רמייהצלאו היצנמיד
7 תושדח

תויביטנגוק-וריונ תויעבו דבכ ילוח
רמייהצלאב ןורכיז תרפשמ הקיזומ
רמייהצלאל ןוכיסו םיקיזמ יריבדמ
רמייהצלאו םירודזורפ רופריפ תבירצ
היצנמידל רושק בר ינטב ןמוש
רמייהצלא תלחמ ינפמ ןגמ E ןימטיו
חומל םיליעומ E ןימטיוו D ןימטיו
היצנמידל ןוכיס ןיטקמ E ןימטיו
תחפומ ןוכיסב םיליעפ הרשע ינב
חומה לע הניגמ תיז ןמשמ תיצמת
יתרדש-יחומ לזונב רמייהצלא ינמס
תמדקומ רמייהצלאל יחומ יוריג
רמייהצלאו ןילוסניאל תדוגנת ,תרכוס
היצנמידו םירישע םייביטנגוק םייח
רמייהצלא תלחמ םיטיאמ B ינימטיו
יביטנגוקה דוקפיתה תא רמשמ ןיי
חומה חפנ תא תרמשמ הכילה
רמייהצלא תלחמו ךומנ ןורטסוטסט
רמייהצלא תלחמ דגנ B12 ןימטיו
יטאירב חותינו יביטנגוק דוקפית
רמייהצלאו DHA 3-הגמוא
שישקה חומל בוט קלס ץימ
רמייהצלאב יחומ םומידו ןיריפסא
רמייהצלאל םיטנדיסקוא-יטנא
חומה לש ותואירבל יאקא
תויביטנגוקו D ןימטיו טועימ
רמייהצלאל ןוכיסו תיפסכל הפישח
חומה דוקפיתל םרות ןיטאירק
תילטנמ הדיריו תולוחכ תוינמכוא
ןטרסו היצנמיד דגנ קורי הת
תיביטנגוקו תינוכית-םי הנוזת
תויביטנגוקו תילובטמ תנומסת
ירוטומ דוקפיתו תויביטנגוק חותינ
חומה לש ותואירבל ןיתנסקטסא
היצנמידל ןוכיסו העימש ןדבוא
היצנמידמ ינפמ ןגמ לוהוכלא
חומה תקירסל השדח הנכות
היצנמידל ןוכיסו בלל תופורת
תויביטנגוק רובע הנוזת
םאהמ תשרומ רמייהצלא תלחמ
היצנמידו זרטסאנילוכ יבכעמ
רמייהצלאל רושק הנישב רוסחמ
היצנמיד םיזוח םיבורמ םיצבש
םירגובמב חומה יעוציבו תונטוטהל
ושרפש לגרודכ ינקחשב היצנמיד
יוקל ןפואב תלפוטמ היצנמיד
רמייהצלא תלחמו תיז ןמש
חומה לקשמו ןובלח תריתע הנוזת
היצנמיד ןוחביאל יעצמאכ םייניעה
רמייהצלאו םיגדו תוריפ ,םיזוגא
היצנמידו םירירש תושלחה
רמייהצלא םיבכעמ םילונפילופ
היצנמידו םייכריו םיינתומ ףקיה
תויביטנגוקה לע עיפשמ D ןימטיו
היצנמיד ינפמ ןגמ ןיטפל
רמייהצלא-םורטו דיאולימע תיימדה
תיביטנגוק תורדרדיהו וקני'ג
רמייהצלאו םידיינ םינופלט תנירק
היצנמידו תוניגמ םד-ץחלל תופורת
רמייהצלא ןוחביאל םייניע תקידב
היצנמידל תורדרדיה הציאמ תרכוס
(1) תויביטנגוקו תינפוג תוליעפ
(2) תויביטנגוקו תינפוג תוליעפ
םישנל ילנומרוה לופיט
שישקה חומל לוהוכלא
רמייהצלאל ןוכיסו 3-הגמוא
םייניבה ליגל DHA-ב תלעותה
רמייהצלאל ןוכיסו םייחב תילכת
חומה םע הביטימ DASH תטאיד
רמייהצלא ינפל ךאוד ןורכיזה
םיאצאצה לש םחומב םייוניש
םדקומ יוליגל יטנרטניא ןחבמ
ןכסמ יביטקייבוס ןורכיז יוקיל
יביטנגוקה דוקפיתהו םויתיל
חומה דוקפיתו םיגד ןמש
בשחמו תינפוג תוליעפ בוליש
רמייהצלאב הזר םירירש תסמ
דוקפית םירפשמ םניא חומ ינומיא
חומל 3-הגמואב תלעותב קפס
ןוכיסב רמייהצלא ילוחל גוז ינב


...רמייהצלאו היצנמיד ואר
 
2009 יאמ
םישישקב היצנמידו זרטסאנילוכ יבכעמ
תושמשמה ,(Cholinesterase Inhibitors) זרטסאנילוכ תובכעמ תופורת
םישישקב םירומח םיילילש םיעוריאל תורושק ,היצנמיד ילוחב לופיטל
.םייטנמיד
ןפה הדנק וטנורוט Clinical Evaluative Sciences ירקוח לש םהירבדל
קפודל תומרוג ןה יכ ררבתמ .םויה דע קדבנ אל ולא תופורת לש ילילשה
לולעש רבד ,(Syncope) בלה בצקב םייונישלו (Bradycardia) יטיא בל
.בל-בצוק תלתשה ךירצהל

Archives of Internal Medicine


2009 רבמטפס
רמייהצלאל רושק הנישב רוסחמ
םירקוח .רמייהצלא תלחמ לש התוחתפתהל רושק הנישב רוסחמ
לש וחתומר תא וקדב ב"הרא סיאול טנס Barnes-Jewish Hospital-ב
ולחיש ךכ תיטנג וסדנוהש םירבכעב (Amyloid Beta) אטב דיאולימעה
.רמייהצלא תלחמב
ויה םהשכ ולדג םירבכעה חומב אטב דיאולימעה תומר יכ וליג םירקוחה
רימחה םבצמ הניש םהמ וענמ םירקוחהשכו הנישה ןמזב ונטקו םירע
םירקוחה רשאכ .אטב דיאולימעה ידבור תיינבב הצאה הרצונו דאמ
תתסוומה תבוכרת - (Orexin) ןיסקרוא םירבכעה לש םחומל וקירזה
ולע אטב דיאולימעה תומרו רתוי בר ןמז םירע ורתונ םה - הנישה תא
.ןיסקרואה תומר ודרי ותוא ומסח םה רשאכו

Science

2009 רבמטפס
היצנמיד םיזוח םיבורמ םיצבש
,2009-ו 1950 ןיב ועצוב רשא ,םימדוק םירקחמ לש תיתטיש הריקס
10%-ב (.Prestroke Dementia) תיצבש-םדק היצנמיד התליג
רחאל היצנמיד וחתיפ ולא םילפוטמ .ןושארה ץבשה ינפל םילפוטמהמ
.רזוח ץבש רחאל היצנמידב וקל 30% לעמו ץבש
הינטירב דרופסקוא John Radcliffe Hospital ירקוח לש םהירבדל
תובישח ילעב םניה ונממ םיעבונה םיכוביסהו ומצע ץבשה יכ הארנ
.תיצבש-םדק היצנמיד לש התוחתפתהל
.םילפוטמ 7,511 ופתתשה םהב םירקחמ 73 ורקס םירקוחה

Lancet Neurology


2009 רבוטקוא
םירגובמב חומה יעוציב תא תרפשמ תונטוטהל
Oxford University's department of clinical neurology-ב םירקוח
תא רפשל היושע םישדח תוזירז ישעמו םירושיכ תדימל יכ וליג הינטירב
חיינ רביא וניא חומה םירקוחה ירבדל .תיביטנגוק הניחבמ חומה תלועפ
.וב םייונישל לשב אוהו

םחומב (White Matter) ןבלה רמוחה לש ותוליעפש םיחוודמ םירקוחה
םירבוע םהב בצעה יביס ךבס) תונטוטהלב וקסעש םישנא םתוא לש
6 ךשמב ,םויב תוחפל תוקד 30 ךשמב (םיאתה ןיב םיילמשח תותוא
יתשב ינמז וב שומיש שורד (Juggling) תונטוטהלב .הרפתשה ,תועובש
ידכ ךות בקעמ הז ללכב ,םיבכרומ םיירוטומ םירושיכ רפסמו םיידיה
.תיתביבס תוננובתה

