2 תושדח - תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס
Colorectal Cancer - News 2

ןיתנסקאיזו ןיאטול
ןטרסה דגנ םויזנגמ
ןטרסו םייוור םינמוש
ןטרסו תינפוג תוליעפ
ןוכיס תיחפמ ןדיס
לפוטמה תעפשה
תורורג דגנ היפרתומיכ
ןכסמ םחרה תיריר ןטרס
םייחה ןונגיס יוניש
ןטרסל תמרוג תילופ 'ח
ןוכיס ןיטקמ B6 ןימטיו
תוקריו תוריפ
ינויח וניא חותינ
העיגרב היפוקסונולוק
ןטרסו רתי תנמשה
תילופ הצמוחו ןטרס
ןוכיס הניטקמ תילופ 'ח
סגה יעמה ןטרסו ןנגיל
ןוכיס ןיטקמ B6 ןימטיו
ןוכיס ןיטקמ ןיריפסא
ןטרסה דגנ ןפוקיל
ןטרסה דגנ םיחופת
דבועמ רשב
ןטרסו ןדיס D ןימטיו
ןגורטסאה תעפשה
ןוכיס הניטקמ 3-הגמוא
םינגו ןטרסמ תודרשיה
ןוכיס םיניטקמ םילונובלפ
תודירשו D ןימטיו
יוליגל השידח הקידב
ןטרס םרוג ןגוטמ ןוזמ
הניגמ תילופ הצמוח
ןטרסה תוטשפתה
ןטרסה דגנ םינינאיצותנא
תילאוטריו היפוקסונולוק


...תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס ואר
...1 תושדח - תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס ואר
 
2008 ראוני
סגה יעמה ןטרסו ןנגיל
ורטינש דנלוה National Institute for Public Health ירקוח
הכירצ יכ ולג ,םינש 7.5 ךשמב ,59 דע 20 ינב ,שיא 35,000 לעמ
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס לע העיפשמ הניא םיננגיל לש תרבגומ
.תעבטה-יפו
,1966-ב םסרופש ,םדוק רקחמ יאצממ םירתוס ולא םיאצממ
תומונדא תוחתפתה םצמצמ םייעמב ןנגילה רצות יכ אצמש
.תיצחמב ןטרסל ןוכיס םהב ןיטקמו סגה יעמב

American Journal of Epidemiology


2008 ראוני
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסל ןוכיס תיחפמ B6 ןימטיו
ןוכיס םצמצל היושע ןוזממו םיפסותמ B6 ןימטיו תכירצ תלדגה
.19%-ב תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסל
2,028 ופתתשה ,הינטירב University of Edinburgh-ב ,רקחמב
.הרקב תצובקכ ושמיש שיא 2,722-ו סגה יעמה ןטרס ילוח
.55 ינב יבגל האצמנ הביטימה העפשהה רקיע

Prevention & Cancer Epidemiology Biomarkers


2008 ראוני
םירבגב סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ןיריפסא
יכ וליג ב"הרא Massachusetts General Hospital-מ םירקוח
,תוחפל םינש 5 ךשמב תאזו ,תועיבקב ןיריפסא םילטונה םירבג
.סגה יעמה ןטרסב תוקלל תחפומ ןוכיסב םייוצמ
40 ינב םירבג 47,363 ופתתשה ,הנש 18 ךשמנש ,רקחמב
.ןטרס ירקמ 975 ודעות הז ןמזב .רחא רקחמב קלח ולטנש ,87 דע

Gastroenterology


2008 ראורבפ
סגה יעמה ןטרס דגנ ןפוקיל
...ןפוקיל


2008 סרמ
סגה יעמה ןטרס דגנ םיחופת
הננשי םהמ ץימב םייוצמה םילונפילופלו ץע-יחופתב יוצמה ןיטקפל
רוציי תא םידדועמ םהש ךכב ,סגה יעמה לע תינטרס-יטנא העפשה
.וילע ןגמה ,(Butyrate) טאריטוב רמוחה
האוצ תומיגד לש הניחב ךותמ הז אצממל ועיגה םיינמרג םירקוח
.ץע-יחופתב תוססתומ

