1 תושדח - תוירלוקסו-וידרק תולחמ
Cardiovascular Diseaes/CVD - News 1

ןואכידל רושק לוגרית-יא
תיבבל תואירב רפשמ םוינלס
(2) בלל DHA 3-הגמוא
(3) 'ק ןוכיסו D 'טיו
(1) 'ק ןוכיס דגנ םיניטטס
(3) לוגרתל הקדב םידעצ 100
בל תואירב רפשמ Q10 םיזנאוק
םיקיזמ היגרנא תואקשמ
בלל ןוכיסה ימרוג יוניש
'ק םינוכיסו סיזאיאוספ
(3) םייתרכס בלל 3-הגמוא
תודירשו ילילכ ןדיס רדעיה
םייגולויב םינמסו CRP
םיהבגב ץבשל ןוכיסה
בלה תואירבו הניבג ימ ןובלח
םיגד ןמשב תלעותה
ןולמ תיצמתב 'קה תלעותה
הקיזמ תומימחפ תלד הנוזת
בלה רובע וזדוקה שרוש תיצמת
ויריהב זוקולגל הלק תוליבס יא
יקרוע דוקפית תרפשמ תילופ 'ח
םיירלוקסו ןוכיס ימרוגב לופיט
בל-ףקתה תעינמל ןיריפסא רוסא
(2) םידירו תקקפ דגנ םיניטטס
'וידרק התומתו הכילה תוריהמ
(1) ץמאממ התומתו תינפוג 'עפ
םייקנ םיקרועו חותינ ,הנרקה
'ק תולחמ ינפמ ןגמ ץבא
בל תלחמל ןוכיסו ןילוכ
(1) 'ק הלחמו הנרגימ
םיטנדיסקוא-יטנאו תיז ןמש
תויסט תורבטצה דגנ תוינבגע
(2) ץבשו ןויריהב תונרגימ
םד-ילכו בל תולחמו החיפילבוא
'ק תויעבו B12-ו B6 'טיו
םד ילכו בל תולחמו E ןימטיו
ירלוקסו-וידרק ןוכיס ןיטקמ םוצ
בלל קיזמ וניא 6-הגמוא
ןמוש תריתע החוראו 3-הגמוא
תוומ אבנמ יוקל יתיילכ דוקפית
(1) םייפקיהה םדה-ילכו D 'טיו
בלל םיבוט םיבנע
בלל םיליעומ םניא B ינימטיו
(2) 'ק הלחממ תוומו D ןימטיו
(2) תצרמנ תינפוג תוליעפ
(1) םיווש םידיאונובלפה לכ אל
בלל ליעומ קורי הת
בלה תואירבב עגופ ריווא םוהיז
ירלוקסו-וידרק ןוכיסו םיקוטסיפ
םד ילכו בלב לפטמ יעמה זג
(2) םדה ילכב םידיאונבלפ


...םד ילכו בל / תוירלוקסו-וידרק תולחמ ואר

בל-ףקתה / (תילילכ) בל-תלחמ/בלה רירש םטוא
סירוטקפ הניגנא
םיקרועה תשרט
םד ץחל רתי
םד ץחל תת
םדב םינמוש רתי
יחומ ץבש


2000 רבמבונ
(1) ץמאממ התומתל ןוכיס הניטקמ הרידס תינפוג תוליעפ
,ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital-ב רקחמ
תינפוג תוליעפש אצמ ,םירבג םיאפור 21,481 ופתתשה וב
תעינמל הבוט ךרד איה (Vigorous Exercise) תצרמנ
.(Cardiac Arrest) בל םוד

תוחפל ולמעתהש םירבג יכ אצמ ,הנש 12 ךשמנש ,רקחמה
ימואתפ תוומל הברהב ךומנ ןוכיסב ויה עובשב םימעפ 5
םעפ ולמעתהש ולאמ - 7 יפ תוחפל - (Sudden Death)
.עובשב דבלב תחא