Nature Neuroscience


2009 רבוטקוא
היצנמידו ושרפש לגרודכ ינקחש
ידי-לע הנמזוהש ,ב"הרא University of Michigan-ב הכרענש הריקס
לגרודכ ינקחש 1,000 לעמ רקס רשא ,NFL Player Care Foundation
רמייהצלא תלחמ ,היצנמידמ םילבוס םהש אצמ ,ושרפש הלעמו 50 ינב
.היסולכואה ראש רשאמ הובג רועישב תורחא ןורכיז תויעבמו

Medscape Neurology


2009 רבוטקוא
יוקל ןפואב תלפוטמה תינפוס הלחמ איה היצנמיד
תא וקדב רשא ,ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב םירקוח
לופיטלש הליג ,םייפוסה היבלשל דע היצנמידה תלחמ לש התולשלתשה
םיבר םיקיעמ םינימסתל םימרוגה םיכוביס ,םיבר םירקמב ,םיוולנ הב
הנממ תלעותה רשא תיביסרגא תוברעתה ךות תאזו תמדקומ התומתלו
.תקולחמב היונש
םיידועיס תונועמ 22 ירייד 323 ופתתשה ,םישדוח 18 ךשמנש ,רקחמב
.םחוכ יאבו תמדקתמ היצנמיד םע

New England Journal of Medicine


2009 רבוטקוא
רמייהצלא תלחמ עונמל יושע תיז ןמש
הלועמ תיתכ תיז ןמשב יוצמה ביכרמ - (Oleocanthal) לתנקואלוא
רשא ,רתויב םיליער םינובלחמ עונמל יושע - (Extra Virgin Olive Oil)
הרוק רשא רבד ,בצע יאת לש םדוקפית תא שבשלמ ,ADDLs םיארקנ
.רמייהצלא תלחמב
םילוחה חומב תוספניסל םירשקנ ולא םינובלחש םיריבסמ םירקוחה
םיאת לש םתומ ,ןורכיז ןדבואל םרוג רשא רבד ,םתלועפ תא םישבשמו
םנבמ תא הנשמ לתנקואלואה ביכרמ .חומה לש ותוליעפב יללכ שובישלו
.תוספניסל םתודמצה תלוכי לע ךכב עיפשמו םתוא לידגמ ,םינובלחה לש

Toxicology and Applied Pharmacology


2009 רבוטקוא
רתוי לק תויהל חומל תמרוג ןובלח תריתע הנוזת
ב"הרא קרוי-וינ The Mount Sinai School of Medicine-ב רקחמ
יפכ ,ןובלח אוה ירקיעה ביכרמה הב הנוזת יכ הליג םירבכעב ךרענש
רתוי לק תויהל חומל תמרוג ,סניקטא תטאידב םיקבדה ולאב הרוקש
.רמייהצלא תלחמל רתוי םיעיגפל םתוא השוע רבדה יכ ןכתיו

Molecular Neurodegeneration


2009 רבוטקוא
היצנמיד ןוחביאל יעצמאכ םייניעה
שחרתמ רשא יוניש והיז ב"הרא University of California-ב םירקוח
םייניעב יכ ררבתה .רמייהצלא ילוח םייח-ילעבב ןיעה (Retina) תיתשרב
לש תורבטצה הז ללכב ,חומב םירוקה ולאל םימודה םייוניש םישחרתמ
ןחבאל דיתעב רשפאל היושע וז תילגת םירקוחה ירבדל .דיאולימע ידבור
.םייניעה ךות לא תולכתסה ךות התומדקתה תאו רמייהצלא תלחמ

American Journal of Pathology


2009 רבוטקוא
רמייהצלא דגנ םיגדו תוריפ ,םיזוגא
תוינבגע ,םיקוריה םילעה תא םילכוא םהב תוקרי ,םיזוגאב הרישע הנוזת
תלחממ ןגהל היושע ,ןמוש יריתע בלח ירצומבו םודא רשבב הלדו םיגדו
.רמייהצלא
שיא 1,691 ופתתשה ב"הרא קרוי-וינ Columbia University-ב רקחמב
אלמל ושקבתהש ,רקחמה תליחתב היצנמידל ןמיס אלל ,הלעמו 65 ינב
יפל ,תוצובק 3-ל וקלחנ םה ךשמהב .םתנוזת יביכרמ תא טרפמה ןולאש
ךשמב .הנורחאה הנשה ךשמב וטריפ םה ותוא ןוזמה תכירצב םתוקבד
.רמייהצלא ילוחכ םהמ 211 ונחבוא רקחמה תונש 4
שילשב ואצמנו םירומאה ןוזמה יגוס תכירצב ודימתה רשא ולאש ררבתה
.38% רועישב הלחמל תחפומ ןוכיסב ויה תוצובקה שולש ךותמ ןוילעה

American Neurological Association (ANA)


2009 רבמבונ
היצנמידל לדגומ ןוכיסו םירירש תושלחה
תלחמל תחפומ ןוכיסב אצמיהל םייושע לודג ירירש חוכ ילעב םישישק
,ב"הרא וגקיש Rush University Medical Centre ירקוח .רמייהצלא
1,000-ל בורק לש תילטנמה םתואירב תאו ינפוגה םחוכ תא ונחב רשא
.היצנמיד תעפוהו םירירשה תורדרדיה ןיב ירשפא רשק וליג ,םישישק

יכ התארה רתוי רחואמ יצחו םינש שולש ולבקתהש תואצותל האוושה
התוחתפתהל ןוכיס התיחפה םהירירש חוכ ןיגב וכז םה הב הדוקנ לכ
ןוכיס ןיטקה םלוכ ןיבמ קזחה שישקה .43%-ב רמייהצלא תלחמ לש
.ולדלדיה םהירירשש םירחאל האוושהב 61%-ב הז

Archives of Neurology


2009 רבמבונ
רמייהצלא תוחתפתה תבכעמ םילונפילופב הרישע הנוזת
תוהשהל היושע תויוור יתלב בר ןמוש תוצמוחו םילונפילופ תריתע הנוזת
םיקוזיחו םישדח חומ יאת לש םרוציי ידי-לע רמייהצלא תלחמ ץורפ תא
.םינוריונה תותשר לש
ושמתשהש ,הנולצרב Universitat Autonoma de Barcelona ירקוח
רתוי וחתיפ הז טירפת ולביק רשא םהמ ולאש וליג ,םירבכעב םרקחמב
ןורכיזל יארחאש (Hippocampus) סופמקופיהב םיאתו חירה שוח יאת
.רמייהצלא ילוחב םיקוזינ רשא םיאת ,הביבסב תואצמתהלו

Journal of Alzheimer's Disease


2009 רבמבונ
םייחה ךשמהב היצנמידו הובג םייכריו םיינתומ ףקיה סחי
ףסאנש עדימ וחתינ רשא ,הידבש University of Gothenburg ירקוח
ףקיה לש הובג סחי יכ וליג ,הנש 32 לעמ ךשמנש םדוק לודג רקחמב
היצנמידל ןוכיס רתיל רושק םייחה עצמאב םישנב םייכריהו םיינתומה
תובישח תא ,םירקוחה ירבדל ,שיגדמ הז אצממ .םייחה ךשמהב
רמייהצלא תלחמ תעינמש ןוויכ םייחה ךשמב תואנ לקשמ לע הרימשה
.םייחה לכ ךשמנה

Neurology


2009 רבמצד
היצנמידו יוקל יביטנגוק דוקפית לע עיפשמ D ןימטיו
...םירקחמ ינש


2009 רבמצד
היצנמיד ינפמ ןגמ ןיטפל
רמייהצלא תלחמל ןוכיס תוניטקמ םדב ןיטפל ןומרוהה לש תוהובג תומר
.היצנמיד לש תורחא תורוצו
,ב"הרא סטסו'צסמ Boston University School of Medicine ירקוח
ולא ןיבמ 25% יכ וליג ,שיא 198 ופתתשה ובו הנש 12 ךשמנש רקחמב
חתפל ןוכיס רתיב ויה ןיטפל לש רתויב הכומנה המרה האצמנ םמדבש
.6% ןב ןוכיסב ויה הובג המר האצמנ םמדבש ולאש דועב היצנמיד

JAMA


2009 רבמצד
רמייהצלא-םורט יוליגל דיאולימע תיימדה
רשא ,Pittsburgh compound B/PiB רישכמ ידי-לע חומה לש היימדה
תא התליג ,ב"הרא Washington University-מ םירקוח ידי-לע העצוב
הניחבמ ילמרונ אצמנש םדאב דיאולימע קאלפ/יצברמ לש םתואצמיה
.דיתעב רמייהצלא תלחמל ןוכיס רתיל רושקה אצממ ,תיביטנגוק