Nutrition


2008 סרמ
םייעמל ןכוסמ דבועמ רשב
According to the World Cancer Research Fund ןוגריא
הרושק דבועמ רשב תכירצ יכ תרמואה הרהזאב אצי (WCRF)
דבועמ רשב םרג 50 םיכרוצה םישנא יכו סגה יעמה ןטרסלל
.20%-ב הלחמל ןוכיס ךכב םילידגמ םויב


2008 לירפא
סגה יעמה ןטרס דגנ ןדיסו D ןימטיו
...ינעדמ


2008 לירפא
סגה יעמה ןטרסב D ןימטיוו ןדיס לע ןגורטסאה תעפשה
תא תונשל הלולע (Estrogen Therapy) ןגורטסא תייפרת
.תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס לע D ןימטיוו ןדיס לש םתעפשה
ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח לש םהירבדל
םילעופ D ןימטיוו ןדיס יכ ואצמ םימדוק םירקחמש ףא-לע ב"הרא
החקלנ אל ,סגה יעמה ןטרסו םייעמב תומונדא תורצוויה דגנ
.ןגורטסאב לופיטל שיש העפשהה תובישח ןובשחב
ןדיס לוטיל שי תילילש תידדה העפשה עונמל ידכש איה םתנקסמ
.ןגורטסאה רדעהב D ןימטיוו

International Journal of Cancer


2008 יאמ
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס הניטקמ 3-הגמוא
םיגד לשו 3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש תכשמתמו הרידס הכירצ
סגה יעמה ןטרס תוחתפתהל ןוכיס ןיטקהל היושע םיינונמש
.40%-ב תעבטה-יפו
22 ךשמנ ,ב"הרא ןוטסוב Harvard University-ב ,רקחמה
.רחא לודג רקחמב ופתתשה רשא םירבג 21,376 רטינו הנש
ואלימ םהש םינולאש ךותמ הבשוח םדי-לע 3-הגמואה תכירצ
.םהלש הליכאה ילגרהל עגונב

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2008 ינוי
םינג לש ןיינע איה סגה יעמה ןטרסמ תודרשיה
הירוטסיה שי םהל ,םדקתמ בלשב סגה יעמה ןטרס ילוח ייוכיס
תמועל םילודג לופיט תובקעב אפרהל ,הלחמה לש תיתחפשמ
.הזכ יתחפשמ רשק ןיא םהל ולא
לככ ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School ירקוח ירבדל
םהייוכיס ,םילוח ויה םגש החפשמ-ינב רתוי שי ולא םילוחלש
םע החפשמ-יבורק רתוי םהל שיש לככו םינטק תינש תולחל
.רתוי םיבוט םהלש המלחהה ייוכיס הז ןטרס לש הירוטסיה

סגה יעמה ןטרס לש III בלשב םילוח 1,087 ופתתשה רקחמב
לע וחוויד םהמ 195 .ןכמ רחאל היפרתומיכו חותינב ולפוטש
.הנושאר הגרדב םתחפשמ ינבמ רתוי וא דחאב םג וז הלחמ
היה םהל ולא ןיבמ 29% ותמ ,םינש 5.5 ךשמנש ,רוטינה ךלהמב
ללכב ,תיתחפשמ הירוטסיה אלל ולא ןיבמ 38%-ו יתחפשמ רשק
ןוכיסב ואצמנ תיתחפשמ הירוטסיה ילעב .הלחמה תרזח הז
םירשק אלל ולא תמועל ,הלחמב תינש תוקלל 26% ןב תחפומ
.םימוד