ךרדב םרגנ ,(Sudden Cardiac Arrest) ימואתפ בל םוד
ללגב וא (Heart Attack) בל ףקתהמ האצותכ ללכ
.(Cardiac Rhythm Disturbance) בלה בצקב תוערפה

,(Sweat) העזהל תמרוגה תוליעפ לכ םירקוחה ירבדל
תולוכי ,(Gardening) ןוניג תדובע וא תצרמנ הכילה ומכ
.התואנ תינפוג תוליעפכ בשחיהל

New England Journal of Medicine


2002 לירפא
םייקנ םד ילכ לע תרמוש חותינ רחאל הנרקה
MedStar Washington Hospital Center-ב ךרענש רקחמ
יעצמא שמשל היושע (Radiation) הנרקה יכ אצמ ב"הרא
בלה לש (Blood Vessels) םד ילכ לש םתוצווכתה תעינמל
םיפקעמ חותינ רחאל (Scar Tissue) תקלצ תמקר ידי לע
.םיילילכ

(Angioplasty) הקיטסלפויגנאמ תבכרומ השדחה הקינכטה
(Stent) טנטס/ןכמותה ביבס תנתינה הנירק תנמ תפסותב
.תקלצ תמקר לש החימצ עונמל ידכ

,התומתל ןוכיסה תא וניטקה הנירקה תנמ תא ולביקש ולא
לש תשדוחמ תוצווכתהל וא (Heart Attack) בל ףקתהל
.50%-ב ,חותינה רחאלש הנשה ךשמב ,םדה ילכ

CNN


2006 יאמ
תוירלוקסו-וידרק תולחמ ינפמ ןגמ ץבא
ךרענש רופגניס National Uni. of Singapore-ב רקחמ
בקע ןתינה ,(Zinc) ץבא ףסותש הליג תובנראבו םירבכעב
ןוכיס ןיטקמ ,םדב הכומנה ותמר
(Cardiovascular Disease) תוירלוקסו-וידרק תולחמל
(Atherosclerosis) םיקרועה תשרטל ןוכיס ןיטקמ אוהש ךכב
.(Heart Disease) בל תלחמל ףוסבל ,תחתפתמ רשא
םירבכעה ולביק ץבאה ףסות תא .תועובש 8 ךשמנ רקחמה
.(Cholesterol) לורטסלוכ תריתע הנוזת םע דחי

Free Radical Biology and Medicine


2006 ינוי
בל תלחמל ןוכיסו ןילוכ
...ירבדל


2006 ילוי
(1) תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיסו הרואא םע הנרגימ
...חותינ


2006 טסוגוא
םיטנדיסקוא-יטנאה תלועפ תא קזחמ תיז ןמש
...תבוכרת


2006 רבמטפס
םד-תויסט תורבטצה תענומ תוינבגע תיצמת
...רקחמ


2007 יאמ
(2) ץבשל תורושק ןויריהב תונרגימ
...םישנ


2007 ינוי
םד-ילכו בל תולחמו תוקלד התיחפמ החיפילבוא
...ירקוח


2007 רבמטפס
תוירלוקסו-וידרק תויעבב םיליעומ םניא B12-ו B6 'טיו
התומתל ןוכיס תיחפמ וניא B תצובקמ םינימטיו ליכמה ףסות
(Cardiovascular Problems) םד ילכו בל תויעב וא (Death)
םיילילכ םיקרוע תולחממ םילבוס רשא םישנא ברקב
.(Coronary Artery Disease)

וכרע היגברונ Haukeland University Hospital ירקוח
,B6 ןימטיוו B12 ןימטיו לש םתוליעי תא קודבל ידכ םייוסינ
יתועמשמ לדבה לכ ןיא יכ ואצמו ,ימוי סיסב לע םילטינה
3,090 ופתתשה ,םישדוח 38 ךשמנש ,רקחמב .םתליטנב
.בל תלחממ ולבסש םילפוטמ

