רמייהצלאו היצנמיד
3 תושדח

תורדרדיה טאמ B12 ןימטיו
תומילא תככשמ הרוסרפוקא
היצנמיד תנסרמ תינפוג תוליעפ
תורדרדיה טאמ הפק
הכרעהל PET תקידב
היצנמידו ההובג הלכשה
B12 ןימטיו תכירצ תרבגה
3-הגמואו םיגד ,תוקרי ,תוריפ
ילטנמ דוקפית רפשמ ןיטינרק
ןוכיס םילידגמ הלטב ייח
ןוכיס לידגמ םד-ץחל רתי
םיטנדיסקוא-יטנא יבגל קפס
ןכסמ תילופ הצמוח טועימ
הנישב רוסחמ
ןורכיז רפשמ B12 ןימטיו
םישישקב ךומנ םד-ץחל
היצנמידו תולחש תקחרה
שארה קרוע תמיסחב לופיט
םישישקב םדה-ץחל
תשוחנו ער ןמוש
םישנב לקשמ תדירי
E ןימטיו יריתע תוקרי
תורזוח תויוננטצה
3-הגמוא ןמוש תוצמוח
'גוק דוקפיתו היפרתומיכ
היצנמיד בכעמ ליעפ חומ
ןיטורק הטב
היצנמידו לורטסלוכ טועימ
תורדרדיה טאמ םוינלס


...רמייהצלאו היצנמיד ואר

2003 ראוני
רמייהצלא ילוחב ןורכיז רפשמ B12 ןימטיו
...ןיב רשק אצמנ


2003 רבמצד
םישישקב היצנמיד םרוג ךומנ םד-ץחל
.75 ליג לעמ םישישקב היצנמידל רתי ןוכיסב רושק ךומנ םד-ץחל
קרוי-וינ Albert Einstein College of Medicine-ב רקחמב
.םישישקל ןועמ ירייד ,שיא 406 ופתתשה ב"הרא
.היצנמידב שיא 122 ולח וז הפוקת ךשמבו הנש 21 ךשמנ רקחמה

ןוכיס 70-מ תוחפ ילוטסאיד םד-ץחל לידגמ םיאצממל םאתהב
.20%-ב ןוכיסה תא הלידגמ תודוקנ 10 תב הדירי לכ .היצנמידל
וזב אלו רמייהצלא תלחמ גוסמ היצנמידב רבודמ םירקמה לכב
תפוקתש לככש אצמנ .חומב םד-ילכ תמיסח בקע תמרגנה
.הלחמל ןוכיסה לדג ,תכשמנ ךומנה םדה-ץחל
םדה-ץחל לע הרימש םא ןוחבלו רקחמ ךורעל םיארוק םירקוחה
.רמיההצלא תלחמ תוחתפתה תענומ

Neurology


2006 לירפא
היצנמידב תנכסמ תולחשה תקחרה
תויוצמ ,רבעמה ליג ינפל ,תולחשה תרסהל חותינ תורבועה םישנ
הטוסנימ Mayo Clinic ירקוח םירסומ תאז .היצנמידל ןוכיס רתיב
.ב"הרא
.ןגורטסא ישנה ןימה ןומרוה תמרב הדיריל תאז םיסחיימ םירקוחה
תולחש ןטרסל ןוכיסב תויוצמה םישנ ינפב הייעב דימעמ הז אצממ
.הז חותינ רובעל ןהל םיעיצמו

260%-ב הז ןוכיס לדג 38 ליגב תחא הלחש תרסה ורבעש םישנב
.70%-ב ןוכיסה לדג 46 ליגב תוילכה יתש ורסוה ןהב ולאבו
הז לופיטש ןכתי ךא ,םינומרוה תפלחה לופיט תולבקמ ולא םישנ
.ןהילע ןגהל ידכ ויד ךשוממ וניא

