תינומרע ןטרס
2 תושדח

יביסרגא ןטרסו םינמש
ןגמ ןיטקפ
תענומ םינומיר תיצמת
ןמוש-לדו יחמצ טירפת
םדקתמ ןטרס דגנ ןפוקיל
ןטרס דגנ םודא ןיי
ןוכיס ןיטקמ קורי הת
םירבשב ןכסמ ןטרס
הנרקהב לופיטו םיניטאטס
הניגמ רתי תנמשה
תינומרע ןטרסו תוהבא
תלדגומ תינומרעו ןפוקיל
תודירש תרפשמ הנרקה
ןוכיס ןיטקמ K2 ןימטיו
םילודיגו תינפוג תוליעפ
ןגמ ןנגיל
ןגמ D ןימטיו
ןמוש-לד טירפת
תוינבגע תוליעפ תרבגה
D ןימטיו יבגל קפס
תרכוסו םצע ןדבוא לופיט
תוומל ןוכיס םיליפכמ םינג
ןטרסה תוטשפתהו ץבא
תינומרע ןטרס דגנ םינומיר
תינומרע ןטרסל םינומיר ץימ
ןוכיס ןיטקמ םיגדמ 3-הגמוא
םייח תלחותל םדקומ לופיט
ילוקורבו תוינבגע
ןיפה תא רצקמ ןטרסב לופיט
ןימטיו-יטלומו םוינלס
הפקיז םוקישל םיבצע תלתשה
ןוכיס הניטקמ היוס
רותיאל השדח םד תקידב
םינימטיו-יטלומ יבגל ששח
ןפוקיל תעפשהל רשאב קפס
לודיג םירצוע התשפ יערז
חיטבמו שדח לופיט
ןוכיס לידגמ ןדיס
ןטרסה ךלהמ אבנמ CRP
בל יפקתהו ןטרסב לופיט
6-הגמוא תוחפו 3-הגמוא רתוי
םינשעמל בלח ירצומ
ןוכיס הניטקמ היוס
תיבורכו ילוקורב


...תינומרע ןטרס ואר

2005 ינוי
תינומרע ןטרס תוטשפתהל הרושק ץבא תמר
אצמ ב"הרא US Agricultural Research Service-ב רקחמ
הביסה וזו ץבא תוחפ םיגפוס תינומרעה תטולבב םיינטרס םיאתש
תינומרעב ץבאה תמר תאלעה םא קדבנ םרט .םתוטשפתהל
.תאז ענמת
םינובלח לש הכומנ המר אוה ץבא לש וז התוחפ הגיפסל םרוגה
.םיינטרסה םיאתב (ZIP1Transporter protein) ץבא יאשונ
םיאתב םנמוא אצמנ (ZIP3) ץבא אשונה רחא ןובלחש םג אצמנ
.יוגש םוקמב ךא ,םיינטרסה

Agricultural Research


2005 רבמטפס
תינומרע ןטרסב תמחלנ םינומיר תיצמת
...םיאצממ יפל


2006 ילוי
תינומרע ןטרס תוחתפתה טאמ םינומיר ץימ
...תמיגל


2006 רבמבונ
תינומרע ןטרסל ןוכיס ןיטקמ םיגדמ 3-הגמוא
םירבגש וליג ,הידבש םלוהקוטש Karolinska Institutet-ב רקחמ
,3-הגמואב רישע ,תיתלא/ןומלס גד לש תוחפל תחא הנמ םיכרוצה
.43%-ב תנומרע ןטרסל ןוכיס ךכב םיניטקמ עובשב

.םינגל םייתנוזת םימרוג ןיב תידדה הבוגת הנשיש וליג םירקוחה
1,130-ו תינומרע ןטרסב םילוחה םירבג 1,499 ופתתשה רקחמב
.הרקבכ ,םיאירב םירבג

International Journal of Cancer


2006 רבמצד
םייח תלחות רפשמ תינומרע ןטרסב םדקומ לופיט
םייחל םיכוז תינומרעה ןטרס לש םדקומ בלשב םילפוטמה םירבג
בוקעלו ןיתמהל וצעי םהל ולא תמועל ,תיתועמשמ ,רתוי םיכורא
.הלחמה תוחתפתה רחא
University of Pennsylvania School of Medicine ירקוח
65 ינב םילוח םירבג 44,630-מ ופסאנש םינותנ ונחב ב"הרא
.תוטשפתהל ךומנ יוכיס םע םינטק םילודיג ויה םהל 80 דע