Haukeland University Hospital


2007 רבמטפס
תולחמ יבגל תוילסקודרפ תואצות בינמ E ןימטיו
תוירלוקסו-וידרק
ב"הרא Texas Biomedical Research Institute-ב רקחמ
בינה (Vitamin E) E ןימטיו ףסות יכ אצמ םינובבב ךרענש
ימרוג דגנ וב עייתסהל ןויסנב תוילילשו תויבויח תועפשה ןה
.(Cardiovascular Disease) םד ילכו בל תולחמל ןוכיסה
.תועובש 7 הכשמנ הקידבה

American Journal of Clinical Nutrition


2007 רבמבונ
תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס ןיטקמ עובק םוצ
ואצמ ב"הרא הטוי Intermountain Medical Center ירקוח
(Mormons) םינומרומה ברקב (Regular Fasting) עובק םוצש
םהלש ךומנה ןוכיסה תא ,תיקלח תוחפל ,ריבסהל יושע
.(Cardiovascular Disease) םד ילכו בל תולחמל

םיפתתשמ 4,600-מ רתוימ ולבקתהש םינותנב ורזענ םירקוחה
יבגל Intermountain Heart Collaborative Study רקחמב
ולא .(Coronary Heart Disease) תילילכ בל תלחמל ןוכיסה
.םינומרומ םניאש שיא 1,467 לש םהינותנל וושוה

2007 Scientific Sessions (AHA) American
Heart Association


2008 ראוני
בלל קיזמ וניא 6-הגמוא
(The American Heart Ass./AHA) יאקירמאה בלה דוגיא
תולידגמ ןניא (Omega-6) 6-הגמוא ןמוש תוצמוח יכ זירכה
ירלוקסו-וידרק ןוכיס וא (Heart Disease) בל תלחמל ןוכיס
.הז ןוכיס לידגת 6-הגמוא תכירצ תדרוה יכו

וליגש םירקחמ 24-מ רתוי לע וז הזרכה וססיב םירקוחה
6-הגמוא וליכהש ןוזמ ירצומ לש בלודג תומכ וכרצש ולא יכ
בל תולחמ לש רתוי םיכומנ םירועישמ ,ללכ ךרדב ,ולבס
םילוח יכ םג אצמנו תוחפ הנממ וכרצש םישנאל האוושהב
.6-הגמוא לש רתוי תוכומנ תומר ךורצל וטנ בל תולחמב

American Heart Association


2008 ראוני
םיירלוקסו-וידרק םייונישו ןמוש תריתע החוראב 3-הגמוא
...תכירצ


2008 ראוני
ירלוקסו-וידרק תוומ אבנמ יוקל יתיילכ דוקפית
םיחוודמ ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins Hospital ירקוח
,לידגמ (Kidney Dysfunction) תוילכה לש יוקל דוקפית יכ
תירלוקסו-וידרק הביסמ התומתל ןוכיס ,יאמצע ןפואב
ימואתפ יבבל תוומ דחוימבו ,(Cardiovascular Death)
.(Sudden Cardiac Death)

3,000-מ רתוי וב ופתתשהו םינש 6 ךשמנ רקחמה
.םיירלוקסו-וידרק םיעוריא ווח םקלחש (Elderly) םישישק
לשו (Cystatin C) C ןיאטסיצ לש תוהובג תומר יכ אצמנ
לדגומ ןוכיסל תורושק ויה םדב (Creatinine) ןיניטאירק
תוומל ןוכיסה הז ללכב ,םיירלוקסו-וידרק םיעוריאל
.(Cardiovascular Death) ירלוקסווידרק

American Heart Journal


2008 לירפא
(1) םייפקיהה םדה-ילכ תואירבו D ןימטיו תמר
...המר


2008 יאמ
בלל םיבנע
...רקחמ


2008 יאמ
בלל םיליעומ םניא B ינימטיו
...םירקוח


2008 ינוי
(2) םד-ילכו בל-תלחממ התומת םצמצמ D ןימטיו
...רקחמ


2008 ינוי
התיחפמ םוי 40 ךשמב תצרמנ תינפוג תוליעפ
םיירלוקסו-וידרק ןוכיס ימרוג
וגיצה הילרטסוא דיילדא Uni. of South Australia ירקוח
תינפוג תוליעפ לש התעפשהב תא קדבש רקחמ יאצממ
ןוכיס ימרוג לע (Intensive Physical Activity) תצרמנ
.םיילובטמו םיירלוקסו-וידרק