WebMD Medical News


2006 לירפא
היצנמיד ךפוה שארה קרועב המיסחב לופיט
םדה רוקמ ,(Carotid) שארה קרועב המיסחמ םילבוסה םילוח
םייתועמשמ םירופיש ווחי ,םינימסת לכ ןיא רשאכ םג ,חומל ירקיעה
.ןקתמ חותינ ורבעיש רחאל ,םיילאוטקלטניאה םהידוקפיתב
.ץבש ווח םרטש ולאו םיריעצ םישנא תלעות ךכמ וקיפי דחוימב
,(Stent) הכימת ןקתה תנקתה ךות ,קרועה תבחרהל חותינב רבודמ
.חותפ םדה ילכ תא רומשיש
חותינה ב"הרא ןוטגנישוו Sacred Heart Medical ירקוח ירבדל
40 ופתתשה רקחמב .לפוטמה ייחב הבוטל ינוציק יוניש השעי
םימוטפמיס לכ ווח אל םהש ףא לע הז חותינ ורבעש םילפוטמ
םילפוטמה לכבו דאמ דע ןוצר תועיבשמ ויה תואצותה .ןכל םדוק
תלוכי ,םייעוציבה םידוקפיתב דחוימב ,הבוטל יביטינגוק יוניש לח
.ןויגההו טופישה רשוכ ,םהלש תטשפומה הבישחה
ידועיס דסומל םידמעומ ןכל םדוק ובשחנש םילפוטמהמ קלח
.םייאמצע םייח להנלו תויחל ולחה

Society of Interventional Radiology's annual meeting
in Toronto


2006 לירפא
םישישקב היצנמיד תנסרמ םדה-ץחלב הטילש
יכ אצמ ב"הרא דנלירמ National Institute of Aging-ב רקחמ
היצנמידל ןוכיס םהב ןיטקת םישישקב םד-ץחל רתי תייעבב לופיט
.תיביטינגוק תורדרדיהלו
ולפוטש םירבג ,םד-ץחל דגנ ולפוט אל םלועמש הלאכל האוושהב
ךשמנש לופיט .60%-ב היצנמידל ןוכיס וניטקה הנש 12 ךשמב
.48%-ב היצנמידל ןוכיס ןיטקה הנש 12 דע 5

Stroke


2006 ילוי
היצנמידל הרושק םישנב לקשמ תדירי
תווח ןהייחב רחואמ בלשב היצנמידב תולחל תודמועה םישנ
םיילטנמה םינמיסה תעפוה ינפל םינש 10 ןלקשמב תרכינ הדירי
.הלחמל
לע רוא ךופשל עייסת ב"הרא Mayo Clinic-ב תאז תילגת
.היצנמידל הרושקה תילטנמה תורדרדיהב ברועמה יחומה ןונגנמה
.המוד העפות התלגתה אל םירבגב

Alzheimer's Association International Conference


2006 טסוגוא
תילכש תורדרדיה םימרוג תשוחנ ףוריצב ער ןמוש
הכירצ םע דחי םינמוש סנרטבו םייוור םינמושב רישע טירפת
דוקפיתב תצאומ תורדרדיה םורגל לולע תשוחנ לש ההובג
וגקיש Rush Institute for Healthy Aging ירקוח .םיילטנמה
,דבלב תשוחנ תכירצב אלו ףוריצב קר רבודמב םישיגדמ ב"הרא
.ילטנמה דוקפיתל תעייסמה

ובקע םה םהב ,74 עצוממ ליג ינב שיא 3,718 ורטינ םירקוחה
רחאלו 3 רחאל ,רקחמה תליחתב יביטינגוקה דוקפיתה רחא
עצוממב םינש יצחו שמח רחאל .םינחבמ 4-ב שומיש ךות ,םינש 6
ךא ,הנשל עצוממב 'חי 4.2 תב תורדרדיה ,םיקדבנה לכב ,האצמנ
תומכב תשוחנו םינמוש סנרט ,םייוור םינמוש וכרצש ולא ברקב
.'חי 6.14 ןב תורדרדיה רועיש אצמנ (םויב ג"מ 2.75) הלודג

American Medical Association's Archives of Neurology


2006 רבוטקוא
תיביטנגוק תורדרדיה םיטיאמ E ןימטיו יריתע תוקרי
םיבוהצ ,הקורי הוולע ילעב תוקרי לש תונמ 3 תב תימוי הכירצ
הייולתה תילכש תורדרדיה טיאהל היושע םיבילצמה תחפשממו
םינש 5-ב רתוי ריעצ ליגל ךרע תווש התחפה ,40%-ב ליגב
וגקיש Rush University Medical Centeral Center ירקוח
םילכוא םהב תוקרי תכירצ לע תויהל ךירצ שגדהש וליג ב"הרא
בטור תפסוה .E ןימטיו תמר ההובג םהב ,הקוריה הוולעה תא
.ףוגב E ןימטיו תגיפס תא רפשמ ,ןמוש ועבטמ ליכמה ,טלסל

