...1 - תושדח - םא בלחב הקנה ואר
...2 - תושדח - םא בלחב הקנה ואר


2007 לירפא
תוקוניתל הלומרופב ןובלחל רתי תנמשה ןיב רשקה
...יאצממ


2008 רבמצד
לקשמב תיחפהל תעייסמ הקנה
...רקחמב


2009 ראוני
הקינימב בלחה תקופת תא הריבגמ 6-הגמוא
תלטונה הקינמ םא יכ וליג דנלוהMaastricht University-ב םירקוח
(Arachidonic Acid) תינודיכרא הצמוח 6-הגמוא ןמוש תוצמוח ףסות
הז ףסות בוליש יכ םג ררבתמ .הלש בלחה תקופת תא ךכב הריבגמ
3-הגמואה תמרב לודיגב עגופ וניא DHA 3-הגמוא ןמוש תוצמוח םע
רשא 3-הגמוא ףסות תלטונה הריעצ םאש אוה ךכמ עמתשמה .םדב
.הלש בלחה תבונת תא ךכב ריבגת 6-הגמוא בלשמ
ןוירהה לש 35 וא 34-ה עובשב תואירב םישנ 52 פתתשה רקחמב
.ןקונית תא קינהל היה ןתנווכבש

Journal of Nutrition


2009 סרמ
קינהל םימסב תושמתשמ לע
(Methadone) ןודתמ הפורתה תא תולטונ רשא ,תושדח תוהמיא לע
הלימגה ינימסת תא ןתמל ידכ ןקונית תא קינהל ,םימסמ הלימג םשל
.לבוס אוה םג םהממ

An Intern. Journal of Obstetrics & Gynaecology ירקוח
וקקזנ ןודתמב ולפוטש תוהמיאל ודלונש תוקונית 450 ךותמ 205 יכ וליג
דולייב םימסמ הלימג תנומסתמ םתוא לומגל ידכ יגולוקמרפ לופיטל
.(Neonatal Abstinence Syndrome)

ND


2009 סרמ
הסירעב תוומל ןוכיס התיחפמ הקנה
התיחפמ הקנה יכ וליג הינמרג University of Muenster ירקוח
,(Sudden Infant Death Syndrome) הסירעב תוומ תנומסתל ןוכיס
תוומ ןיב ירשפא רשק תולגל דעונש ,רקחמב .50%-כב ,ךרה ליגב
וז תנומסתמ האצותכ ותמש םיטוטעז 333 וללכנ ,הנוזתו הסירעב
.תרוקיב תצובק וויהש םיטוטעז 998-ו

Pediatrics


2009 לירפא
בל-ףקתהל ןוכיס תמצמצמ הקנה
ברקב ץבשלו (Cardiac Arrest) בל םודל ןוכיס ןיטקהל היושע הקנה
רקחמב ב"הרא University of Pittsburgh ירקוח וליג תאז ,םישנ
הנשמ רתוי ךשמב וקינהש םישנ .םישנ 140,000-ל בורק ופתתשה וב
.10%-ב ץבשל וא בל-ףקתהל ןוכיס ךכב ותיחפה

ND


2009 ינוי
הקנה תויעבו ןוזמה תרשרשב םיניסקויד
רבסה קפסל היושע ןוירה ןמזב ןוזמה תרשרשב ןיסקוידל הפישח
ידמ טעמ תורציימ ןה עודמ וא הקנה תייעב שי םישנהמ קלחל עודמ
.םא בלח
,ב"הרא University of Rochester Medical Center ירקוח
עגופ ןוירה ןמזב םיליער םילקימיכ םע עגמ יכ וליג ,םירבכעב רקחמב
.ןוירהה ןמזב םינתשמ רשא דשה תמקר יאתב

Toxicological Sciences


2009 ינוי
תילובטמ תנומסתל ןוכיס תמצמצמ הקנה
תוקלל ןוכיס ךכב תוניטקמ ןקונית תא תוקינימ רשא םישנ
ךשמנ רשאו םישנ 1,390 ופתתשה וב ,רקחמה .תילובטמ תנומסתב
.30 דע 18 תונב ויה ןה רשאכ לחה ,הנש 20

םינושארה םישדוחה 9 ךשמב ,רתוי הקינימ השאש לככש ררבתה
אלל תאז ,תילובטמ תנומסתב תוקלל הלש ןוכיסה ןטק ,הדילה רחאל
.םיימונוקא-ויצוס םימרוגו הייח ןונגיס ,השאה לש הפוג תסמל רשק
.תינוירה תרכוסמ ולבסש םישנ יבגל דחוימב םיקזח ויה ולא םיאצממ

New Orleans at the American Diabetes Association's
69th annual Scientific Sessions meeting


2009 טסוגוא
דש ןטרסל ןוכיס הניטקמ הקנה
םישנ ב"הרא University of North Carolina ירקוח לש םהירבדל
תוקלל ןוכיס ןיטקהל תויושע דשה ןטרס לש תיתחפשמ הירוטסיה םע
.תוקינימ ןה םא ,60%-ל בורקב ,הלחמב

