיד אלל ויה

Dementia & Alzheimer's


2017 רבמצד
רמייהצלא ילוחב ןצמחב לופיט
תמישנ יכ אצמ ביבא לת תטיסרבינואב םירבכעב רקחמ
ינימסת לע לקהל היושע הובג ץחלב (Oxygen) ןצמח
.(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמ
וסדנוהש םירבכע יכ אצמנ ומויסבו םייעובש ךשמנ רקחמה
ץחלב ןצמחב ולפוט רשא ,רמייהצלא תלחממ ולבסש ךכ
רחאל ,וארה (Hyperbaric Oxygen Therapy/HBOT)
םימוטפמיסב תיתועמשמ הדירי ,ימוימוי לופיט לש םייעובש
.םייתוגהנתהו םיינפוג

Neurobiology of Aging


2017 רבמצד
ןורכיז ןדבוא דגנ תולוחכ תוינמכוא ץמוח
האירוק םורד לואיס Konkuk Uni.-ב םירבכעב רקחמ
יושע (Blueberry Vinegar) תולוחכ תוינמכוא ץמוחש אצמ
ךכב (Dementia) היצנמידב שידח לופיט יעצמא שמשל
.(Short-Term Memory) רצק חווטל ןורכיז רפשמ אוהש
תולוחכ תוינמכוא ץמוח תיצמת ג"מ 120 תועצמאב ,לופיטה
.עובש ךשמב ןתינ ,ףוג לקשמ ג"ק 1 לכל

הדירי הארה תולוחכה תוינמכואה ץמוח יכ וליג םירקוחה
.םחומב (Acetylcholine) ןילוכליטצאה קוריפ בצקב
האצמנ ןילוכליטצא לש הכומנ תומכש םיריבסמ םירקוחה
.רמייהצלא ילוח לש םחומב

יפורטוריונה םרוגה תמרב הילעל ףסונב םרג ץמוחה
ןובלח ,(Brain-Derived Neurotrophic Fctor) יחומה
םיבצע יאת לש םתקוזחתבו םתוחתפתהב דיקפת שי ול
.(Cerve Cells)

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2017 רבמצד
ריעצ חומ לע םירמוש םיקורי תוקרי
,ב"הרא וגקיש Rush University Medical Center-ב רקחמ
,היצנמידל ןמיס אלל ,81 עצוממ ליג ינב שיא 960 ופתתשה וב
תוקרי לש םתכירצ תא רטינ ,םינש 4.7 עצוממב ךשמנש
,(Spinach) דרת םהב ,םיירט (Green Vegetables) םיקורי
.(Lettuce) הסחו (Collard) בורכ
ןוכיסה ןטק ,הלדג םיקוריה תוקריה תכירצש לככ יכ אצמנ
רתויב הכומנה הכירצה ןיבש לדבהה יכו היצנמידב תוקלל
.תיביטינגוק הדירי לש םינש 11-ל ךרע תווש רתויב הובגל

Neurology


2017 רבמצד
היצנמידב םינכסמ םויזנגמ ידמ טעמ וא ידמ רתוי
םדרטור Erasmus University Medical Center-ב רקחמ
לש דאמ תוכומנ וא דאמ תוהובג תומר יכ הליג דנלוה
חתפל ןוכיסב םישנא דימעהל תולולע (Magnesium) םויזנגמ
.(Dementia) היצנמיד
אלל ,םינש 64.9 עצוממ ליג ינב שיא 9,569 ופתתשה רקחמב
.םינש 8 עצוממב ךשמנש ,רקחמה תליחת תעב היצנמיד

Neurology


2017 רבמצד
חומה דוקפית תא תרפשמ םוי ידמ םידעצ 4,000 תב הכילה
,םייתנש ךשמנו הלעמו 60 ינב שיא 29 ופתתשה וב ,רקחמ
ב"הרא סל'גנא סול Uni. of California-ב ךרענ רשא
אירב חומ רמשל היושע תימוי (Walk) הכילהש אצמ
.(Healthy Brain)
סופמקופיהה חפנ תעיבקל MRI קרוסב ושמתשה םירקוחה
ןורכיזה תורצוויהל רושקה חומה רוזיא ,(Hippocampus)
תיבחרמ תואצמתהו ותרימשו (Memory Formation)
תא םיגציימה םינותנ ,ויבוע תא ןכו (Spatial Orientation)
.(Cognitive Health) תיביטנגוקה תואירבה
תויגולוכיספ-וריונ תוקידב םחפתתשמה ורבע ןכ ומכ
.תויביטנגוקה תכרעהל (Neuropsychological Tests)
םידעצ 4,000 לעמ םוי ידמ ודעצש ולאב סופמקופיהה יבוע
.םירחאמ רתוי לודג היה (מ"ק 3-ל בורק)