JAMA


2008 ינוי
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסל ןוכיס םימצמצמ םילונובלפ
,לצב ,התמ םייטנדיסקוא-יטנא םילונובלפ לש תרבגומ הכירצ
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס םצמצל היושע ץע-יחופתו תוינטק
.76%-ב תעבטה-יפו
חותינ וכרעש ב"הרא US National Cancer Institute ירקוח
םהלש הצובק-תת קר יכ וליג םילונובלפ יגוס 29 יבגל יתנוזת
2,000-מ רתוי ופתתשה רקחמב .הלחמל ןוכיס הניטקמהה איה
.שיא

Prevention & Cancer Epidemiology Biomarkers


2008 ילוי
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסמ תודירשו D ןימטיו תמר
ההובג המר האצמנ םמדבש תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס ילוח
תחפומ ןוכיסב םייוצמ הלחמה םהב הנחבואש ינפל D3 ןימטיו לש
.הלחמהמ תומל יתועמשמ ןפואב
עדימ ונחב ב"הרא ןוטסוב Dana-Farber Cancer Institute ירקוח
ונחבוא םלוכ .רחא לודג רקחמב ופתתשהש םילפוטמ 304-ל עגונה
תוחפל םד תומיגד םהמ ולטנו תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס ילוחכ
.ןכל םדוק םייתנש

Journal of Clinical Oncology


2008 טסוגוא
תודירש תרפשמ סגה יעמה ןטרס יוליגל השידח הקידב
רתוי תקיודמ הקידב וחתיפ הינטירב Durham University ירקוח
תריחבב עייסמה עדימ תקפסמה ,יביסרגא סג יעמ ןטרס יוהיזל
.הז הרקמל רתויב םיאתמה לופיטה
רציימ הלחמה לש םימדקומה םיבלשב םילוחהמ שילש יכ וליג םה
םיחתפמ ולא םילוחו תינטרסה המקרב Lamin A יורקה ןובלח
.רתוי םילא ןטרס
יפרתומיכ לופיט לבקל ולא םילוח לע יכ הלוע הז אצממ ךותמ
רפשלו ןטרסה לש באה יאתב דקמתהל ידכ ,חותינ לע ףסונב
.תודירשהו המלחהה ייוכיס תא ךכב

Durham University News


2008 טסוגוא
סגה יעמה ןטרסל םרוג ןגוטמ ןוזמ
ןגוטמ ןוזמ תללוכ רשא רקוב תחורא םוי ידמ םילכואה םישנא
.סגה יעמה ןטרסב תוקלל 65% ןב ןוכיס רתיב םייוצמ

World Cancer Research Fund (WCRF)


2008 רבמטפס
ייא.ןא.יד יקזנמ סגה יעמה לע הניגמ תילופ הצמוח
...ירקוח


2008 רבמטפס
הרקב אלל טשפתמ סגה יעמה ןטרס
ב"הרא Northwestern University-ב רקחמ יאצממל םאתהב
דעונש בקעמב םילשכנ ב"הראב םילוחה-יתבמ 60%-מ רתוי
.הפמילה ירשק לא טשפתה סגה יעמה ןטרס םא תוארל
אל אוה יכ אדוול שיו לודיגה חותינב םייתסמ וניא חלצומ לופיט
.םירחא םירביאל תורורג חלש
הפמילה ירשק תא קודבל איה תאז תושעל רתויב הבוטה ךרדה
הפמיל ירשק 12 תוחפל קודבל שי תויחנהה יפל .םיכומסה
-יתבמ 62% ךא ,םירקמהמ 75%-ב תוחפלב ,לודיגל םיבורקה
.םאתהב םילעופ םניא םילוחה