םישדוח 6 ךות הנרקהב לופיט ולבק וא וחתונש םילוחש אצמנ
,31%-ב התומתל ןוכיס ךכב וניטקה ,הלגתה לודיגהש ןמזמ
.םדקומ לופיטב וכז אלש ולא תמועל

Journal of the American Medical Association


2007 ראוני
תינומרע ןטרסל ילוקורבו הינבגע בוליש
...םירקוח


2007 ראוני
ןיפה תא רצקמ תינומרע ןטרסב לופיט
,הנרקהו םינומרוה תייפרת בלשמה תינומרעה ןטרסב לופיט
.ןיפה תא תיתועמשמ אצקל לולע
דילורפואל תוקירז ולבק רשא םירבג 47 קלח ולטנ רקחמב
לכה-ךס ,םישדוח 3 ידמ (Goserelin) ןילרזוג וא (Leuprolide)
7 ךשמב ,הנרקהב לופיט ולביק םה יעיבשה שדוחב .םימעפ 3
.תועובש
תפוקת ףוסבו מ"ס 14.2 הליחתב היה םיניפה לש עצוממה םכרוא
.מ"ס 8.6-ל ןטק אוה - םישדוח 18 רחאל - לופיטה

דוקפית 23%-ל היה לופיטה ינפל .אוה םג ןטק הפקיזה דוקפית
םירקוחה ירבדל .12.5%-ל הז רועיש דרי לופיטה רחאלו תואנ
.םהל תורקל לולעש לע םילפוטמל רפסל שי

Journal of Urology


2007 ראורבפ
תינומרע ןטרסל ןוכיס תנטקהל ןימטיו יטלומו םוינלס
...יאקירמא-ינד רקחמ


2007 ראורבפ
תינומרע תתירכ רחאל הפקיז םוקישל םיבצע תלתשה
(Cavernous nerve) יבובקנה בצעה לש תידיצ-וד הלתשה עוציב
תינומרע תתירכ ינפל םנוא אולמב ויהש םירבגהמ קלחל רשפאת
.חותינב ותרכנ ולא םיבצע ינשש רחאל ,הפקיז שדחל תילקידאר

רשא םירבג 44 קלח ולטנ וב רקחמ תובקעב םילוע ולא םיאצממ
קרוי-וינ Memorial Sloan-Kettering Cancer Center-ב ולפוט
.ב"הרא
רועישו םינש 5-כ תכרוא ינימה דוקפיתה לש תללוכה תוששואתהה
.34% אוה החלצהה

Journal of Urology


2007 סרמ
תינומרע ןטרסל ןוכיס הניטקמ היוס
תמועל דאמ הכומנ םייתייסא םימעב תינומרע ןטרס ירקמ תוחיכש
.יברעמה םלועב הז רועיש
הכירצש אצמ ןפי Japan's National Cancer center-ב רקחמ
(50% דע) תיתועמשמ התיחפמ היוסמ םינובלפוזיא לש תרבגומ
ליג ינב םירבג 43,509 ופתתשה רקחמב .תינומרע ןטרסל ןוכיס
.היוס לש תולודג תויומכ םיכרוצ רשא ,57 עצוממ
.םילוח 307 ונחבוא ,םינש 5 ךשמנש ,בקעמה ךשמב
.הלחמל ןוכיסה ןטק ,הלוע היוסה תכירצ תמרש לככשש הלגתה

Prevention & Cancer Epidemiology Biomarkers


2007 לירפא
תינומרע ןטרס רותיאל השדח םד תקידב
הרושקו היד תיפיצפס הניא םירושע ינש הזמ הגוהנה PSA תקידב
.תינומרע תקלדלו תינומרעה לש הריפש הלדגהל םיתיעל הרושקו
תאצמנ PSA תקידבש רחאל םילגתמ םניא םיבר םירקמ ינש דצמ
.הניקת
ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins Hospital-ב ךרענש רקחממ
ןטרס יוליגל רתוי בוט ןמס שמשמ EPCA-2 ןגיטנאהש ררבתמ
.תינומרע