רשא) 74 עצוממ ליג ינב םיפתתשמ 3,718 קלח ולטנ רקחמב
ידיימ ןורכיז םהב וקדב םירקוחה .(םדוקה רקחמב םג ופתתשה
.ןורכיז תאלעהב הייהשהו
רובעכ בושו םינש 3 רובעכ ,רקחמה תליחתב ועצוב תוקידבה
.םינש 6

Neurology


2006 רבוטקוא
היצנמיד םורגל תולולע תורזוח תויוננטצה
תויוננטצהש אצמ ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic-ב רקחמ
.היצנמידו ןורכיז ןדבוא ףוסבל םורגל תולולע תורזוח
חומב בצעה יאת/םינוריונב םיעגופ םיסוריו דציכ וקדב םירקוחה
הז יוסינב ושמתשה םה .תוגהנתהה לע עיפשמ הז רבד ךיאו
.םיכובממ תאצל היה םהילע ,םייח-ילעבב

BBC Radio 4


2006 רבמבונ
היצנמידל ןוכיס תוניטקמ 3-הגמוא ןמוש תוצמוח
היושע םדב DHA גוסמ 3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש ההובג המר
.רמייהצלא תלחמלו היצנמידל ןוכיס תיחפהל
.ב"הרא ןוטסוב Tufts University ירקוח תנקסמ יהוז
םיאירב ויה 76 עצוממ ליג ינב םירבגו םישנ 899 ,םיפתתשמה
DHA תומר םהב וקדבנ םינש 9 ךשמבו רקחמה תליחת תעב
.תויגולוכיספ-וריונ תוניחב םהל וכרענו םדב

.רמייהצלאב 71 םכותמ ,היצנמידב שיא 99 ולח רקחמה םויס דע
תכירצ) הלודג DHA תמר התיה םמדבש ולאש וליג םירקוחה
.47% רועישב ,היצנמידל תחפומ ןוכיסב ויה (םויב םרג 0.18

Archives of Neurology


2006 רבמבונ
יביטינגוקה דוקפיתה לע תולק העיפשמ היפרתומיכ
הדנק וטנורוט Rotman Research Institute-ב םייח-ילעבב רקחמ
.יביטינגוקה דוקפיתב תעגופ היפרתומיכש הליג
יפרתומיכ לופיט ורבעש םילוח לש תונולת םיששאמ ולא םיאצממ
.ועגפנ םהלש הבישחה רשוכו ןורכיזה רשוכש ךכ-לע וננולתהו
.Chemofog וא Chemobrain תיאופרה תורפסב הנוכמ העפות

Behavior & Pharmacology Biochemistry


2006 רבמצד
היצנמיד בכעמ ליעפ חומ
.היצנמיד תוחתפתה בכעל היושע השק חומ תדובעב הדמתה
ןתינש החנהה תא ןחב ,הלעמו 65 ינב שיא 2,082-ב ,רקחמה
.יביטינגוקה םדוקפית לע הרימשל םישישק ייחב תוברעתה ןנכתל
ןומיא לש םיטושפ םיילטנמ םיליגרת עוציב תרזעבש אצמ אוה
םהש לככ ,רתוי בוט דקפתל םישישק םייושע ,םוי ידמ ןורכיזה
.םינקדזמ

Journal of the American Medical Association


2007 ראוני
תילטנמ תורדרדיה טאמ ךורא חווטל ןיטורק הטב
טאהל םייושע הלעמו הנש 15 ךשמ ןיטורק הטב םילטונה םירבג
ירקוח וליג תאז ,ליגב היולתה תיביטינגוק תורדרדיה ךכב
.ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School
.ךוראה חווטב םיפסות תליטנב תלעותה תא םישיגדמ ולא םיאצממ
10 ךשמב ,שיא 1,904 תב הצובקב הקדבנש רצק חווטל הליטנ
.הליעומ האצמנ אל םינש