Journal of Alzheimer's Disease


2017 רבמצד
תרחא הלחמ לכמ הנוש יאול יפיפוג םע היצנמיד
Uni. College London-ב בחרנ הדימ הנקב יטנג רקחמ
יאול יפיפוג םע היצנמיד אשונב הינטירב
הווהמה ,הלחמהש אצמ (Dementia with Lewy Bodies)
הלשמ ידוחיי ליפורפב תנייפאתמ ,היצנמידה ירקממ 15% דע
.ןוסניקרפ תלחמו רייהצלא תלחמ לש הזמ ןיטולחל הנושה
.הלחמב תושדח לופיט יכרד וחתפי םיאצממה םירקוחה ירבדל

יפיפוג םע היצנמדמ םילבוסה שיא 1,743 ופתתשה רקחמב
רחאל הכרעה ורבעש תויגולותפ תומיגד 1,324 הזב ,יאול
.תרוקיב תומיגד 4,454-ו תוומה

The Lancet


2017 רבמצד
רמייהצלא תלחמל ןוכיס םיניטקמ ההובג הלכשה ילעבב םינגה
תוחכוה ואצמ הידבש הנלוס Karolinska Inst.-ב רקחמ
(Higher Educational) ההובג הלכשהש ךכל תושדח
.רמייהצלא תלחמל ןוכיסה תנטקה םע ץימא רשקב הרושק
םישנא 37,000-ו רמייהצלא ילוח 17,000 ופתתשה רקחמב
.תרוקיבכ םיאירב

'תיביטנגוק הברזר' אוה ירשפא רבסה םירקוחה ירבדל
שמתשהלו סייגל תלוכיה העמשמש (Cognitive Reserve)
(Alternative Brain Networks) תויפולח חומ תותשרב
לע תוצפל ידכ ,ללכ-ךרדב שומישב םניאש םינבמב וא
.חומה תונקדזה

Karolinska Institutet


2017 רבמצד
םיכורא םייחל תורושק הייתשה ימב תוירעזמ םויתיל תויומכ
(2) רמייהצלא ילוחב רתוי
Department of Health Sciences ידי-לע ופסאנש םינותנ
תוריעז תויומכ יכ םיארמ ב"הרא ססקט יבחרב תוזוחמ 234-ב
(Drinking Water) הייתשה ימב (Lithium) םויתיל לש רתויב
.רמייהצלאה תלחממ התומתה ירועיש תא טיאהל תויושע
רתיה תנמשהו (Diabetes) תרכוסה ירועיש םינטק ליבקמב
- םה םג רמייהצלא תלחמל םיבושח ןוכיס ימרוג - (Obesity)
.םויתיל לש תמיוסמ תומכ הנשי םימב םא

Journal of Alzheimer's Disease


2018 ראוני
ןורכיז ןדבוא הגיסמ תרכוסל הפורת
וסדנוהש ,םירבכעב הינטירב Lancaster University-ב רקחמ
השידח הפורת יכ אצמ ,רמייהצלא תלחממ ולבס םהש ךכ
(Brain) חומה לע ןגהל היושע (Type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוסל
.(Memory Loss) ןורכיז ןדבוא (Reverse) גיסהלו

Triple Rceptor Agonist תחפשממ וז הפורת םירקוחה ירבדל
לודיג ימרוג 3-מ תותואל םירשפאמה םינובלחה תא הליעפמ
ןחבמב ונחבנ םירבכעה .םיאתל סנכיהל (Growth Factors)
םירבכעה וארה וה (Maze Learning Test) ךובמב הדימל
.ךובמה הנבמ יבגל ןורכיזב רופיש לופיט ולביקש

Brain Research


2018 ראוני
(4) הרידס תינפוג תוליעפ תרזעב ןותמ יביטנגוק יוקילב לופיט
היגולוריונל תינקירמאה הימדקאה םעטמ אציש ןוכדיע
ילעבב לופיטה יבגל (American Academy of Neurology)
(Mild Cognitive Impairment/MCI) ןותמ יביטנגוק יוקיל
.(Regular Exercise) הרידס תינפוג תוליעפ לע ץילממ

Neurology


2018 ראוני
םייח םישנא לש םחומב םינובלח תורבטצה תקידב
(Amyloid Beta) דיאולימע אטב ינובלח תואצמיה תקידב
םישנא לש םחומב קר הכ דע הכרענ (Tau) ואט ינובלחו
.(Post Mortem) םתומ רחאל
תורשפאמ (PET Scanner) טפ יקרוסב תויוחתפתהה
לש םחומב (Brain Imaging) תיחומ הימדה םויכ עצבל
יביטקאוידר רמוח ןכל םדוק קרזוה םהל ,םייח םישנא
.(ואט) הרטמה ןובלחלרשקנה
תרזעב ,וארה הינטירב University of Cambridge ירקוח
םחומב הז ןובלח גהנתמ דציכ ,הימדה תוטיש לש בוליש
.תרוקיב תצובק ישנאל האוושהב רמייהצלא ילוח 17 לש