ופתתשה רשא הנש 60 דע 18 ינב קלח ולטנ רקחמב
.הלעמו תוקד 150 הכשמנש תיעובש תינפוג תוליעפב
40 רחאל הקדבנ ןוכיסה ימרוג לע וז תוליעפ תעפשה
.םישדוח 6-ו 3 ,םוי

דדמב רכינ רופיש וארה םוי 40-ה תצובקב םיפתתשמה
רשוכהו לורטסלוכה ,םיינתומה ףקיה ,(BMI) ףוגה תסמ
הארמ רבדה םירקוחה ירבדלו (ילמיסקמ V02) יבוריאה
םירפתשמ תצרמנ תוליעפ לש םוי 40 רחאל רבכ יכ
.ונחבנש ןוכיסה ידדמ דאמ

Am. College of Sports Med. 55th Ann. Meeting


2008 ילוי
(1) םיווש םידיאונובלפה לכ אל
,הינטירב Uni. of East Anglia-ב הכרענש הזילנא-אטמ
תרבגומ הכירצ יכ התלעה ,םימדוק םירקחמ 133 הללכש
םירישע רשא ,(Soy) היוסו (Chocolate) דלוקוש לש
םדה ץחל תא דירוהל היושע (Flavonoids) םידיאונבלפב
םידיאונבלפ ךא ,בלה תואירב תא רפשלו (Blood Pressure)
.הדימ התואב םיליעי םניא ,םירחא תורוקממ ,םירחא

םדה תמירזב 4% תב היילעל םירושק דלוקושב םידיאונבלפ
ילוטסאידהו ילוטסיסה םדה ץחלב הדיריו ,(Blood Flow)
.LDL לורטסלוכבו

American Journal of Clinical Nutrition


2008 ילוי
בלל ליעומ קורי הת
העובק הכירצש אצמ ןווי Athens Med. School-ב רקחמ
לש םדוקפית תא רפשל היושע (Green Tea) קורי הת לש
(םדה ילכ תונפד םינפ תא םיפצמה םיאתה) לתודנאה יאת
.םדה ילכו בלה תואירב תא רפשלו

עצוממ ליג ינב ,םיאירב םירגובמ 14 ופתתשה וב ,רקחמב
םה ,הז הביטימ הנוכתל םיארחאה יכ אצמנ ,הנש 40
.(Polyphenols) םילונפילופה

European Journal of Cardiovascular Prevention
and Rehabilitation


2008 טסוגוא
בלה תואירבב עגופ ריווא םוהיז
קר אל עגופ (Polluted Air) םהוזמ ריווא םירקוח ירבדל
יכ םיחוודמ םה .(Heart) בלב םג אלא ,(Lungs) תואירב
תויהל תוכירצ ןניא (Air Pollution) ריוואה םוהיז תומר
.קזנ םורגל ידכ דחוימב תוהובג

תנגהל תונכוסה ידי לע "תולבוקמ" תובשחנה תומר וליפא
תומרוג (Environmental Protection Agency) הביבסה
םדה ילכבו בלב ךוראהו רצקה חווטל העיגפל
זופשיאה ירועיש תא תולעמו ,(Heart and Blood Vessels)
םורגל םג תולולעו (Heart Disease) בל תולחמל םירושקה
.(Death) תוומל

Journal of the American College of Cardiology


2008 רבמטפס
ירלוקסו-וידרק ןוכיס הניטקמ םיקוטסיפ תכירצ
םיחוודמ ב"הרא Pennsylvania State Uni.-ב םירקוח
ןוכיסה תנטקהב הליעי (Pistachios) םיקוטסיפ תכירצ יכ
.(Cardiovascular Disease/CVD) תוירלוקסו-וידרק תולחמל