,A ןימטיול ףוגב רמומ ןיטורק הטבש ךכב רבסומ הלועפה ןונגנמ
,(Beta-amyloid protein) דיאולימע-הטב ןובלח רוציי לע עיפשמה
בקע ,םילוחב יחומה קזנה תורבטצה תא םיסחיימ ול םרוג
רושקה ,ןיטורק הטב תליטנב ןוכיסה תא ןייצל שי .תינוצמיח הקע
.םינשעמב תואיר ןטרסל ןוכיס רתיל

Archives of Internal Medicine


2007 ראוני
היצנמידה ךילהת תליחתו לורטסלוכ טועימ
15 ,היצנמיד תעפוה תנייצמ תיללכה לורטסלוכה תמרב הדירי
ושמתשה הינטירב King's College London ירקוח .שארמ הנש
תא ונחבו תונקדזהל עגונב ,םדוק לודג רקחממ רגאנש עדימב
הנש 26 ךשמב ,היצנמידב ולחש שיא 56-ב לורטסלוכה תומר
.ולח אלש שיא 971 לש ולאל לורטסלוכה ינותנ תא וושיהו

ולחש ולאב אצמנ לורטסלוכה תמרב רתויב לודג הדירי רועיש
תמרב הדיריה תפקשמ םירקוחה ירבדל .היצנמידב ךשמהב
תיגולורוינ תונוונתה ,לופיט תאצות התייה אלש ,לורטסלוכה
.תיללכה תואירבה בצמב הדיריו

Archives of Neurology


2007 ראורבפ
תיביטנגוק תורדרדיה טאמ םוינלס ףסות
תורדרדיהש אצמ University of Montpellier-ב יתפרצ רקחמ
תויהל הלולע ,ליגה םע תשחרתמה ,יביטינגוקה דוקפיתב
.םדב םוינלסה תמר תדירי בקע תצאומ
,טנדיסקוא יטנא ותויהב םוינלסש ךכב תאז םיריבסמ םירקוחה
בקע תמרגנה ,תיתרכה תורדרדיה ינפמ חומה לע ןגהל יושע
.ולש תינוצמיח הקע
תרשעה ידי-לע הפוריאב םוינלסה תכירצ תלדגהל םיארוקה שי
.ןושיד תועצמאב ,הטיח םילדגמ הב עקרקה
םייוניש ונחב םה םהב ,71 דע 60 ינב ,שיא 1,389 וסייג םירקוחה
ךשמבש ואצמו םדב םוינלסה תומר תאו יביטינגוקה דוקפיתב
.בצמב תורדרדיהה םע דבב דב ,התמר הנטק בקעמה תפוקת

Epidemiology


2007 ראורבפ
תילכש תורדרדיה טאמ B12 ןימטיו
...B12 ןימטיו תכירצ תרבגה


2007 ראורבפ
היצנמיד ילוחב תומילא תככשמ הרוסרפוקא
לופיטש וליג ןאווייט National Yang Ming University ירקוח
יושע (Acupressure) הרוסרפוקא תועצמאב היצנמיד ילוחב
תומילאו חורה בצמב תודונת םע דדומתהל םהל עייסל
תודוקנ לע ג"ק 5 דע 3 ינב תולוקשמ םיחינמ וז לופיט תטישב
הזכ לופיט .םעפ לכב תוקד 2-כ ךשמל ,ףוגב תויפיצפס ץחל
.תומילאל הייטנה תא תיתועמשמ תיחפמ תועובש 4 ךשמב


2007 ילוי
היצנמיד תנסרמ תינפוג תוליעפ
תילופה הצמוחה תמר תא הלידגמ תינפוגש וליג םיידנק םירקוח
.וב ןיאטסיצומוהה תמר תנטקהל תלעופו םדב
יאצממ שדחמ וחתינ Dalhousie University, Halifax ירקוח
תליחתב ולבס אלש הלעמו 65 ינב שיא 466 ופתתשה וב רקחמ
.היצנמידמ רקחמה
עוריאמ יוסינב םיפתתשמהמ 194 ולבס תונושארה םינשה 5-ב
.רמייהצלאב ולח 47-ו היצנמידב וקל םהמ 65 ,יחומ
ההובגה תילופה הצמוחה תמר תא סחייל ןתינש וליג םירקוחה
.תינפוגה תוליעפל ,רתוי םיאירב ואצמנש ולאב תיסחי