תלחמ לש דחא טביהב הייפצ רשפאמ PiB רישכמש םיריבסמ םירקוחה
.םייח םדא-ינבב (Amyloid Plaques) דיאולימע יצברמ - רמייהצלא
רישכמ תרזעב קרסנ םחומש 88 דע 51 ינב שיא 159 קלח ולטנ רקחמב
.ותליחתב תילטנמ תוקלמ לבס אל שיא .2008 דע 2004 םינשה ןיב PiB

Archives of Neurology


2009 רבמצד
ליגב היולתה תיביטנגוק תורדרדיה הטיאמ הניא וקני'ג
,ב"הרא הינווליסנפ University of Pittsburgh-ב יארקא רקחמ תואצות
ןיא הב שומישל יכ תוארמ ,הבוליב וקגני'גב שומישה תעפשה תא ןחבש
רבודמ םא ןיב ,םירגובמב תיביטנגוקה תורדרדיהה בצק לע העפשה לכ
.ןותמ יביטנגוק יוקיל ילעבב וא תילמרונ היצינגוק ילעבב
ויהש םישישקל ןועמב ,96 דע 72 ינב ,םירייד 3,069 ופתתשה רקחמב
.ןותמ יביטנגוק יוקילמ ולבסש וא רקחמה תליחתב תיביטנגוק םיאירב

JAMA


2010 ראוני
רמייהצלא ינפמ הניגמ םידיינ םינופלט תנירק
חווט תכורא הפישח ב"הרא Uni. of South Florida-מ םירקוח ירבדל
.רמייהצלא תלחמ ינפמ ןגהל היושע םידיינ םינופלט תנירקל
רמייהצלא תלחמ המרגנ םהמ קלחל רשא ,םירבכע 96 ופשח םירקוחה
ידמ םייתעש ,דיינ ןופלט ידי-לע רצונה יטנגמ ורטקלא הדשל ,ןווכמב
.םישדוח 9 דע 7 ךשמב ,םוי
הבשחמו ןורכיז תניחבמ ודקפית ריעצ ליגמ הנירקל ופשחנש םירבכע
רמייהצלא תלחמ ילוח םירבכעו םישישק םירבכע רשאמ בוט תוחפ אל
.תיביטנגוקה םתלוכיב רופיש ומיגדה ןורכיזב תויעבל םינמיס וארה רשא

Journal of Alzheimer's Disease


2010 ראוני
היצנמיד ינפמ תוניגמ םד-ץחלל תופורת
ב"הרא Boston University School of Public Health-ב לודג רקחמ
לועפל יושע ןיסנטויגנא ינטלוק ימסוח תחפשממ תופורתב שומישש אצמ
.היצנמיד לש תורחא תורוצו רמייהצלא תלחמ דגנ םג
ונחבואש הלעמו 65 ינב םירגובמ 800,000-מ רתוי ופתתשה וב ,רקחמב
ולפוטש רמייהצלא ילוח יכ םג אצמנ ,תירלוקסו-וידרק הלחמב םילוחכ
תחפשממ וא ןיזנטויגנא ינטלוק ימסוח תחפשממ תופורת תרזעב ןה
.ידועיס ןועמב זופשיא וחדש וא תודירש ,ךכל תודוה ,ולידגה ACE יענומ

British Medical Journal


2010 ראוני
רמייהצלא תלחמ ןוחביאל םייניע תקידב
םייניע תקידב יכ וליג University College London-מ םייטירב םירקוח
תומ תקידבב רבודמ .רמייהצלא ילוח לש רותיא רפשל היושע הטושפ
.(Retinal Nerve Cell Death) תיתשרב בצע יאת

Disease & Cell Death


2010 ראוני
היצנמידל תורדרדיה הציאמ תרכוס
,הינטירב Institute of Psychiatry, King's College London ירקוח
ילעב םילפוטמ 103 וב ופתתשה רשאו םינש 4 ךשמנ רשא רקחמב
תורדרדיהה ךילהת תא הציאמ 2-גוס תרכוסש וליג ,ןותמ יביטנגוק יוקיל
.היצנמידל ןותמ יביטנגוק יוקילמ

British Journal of Psychiatry


2010 ראוני
םייביטנגוק םיעוציב תרפשמ תיבוריא תינפוג תוליעפ
ןותמ יביטנגוק יוקיל ילעבב
רשא ,תצמואמ (ןצמח הכירצמ רשא) תיבוריא תינפוג תוליעפ תינכות
םילבוס רשא םישישקב םייביטנגוק םיעוציב תרפשמ ,םישדוח 6 תכשמנ
.םישנב דחוימב תאטבתמ וז הביטימ העפשה .ןותמ יביטנגוק יוקילמ
תדרוהו ןילוסניאל תושיגרב רופיש ויה תינכותל תויבויח תוולנ תועפות
.הקע/סרטסה ינומרוה תומר
לטאיס University of Washington School of Medicine ירקוח
,רכוסה לש םזילובטמה תא תרפשמ וז תוליעפש םיריבסמ ב"הרא
.חומל עיגמ ונממ תוחפו ליגה םע ליעי תוחפ השענ השענ
,לק יזנמא יוקיל םע ,םישנ 17 םהב ,םירגובמ 33 ופתתשה תינכותב
.םישדוח 6 ךשמב ,עובשב םימי 4 ,םוי ידמ תוקד 60 דע 45 הכשמנ

Archives of Neurology


2010 ראוני
םישישקב םייביטנגוק םירושיכ תרפשמ תינפוג תוליעפ
םיפתתשמ רשא הלעמו 55 ינב םילפוטמ יכ וליג םידרפנ םירקחמ ינש
.תויביטנגוקב הדירי ןיטקהל םייושע תינפוג תוליעפ תינכותב
,שיא 3,903 ופתתשה וב ,הינמרג ןכנימ Technische Uni.-ב רקחמ
וא הנותמ תינפוג תוליעפש אצמ ,םייתנש ךשמב םישדוח 3 ידמ וקדבנש
ולא יכ ררבתה .הלעמו 55 ינבב יביטנגוק יוקילל ןוכיס הניטקמ תצמואמ
רחאל יביטנגוק יוקיל חתפל םיליחתמ תינפוג הניחבמ םיליעפ םניאש
.תיצחמב ךכל ןוכיסה תא הניטקמ תינפוג תוליעפ יכו םייתנש

ופתתשה וב ,הדנק University of British Columbia-ב ינשה רקחמב
(Resistance Tr.) תודגנתה ינומיא יכ אצמנ ,75 דע 65 תונב םישנ 155
םע תומיעו בל תמושת ,תויביטנגוק תולוכי םירפשמ הנש ךשמב
וניגפה תופתתשמה יכ ןייצל ןיינעמ .(Conflict Resolution) םיטקילפנוק
עיבצמה רבד ,תרוקיבה תצובקל האוושהב ,ללוכה חומה חפנב ןוטיק
רופישה יכ םג םינייצמ םירקוחה .הדורי תיביטנגוק תוליעפ לע ללכ-ךרדב
ןחבוא אל הז רופיש יכו המלש תוליעפ תנש םותב הלגתה תויביטנגוקב
.וז הפוקת עצמאב

Archives of Internal Medicine


2010 ראוני
רמייהצלא םע םישנל ליעומ ילנומרוה לופיט
יכ וליג היגברונ Lovisenberg Diaconal Hospital-ב םירקוח
(Estradiol/Norethisterone) ןורטזיתרונ/לוידרטסאב ילנומרוה לופיט
,רמייהצלא תולוח םישנב תיביטנגוק תורדרדיה םצמצמו חור בצמ רפשמ
.(ApoE) ןיאטורפופילופא ןובלח (ןג תרוצ) ללא אלל
תונב רמייהצלא תולוח םישנ 65 ופתתשה ,םישדוח 6 ךשמנש ,רקחמב
.הלעמו 65

American Journal of Geriatric Psychiatry


2010 ראוני
שישקה חומל ליעומ לוהוכלא טעמ
לש וחומ דודיחל ליעוהל יושע םויב םיינש דע דחא ילוהוכלא הקשמ
.תוניתמ איה הז הרקמב חתפמה תלימ ךא ,שישק
לוהוכלאה תכירצ תא וקדב ליזרב Uni. of Sao Paulo-ב םירקוח
תדימ תא םג וקדבו (םדוק לודג רקחמב וללכנש) םישישק 60 ברקב
םיתושה יכ ררבתה .םהב םירחאה םיילטנמה םייוקילהו תויטנמידה
תייתשמ םירזנתמה ולא תמועל ילטנמ רודריד רתיב ואצמנ 'םידבכה'
.רמייהצלא ינפמ המ תדימב הניגמ הנותמ הייתש ךא ,לוהוכלא