Urology


2007 יאמ
םינימטיו-יטלומ יבגל ששחו תינומרע ןטרס
תליטנש אצמ ב"הרא US National Cancer Institute-ב רקחמ
תינומרע ןטרסל ןוכיס לידגהל הלולע םינימטיו-יטלומ לש רתי
.30%-ב ינלטקו ליעפ

5 ךשמנ רשאו םיאירב םירבג 295,344 קלח ולטנ וב רקחמה
עובשב םימעפ 7 לעמ םינימטיו-יטלומ ולטנש ולאש אצמנ ,םינש
.ינלטק תינומרע ןטרסל ןוכיס ךכב ולידגה (שיא 10,241)
אוה םירחא םירקמ 1,476-בו ימוקמ היה ןטרסה םירקמ 8,765-ב
.ינלטק היה אוה

Journal of the National Cancer Institute


2007 יאמ
תינומרעה תואירב לע ןפוקיל תעפשהל עגונב קפס
ופתתשה וב ,ב"הרא University of Washington-ב רקחמב
,הרקב תצובקכ ושמשש םירבג 844-ו תינומרע ןטרסב םילוח 692
הנגה לכ קפסמ וניא ,תוינבגעב עפשב יוצמה ,ןפוקיל יכ אצמנ
.תינומרע ןטרס ינפמ

Prevention & Cancer Epidemiology Biomarkers


2007 ינוי
תינומרע ןטרס לודיג םירצוע התשפ יערז
יכ ואצמ ב"הרא Duke University Medical Center ירקוח
ןמוש תוצמוחב םירישע רשא ,התשפ יערז לש תימוי הכירצ
תוחתפתה רוצעל היושע ,ןנגיל תובוכרתבו 3-הגמוא גוסמ
.תינומרע ןטרס לודיג לש
םידמעומ ויהש תינומרע ןטרס ילוח םירבג ופתתשה רקחמב
ךשמב התשפ יערז םרג 30-ב םתוא וליכאה םירקוחה .חותינל
תוריהמ תא םירקוחה וכירעה םילודיגה תרסה םע .םוי 30
.םתוחתפתה

,אל וא ןמוש-לד טירפת בולישב ןיב ,התשפ יערז וכרצש ולא
.הרקב תצובקלו דבלב ןמוש-לד טירפת וכרצש ולאל וושוה
וכרצש ולא לכבש אצמנ .םיפתתשמ 40-כ התנמ הצובק לכ
.רתוי הנטק לודיגה תוחתפתה התיה ,התשפ יערז
היה ןמוש לד טירפת םע התשפ יערז תכירצ ובלישש ולאב
.רתויב ןטקה לודיגה תוחתפתה בצק

Annual meeting of the American Society of Clinical
Oncology in Chicago


2007 ינוי
תינומרע ןטרסל חיטבמו שדח לופיט
לופיטל ביגה ילנומרוה לופיטל ביגמ וניא רשא תינומרע ןטרס
ירקוח .טאוהו Bone-targeting radium 223-ב ינויסנ
Institute of Cancer Research & Royal Marsden Hospital
רשא ,םילוח 64 לע הז ינויסנ לופיט תעפשה תא ונחב הינטירב
.Hormone-refractory Prostate Cancer - HRPC-מ ולבס

הרדישה דומע תסיחד ,תומצע יבאכמ םילבוס HRPC ילוח
.םתלחמב םצעה חומ לש ותוברועמ ללגב ,םייגולותפ םירבשו
.רתוי תכשוממ תודירש םג וארה ולפוטש םילוחה

The Lancet Oncology


2007 ינוי
תינומרע ןטרסל ןוכיס הלידגמ ההובג ןדיס תכירצ
...ססבתהש רקחמ


2007 ינוי
תינומרע ןטרס ךלהמ אבנמ בל תלחמל ןמס
ייוכיס תכרעהל םג שמשל יושע בל תלחמל ןמס שמשמה CRP
,ליעפ תינומרע ןטרס ילוחב יפרתומיכ לופיטל תונעיהו תודרשיה
.Science University Cancer Institute ירקוח ירבדל תאז