,םיקוטסיפ תונמ יתש לש ןהיתועפשהה תא וקדב םירקוחה
םינמוש :(Lipids) םידיפיל לע ,ןמוש תלד הנוזתל ופסוהש
.(Lipoproteins) םיניאטורפופיל-ו םדב

רחאל ולחה םייוסינה .םישנו םירבג 28 ופתתשה רקחמב
.תיסופיט תיברעמ הנוזת םיפתתשמה וכרצ םהב םייעובש
הניה םיקוטסיפה תכירצ לש תיבויחה העפשהה יכ אצמנ
.תכרצנה תומכל תיסחי

המישנ יכ וארה םדא ינבבו םייח ילעבב םירקחמ
...לע העיפשמ םהוזמ ריווא לש
םדה ץחלו בלה בצק
םדה ילכ דוקפית תא תשבשמ
םדה תשירקל העירפמ
םיקרועה תשרט תוחתפתה תזרזמ

American Journal of Clinical Nutrition


2008 רבוטקוא
םד ילכו בלב לפטמ יעמ זג
(Gas) זג יכ םירסומ ב"הרא Uni. of Maryland ירקוח
עייסל יושע (Gut Bacteria) יעמה יקדייח ידי לע רצוימה
.(CVD) םד ילכו בל תולחמב לופיטב

רשא זג ,(Hydrogen Sulphide) יתרפוג ןמימלש אצמנ
תוסיווב דיקפת שי ,םדה ילכב םיזנא ידי-לע רצוימ
ךרד לולסל יושעש רבד ,(Blood Pressure) םדה ץחל
םויכ תומייקה תוטישל הביטנרטלאכ תושדח תופורתל
.(Hypertension) םד ץחל רתיב לופיטל

רבד ,םדה ילכ לש םתייפרה לע עיפשמ יתרפוגה ןמימה
יכ עודי היה הכ דע .םדה ץחל תדרוהל ליבומה
.םדה ץחל לע העיפשמ (Nitric Oxide) ןקנחה תצומחת
.וידחי םיעיפשמ םיזגה 2 םירקוחה תעדל

University of Maryland


2008 רבוטקוא
(2) םדה ילכב םידיאונבלפ לש םייתואירבה תונורתיה
םייוצמה ,(Flavonoids) םידיאונובלפ לש הפב לטינה ףסות
דוקפית תא רפשל יושע (Tea) התבו (Onion) לצבב בורל
.(Lining of Blood Vessels) םדה ילכ םינפב ירירה דופירה

רשא (Epicatechin) ןי'צטקיפא וא (Quercetin) ןיטצרווק
ילאילתודנאה דוקפיתה רופישל וליבוה םוי ידמ ונתינ
חתפמ ןמס ,(Endothelial Function)
.(Cardiovascular Health) םדה ילכו בלה תואירבל

םירקחמ Uni. of Western Australia-ב םירקוח ירבדל
,םידיאונובלפב םירישע תונוזמ לש םתכירצ יכ ואצמ םימדוק
ןה ילאילתודנא דוקפית הרפיש ,תועובש 4 דע ךשמב
(Coronary Artery Disease) תילילכ בל תלחממ םילבוסב
,םיאירב םירבג 12 ופתתשה רקחמב .םיאירב םיבדנתמבו
.םינש 43.2 עצוממ ליג ינב

American Journal of Clinical Nutrition


2008 רבמבונ
ןואכידל תורושק תורחא תוער תויוגהנתהו לוגרית יא
תורחא תוירלוקסו-וידרק תולחמלו
...ירקוח