University of Sao Paulo


2010 ראורבפ
רמייהצלאל ןוכיס הניטקמ 3-הגמוא
הדנק University of Prince Edwards Island-ב םירבכעב רקחמ
רפשל יושע (הכ דע בשחנש יפכ DHA אלו) EPA 3-הגמואש הליג
.רמייהצלא תלחמל ןוכיס ןיטקהלו דומיל תלוכיו ןורכיז

Journal of Neurochemistry


2010 סרמ
םייניבה ליגל DHA-ב תלעותה
יביטנגוק דוקפית רפשל היושע DHA 3-הגמוא לש תרבגומ הכירצ
הינבליסנפ Uni. of Pittsburgh-ב רקחמ .הדימעה ליגב םישנאב
יתלבה ןועיטב רופיש הליג ,54 דע 35 ינב םישנא ופתתשה וב ,ב"הרא
,(Working Memory) הדובע ןורכיזבו (Nonverbal Reasoning) ילולימ
תיאלוניל הפלא הצמוח 3-הגמוא תכירצ יבגל האצמנ אל וז תלעות ךא
.EPA-ו (Alpha Linoleic Acid/ALA)
תוערפה אלל יתליהק ןועמב םישנא 280-ל עגונה עדימ וחתינ םירקוחה
.תוירטאיכיספ-וריונ

Journal of Nutrition


2010 סרמ
רמייהצלאל ןוכיס הניטקמ םייחב תילכת
ב"הרא וגקיש Rush University Medical Center-מ םירקוח ירבדל
,תחפומ ןוכיסב םייוצמ םהייחב תילכת לש הקזח השוחת ילעב םישישק
900 לעמ ופתתשה רקחמב .רמייהצלא תלחמב תוקלל ,2.5 יפ רועישב
.יתליהק ןועמ ירייד םישישק
וליגו ןותמ יביטנגוק יוקילו םייחב תילכת ןיב רשקה תא ונחב םירקוחה
,תילטנמה תואירבה לע עיפשמש בושח םרוג הווהמ תילכתה תשוחתש
.תומוארט רפסמ לש םתייווח רחאל דחוימב

Archives of General Psychiatry


2010 סרמ
חומה םע הביטימ DASH תטאיד
וליג ב"הרא הניילורק ןופצ Duke University Medical Center ירקוח
בולישב ,םדה-ץחל תנטקה םשל הדעונ רשא ,DASH תטאיד בוליש יכ
,30%-ב םינמש םישנאב תילטנמה תוליעפה תא רפשמ תינפוג תוליעפ
.תינפוג םיליעפ םניאו וז הטאיד םישוע םניאש םינמשל האוושהב

תחאה .תוצובק 3-ל וקלוח רשא םינמש םירבג 124 ופתתשה רקחמב
התשע הינשה ,תיבוריא תולמעתה בולישב DASH תטאידב הקבד
ורבע םלוכ .םיינשהמ רבד התשע אל תישילשהו דבלב DASH תטאיד
.םיילטנמה םהירושיכו ילכשה םרשוכ תכרעהל תוניחב

Hypertension


2010 סרמ
רמייהצלא תלחמ יוליג ינפל םג רהמ ךעוד ןורכיזה
וגקיש Rush University Medical Center-ה םירקוח לש םהירבדל
הנש ידמ ךאוד ןותמ יביטנגוק יוקיל ילעב םילפוטמ לש םנורכיז ב"הרא
ילוח םילפוטמבו ךכמ םילבוס םניאש ולאל האוושהב הלופכ תוריהמב
.4 יפ תוריהמב ךעוד אוה רמייהצלא
שיא 1,158 ופתתשה וב םדוק לודג רקחמ לע םיססבתמ ולא יאצממ
יביטנגוק יוקיל ילעב 395 ,רמייהצלא ילוח 149 םהב ,79 עצוממ ליג ינב
.ןורכיז תויעב אלל שיא 614-ו ןותמ

Neurology


2010 סרמ
רמייהצלא ילוח יאצאצ לש םחומב םייוניש
לולע רחואמ ליגב ץרפ רשא רמייהצלא םע םירוה שיש הדבועב ןוכיסה
רשא םייביס אטב דיאולימע ידבור לש רבגומה סמועהמ וקלחב עובנל
.םאב איה הייעבה רשאכ דחוימב ,ולא םירוהל םידליב םיחתפתמ

ירקוח םיחוודמ םהילע תומיד תוקינכט לע םיססבתמה םישדח םירקחמ
םיארמ ב"הרא קרוי-וינ New York University School of Medicine
ינפל בר ןמז ,רמייהצלא תלחממ םיעבונה ,ולא םידבר תולגל ןתינ יכ
טפ קרוס תועצמאב תאזו םייביטנגוקה םירושיכב תועיגפ לש ןייוליג
ןמסב שומיש ידכ ךות (Positron Emission Tomography/PET)
לגוסמ רשא (11C-Pittsburgh compound B) PiB חרוז דיאולימע
תיתחפשמ הירוטסיה םע תילמרונ תויביטנגוק ילעב םישנא ןיב ןיחבהל
.םילוח ויה אל/םניא םהירוהש םישנא ןיבל רמייהצלא תלחמ לש

Proceedings of the National Academy of Sciences
of the United States of America


2010 סרמ
יביטנגוק יוקיל לש םדקומ יוליג רפשמ יטנרטניא ןחבמ
םינחבמל האוושהב ,הלועמ ילכ אוה טנרטניאב יביטקארטניא ןחבמ
חתופ ןחבמה .יביטנגוק יוקיל יוליגל םישמשמה םירחא םייטרדנטס
University of Tennessee Medical Center-ב םירקוח ידי-לע
תוגרד ןיב ןיחבהל לגוסמו Computer Self Test/CST יורקו ב"הרא
.הלועמ קוידב ,רמייהצלא תלחמ לש תונוש
עצוממ ליג ינב רמייהצלא ילוח 215 לע םירקוחה וכרע ותוא ןחבמ
.םירקמהמ 91%-ב תונוכנ תואצותה ויה םינש 75.24

Journal of Alzheimer's Disease


2010 לירפא
היצנמידל יאמצע ןוכיס םרוג הווהמ יביטקייבוס ןורכיז יוקיל
(Subjective Memory Impairment/SMI) יביטקייבוס ןורכיז יוקיל
תומדקתה הזוח ,לפוטמה תא גיאדהל ,אל וא יושעש ,ןותמ יוקיל וא
.היצנמידו רתוי םדקתמ יביטנגוק יוקילל
בקעמ תובקעב הז אצממל ועיגה הינמרג Uni. of Bonn ירקוח
אצמנ הגאד אלל יביטקייבוס ןורכיז יוקיל םהירבדל .םינש 5 ךשמנש
ןורכיזה יוקילל רשאכ לפכוה הז ןוכיסו היצנמידל ןוכיס רתיל םרוגכ
.ששח הוולנ יביטקייבוסה

Archives of General Psychiatry


2010 לירפא
יביטנגוקה דוקפיתב עגופ וניא םויתיל
םויתילל יכ ואצמ היבמולוק ןילידמ Universidad de Antioquia ירקוח
תיבטוק-וד הערפהמ םילבוסה םילפוטמ לע תיגולוכיספ-וריונ העפשה ןיא
םייביטנגוקה םייוקילל תיארחא המצע הלחמה אלא ,(Bipolar Illness)
.םילוחב ופצנש

Journal of Clinical Psychiatry


2010 לירפא
חומה דוקפית תא רפשמ וניא םיגד ןמש
,London School of Hygiene and Tropical Medicine-ב רקחמ
תא קדב רשא ,םייתנש ךשמנו 80 דע 70 ינב םישישק 867 ופתתשה וב
ךכל החכוה ןיא יכ אצמ שישקה לש וחומ לע םיגד ןמש ףסות תעפשה
.םישישקב תיביטנגוקה תוליעפל ליעומ םיגד ןמש ףסותש