סחיימה עדימ תובקעב ןחבנ ןטרס תולחמב CRP-ה דיקפת
שומישה גוהנ היה הכ דע .ןטרס תולחמו תוקלד ןיב רשק
.תולבגמ שי הז דדמל ךא ,תינומרע ןטרס םויקל דדמכ PSA-ב
.םדקתמ תינומרע ןטרסמ םילבוסה שיא 160 ופתתשה יוסינב

American Society of Clinical Oncology meeting
in Chicago


2007 ינוי
בל יפקתה ץיאמ יביסרגא תינומרע ןטרסב לופיט
ןגורדנא יוכיד תייפרת תועצמאב יביסרגא תינומרע ןטרסב לופיט
םורגל לולע (Androgen-Suppression Therapy - AND)
.ךכל ןוכיס םרוג שי םהל םישישקב םדקומ בל ףקתה
םידקהל לולעו םרובע ןכוסמ םישדוח 3 ןב תיסחי רצק לופיט םג
.םינש 2.5-ב בל ףקתה
ןוטסוב Dana-Farber Cancer Institute ירקוח םירסומ תאז
,ב"הראב רקחמ ירגאממ ףסאנ הז רקחמל עדימה .ב"הרא
.דנליז-וינו הילרטסוא

גוסמ לופיט קיספהל שיש הניא רבדה תועמשמ םירקוחה ירבדל
.תינומרעה ןטרס תא ץירממה ,ירבגה ןימה ןומרוהב ,הז
תכרעה םשל (בל החמומ) גולוידרקב ץעוויהל ולא םילוח לע
.םתוא ןכסמה ילנומרוהה לופיטל ,םידקמ לופיט

ילנומרוה לופיטמ האצותכ ץוצל תולולעש תורחא יאוול תועפות
,םירירש לודליד ,ףוגב ןמושה תומכב לודיג ,הימנא ןניה (AST) הז
.םדב HDL-ה תמר תנטקהו LDL-ה תמר תלדגה
.יביסרגא תינומרע ןטרס ילוחל תודירש רתיב אוה הז לופיט ןורתי

Journal of Clinical Oncology


2007 ינוי
תינומרעה םע םיביטמ 6-הגמוא תוחפו 3-הגמוא רתוי
Wake Forest University School of Medicine-ב רקחמ
הארמ םדא-ינב לע ונממ ךילשהל ןתינו םירבכעב השענש ב"הרא
6-הגמוא לש ולא תנטקהו 3-הגמוא ןמוש תוצמוח תומר תלדגהש
הייטנ שי םהל םישנאב תינומרע ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע
.הלחמל תיטנג

Journal of Clinical Investigation


2007 ילוי
תינומרע ןטרסמ םינשעמ לע םיניגמ בלח ירצומ
רקחמ תרגסמב ,ב"הרא University of Washington ירקוח
,בלח ירצומו רשב ,ןוזממ ןמוש תכירצ ןיב רשקה תא וקדב םה וב
ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע בלח ירצומ תכירצ תלדגהש וליג
.40%-ב םינשעמב תינומרע
6-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח תכירצ תלדגהש םג אצמנ רקחמב
.הלחמל ןוכיס הלידגמ
םג אצמנ םירבג 12,025 ופתתשהו םינש 11 ךשמנש ,רקחמב
ןוכיסו תורוקמה לכמ םינמושה תכירצ ךס ןיב רשק לכ ןיאש
ירצומ לש ההובג הכירצש אצמנ ,תאז םע .תינומרע ןטרסל
סחיב ,יביסרגא תינומרע ןטרסל ןוכיס 41%-ב הניטקמ בלח
.הכומנ הכירצל

Journal of Nutrition


2007 ילוי
תינומרע ןטרסל ןוכיס דאמ הניטקמ היוס
ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע היוסמ םינובלפוזיא לש תרבגומ הכירצ
הלחמ יבלשב םירבג 200 ורטינ םיינפי םירקוח .58%-ב תינומרע
.םיאירב םירבג 200-ל םטירפת תא וושיהו םינוש

,תורחא תויסולכוא לע ולא תואצותמ ךילשהל ןיא םירקוחה ירבדל
.םינובלפוזיאל רישע רוקמ הווהמ ינפיה טירפתהש ןוויכ