2008 רבמבונ
בלה תואירב תא רפשמ םוינלס ףסות
...ירקוח


2009 סרמ
(2) הובג ןוכיסב םירבגל בלה תואירבל DHA 3-הגמוא
םדב םידירצילגירט לש תוהובג תומר ילעב םירבג
םינמסה תומר תא וניטקה (Hypertriglyceridemia)
(C-reactive protein/CRP) יפ.רא.יס :םדב (Markers)
הליטנ תובקעב ,20% דע רועישב ,(IL-6) 6- ןיקולרטניאו
ולביק רשא םירבג האוושהב תאז ,DHA ףסות לש תימוי
.תיז ןמש

לדגומ ןוכיסל םירושק םדב םידירצילגירט רתי
ןוכיסה םרוג - (Atherosclerosis) םיקרועה תשרטל
.(CVD) םד ילכו בל תולחמל ירקיע

USDA’s Agricultural Research Service


2009 סרמ
(3) םיירלוקסו-וידרק ןוכיס ימרוג הזוח D ןימטיו טועימ
...רקחמ


2009 סרמ
(1) ירלוקסו-וידרק ןוכיס םיניטקמ םיניטטס
...רקחמ


2009 סרמ
(3) ןותמ לוגריתכ הקדב םידעצ 100 הכילה
הנותמ תינפוג תוליעפ עצבל לכל תוארוק ב"הראב תויחנה
עובשב תועש 2.5 ךשמב (Moderate Physical Activity)
.תוחפל

תאז קדבש ב"הרא San Diego State Uni.-ב רקחמ
העמשמ רשא תצרמנ הכילהב רבודמש ריבסמו אצמ
שמתשהל םיצילממ םירקוחה .תוקד 10-ב םידעצ 1,000-כ
תמצוע םא ךירעהל דומלל ידכ (Pedometer) םידעצ דמב
.הייד ההובג ןומיאה

San Diego State University


2009 לירפא
םייתרכוסב תיבבל תואירב רפשמ Q10 םיזנאוק
ןיטאטס תופורתב םישמתשמה
...ףסות


2009 לירפא
תוירלוקסו-וידרק תולחמ ילפוטמל םיקיזמ היגרנא תואקשמ
יכ םירסומ ב"הרא טיורטד Henry Ford Hospital ירקוח
(Blood Pressure) םדה ץחל תא םילידגמ היגרנא תואקשמ
םד ץחל רתי םע םישנא לע ןכלו (Heart Rate) בלה בצק תאו
.םהמ ענמיהל (Heart Disease) בל תלחמ וא
 
רפשל םירומאש (Energy Drinks) היגרנא תואקשמ
(Cognitive Function) יביטינגוקה דוקפיתה תא
,(Caffeine) ןיאפק בורל םיליכמ (Stamina) תלוביסו
םינימטיו ,(Sugars) םירכוס ,(Taurine) ןירואט
.םירחא הנוזת יפסותו (Vitamins)

םיאירב םיבדנתמ 15 ופתתשה ,םימי 7 ךשמנש ,רקחמב
הנוזת תורוקממ ןיאפקמ וענמנש םינש 39 דע 20 ינב
.רקחמה תליחת ינפל תועש 48-מ לחה ,םירחא

The Annals of Pharmacotherapy


2009 יאמ
שגדהשכ ,ןוכיסה ימרוג יוניש ידי-לע בלה םוקישל תינכות
תוירולק תפירש לע ירקיעה
Uni. of Vermont College of Med.-ב יתאוושה רקחמ
בלה םוקישל תינכות יכ אצמ ב"הרא ןוטגילרב
תוירולק תפירש לע שגד המשש (Cardiac Rehabilitation)
ןוכיסה ליפורפ תא ךכב תרפשמ תובר (Burning Calories)
בוט (Cardiometabolic Risk Profile) ילובטמ-וידרקה
.תלבוקמה םוקישה תינכות רשאמ הברהב

רתוי יתועמשמ רופיש וגישה םילפוטמה 74 יכ ןייצל בושח
םהו (Insulin Resistance) ןילוסניאל תדוגנתה דדמב
הכשמנש בקעמה תפוקתב םימרגוליק 2 יפמ רתוי ודירוה
.ןמושה תסמ ןדבואב אטבתה ירקיעה לדבהה .םישדוח 5