American Journal of Clinical Nutrition


2010 לירפא
בשחמו תינפוג תוליעפ בולישב תלעותה
לש בוליש יכ הליג ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic-ב ךרענ רשא רקחמ
יושע םייחב רחואמ בלשב וליפא ,בשחמב שומישו הנותמ תינפוג תוליעפ
.ןותמ יביטנגוק יוקילל ןוכיס תנטקהב ליעוהל
.דרפנב םיינשהמ דחא לכ רשאמ רתוי ליעומ הז בוליש םירקוחה ירבדל
.הייחשו םיינפוא לע הביכר ,הריהמ הכילה םיללכנ תינפוג תוליעפב
םיאירב םהמ 817 ,הנש 90 דע 70 ינב םישישק 926 ופתתשה רקחמב
.ןותמ יביטנגוק יוקילמ ולבס 109-ו תיביטנגוק הניחבמ

American Academy of Neurology 62nd Annual Meeting


2010 לירפא
רמייהצלא ילוחב הזר םירירש תסמ תייעב
תצאומ ,ףוג ןמוש אל ךא ,(Lean Muscle Mass) הזר םירירש תסמ
תונוונתהל םג רושק רבדהו תמדקומ רמייהצלא תלחמ םע םישנאב
.םייביטנגוק םיעוציבב תורדרדיהלו (Brain Atrophy) חומה
ופתתשה University of Kansas School of Medicine-ב רקחמב
רמייהצלא תלחמ םע שיא 70-ו היצנמיד אלל הלעמו 60 ינב שיא 70
.תמדקומ

Archives of Neurology


2010 לירפא
יביטנגוק דוקפית םירפשמ םניא חומ ינומיא
,הינטירב Cognition and Brain Sciences Unit, Cambridge ירקוח
רשא ולא ,60 דע 18 ינב םירגובמ 11,430 ופתתשה וב לודג רקחמב
ומיגדה תועובש 6 ךשמב עובשב םימעפ 3 םיבשחוממ חומ ינומיא ועציב
אלש הרקב תצובקל האוושהב יביטנגוקה דוקפיתב רתוי ןטק רופיש
.טנרטניאב טוטיש היה ושע םהש לכו הלגרת

Nature


2010 לירפא
חומה דוקפיתל 3-הגמואב תלעותל עגונב קפס
London School of Hygiene and Tropical Medicine-ב רקחמ
,79 - 70 ינב םישנו םירבג 748 ופתתשה וב ,םייתנש ךשמנש ,הינטירב
.םישישק לש םחומ דוקפיתל ליעומ וניא 3-הגמוא ימוי ףסות יכ אצמ
העיפשה אל DHA ףסות ג"מ 500-ו EPA ףסות ג"מ 200 לש םתליטנ
.םייביטנגוקה םהיעוציב לע תיתוהמ

American Journal of Clinical Nutrition


2010 יאמ
היצנמידל ןוכיס רתיב רמייהצלא ילוח לש םגוז ינב
1,221 ורטינ רשא ,ב"הרא Utah State University-ב רקחמ יאצממ
יושנ רשא רגובמ םדא יכ םיארמ ,הנש 12 ךשמב הלעמו 65 ינב תוגוז
וז הלחמל ,6 יפ רועישב ,ןוכיס רתיב יוצמ היצנמידב הלוחה גוז ןבל
לכ ויה רקחמה תליחתב .םיאירב םישנא לש םגוז ינב תמועל ,ומצעב
.תיביטנגוק הניחבמ םיאירב וב םיפתתשמה

Journal of the American Geriatrics Society


2010 יאמ
תויביטנגוק-וריונ תויעבמ םילבוס דבכה ילוח תיברמ
יוקילמ םג םילבוס (Cirrhosis) דבכ תמחשב םילוחה תיצחממ הלעמל
.ןורכיז ןדבוא ומכ ,יביטנגוק-וריונ
ודמל רשא ב"הרא יונילא Loyola University Health System ירקוח
-וריונה םהיתולוכי יכ וליג דבכה תמחשב םילפוטמ לש םירקמ 301
ולבקתהש תואצותמ רתוי תועורגו תודורי םהמ 54% לש תויביטנגוק
.םתלחמל ןושארה בלשב רמייהצלא ילוחמ

Digestive Disease Week meeting


2010 יאמ
רמייהצלא ילוחב ןורכיז תרפשמ הקיזומ
יוולב ןתינ אוה רשאכ שדח ילולימ עדימ רוכזל םייושע רמייהצלא ילוח
ב"הרא Boston University School of Medicine ירקוח .הקיזומ
וגיצהו םיאירב םיבדנתמו רמייהצלא ילוח םישנא םרקחמ ךרוצל וסייג
הניגנמה לש הטלקהב וול םירישהמ 20 .םיריש 40 לש םילימ םהינפב
.דבלב תילולימ הטלקהב םהל ועמשוה 20-ה ראשו המיאתמה
םה ול רישה תא והיז םה םא םיפתתשמה תא םירקוחה ולאש ךשמהב
רשאכ תמועל ,רשוה רישה רשאכ לדג הבושתב קוידהו התע הז וניזאה
רבודמ רשאכ תגשומ הניא וז תלעותש םג ררבתה .עמשוה דבלב ללמה
.םיאירב םישישקב

Neuropsychologia


2010 יאמ
רמייהצלאל ןוכיס הלידגמ םיקיזמ יריבדמל תרזוח הפישח
הרבדהב םיקסועל הרוקש יפכ ,םיקיזמ יריבדמל תונשינו תורזוח תופישח
םתושרל .םייחב רתוי רחואמ רמייהצלא תלחמל ןוכיס תולידגמ ,תיעוצקמ
ב"הרא הניילורק ןופצ Duke University Medical Center ירקוח לש
.הז אשונב קסעש םדוק רקחממ םינותנ ודמעוה

(Organophosphate) טפסופונגרוא םיקיזמה יריבדמב שומישש ררבתמ
זרטסנילוקליטצאה תא אכדמ (Organochlorine) ןירולכונגרואו
,תויטמוסה םיבצעה תוכרעמב תוספניסב (Acetylcholinesterase)
,רקחמה .תיזכרמה םיבצעה תכרעמבו תוימונוטואה םיבצעה תוכרעמב
.הנש 14 לעמ ךשמנ ,הלעמו 65 ינב ופתתשה וב

Neurology


2010 יאמ
רמייהצלאל ןוכיס הניטקמ םירודזורפ רופריפב הבירצ
תרזעב (Ablation) היצלבא/הבירצ תועצמאב םירודזורפ רופריפב לופיט
תלחמל ןוכיסה תא הניטקמ (Radiofrequency Catheter) וידר-ילג רתנצ
.היצנמיד תרוצ לכ תוחתפתהל ןוכיס תמצמצמו תיתועמשמ רמייהצלא
הטוי Heart Institute of Intermountain Medical Center ירקוח
.םילפוטמ 37,908 םרקחמב ופתיש ב"הרא

Intermountain Medical Center


2010 יאמ
היצנמידל רושק ינטב ןמוש
ב"הרא סטסו'צסמ Boston University School of Medicine ירקוח
(Visceral Fat/Belly Fat) ינטבה ןמושה תומכ ןיב ךופה רשק וליג
עודיש הדבוע ,CT רישכמ תועצמאב דדמנ אוהש יפכ ,חומה לש וחפנו
.דורי יביטנגוק דוקפיתב תאטבתמ איה יכ
,םדוק לודג רקחממ רזגנש ,םישנו םירבג 733-כ ופתתשה וב ,רקחמב
,היצנמידב תוקלל 3 יפ ןוכיס רתיב םניה רתויב הלודג ןטב ילעבש אצמנ
.רתויב הנטקה ןטבה ילעבל האוושהב

Annals of Neurology


2010 ילוי
רמייהצלא תלחמ ינפמ ןגמ E ןימטיו
לש בולישש וליג םלוהקוטש Karolinska Institutet-ב םיידבש םירקוח
ליגב תיביטנגוק הדירי תעינמב עייסל יושע ,תונושה ויתורוצ לע ,E ןימטיו
םיאירב ויה םלוכ ,הלעמו 80 ינב שיא 232 ופתתשה רקחמב .םדקתמ
.רקחמה תליחתב תילטנמ

רקחמה תפוקת ךרואל E ןימטיו תמר תא םהב ורטינ רשא ,םירקוחה
המרה ילעבל ההובגה המרה ילעב ןיב תילטנמה ותעפשה תא וושיהו
,םינושה ויגוס 8 לע ,E ןימטיו לש ההובג המר ילעב יכ וליג ,הכומנה
םירקוחה .רמייהצלאב תוקלל זוחא 54 דע 45 ןב תחפומ ןוכיסב ואצמנ
גוס לולכ םישישק ךורצל םויכ םיגהונ םתוא ןימטיו יפסותב יכ םינייצמ
.(Tocopherol) לורפוקוט - E ןימטיו לש דבלב דחא