(יחמצ רוקממ ןגורטסא ייומד םירמוח) םינגורטסאוטיפה זוכיר
.ברעמה תוצרא יבשות לש הזמ הובג םינפיה לש םמדב

Journal of Nutritio


2007 ילוי
תינומרע ןטרסל ןוכיס םיניטקמ תיבורכו ילוקורב
לש הכירצ ,הדנק Cancer Care Ontario-מ םירקוח ירבדל
ןיטקהל היושע עובשב תיבורכו ילוקורב לש תחא הנממ רתוי
.45%-ב תינומרע ןטרסל ןוכיס
,םירבג 1,338 וב ופתתשהו םינש 4-מ הלעמל ךשמנ רקחמה
.םירקוחה וחתנ םטירפת תא רשא

Journal of the National Cancer Institute


2007 טסוגוא
רתוי יביסרגא תינומרע ןטרס םיחתפמ םינמש םירבג
םיחתפמ םינמש םירבג יכ ואצמ הידבש Umea University ירקוח
.ילמרונ לקשמ ילעב םישנא רשאמ רתוי יביסרגא תינומרע ןטרס

וליגו הלחמה ןיגב ולפוט םתיצחמש םירבג 784 ורטינ םירקוחה
םילבוס הנממ הייעב ,ןילוסניאל תדוגנתמ ולבסש םכותמ ולאש
.יביסרגא תינומרע ןטרסב תוקלל וטנ ,םיבר םינמש

ינפמ םהילע הניגמ םינמש םירבגב ןורטסוטסט לש הכומנ המר
.תיביסרגא הלחמה ,תצרופ וז רשאכ ךא ,הלחמה

International Journal of Cancer


2007 טסוגוא
תינומרע ןטרס ינפמ ןגמ ןיטקפ
ןטרס יאתב (Apoptosis) תנכותמ םיאת תומ םורגל יושע ןיטקפ
תפישח יכ וליג ב"הרא University of Georgia ירקוח .תינומרע
.40%-ב םרפסמ תא הניטקמ ןיטקפל תינומרע ןטרס יאת
.ןיטקפמ םיעפשומ םניא םיינטרס םניאש םיאת
לופיט רבעש (Citrus pectin - CP) רדה ירפמ ןיטקפב רבודמ
.םומיחב

Glycobiology


2007 טסוגוא
תינומרע ןטרס תוחתפתה תענומ םינומיר תיצמת
...םינינטיגלא


2007 רבמטפס
תינומרע ןטרס ענומ ןמוש-לדו יחמצ טירפת
ןוכיס ןיטקהל היושע ,תוקרי לע ססובמה ,ןמוש לד ןוזמ תכירצ
.הלחמה תומדקתה תא טיאהל וא תינומרע ןטרסל

17 ונחב ב"הרא היני'גריו George Mason University ירקוח
לע יחמצ טירפת תעפשה וקדבש הדבעמ תונויסנו םירקחמ
.תינומרע ןטרס
,יברעמ רתויו רתוי ךפה טירפתה ןהב תוצראב יכ וליג םירקוחה
רשק אצמנ םהירבדל .תינומרעה ןטרס ירקמ רפסמ לדגו ךלה
ןוזמב ןמושה לכ ךסו םודא רשב ,בלח ירצומ תכירצ ןיב הרואכל
.תינומרע ןטרסו
תוקרי ,םיביס שי וב ןוזמ ,היוס ירצומ תכירצל ,תאז תמועל
.הלחמל ןוכיסל ךופה רשק שי ןפוקילו םיבילצמה תחפשממ

Nutrition Reviews


2007 רבמטפס
םדקתמ תינומרע ןטרס דגנ ןפוקיל
,הפוריאב תונידמ 8-מ םירבג 137,001 רטינש לודג יאפוריא רקחמ
תויושע םדב ןפוקיל לש תוהובג תומרש אצמ ,םינש 6-כ ךשמב
םידיאונטורקל ךא ,60%-ב ליעפ תינומרע ןטרסל ןוכיס ןיטקהל
.הז ןוכיס לע העפשה לכ ןיאש הארנ ללככ