Journal of the American Geriatric Society


2007 טסוגוא
םישנב תיביטינגוק תורדרדיה טאמ הפק
...הפק ילפס 3 לעמ תייתש


2007 טסוגוא
הפירח היצנמיד תכרעהל PET תקידב
Positron Emission Tomography (PET) גוסמ היימדה רישכמ
,(Atypical Dementia) תיפיטא היצנמיד יוליגל רתויב םיאתמ
.םיילרטסוא םינעדמ םיחוודמ
ומכ ,םיגירח הינימסת רשאכ הלחמה ןוחביאו הקידבב רבודמ
תיבחרמ הייארב יוקל דוקפית וא הפש יישק
.(Visuospatial dysfunction)

Archives of Neurology


2007 רבוטקוא
התוא הציאמ ךא ,היצנמיד החוד ההובג הלכשה
איה התעפוה ךא ךא ,הלחמה ץורפ תא החוד ההובג הלכשה
.התוחפ הלכשה ילעבב רשאמ רתוי תצאומ
,סקנורב Albert Einstein College of Medicine ירקוח
תיהשומ תילמרופ הלכשה תנש לכ דגנכש וליג ב"הרא קרוי- וינ
.יצחו םיישדוחכב ןורכיזב תצאומה תורדרדיהה
,תיביטינגוקה תורדרדיהה תצאומ ,הרצענ וז תורדרדיהש עגרב ךא
.הלכשה תנש לכל ,רתוי רהמ 4%-ב ,ההובגה הלכשהה ילעבב
ןורכיז תורדרדיה לובסי םינש 16 תב תילמרופ הלכשה ול םדא
.דבלב םינש 4 תב הלכשה ול םדאל סחיב 50%-ב הריהמ
ההובג הלכשה ילעבלש ךכב וז הריהמ תורדרדיה ריבסהל ןתינ
לע רומשל לוכי חומהש וא ,רתוי לודג יביטינגוק רגאמ שי
.קזנה תורמל ודוקפית

Neurology


2007 רבמבונ
היצנמיד תענומ B12 ןימטיו תכירצ תרבגה
,(תילופ הצמוח אל ךא) B12 ןימטיו לש רתוי תוהובג תומר
היולת רשא תיביטינגוקה תורדרדיהה בצק תא טאהל תויושע
.היצנמידבו ליגב
1,648 רחא ובקעש הינטירב University of Oxford ירקוח
יושע םדב ונממ לודג זוכירש וליג ,םינש 10 ךשמב ,םינייסנ
.30% דע רועישב תילכש תורדרדיה טאהל
תא דאמ הציאה םדב ןיאטסיצומוהה תמרב לודיג ,ףסונב
.תיביטינגוקה תורדרדיהה ךילהת

American Journal of Clinical Nutrition


2007 רבמבונ
היצנמידל ןוכיס םיניטקמ 3-הגמואו םיגד ,תוקרי ,תוריפ
Institut National de la Sante-ב יתפרצ רקחמ לש שדח חותינ
תלדגה ידי-לע רמייהצלאלו היצנמידל ןוכיס ןיטקהל ןתינש הארמ
.תוקריו תוריפ ,3-הגמוא ,םיגד תכירצ
Apolipoprotein ןגה ילעב םניאש ולא יבגל דחוימב ןוכנ רבדה
.רמייהצלא תלחמל רתי ןוכיסל רושקה ,ApoE e4
התשפ יערז ןמש ומכ ,3-הגמוא יריתע םינמשב עבק ךרד שומיש
עבק תכירצ ךא ,ןוכיס ןיטקמ (Walnut oil) ךלמ זוגא ןמש וא
3-הגמוא ינמש תכירצ תועצמאב התצופ אלש ,6-הגמוא ינמש לש
.ApoE e4 ןגה יאשנ םניאש ולא ברקב ,ןוכיס הלידגמ ,םיגד וא

Neurology


2007 רבמצד
םיגלפומ םינקזב ילטנמ דוקפית רפשמ רושק ןיטינרק
,םיגלפומ םישישקב ,University of Catania-ב יקלטיא רקחמ
תסמ תא םהב רפשמ (L-carnitine) ןיטינרק ףסותש אצמ
.תינוצמיח הקע ינמסו םיייביטינגוק םיעוציב ,תיללכ םירירשה

לע וחוויד יוסינב ופתתשהש 100-מ הלעמל ינב םינייסנ 66
םינייפאתמ םיגלפומ הכ םינקז .תושישתבו ןמושה תסמב הדירי
תודיינ תויעב ,תילכשה תואירבב הדירי ,תיללכ השלוחב בורל
.לבסה חוכב הדיריו לקשמ יווישו