2008 רבמטפס
ןטרסב םימחול םינינאיצותנא
הנבמ יכ ואצמ ב"הרא Ohio State University-מ םירקוח
תוריפב םייוצמה םייטנדיסקוא-יטנא םיטנמגיפ ,םיניניאיצותנאה
.ןטרסב המחולל חתפמה אוה ,תוקריבו
.ךכ םשל דחוימב םיליעי םיניניאיצותנא יגוס רפסמ
תורישע תויצמת לש יתנגהה םרשוכ ןיב וושיה םירקוחה
,(Chokeberry) ירפ-תרוחש הינורא ,לוגס סריתמ םיניניאיצותנאב
.קובמסו (Radish) ןונצ ,לוגס רזג ,תורוחש תוינמכוא
ירפ-תרוחש הינורא וירחאו לוגסה סריתה אוה םלוכ ןיבמ קזחה
.תורוחש תוינמכואו

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 רבמטפס
תילאוטריו היפוקסונולוק
תא תלצנמה ,(CT colonography) תילאוטריו היפוקסונולוק
.םיינטרס-םדקה םילודגה םיפילופהמ 90% הלגמ ,CT-ה קרוס
םילפוטמ 2,600 קדבש ,ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic ירקוח
תיתרוסמ היפוקסונולוק תקידב ןיב הוושיה ,הלעמו 50 ינב
.תילאוטריו היפוקסונולוקל
הבוט תיתרוסמ היפוקסונולוקש איה םירקוחה לש םתנקסמ
.םינטק םיפילופ יוליגב רתוי

TheNew England Journal of Medicine


2008 רבוטקוא
סגה יעמה ןטרס דגנ ןיתנסקאיזו ןיאטול
...םירקוח


2008 רבמבונ
סגה יעמה ןטרס דגנ ןדיסה תרזעל םויזנגמ
תעפשה יכ וליג ב"הרא יסנט Vanderbilt University-מ םירקוח
םויזנגמה תומרל םג הארנכ הרושק סגה יעמה ןטרס דגנ ןדיסה
(םדב םהינשמ תוהובג תומר רמולכ) ךומנ סחי יכ ואצמ םה .םדב
.הלחמל ןוכיסה תנטקהל רושק םיינשה ןיב
םילרנימה ינש תומר תא ןובשחה תחקל שיש איה רבדה תועמשמ
.דבלב םהמ דחאמ ףסות לע הצלמה ינפל םדב
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל םייושע תולודג תויומכו תואנ סחי
.32%-ב

Seventh Annual American Association for Cancer
Research International Conference on Frontiers
in Cancer Prevention Research


2008 רבמבונ
קדה יעמה ןטרסו םייוור םינמש
רשבב םרוקמש ,םייוור םינמוש לש הלודג תומכ םיכרוצה ולא
.קדה יעמה ןטרסב תוקלל ןוכיס רתיב םייוצמ ,בלח-ירצומבו
בכרה תעפשה תא קדבש רחא רקחממ עדימ ונחב םירקוחה
199,293-ו םירבג 294,707 ופתתשה וב ,תואירבה לע טירפתה
.2003 דע 1995-מ ךשמנ רקחמה .תואלמיגל ושרפש םישנ
.קדה יעמה ןטרסב וב םיפתתשמהמ 165 ולח רקחמה ךשמב
םילודיגו םייוור םינמוש לש ההובג הכירצ ןיב רשק אצמנ
ינטרסמ 35% .קדה יעמב (Carcinoid Tumors) םיידיאוניצרק
.םיידיאוניצרק םילודיג םה סגה יעמה

Cancer Research


2009 ראורבפ
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס הניטקמ תינפוג תוליעפ
Washington University School of Medicine ירקוח ירבדל
.סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע תינפוג תוליעפ ב"הרא
תא וקדב רשא ,1984-מ לחה ,םירקחמ 52 וקרסש םירקוחה
יכ הנקסמל ועיגה ,הלחמל ןוכיסה לע ינפוג לוגרית תעפשה
,הייחש ,(גניגו'ג) הציר םהב ,תינפוגה תינפוגה תוליעפה יגוס לכ
.הז ןוכיס םיתיחפמ ,תוננג תודובעו םיינפוא לע הביכר