Brain


2018 ראוני
הליעומ םירעב םירופיצ תרישו םימש ,םיצעל הפישח
תישפנה החוורל
תעפשה תא וקדב הינטירב King's College London ירקוח
תישפנה החוורה לע ריעב (Nature) עבטל הפישחה
.(Mental Wellbeing)
תייאר ,(Outdoors) תיבל ץוחמ תואצמיהש איה םתנקסמ
תשוחתו םימשה הארמ ,םירופיצ תולוק לש העימש ,םיצע
.תוהובג תישפנ החוור תומרל םירושק עבטה םע רשקה

םישנאב דחוימב ורכינ עבטה לש תויבויחה ויתועפשה
רתיב םייוצמ רשא תויביסלופמיא לש תוהובג תומר םע
.תוישפנ תויעבל ןוכיס

King's College London


2018 ראוני
רמייהצלא תלחמל םדקומ ןמיסכ תודרח
,ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital-ב רקחמ
(Older People) םירגובמ 270 ופתתשה ובו םינש 5 ךשמנש
יכ אצמ ,ילמרונ יביטנגוק דוקפית ילעב הנש 90 דע 62 ינב
תווהל םילולע םהב (Anxiety Disorders) הדרח תוערפה
תחא ורבע םישישקה .רמייהצלא תלחמ חתפל ןוכיס רתי
אטב-דיאולימעה תומר תעיבקל תוקידב הנשל
.םחומב (Beta-Amyloid)
תונש 5 ךשמב הדרחה ינימסתב לודיג וארהש ולאש אצמנ
אטב-דיאולימע לש תוהובגה תומרה ילעב םג ויה בקעמה
.חומב

The American Journal of Psychiatry


2018 ראוני
ןורכיזלו היצינגוקל בושח ןובלח
(Protein) ןובלח יכ וליג Uni. of Utah Health ירקוח
סוריו ובש הזל המודה ןפואב לעופה ,(Arc) קרא הנוכמה
ןוסחיאב ברועמ ,(Host Cells) םיחראמ םיאת קיבדמ
(Storing Long-Term Memories) חווט יכורא תונורכיז
.(Learning) הדימלו

University of Utah Health


2018 ראוני
חומה לע חלמ ידמ רתוי תעפשה
יכ אצמ ב"הרא קרוי וינ Weill Cornell Medicine-ב רקחמ
םייביטינגוק םייוקילל םורגל הלולע (Salt) חלמ ידמ רתוי תכירצ
םה ולא םייוקיל .לטבל/גיסהל ןתינ ןתוא ,(Cognitive Deficits)
(Endothelial Cells) םיימינפה יופיצה יאת תבכשב העיגפ בקע
ךופהל/לטבל יושע הנוזתה ילגרהב יוניש .חומב םדה ילכ לש
.ולא תוילילש תועפשהה

Nature Neuroscience


2018 ראוני
םייביטינגוק םייוקיל םע םירגובמב הבישחו ןורכיז רפשמ ןומיא
יביטנגוק ןומיא םא ונחב Montreal & Quebec City-ב םירקוח
יביטנגוק יוקיל רפשל יושע ,יתפורת אל ,(Cognitive Training)
תוריהב תא רמשל ךכו (Older Adults) םישישקב (MCI) ןותמ
.םתינויחלו םתחוורל ינויח רשא םהלש הבישחה רשוכ

ליג ינב שיא 145 ופתתשה ,תונוש תומישמ ללכש ,רקחמב
ךשמב ושגפנש ןותמ יביטנגוק יוקיל ילעב ,םינש 72 עצוממ
רתויב תובוטה תואצותה תא .תוקד 120 ךשמל תועובש 8
תרזעב (Delayed Recall) ההשומ ןורכיזמ ולבסש ולא וגישה
רחאל תוקד 10 םילימב רכזיהל םיפתתשמה לע היה וב ןומיא

.ורמאנ ןהש

American Geriatrics Society


2018 ראוני
(5) תינפוג תוליעפ בולישב ואקק הקשמ
Ritsumeikan University-ב טרופסה יעדמל ןוכמה ירקוח
רישע (Cocoa Beverage) ואקק הקשמ תכירצ יכ וליג ןפי
תינוניב תומיצעב לוגרית ינפל (Flavanols) םילונובלפב
םידוקפית רפסמ תרפשמ (Moderate-Intensity Exercise)
.(Cognitive Functions) םייביטנגוק
,תינוניב תומיצעב ,םיינפוא לע שוויד ללכ ינפוגה ןומיאה
רחאל דיימ הלגנ יביטנגוקה רופישה .העש יצח ךשמב
.ןורכיזה ידוקפיתב היה רופישה .ינפוגה לוגריתה