Circulation


2009 ינוי
םירלוקסו-וידרק םינוכיס הלידגמ סיזאירוספ
...לע


2009 ינוי
(3) תרכוס ילוח לש םביל תואירב תא תרפשמ 3-הגמוא
...םירקוח


2009 ינוי
םינש 10 ךשמל תודרשיה הזוח ילילכ ןדיס רדעיה
Johns Hopkins Ciccarone Center for the-ב רקחמ
םישנאב ,ב"הרא רומיטלוב Prevention of Heart Disease
,(Atherosclerosis) םיקרועה תשרטל ןוכיסל םינימסת אלל
(Coronary Artery Calcium/CAC) ילילכה קרועב ןדיס רדעיה
םיעוריאל בושח "ילילש ןוכיס םרוג" ,םירקוחה ירבדל ,אוה
.םייניצר םיירלוקסו-וידרק

םילפוטמ 44,052 ופתתשה ,םינש 5.6-כ ךשמנש,רקחמב
עקר אלל (Middle-Age) הדימעה ליג ינב םייטמוטפמיסא
.תבשחוממ היפרגומוט ורבעש תילילכ םיקרוע תלחמ לש

Cardiovascular Imaging


2009 ינוי
תינילק םיליעומ םניא םירחא םייגולויב םינמסו CRP
תירלוקסו-וירק הלחמל ןוכיס יוזיחל
ןיאש ואצמ הידבש Malmo University Hospital ירקוח
,םייוושכע םייגולויב םינמס יוליגל רקס עוציבל הקדצה לכ
םיירלוקסו-וידרק ןוכיס ימרוג תכרעהל ףסונב ,CRP ומכ
תרגסמב ,םיידיתע םיעוריא לש םייוזיח םשל ,םיילנויצנבנוק
.הליהקה

םינש 58 עצוממ ליג ינב םילפוטמ 5,067 ופתתשה רקחמב
.Cancer/MDC & Malmo Diet :םדוק רקחמב ופתתשהש

JAMA


2009 ילוי
םיהבגב ןטק תוירלוקסו-וידרק תולחמלו ץבשל ןוכיסה
...םישנא


2009 טסוגוא
בלה תואירב תא רפשמ הניבג ימ ןובלח
הליג ב"הרא University of Connecticut-ב ךרענש רקחמ
דוקפית תא רפשל יושע (Whey Protein) הניבג ימ ןובלח יכ
.םיאירב םישנאב (Blood Vessel Function) םדה ילכ

האיבה םייעובש ךשמב ףסותה תליטנ יכ םיחוודמ םירקוחה
.(Blood Flow) םדה תמירזב 1.5% ןב רופישל
עצוממ ליג ינב ,םיאירב םישנו םירבג 20 ופתתשה רקחמב
.םינש 25

Nutrition Journal


2009 טסוגוא
םיגד ןמשב תירלוקסו-וידרקה תלעותה
...הריקס


2009 טסוגוא
ןולמה תיצמתב תירלוקסו-וידרקה תלעותה
ולביקש םירגואב ,תפרצ Uni. of Montpellier-ב רקחמ
תימוימוי הכירצש הליג ,(High-Fat Diet) ןמוש תריתע הנוזת
תא םהב ןיטקהל היושע (Melon Extract) ןולמ תיצמת לש
םיקרועה תושקתה עונמלו (Cholesterol) לורטסלוכה תמר
.(Hardening of the Arteries)

ןולמה תיצמת לש רתויב הובגה ןונימה ,תועובש 12 םותב
תב הדיריו 48%-ב לורטסלוכה ךס תנטקהל רושק היה
.HDL וניאש לורטסלוכב 53%