ןוכיס הניטקמ עובשב תוינבגע 5 דע 4 תכירצש ואצמ םירקוחה
.25%-ב תינומרע ןטרסב תולחל

American Journal of Clinical Nutrition


2007 רבמטפס
תינומרע ןטרס דגנ םודא ןיי
,ונחב ,ב"הרא םהגנימריב University of Alabama ירקוח
,(Resveratrol) לורטרבזרה לש ותעפשה תא ,םירבכעב יוסינב
.תינומרע ןטרס תעינמ לע ,םודא ןייב רקיעב יוצמה

,םויב ןיי רטיל 1-ל ךרע תווש הנמ ולבקש ,הז ןויסינב םירבכעה
גשוה הנגהה איש .87%-ב תינומרע ןטרסל ןוכיס ךכב וניטקה
.םישדוח 7 רחאל
ולבקו יביסרגא וניאש תינומרע ןטרסב ולחש םירחא םירבכע
םהמ קלחבו םירקמהמ 48%-ב לודיגה תא וניטקה לורטרבזר
.ןיטולחל רצענ אוה

Journal of Carcinogenesis


2007 רבוטקוא
תינומרע ןטרסל ןוכיס ןיטקמ קורי הת
...רקחמ


2007 רבוטקוא
םירבשל ןוכיס לידגמ תינומרע ןטרס
Copenhagen University Hospital Gentofte ירקוח ירבדל
.םירבשל ןוכיס רתיב םייוצמ תינומרע ןטרסב םילוחה םירבג קרמנד
םיזוחא 90 דע 80-ב תוחתפתמ (Bone metastasis) םצע תורורג
.הלחמהמ םיתמה ,םילפוטמהמ

לופיט .הרדישה דומע תסיחדמו םיבאכמ םילבוס ולא םילוח
(Androgen deprivation therapy) לודיגה יאת תבערהב
,הלחמה לש םדקתמ בלשב םילוחה לש םבצמ תא םנמוא רפשמ
.םצע ןדבוא םרוג לופיטה ךא

British Journal of Urology International


2007 רבמבונ
תינומרע ןטרס ילוחל הנרקהב לופיט םיקזחמ םיניטאטס
ב"הרא St. Luke's-Roosevelt Hospital Center-ב םירקוח
רשא תינומרע ןטרס ילוחל ןתינה ,היפרתוידרב לופיט יכ וליג
.רתוי חילצמ ,ןיטאטס תופורת םילטונ
.הלחמב םינש 10 דע 5 תב הגיסנב וכז ולא םילוח

American Society for Therapeutic Radiology & Oncology


2007 רבמבונ
ליעפ תינומרע ןטרס ילוח לע הניגמ רתי תנמשה
ןטרס ילוח ב"הרא הניילורק םורד Duke University ירקוח ירבדל
םידרוש םינמש (Progressive prostate cancer) ליעפ תינומרע
.ילמרונ לקשמ ילעב תמועל רתוי

הרטמב ,סוריסב ולפוטש םילוח 1,226 יבגל עדימ וקדב םירקוחה
.הרזח םתלחמו םהב ירבגה ןומרוהה םרוג תא ןיטקהל
רבודמ .הלדג ותודירש ,רתוי ןמש היה לפוטמהש לככש ררבתה
ילעבב םישדוח 11.5 דע רתויב םינמשב תודרשיה ישדוח 16.9-ב
.ילמרונ לקשמ

Cancer


2008 ראוני
תינומרע ןטרסו תוהבא ןיב רשקה
תוקלל 16%-ב ןטקה ןוכיסב םייוצמ םידליל תובא םניאש םירבג
.תינומרע ןטרסב
ןיב קרמנדב ודלונש םירבגה לכל עגונה עדימ וחתינ קרמנד
,לודג החפשמב םידליה רפסמש לככש םג אצמנ .1998-ו 1935
.ןטק ןוכיסה

Cancer


2008 ראוני
הריפש תלדגומ תינומרע תטולבו ןפוקיל
יושע ןפוקילש אצמ University of Hohenheim-ב ינמרג רקחמ
.(הריפש) הריאממ הניאש תלדגומ תינומרע תטולב דגנ ליעוהל