Journal of Alzheimer's Disease


2010 ילוי
חומל םיליעומ E ןימטיוו D ןימטיו
תקפסמ יתלב המרו היצנמידל ןוכיס ןיטקהל יושע E ןימטיוב רישע ןוזמ
.תיביטנגוק הכיעדל ןוכיס לידגהל הלולע D ןימטיו לש
10 ךשמנש ,דנלוה םדרטור Erasmus Medical Center-ב ,דחא רקחמב
ןוכיס הניטקמ ןוזמהמ E ןימטיו לש ההובג תעצוממ הכירצש אצמנ ,םינש
.ונממ הכומנ תעצוממ הכירצל האוושהב ,25%-ב היצנמיד תוחתפתהל

םינש 6 ךשמנ רשא ,הינטירב University of Exeter-ב ,רחא רקחמב
D ןימטיו לש הכומנ המר ילעב יכ אצמנ הלעמו 65 ינב 858 וב ופתתשהו
.תיתועמשמ תיביטנגוק הדיריל 60% דע ןב ןוכיס רתיב אצמיהל םילולע

Archives of Internal Medicine


2010 ילוי
ךוראה חווטב היצנמידל ןוכיס ןיטקמ E ןימטיוב רישע ןוזמ
,דנלוה םדרטור Erasmus Medical Center in Rotterdam-ב רקחמ
תילטנמ הניחבמ םיאירב שיא 5,395 ופתתשה ובו םינש 9.6 ךשמנש
הניטקמ ןוזממ E ןימטיו לש ההובג המר יכ הליג ,רקחמה תליחת תעב
.25%-ב היצנמידל ןוכיס

Archives of Neurolog


2010 ילוי
יביטנגוק יוקילל תחפומ ןוכיסב םיליעפ הרשע ינב
וב ,הדנק וטנורוט Sunnybrook Health Sciences Centre-ב רקחמ
תוליעפ ויהש םישנ יכ הליג ,הלעמו 65 תונב םישנ 9,704 ופתתשה
וא 30-ה תונשב ,הרשעה ליגב :אוהש ליג לכב הרידס הרוצב תינפוג
םיבוט םייביטנגוק םיעוציב וניגפה ,ןהייחב רתוי רחואמו ןהייחל 50-ה
.ןתומכ תוליעפ ויה אלש תורחא תמועל יביטנגוק יוקילל ןוכיס וניטקהו
תונשב תוליעפ ויהש ולא ברקב האצמנ דחוימב הלודג הביטימ העפשה
.ןהייחל הרשעה

Journal of the American Geriatrics Society


2010 טסוגוא
חומה לע הניגמ תיז ןמשמ תיצמת
(Hydroxytyrosol) לוסוריטיסקורדיהב הרישע רשא תיז ןמש תיצמת
ןגהל היושע - תיזה ןמשב תירקיעה תיטנדיסקוא-יטנאה תבוכרתה -
,ליגל הרושקה םייביטנגוק םיעוציבב הדירי ינפמ חומב םינוריונה לע
.הינמרג University of Frankfurt ירקוח םירסומ תאז

Pharmacological Research


2010 טסוגוא
רמייהצלא תלחמ םיזוח יתרדש יחומה לזונב םייגולויב םינמס
םנשי ,ינתומ רוקינ תועצמאב םיקדוב ותוא רשא ,יתרדיש-חומה לזונב
יוקיל םע םישנאב לופיטו ינילק ןוחביא יבגל םיבושח םינמס השולש
רמייהצלא תלחמ לש היוזיחב רוזעל םייושע ולא םינמס .ןותמ יביטנגוק
.90% תב קויד תמרב
הכומנ המר רבודמ היגלב Ghent University ירקוח לש םהירבדל
ואט ןובלח תמר ,(Beta-Amyloid 1-42) 1-42 דיאולימע-אטב לש
.(Tau181P) 181P ואט לש ליגרהמ הובג המרו (Tau Protein) ההובג

Archives of Neurology


2010 טסוגוא
תמדקומ רמייהצלא תלחמל קומע יחומ יוריג
םישנאב עצובמה (Deep Brain Stimulation/DBS) קומע יחומ יוריג
םייפיצפס םירוזיא לע עיפשמו חוטב וניה הלק רמייהצלא תלחמ םע
בצק תא םג טעמ אוה םישנאהמ 50%-בו ןורכיזל םיבושח רשא חומב
.תיביטנגוקה הדיריה

םהב ,םישנא 6 ופתתשה ,הדנק University of Toronto-ב ,רקחמב
תלחממ םילבוסכ ורדגוהש ,60.7 עצוממ ליג ינב ,םירבג 4-ו םישנ 2
לוצינב רופישל תודוה שחרתה רשא ,ןורכיזב רפישה .הלק רמייהצלא
.רקחמה תפוקת ךרואכ ,הנש תוחפל ךשמנ ,חומה ידי-לע זוקולגה

Annals of Neurology


2010 טסוגוא
רמייהצלאו ןילוסניאל תדוגנת ,תרכוס
(Hyperinsulinemia) הימנילוסניארפיה ,(Hyperglycemia) הימצילגרפיה
ןוכיס ימרוג תויהל םילולע (Insulin Resistance) ןילוסניאל תדוגנתו
םימרוג רשא (Neuritic Plaques/NPs) םיסוחד םידבר לש םתורצוויהל
רשא Apo-E ןגה יאשנ ברקב דחוימב לודג הז ןוכיס .רמייהצלא תלחמל
.רמייהצלא תלחמל ןוכיס לידגמ אוה יכ עודי ויבגל
ינב םילוח 135 ופתתשה ןפי הקואוקופ Kyushu University-ב רקחמב
.חומ תומיגד וחקלנ םחוממו ורטפנ רשא 67 עצוממ ליג

Neurology


2010 רבמטפס
היצנמיד דאמ םימצמצמ םירישע םייביטנגוק םייח
הרגמ רשא תוליעפ יכ הליג ב"הרא וגקיש Rush University-ב רקחמ
איה םאו רשאכ ךא ,היצנמידה ץורפ תא תיתועמשמ ההשמ חומה תא
ויה רשא שיא 1,157 ופתתשה רקחמב .תצאומ איה תאז לכב העיפומ
.תיביטנגוק הכרעה ,םינש 3 לכ ,ורבעשו רקחמה תישארב היצמניד אלל

ולאב ךא ,ןותמ יביטנגוק יוקילו תיביטנגוק תוליעפ ןיב רשק לכ אצמנ אל
דגנכ 42%-ב תיתנשה תורדרדיהה הצאוה רמייהצלא תלחמ וחתיפש
.תיביטנגוקה םתוליעפל תודוה וכז םה הב תוכז תדוקנ לכ

Neurology


2010 רבמטפס
רמייהצלא תלחמ םיטיאמ B ינימטיו
יתנוזת ףסות הינטירב University of Oxford-ב םירקוח לש םהירבדל
ךשמב לטינה (B12 ןימטיוו תילופ הצמוח ,B6 ןימטיו ללוכה) B ינימטיו לש
ןותמ יביטנגוק יוקיל םע םישנאב חומה סרה תא טאהל יושע םייתנש
.רמייהצלא תלחמ לש התוחתפתה תאו
תומר ןיב רשק אצמ רשא םדוק רקחמ לש ויאצממ תא וקדב םירקוחה
םיווהמה B ינימטיוו רמייהצלא תלחמו םדב ןיאטסיצומוה לש תוהובג
.ותוא ןיטקהל םייושע ולש םזילובטמב םיברועמה םימיזנאל רוטקפוק

ףסות תליטנ יכ אצמנ ,שיא 168 ופתתשה ובו םייתנש ךשמנש ,רקחמב
קלחבו עצוממב 30%-ב חומה לש ותוצווכתה תא הניטקמ B ינימטיו
.50%-ל הז רועיש עיגה םיפתתשמהמ

Public Library of Science One


2010 רבמטפס
יביטנגוק דוקפית רמשמ ןיי
ופתתשהו םינש 7 ךשמנש ,University of Tromso-ב יגברונ רקחמ
תואקשמו ןיי תייתש יכ אצמ ,םינש 58.2 עצוממ ליג ינב שיא 5,033 וב
.יביטנגוקה דוקפיתה תא תרמשמ ,הדימב םירחא םיילוהוכלא
האצמנ ךרצנה ןייה תומכ תלדגה .םויב תחא ןיי סוכמ תוחפב רבודמ
.םישנבו םירבגב ןה רתוי םיבוט םייביטנגוק םיעוציבל הרושק