,46 עצוממ ליג תונב ,םישנ 60,075 יבגל עדימב ושמתשה םירקוחה
1997 םינשה ןיב ךרענש םדוק לודג רקחממ םתושרל דמעוה רשא
.הלחמב וקל ןכותמ םישנ 2005. 608-ו

Archives of Internal Medicine


2009 טסוגוא
תוהמיאב הצופנ תשרט תרזחו הקנה
תואירב םישנ 29-ו הצופנ תשרט םע ןוירהב םישנ 32 רטינ רקחמ
הלחמה תרזח ינפמ הקינמ הקנה םא ןוחבל ידכ תרוקיב תצובקכ
.הדילה רחאל
תמועל ,וקינה אלש תולוחהמ 87% ברקב הררועתהו הבש הלחמה
רחאל ,םיישדוח ךשמב תוחפל ,ןקונית תא וקינהש ולא ברקב 36%
ובוש תא תבכעמ הדילה רחאל הקנה יכ םיקיסמ םירקוחה .הדילה
ןוכיסה תנטקהל תיתועמשמ רושקה םרוג ,ישדוחה רוזחמה לש
.הדילה רחאל הלחמה לש הבושל

Archives of Neurology


2009 רבמטפס
הקנהו םומיד תוענומ תופורת
רתוי ופתתשה וב רקחמב ,Swansea University-ב םייטירב םירקוח
רחאל םומיד תעינמל תופורת תולטונה ולא יכ וליג ,םישנ 48,000-מ
.ולא תופורתב ולפוט אלש םישנמ תוחפ תוקינימ הדילה
ירקיעה םרוגה אוה (Postpartum Hemorrhage) הדיל רחאלש םומיד
.םייח תוליצמ ואצמנ ולא תופורתו הדיל רחאל תוהמיא תתומתל

ND


2009 רבמצד
תרכוסל ןוכיס תמצמצמ הקנה
םדוק רקחמ ינותנ ונחב ב"הרא Kaiser Permanente-ב םירקוח
.הנש 20 ךשמב ורטונ רשא תואירב םישנ 704 ופתתשה וב
ןהמ 120 ולח רקחמה ךלהמבו ןוירהה ינפל דוע לחה בקעמה
ןוכיס הניטקמ םישדוח 9-מ רתוי ךשמב הקנה יכ ררבתה .תרכוסב
.56%-ב תילובטמ תנומסתל

דמע רתוי וא דחא ןוירה ךלהמב תינוירה תרכוס וחתיפש םישנ יבגל
תינוירה תרכוס יכ םינייצמ םירקוחה .86% לע ןוכיסה תנטקה רועיש
ןוכיסה .2-גוס תרכוס לש התוחתפתה יבגל יתועמשמ אבנמ הווהמ
.4 יפ לדג הז הרקמב תרכוס תוחתפתהל

לקשמ תודירומ תוקינמ רשא םישנ יכ םג ררבתה רקחמה תרגסמב
.תוקינמ וניאש ולא רשאמ הדילה רחאל רתוי רהמ

Diabetes


2010 ראני
םד-ילכ תלחמל ןוכיס הניטקמ הקנה
םישנ ב"הרא University of Pittsburgh ירקוח לש םהירבדל
םד-ילכו בל-תלחמל ןוכיס רתיב תויוצמ וקינה אל םלועמ רשא
. תועיבקב ןהידלי תא תוקינמה ולא תמועל
לודג ןוכיסב תויוצמ וקינה אל םלועמש םישנ יכ וליג םירקוחה
.(Aortic Calcification) םיקרועה בא תודייתסהב תוקלל 4 יפ

300-ל בורק ופתתשה ,םדוק לודג רקחממ ופסאנ וינותנש ,רקחמב
.תוחפל תחא םעפ רבעב ודלי רשא 50 דע 42 תונב םישנ

Gynecology & Obstetrics


2010 ראני
םא בלח תשרפה םיבכעמ ןואכיד ידגונ
...רקחמ


2010 לירפא
המתסאמ אצאצה לע הניגמ הקנה
הקנה יכ ואצמ הידבש םלוהקוטס Karolinska Institutet ירקוח
ןוכיס ןיטקהל היושע אצאצה ייחל םינושארה םישדוחה 4 ךשמב
.םינש 8 ןב היהי אוה רשאכ המתסא לש התוחתפתהל
ולא יפל וגוויס םה םתוא ,8 ינב םידלי 4,000-ל בורק ורטינ םירקוחה
ןיבמ 12% יכ אצמנ .יקלח ןפואב וקנוהש ולאו האלמ הקנה וקנוהש
םידליה ןיבמ 18%-ל האוושהב הלחמב וקל אלמ וקנוה רשא ולא
המתסאל ןוכיס תמצמצמ הקנה רמולכ ,דבלב םעפ ידמ וקנוהש
.37%-ב

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2010 רבמטפס
2-גוס תרכוסב תנכסמ הרצק הקנה
2,233 ופתתשה וב ,ב"הרא University of Pittsburgh-ב רקחמ
הרושק שדוחמ תוחפ ךשמב הקנה יכ הליג 78 דע 40 תונב םישנ
יאמצע וניה הז תרכוס םרוג .הקינמב 2-גוס תרכוסל ןוכיס רתיל
.ףוגה תסמלו תינפוג תוליעפל רשק אללו

American Journal of Medicine