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases


2009 טסוגוא
םדה ילכל הקיזמ תומימחפ תלד הנוזת
ןוטסוב Beth Israel Deaconess Medical Center ירקוח
(Low-Carb Diet) תומימחפ תלד הנוזת יכ ואצמ ב"הרא
.(Heart) בלל הקיזמ (High-Protein) םינובלחבב הרישעו

םהש אצמ םירבכעב השענו ,תועובש 12 ךשמנש ,רקחמה
ררבתה ,ףסונב .(Atherosclerosis) םיקרועה תשרט וחתיפ
םד ילכ רוציל םירבכעה לש םתלוכי לע העיפשה הנוזתה יכ
,היוקל םדה תמירז ןהב תומקרב םישדח (Blood Vessels)
בל ףקתהמ ששואתהל ךומנ יוכיס לע זמרמ רשא רבד
.(Heart Attack)

Beth Israel Deaconess Medical Center


2009 טסוגוא
בלה רובע וזדוקה שרוש תיצמת
,תודלוחב רקחמ וכרעש ,ב"הרא המבלאו הוויא תונידמ ירקוח
(Vine Root) ספטמה חמצה שרושמ תיצמת יכ ואצמ
רפשל היושע ,ב"הרא חרזמ-םורדב לדגה ,(Kudzu) וזדוק
.(Heart Health) בלה תואירב תא

לורטסלוכה תמר תא הניטקמ תיצמתהש םיחוודמ םירקוחה
תא ,(Blood Pressure) םדה ץחל תא ,םדב (Cholesterol)
(Insulin) ןילוסניאה תמרו (Blood Sugar) םדב רכוסה תמר
(Type-2 Diabete) 2-גוס תרכוסל ןוכיס ךכב הניטקמו וב
.(CVD) תירלוקסו-וידרק הלחמלו

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2009 טסוגוא
ידיתע ןוכיסו ןויריהב זוקולגל הלק תוליבס יא
תירלוקסו-וידרק הלחמל
וירטנוא Inst. for Clinical Evaluative Sciences-ב רקחמ
תמזלפב (Glucose) זוקולג לש הלק תוילמרונ יאש אצמ הדנק
תחתמ - (Pregnancy) ןויריהה ןמזב (Plasma Glucose) םדה
תולעבכ תוריעצ םישנ תוהזל היושע - ןויריהב תרכוס לש ףסל
.דיתעב תירלוקסו-וידרק הלחמל לדגומ ןוכיס

20 תונב ,ןויריהב םישנ יכ אצמנ בקעמה תונש 12 ךלהמב
הובגה ןוכיסב ויה זוקולגה תמרב תוקל םע ,םינש 49 דע
תמר םע םישנל האוושהב ,תירלוקסו-וידרק הלחמל 19%-ב
.תילמרונ זוקולג

Canadian Medical Association Journal


2009 רבמטפס
בלה תואירבו יקרוע דוקפית תרפשמ תילופ הצמוח
...רקחמ


2009 רבמטפס
תורדרדיה טיאמ םיירלוקסו ןוכיס ימרוגב לופיט
רמייהצלא ילוחב תיביטנגוק
...ירקוח


2009 רבמבונ
בל-ףקתה תעינמל עבק ךרד ןיריפסא לוטיל ןיא
...ירבדל


2009 רבמבונ
םילבוסב םידירו תקקפל ןוכיס םיניטקמ םיניטטס
(2) תירלוקסו-וידרק הלחממ
ב"הרא Einstein Medical Center Philadelphia-ב םירקוח
יתאיר וא ידירו ףיחסתל ןוכיסב תרכינ הדירי וליג
םילוח (Venous or Pulmonary Thromboembolism)
(Myocardial Infarction/MI) בלה רירש םטוא םע וזפשאש
(Statins) םיניטטסב ולפוט רשא ,(Stroke) יחומ ץבש וא
.םילפוטמ 593 ופתתשה רקחמב .הובג ןונימב

CHEST 2009: American College of Chest Physicians
Annual Meeting


2009 רבמבונ
(4) םישישקב תירלוקסו-וידרק התומת תאבנמ הכילה
...רקחמ

.