Nutrition


2018 ראוני
רתויב לבגומ רמייהצלא תלחמב םינוריונה ןדבוא
170-מ רתוי ופתתשה וב ,הדנק McGill Uni.-ב רקחמ
םייטפניסהו םיינוריונה ינדבוא יכ חוודמ ,(Elderly) םישישק
,רמייהצלא תלחמ ללגב ,(Neuronal and Synaptic Losses)
.רתויב םיטעומ השעמל

Scientific Reports


2018 ראוני
רמייהצלא תלחמל רוקמה - חומב היגרנא ינסחמ
תא וקדב ב"הרא Arizona State University-ב םירקוח
הירדנוכוטימה דוקפית לע רמייהצלא תלחמ לש התעפשה
,תוינויחח תומישמ לש ןעוציב תעב (Mitochondria)
.אתל היגרנא תקפסא הז ללכב
תא שבשמ אטב-דיאולימע ליערה ןובלחה יכ וליג םירקוחה
םיעוריא לש ףצר איה האצותהו הירדנוכוטימה תוליעפ
םינש תורשע ,הלחמה תוחתפתה תליחתב םישחרתמה
םירקוחה ,תאז םע .םיינילקה םימוטפמיסה תעפוה ינפל
(Neuronal Cells) םינוריונה יאת לע ןגהל ןתינ יכ וליג
.תישיא תמאתומה תבוכרתב םידקמ לופיט תרזעב

The Biodesign Institute, Arizona State University


2018 ראוני
םישנאב םג תיביטינגוק הכיעד םיענומ םייחה חרואב םייוניש
תיטנג םישיגרה
דנלניפ Uni. of Eastern Finland ירקוח וכרעש חותינב
(Lifestyle) םייחה חרוא רופישל בחרנ ץועי תלבק יכ אצמנ
וליפא ,(Cognitive Decline) תיביטנגוק הדירי עונמל היושע
תלחמל ןוכיס םרוג הווהמ רשא APOE4 ןגה יאשנ ברקב
.רמייהצלא
(Old People) םישישק 1,109 ופתתשה ,םייתנש ךשמנש ,רקחמב
תוערפהל ןוכיס ימרוג ילעב ,דנלניפב םייחה 77 דע 60 ינב
.(Memory Disorders) ןורכיז

םיינפוג םילוגריתו הנוזת הללכ בחרנה ץועיה תלבק
תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיסה לוהינב הכימתו םייביטנגוקו
.(Cardiovascular Diseases)

JAMA Neurology


2018 ראוני
םימוטפמיס טעמ רפשלו טעמ בכעל היושע תיבוריא תולמעתה
(6) רמייהצלא תלחמ לש
םירקחמ 19 ורקס (םישישק יכרצ) הירטאירגל םיחמומ
,(Older Adults) םישישק 1,145 ופתתשה םהב ,םימדוק
םא אוצמל ידכ םהייחל 70-ה תונש ףוס דע עצמא ינב
רפשל וא בכעל יושע (Exercising) ינפוג לוגרית
.םחומ תואירב תא רפשלו רמייהצלא תלחמ ינימסת

(Aerobic Exercise) יבוריא לוגרית ועציבש ולאש אצמנ
(Cognitive Function) יביטנגוקה םדוקפית תא ורפיש דבלב
חוכ ינומיא םע יבוריא לוגרית ובלישש ולא תמועל 3 יפ
.(Strength Training)
ווח תינפוג תוליעפ לכ ועציב אלש תרוקיבה תצובק ישנא
.(Cognitive Decline) תיביטנגוק הדירי
Journal of the American Geriatrics Society


2018 ראורבפ
רמייהצלא ילוח לש םחומב םייוניש תמצמצמ תוינושל-וד
ורזענש ,הדנק לואירטנומ Concordia University ירקוח
םחומ בצמ יכ ואצמ ,ההובג היצולווזר לעב MRI קרוסב
,(MCI) ןותמ יביטנגוק יוקילמ םילבוסהו רמייהצלא ילוח לש
תפסונ הפשב םיטלושה ,רמייהצלא תלחמל חתפתהל לולעש
לש הזמ רתוי בוט (Bilingualism/Second Language)
הנשי םתושרלש הזב ,דבלב תחא הפשב םיטלושה ולא
.(Cognitive Reserve) היצינגוק לש הברזר

Neuropsychologia