British Journal of Cancer


2009 ראורבפ
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסל ןוכיס תיחפמ ןדיס
תרבגה יכ אצמ ב"הרא National Cancer Institute-ב רקחמ
ןוכיס ןיטקהל היושע םיפסותמו ןוזמ תורוקממ ןדיס תכירצ
.23%-ב םישנב תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסל
16%-ב הז ןוכיס וניטקי ךא ,ןדיס תכירצמ תלעות וקיפי םירבג םג
.16%-ב
293,907 יבגל עדימ חותינ רחאל ולא םהיאצממל ועיגה םירקוחה
ואשונש םדוק לודג רקחמב ופתתשהש םישנ 198,903-ו םירבג
הצלמהב םיכמות ולא םיאצממ .תואירבו טירפת ןיב רשקה היה
בלח-ירצומ לש םילפס 3-ו םויב ןדיס ג"מ 1,200 תב תימוי הכירצל
.הלעמו 50 ינב םירגובמל ,םויב ןמוש לוטנ וא ןמוש-לד

Archives of Internal Medicine


2009 ראורבפ
סגה יעמה ןטרסב לופיטה לע עיפשמ לפוטמה עדי
טנרטניאב ושפיחש תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסב םילפוטמ
םילבקמו םבצמל רתוי םיעדומ םהב לופיטה תויורשפא תא
.םתלחמל רתויב םישידחה םילופיטה תא
ב"הרא ןוטסוב Dana-Farber Cancer Institute ירקוח ירבדל
םתלחמב רתויו רתוי םיברועמ םילפוטמה יכ עמתשמ ךכמ
.אל וא םיאתמ הז רבד םא ןיב ,הב לופיטה םצע לע םיעיפשמו
עגונה עדימ טנרטניאב םישפחמ םילפוטמהמ 69% יכ וליג םה
לופיטו עדימ שופיח ןיב רשקה תא קדבש ,רקחמב .םהב לופיטל
National Cancer Institute ידי-לע ךמתנו ,תושידח תוטישב
.סגה יעמה ןטרס ילוח 633 ופתתשה ,ב"הרא

Cancer


2009 סרמ
סגה יעמה ןטרס תורורג דגנ היפרתומיכ
...ירבדל


2009 סרמ
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס לידגמ םחרה תיריר ןטרס
רועיש יכ ואצמ הדנק University of British Columbia ירקוח
םחרה תיריר ןטרסב תולוח רשא םישנב סגה יעמה ןטרס ירקמ
תייסולכוא ראשבש דועב ,0.7% אוה (Endometrial Cancer)
.0.2% אוה םישנה
םינשה ןיב םישנב ולגתהש ןטרס ירקמ 3,473 וחתינ םירקוחה
.2000-ו 1996

Gynecology & Obstetrics


2009 לירפא
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס ענומ םייחה ןונגיס יוניש
סגה יעמה ןטרס לש םירקמ רתוי עונמל יושע םייחה ןונגיס יוניש
.(Screening) רוקיס רשאמ ,תעבטה-יפו
יוניש הינטירב Cancer Research UK Center ירקוח ירבדל
יטירבה םעב ,ןטרסה ירקמ רפסמ תנטקהל איבי םייחה ןונגיסב
.המוד רועישב ,ךכ בקע ,תוומה ירקמ רפסמ תנטקהלו 26%-ב
...םה םיעצומה םייונישה
.םויב םרג 90-מ תוחפל דבועמ רשבו םודא רשב תכירצ תנטקה
.תוחפל ,םויב תונמ 5-ל תוקריו תוריפ לש םתכירצ תלדגה
ךשמב ,תוחפל ,םויב תוקד 30 ךשמב הנותמ תינפוג תוליעפ
.תוחפל ,םימי 5   
תודיחי 2-ו םירבגל ,םויב תודיחי 3-ל לוהוכלאה תכירצ תלבגה
תחא ןיי סוכ וא הריב רטיל יצחל הווש תחא הדיחי .םישנל   
.ירש לש הנטק תיסוכ וא   