Acta Neurologica Scandinavica


2010 רבוטקוא
יביטנגוק יוקיל תענומו חומה חפנ תא תרמשמ הכילה
ןורכיזה תאו חומה חפנ תא תרמשמ עובשב תוחפל מ"ק 10 תב הכילה
ב"הרא הינבליסנפ University of Pittsburgh ירקוח .רגובמ ליגב
תורגבב ץווכתמ (Gray Matter) רופאה רמוחה לש וחפנ יכ יכ םיריבסמ
.יביטנגוק יוקיל םידקמ הז רבד תובורוק םיתיעלו תרחואמה

לש הדיעצה רשוכ תא קדבש רחא םדוק רקחמ ךותמ רזגנש ,רקחמב
עצוממ ליג ינב שיא 299 ופתתשה ,םינש 4 ךשמנו קלח וב םילטונה
תומכ ןיב רשק םייק יכ םירמואו םימכסמ םירקוחה .היצנמיד אלל 78
.רגובמ ליגב חומה חפנו ריעצ ליגב הכילהה

Neurology


2010 רבוטקוא
רמייהצלא תלחמל רושק ךומנ ןורטסוטסט
יושע (Bioavailable Testosterone) תיגולויב ןימזה ןורטסוטסט טועימ
.םישישק םירבגב רמייהצלא תלחמל ןוכיס תוזחל

שי גנוק גנוה University of Hong Kong-ב םירקוחה לש םהירבדל
םינמיס םילגמה םישנאב דחוימב הכומנ ןורטסוטסט תמרל בל םישל
התליחתו ןורכיזב הדירי הזוח ךומנ ןורטסוטסט .יביטנגוק יוקילל
ןורטסוטסט ןתמ יכ ואצמ םירחא םירקחמ .רמייהצלא תלחמ לש
םישישק 153 ופתתשה רקחמב .ןורכיזה תא םהב רפשמ םייח-ילעבל
.םינש 72.7 עצוממ ליג ינב

Journal of Alzheimer's Disease


2010 רבוטקוא
רמייהצלא תלחמ דגנ B12 ןימטיו
,Aging Research Center, Karolinska Institutet-ב ידבש רקחמ
ןיאטסיצומוה יכ אצמ ,םינש 7 ךשמב 79 דע 64 ינב םישישק 271 רטינש
,B12 ןימטיוב ליעפה קלחה ,(Holotranscobalamin) ןימלבוקסנרטולוהו
לש התמרל וליאו רמייהצלא תלחמ לש התוחתפתהב דיקפת םהינשל
ויפתתשמ ויה רקחמה תליחתב .ךכ-לע העפשה לכ ןיא תילופה הצמוחה
.תילטנמ הניחבמ םיאירב

Neurology


2010 רבוטקוא
יטאירב חותינ רחאל רפתשמ יביטנגוק דוקפית
רשא םישנאל רשפאל ידכ השענה ,(Bariatric Surgery) ירטאירב חותינ
דוקפיתב הדירי םהב רוצעל יושע ,לקשמב דירוהל רתי תנמשהמ םילבוס
.יביטנגוקה
םיחתונמ 109 ורבע ב"הרא ויהוא Kent State University-ב רקחמב
דוקפיתה תומר תקידבל תוניחבב (רתוי םיבוט םינויצ גישה ףא םקלחו)
.חותינה רחאל תועובש 12 תאז ,תרוקיב תצובק תמועל יביטנגוקה

Obesity 2010: The Obesity Society 28th Annual Scientific Meeting


2010 רבמבונ
רמייהצלא ילוחל ליעומ וניא DHA 3-הגמוא
ךשמנש ב"הרא Oregon Health and Science University-ב רקחמ
ןיטקמ וניא (םרג 2) DHA 3-הגמוא לש ימוי ףסות יכ אצמ שדוח 18
.הנותמ דע הלק רמייהצלא תלחמ לש םירקמב תיביטנגוק תורדרדיה

JAMA


2010 רבמבונ
היצנמיד דגנ לעופו שישקה חומל בוט קלס ץימ
...ירקוח


2010 רבמבונ
רמייהצלא ילוחב יחומ םומידו ןיריפסא
...ןיריפסא


2010 רבמבונ
רמייהצלא ילוחל םיטנדיסקוא-יטנא
םיטנדיסקוא-יטנאב רישע הקשמ לש ,םישדוח 8 ךשמב ,תימוי הכירצ
תועפשהה דגנ הלעפו ןיאטסיצומוהה לש ויתומרב היילעה תא הניטקה
תצובקל האוושהב ,רמייהצלא ילוח ברקב ולש תוקיזמה תויתקלדה
הגרדב רמייהצלא ילוח ברקב דחוימב הרכינ העפשהה .(המד) ובצלפ
.הנותמ
,דרפס הצירומ Catholic University of San Antonio-ב ,רקחמב
.תרוקיב תצובקכ תואירב םישנ 52 ושמיש ןכותמ ,םישנ 100 ופתתשה

Journal of the Neurological Sciences


2010 רבמבונ
חומה לש ותואירבל יאקא
...םירקוח


2010 רבמצד
תיביטנגוק תורדרדיהו D ןימטיו טועימ
לש תוהובג תומרל הרושק ןוזממ D ןימטיו ג"קמ 35-מ תוחפ תכירצ
,תפרצ Angers University Hospital ירקוח ,תאז םע .יביטנגוק יוקיל
הכומנ המרל םרוג יביטנגוק יוקילש רמולכ ,ךופה בצמ םיללוש םניא
.םדב D ןימטיו לש
וקלוח רשא D ןימטיו ףסות תולטונ ןניאש םישנ 5,596 ופתתשה רקחמב
המר תכרוצ הינשהו ימוי D ןימטיו קיפסמ תלטונה תחאה ,תוצובק יתשל
.ילטנמ ןחבמב רתוי םיכומנ םינויצ הלביק וז הצובק .ץלמומהמ הכומנ

Neurology


2010 רבמצד
רמייהצלאל ןוכיסל תמרות תיפסכל הפישח
תינגרואנא תיפסכש הנקסמל םירקוח האיבה םירקחמ 106 לש םתריקס
,םיינישב םאגלמא תומיתסב ןיידע תשמשמ רשא ,(Inorganic Mercury)
.רמייהצלא תלחמ לש התוחתפתהל הארנכ תמרות
םיארוק הינמרג טרופקנרפ European University Viadrina ירקוח
התפלחהו םייגולוקא םיגוחבו היסולכואב תיפסכב שומישה תקספהל
.םיליער תוחפ םירמוחב

Journal of Alzheimer's Disease


2010 רבמצד
חומה דוקפיתל םרות ןיטאירק
תומרל ןוכיסב םייוצמה ,םינוחמצב יביטנגוק דוקפית רפשל יושע ןיטאירק
לש םימי 5 רחאל םנורכיזב רופישל האיבה ןיטאירק תליטנ .ונממ תוכומנ
הלגתה אל הינטירב Uni. of Swansea ירקוח ירבדל .ונממ הכירצ
.רשב ילכואב המוד רופיש

רשב תולכוא ןקלחו תוינוחמצ ןקלח ,תוריעצ םישנ 121 ופתתשה רקחמב
(Creatine Monohydrate) טרדיהונומ ןיטאירק 'ג 20 יארקאב ולביקש
,וירחאו רקחמה ינפל תויביטנגוק תוניחב ורבע ןלוכ .םימי 5 ךשמב ,םויב
.הז ףסות ולביקש תוינוחמצה ברקב ןורכיזב 40%-כ ןב רופיש וארהש

British Journal of Nutrition


2010 רבמצד
ליגב היולתה תילטנמ הדירי תוגיסמ תולוחכ תוינמכוא
ןתוא ךירצהש ,תושישק תודלוחב ,ב"הרא Uni. of Houston-ב רקחמ
שדוח ךשמב ןתנוזתל תולוחכ תוינמכוא תפסוהש אצמ ,ךובמב אצמתהל
.ליגל רושקה ילטנמה ןדוקפיתב הדירי גיסהל ףאו טיאהל היושע דחא
הז ףוסית תקספה רחאל םיישדוח רפסמ ךשמב הרכינ ןורכיזב הבטהה
.תוריעצ תודלוח לש ולאל וותשה תודלוחה לש ןהיעוציבו