American Journal of Clinical Nutrition


2007 רבמצד
היצנמידל ןוכיס םילידגמ הלטב ייח
הינטירב Bristol University-ב ךשמתמ רקחממ םיינמז םיאצממ
תולחל םישישק לש ןוכיס לידגהל םילולע הלטב ייחש םיארמ
.1/3-ב ,היצנמידב
יושע ,םישישקה ידי-לע תינפוג הניחבמ םיליעפ םייח לוהינ
רמייהצלא תלחמ וא היצנמיד ,תיביטינגוק עיגפל ןוכיס ןיטקהל
יבגל רבדבש תלעותל טרפ תאז לכ ,םיזוחא 49 דע 30 רועישב
תנטקהו תימצעה הכרעהה ,חורה בצמ ,תיגולוכיספה החוורה
.ןואכידל ןוכיסה

British Nutrition Foundation conference


2007 רבמצד
יביטינגוק יוקילל ןוכיס לידגמ םד-ץחל רתי
ןותמ יביטינגוק יוקילל ןוכיס הלידגמ םד ץחל רתי לש הירוטסיה
ענמי וב לופיט ןכלו (Mild Cognitive Impairment - MCI)
.ןוכיסב הז ביכרמ
ב"הרא קרוי-וינ Columbia University Medical Center ירקוח
.תיגולוריונו תינפוג הניחבמ ,1994 דע 1992 םינשב ,שיא 918 ורטנ
.שיא 334-ב הלחמה החתפתה וז הפוקתב

Archives of Neurology


2008 ראורבפ
היצנמיד לע םיטנדיסקוא-יטנא תעפשהל עגונב קפס
,E ןימטיוו C ןימטיו יפסות ידי-לע עפשומ וניא היצנמידל ןוכיס
,ב"הרא לטאיס University of Washington ירקוח תנקסמ וז
לש תיבויחה םתעפשהל עגונב םימדוק םיאצממ לע םיקלוחה
היצנמיד תוחתפתהו תינוצמיחה הקעה תומר לע ולא םינימטיו
.רמייהצלא תלחמ דחוימבו
.שיא 2,969 קלח ולטנ ,םינש יצחו שמח ךשמנש ,רקחמב

Journal of the American Geriatrics Society


2008 ראורבפ
היצנמידב ןכסמ תילופ הצמוח טועימ
םישישקב היצנמידל ןוכיס לידגהל יושע תילופ הצמוחב רוסחמ
.3.5 יפ רועישב `National University Medical School-ב רקחמ
,73 עצוממ ליג ינב ,םישנו םירבג 218 וב ורטונו םינש 3.5 ךשמנ
.היצנמידמ םהמ שיא לבס אל רקחמה תליחתב .םייתנשכ ךשמב
34 ולח םכותמ ,היצנמיד םיפתתשמהמ 45 וחתיפ ומויסל דע
(Vascular dementia) תירלוקסו היצנמידב 7 ,רמייהצלאב
.היצנמיד לש םירחא םיגוסב 4-ו

תילופ הצמוח לש הדורי המר האצמנ הלוחה הצובקה לכב
.ןיאטסיצומוהה תמרב היילעו
ןונגיס לוהינב ךרוצה תא שדחמ םישיגדמ הז רקחמ יאצממ
.םיטנדיסקוא יטנאבו B ינימטיוב רישע ןזואמ טירפת ,אירב םייח

Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry


2008 ראורבפ
םינוריונ תיינב ענומ הנישב רוסחמ
בצע יאת לש םתושדחתה ענומ אוהש ןוויכ קיזמ הנישב רוסחמ
.ב"הרא University of California ירקוח וליג תאז ,חומב
לעפוהש ,םימי 4 ךשמל ,הצרה לגלגל תודלוח וסינכה םינעדמה
.םדרהל ודמע תודלוחהש םעפ לכב
תוריהמה םייניעה תועונת בלשב דחוימבו הניש רוסחמש ררבתמ
.םישדח םינוריונ רצייל חומה תלוכיב 43% רועישב םגופ (REM)
.חומה יאת תושדחתה ךילהתב ןה ןג תומגופ הנישב תוערפה