European Journal of Cancer Prevention


2009 לירפא
?סגה יעמה ןטרסל תמרוג תילופ הצמוח
...ירבדל


2009 יאמ
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ B6 ןימטיו
היושע םיפסותמו ןוזמ תורוקממ B6 ןימטיו לש תרבגומ הכירצ
.50%-ב תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל
ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital-ב רקחמב
ןטרס ירקמ 197 ולגתה רקחמה ךלהמב .םירבג 14,916 ופתתשה
.םיאירב םירבג 371 לש הזל הוושוה םילוחה םד בכרהו םישדח

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2009 יאמ
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסל ןוכיס םימצמצמ תוקריו תוריפ
Environment & National Institute for Public Health ירקוח
תנטקהל הרושק תוקריו תוריפ לש הלודג הכירצ יכ וליג דנלוה
ןטרס יבגל 24%-לו 14%-ב תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסל ןוכיס
.סגה יעמה
,םינש 8.8 ךשמנ רשאו שיא 452,755 ופתתשה וב רקחמה ךלהמב
.ןטרסב שיא 2,819 ולח

American Journal of Clinical Nutrition


2009 ינוי
ינויח דימת וניא ינושאר חותינ
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center ירקוח ירבדל
ילעב תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס ילוח תיברמ ב"הרא קרוי-וינ
לש ידיימ חותינל םיקוקז םניא ,יופירל םינתינ םניאש ,תורורגה
ומכ ,םיכוביסמ םילבוס םה ןכ םא אלא ,םיינושארה םילודיגה
.תומיסח וא םיבוקינ ,םימומיד
התייהש וז הטיש ,היפרתומיכ םהב ,םיינשדח םילופיטל תודוה
.הצוחנ הניא יטמוטוא ןפואב םויה דע הטוקנ
םהמ ,םילוח 233 ופתתשה דע 2000 תנשמ ךשמנש ,רקחמב
,המיסח וחתפ םילוחהמ 10 .חותינל וקקדזה אל (93%) 217
.הנרקה וא טנטס תרזעב ,חותינ אלל ולפוט ךא

American Society of Clinical Oncology (ASCO)
45th Annual Meeting


2009 ינוי
הקומע העיגרב היפוקסונולוק
תוקזח העגרה תופורת תעפשהב היפוקסנולוק תקידב עוציב
,הקידבה תעב רתוי םיבוט םיפילופ תקידבו יתוזח יוליג רשפאמ
הקידבה עוציב תמועל ,רתוי תויתועמשמ תויתנחבא תואצות םע
.הרכהב קדבנה תא תוריתומה תונותמ העיגר תופורת תחת
הלודג הקידבה עוציבמ הלוחה לש ןוצרה תועיבש ךכל טרפ
,םייאופר םיזכרמ 61 זכרמה םינותנ רגאמב עדימ יפל תאז ,רתוי
דנלטרופ Science University & Oregon Health-ב דבועש
.ב"הרא

Digestive Disease Week 2009


2009 ינוי
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס ירועישב לודיגו רתי תנמשה
רועישב תיטמרד היילעל םרוג יברעמה םלועה ייח ןונגיס ץומיא
.םלועה יבחרב תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס ירקמ
היילעב רבודמ ב"הרא American Cancer Society ירקוח יפל
הדיריו תוחתפתמה תוצראב םיינמוש םילכאמ לש םתכירצב
.רתי תנמשהל םימרוגה ,תינפוגה תוליעפב
הדובעה םוקמל םיעסונו ןוכנ אלה ןוזמה תא םילכוא םישנא רתוי
.תקפסמ תינפוג תוליעפ םיעצבמ םניא ךכו לגרב תכלל םוקמב


2009 ינוי
תילופ הצמוח ידי-לע ןטרס תמירגמ ששח
...יאצממ


2009 ילוי
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס תנטקהל הרושק תילופ הצמוח
...תלדגה