Nutrition


2011 ראוני
ןטרסו היצנמיד דגנ ליעומ קורי הת
רחאל קורי הת לש ותוליעפ תא קודבל הרטמל םהל ומשש םירקוח
תולכועמה לונפילופה תובוכרת יכו ליעפ ןיידע אוה יכ ואצמ ותייתש
.רמייהצלא תלחמ לש התוחתפתה ינפמ חומה לע ןגהל תויושע ובש

,הדבעמ יאנתב ךרענש ,הינטירב Newcastle University-ב ,רקחמה
ינפמ הניגמ העפשה תוארמ ולא תובוכרתב םירישע תואקשמ יכ הליג
.ןטרס ינפמ ףוגה לע הנגהב בושח דיקפת םהל שי ןכו היצנמיד

Phytomedicine


2011 ראוני
ליגב היולתה תיביטנגוק הדירי הטיאמ תינוכית-םי הטאיד
הדירי לש רתוי יטיא בצק םיווח תינוכית-םי הנוזתב םיקבדה םישישק
.בלה תואירבל הז טירפתל שיש הבטהל טרפ ,םתונקדזה םע תיביטנגוק
ופתתשה ב"הרא וגקיש Rush University Medical Center-ב רקחמב
ידמ תויביטנגוק תוניחב ורבעש םינש 75.4 עצוממ ליג ינב שיא 3,790
.םינש 3

American Journal of Clinical Nutrition


2011 ראורבפ
םישישקב תיביטנגוק הדיריו תילובטמ תנומסת ןיב רשקה
,תפרצ ודרוב French National Institute of Health Research ירקוח
הדיריל ןוכיס רתיב םייוצמ תילובטמ תנומסתמ םילבוסה םירגובמ יכ וליג
תירלוקסו-וידרק הלחממ תולתב ,תואבה םינשה 4-ב יביטנגוקה דוקפיתב
.APOE4 פיטונג וא ןואכיד ,תמדוק
הכומנ המרו םדב ההובג םידירצילגירט תמר ךכל םירושק ואצמנ דחוימב
.ןורכיזב הדיריל הרושק האצמנ תרכוסו םדב HDL לש
אלל ,יתליהק ןועמ ירייד 7,087 ופתתשה ,םינש 4 ךשמנש ,רקחמב
.הלעמו 65 ינב ,היצנמיד

Neurology


2011 ראורבפ
ירוטומ דוקפיתו תויביטנגוק רפשמ חותינ
גרובטוג Sahlgrenska University Hospital-ב םידבש םירקוח ירבדל
רפשל יושע - חומה זוקינ - חומה לש (Shunt Surgery) 'דצימ חותינ'
המרגנ רשא היצנמידמ םילבוסה םישישקב הכילה ןפואו תויטנגוק ןה
.תמיימ/סולפצורדיהו חומב ןבלה רמוחב םייוניש ידי-לע
ירוטומה דוקפיתב 30% ןב רופיש לח הז חותינ ורבעש םילפוטמה 14-ב
.חותינה עוציב רחאל םישדוח 3 וקדבנש יפכ 23%-ב היצינגוקבו

Neurosurgery


2011 ראורבפ
חומה לש ותואירבל ןיתנסקטסא
הנקמ רשא ןעבצ/טנמגיפה - (Astaxanthin) ןיתנסקטסא לש ימוי ףסות
תילמרונ יתלב תורבטצה םצמצל יושע - דורוה ועבצ תא ןומלסה גדל
םיידיפילופסופ םידיסקורפורדיה תובוכרת לש
תמרוג רשא ,םימודאה םדה יאתב (Phospholipid Hydroperoxides)
Tohoku University-ב ינפיה רקחמב םיפתתשמהש היה יד .היצנמידל
העפשהב ןיחבהל ידכ תועובש 12 ךשמב ןיתנסקטסאה ףסות תא ולביק
.תיבויחה

British Journal of Nutrition


2011 ראורבפ
היצנמידל ןוכיס רתיו העימש ןדבוא
התוחתפתהל ןוכיס רתיב םינותנ העימש ןדבואמ םילבוס רשא םישישק
רומיטלוב Johns Hopkins Medical Institution ירקוח .היצנמיד לש
תישארב היצנמיד אלל ויהש ,90 דע 63 ינב ,שיא 639 ורטינ ב"הרא
.רקחמה
רתיב ואצמנ (לביצד) 25 dB-מ רתוי םתעימשמ ודביאש ולא יכ וליג םה
היצנמידמ ולבס 60 לעמ ינב ולא ןיבמ 1/3 השעמלו היצנמיד חתפל ןוכיס
הלידגה 10dB-ב העימשב הדירי לכש ררבתה .העימש ןדבואל הרושקש
.20%-ב היצנמידל ןוכיסה תא

Archives of Neurology


2011 סרמ
היצנמיד ינפמ הניגמ הלק לוהוכלא הייתש
.היצנמידל ןוכיס םצמצל היושע לוהוכלא לש הנותמ דע הלק הכירצ
ךשמב ,םידרפנ םירקמ 3-ב ,םילפוטמ 3,327-ב וקדב םינמרג םירקוח
עדימ ופסא םה ליבקמבו ותש םה ןתוא לוהוכלאה תויומכ תא םינש 3
.םהב םילפטמהמו םתחפשמ ינבמ םתודוא יביטנגוק

Age and Ageing


2011 סרמ
רמייהצלא יוליגב תעייסמ חומה תקירסל הנכות
לש םימדקומ םינמיס תולגל היושעש השדח הנכות םיקדוב םירקוח
הקירס הוושמ ,Automated MRI היורקה ,הנכותה .רמייהצלא תלחמ
םינוש םיבלשב םירחא שיא 1,200 לש םחומ םע קדבנה לש וחומ לש
.רמייהצלא תלחמ לש
הינטירב Maudsley Hospital, King's College London-מ ירקוח
וז הנכות יכ םירמוא הידבש Karolinska hospital ישנא םע דחי
םניא רשאו םויכ םישמשמה ןורכיז ינחבמב שומישה תא הפילחמ
.םייד םינמיהמ

Maudsley Hospital


2011 סרמ
ץבש ידרושב היצנמידל ןוכיס תוניטקמ בלל תופורת
םינותנ וחתינ רשא University of East Anglia-ב םיטירב םירקוח
ודרש ולא יכ וליג ,שיא 46,637 ופתתשה םהב ,םירקחמ 15-ב ופסאנש
חתפל 2.4 יפ ןוכיס רתיב ואצמנ םירודזורפ רופרפמ ולבסו ץבש רחאל
יושע הז עדימ םירקוחה ירבדל .בל תייעב אלל םירחא תמועל ,היצנמיד
.לילכ התוא ענמיש וא היצנמיד ץורפ ההשיש לופיט חותיפל איבהל

Neurology


2011 סרמ
תויביטנגוק רובע הנוזת
ורקסש ב"הרא Massachusetts Institute of Technology/MIT ירקוח
,DHA 3-הגמוא תללוכה הנוזת יכ וליג םיינילק םייוסינו םדוק רקחמ
םייביטנגוק םידוקפית תיתועמשמ רפשל היושע ןילוכו (Uridine) ןידירוי
.הנותמ הגרדב רמייהצלא ילוחב

Nutrition Reviews


2011 סרמ
םאהמ תשרומ רמייהצלא תלחמ
ירקוח .הידליל הלחמה תא שירוהל תולולע רמייהצלאב הלוחה םא
הלופכ הדירי וליג ב"הרא Uni. of Kansas School of Medicine
ליגב הלחמהמ הלבס ןמיאש םילוח לש םחומב רופאה רמוחה חפנב
הגרדמ רמייהצלא ילוח םיבורק םע םישנא יכ איה הכרעהה .םדקתמ
.םמצעב הב תוקלל 10 דע 4 יפ רועישב ןוכיס רתיב םינותנ הנושאר

וחוויד םכותמ 11 .היצנמיד אלל ,הלעמו 60 ינב ,שיא 53 וללכנ רקחמב
התייה אל 32-לו הלוח בא היה 10-ל ,רמייהצלא תלוח התייהש םא לע
םיפתתשמה חומ תא וקדב םירקוחה .הלחמה לש תיתחפשמ הירוטסיה
.םייתנש רחאל ךכ לע ורזחו תויביטנגוק תוקידבו MRI רישכמ תועצמאב

Neurology