,הז ריאממ יתלב לודיגמ םילבוסה םירבג 40 קלח ולטנ יוסינב
םיפתתשמה .תינומרע ןטרס תוחתפתהל םינמיס וארה אלש
.םישדוח 6 ךשמב (המד ןפוקיל) ובצלפ וא ןפוקיל ג"מ 15 ולביק

לש התואירבל ןמס) PSA-ה תמר הדרי יוסינה תפוקת םותב
תצובקב .ןפוקיל ףסות ולבקש םיפתתשמב (תינומרעה תטולב
םיפתתשמה לכ ברקב ,תאז תמועל .יוניש לכ לח אל תרוקיבה
תצובקבש דועב ,הטולבב הלדגה לכ הלח אל הז ףסות ולביקש
.םילודיג ואצמנ (ובצלפ הלבקש) תרוקיבה

Journal of Nutrition


2008 ראורבפ
תודירש תרפשמ תינומרעה ןטרס תרזח דגנ הנרקה
תמרב הילע האצמנ םהב םירבג תלצהל ,הנרקה תועצמאב לופיט
,(Radical prostatectomy) האלמ תינומרע תתירכ רחאל PSA-ה
.60%-מ רתויב הלחמהמ תוומל ןוכיס םהב הניטקה

Johns Hopkins University School of Medicine ירקוח ירבדל
םהב םירבגב האצמנ הז לופיטל תיברימה תלעותה ב"הרא דנלירמ
.PSA-ה תמרב רתויב הריהמה היילעה הדדמנ
רחאל םייתנש ןתינ לופיטה םא ךכב תלעות ןיידע הנשיש םג אצמנ
.PSA-ה תמרב היילעה יוליג

2008 Genitourinary Cancers Symposium in San Francisco


2008 לירפא
תינומרע ןטרסל ןוכיס ןיטקמ K2 ןימטיו
(EPIC) תינומרע ןטרסל ןוזמ ןיב רשקה תקידבל בחרנ רקחמ
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition
ןוכיס ןיטקהל היושע K2 ןימטיו לש הכירצה תרבגהש הליג
.35%-ב תינומרע ןטרסל

גרבלדייה German Cancer Research Centre ירקוח ירבדל
ןטרסמ םילבוסב דחוימב ליעי אצמנ הז ןימטיו ףסות הינמרג
ליעומ וניא K1 ןימטיוש דועב ,(Advanced prostate) ליעפ
.םירבג 11,319 ופתתשה םינש 8.6 ךשמנש ,רקחמב .הז הרקמב

American Journal of Clinical Nutrition


2008 לירפא
םילודיג הניזמ תינפוג תוליעפ
םדה תמירז תא לידגהל הלולע הרידסו השק תינפוג תוליעפ
.םתוחתפתהב הצאהל ךכב םורגלו םילודיגל
הניילורק םורד Duke University Medical Center ירקוח
םיחתפתמ םירבכעב תינומרעה תטולבב םילודיגש וליג ב"הרא
םינעדמה .תינפוג הניחבמ רתוי םיליעפ ולא רשאכ רתוי רהמ
.םירחא םיגוסמ םילודיג יבגל םג ןוכנ הז רבדש םירעשמ

תושדח תופורת ןונכיתב עייסי הז אצממש םיחינמ םירקוחה
םהירבדל .תינומרע ןטרסב לופיטב רתוי תוליעי הנייהתש
ומכ ,הלחמב לופיטה תא תרפשמ םג תצאומה םדה תמירז
.הנרקהבו היפרתומיכב לופיט לש םירקמב

American Association for Cancer Research


2008 יאמ
תינומרעה תטולב לע ןגמ ןנגיל
יושע (Enterolactone) ןוטקלטרטנאל ףוגב ךפוה רשא ןנגיל
המרב תאז ,תינומרעה ןטרס לש ותוטשפתה ךשמה תא עונמל
.תיטנג
ןוטקלטרטנא יכ וליג דנליז-וינ AgResearch Grasslands ירקוח
,רתיה ןיב ,עיפשמו םיבושח םינג רפסמ לש םתוליעפ תא רידסמ
.תינומרעה ןטרס יאת לש (Apoptosis) תנכותמה םתומ לע

לודיגה לש ותופיפצ תא הניטקה ןנגילה תכירצש ואצמ םירקוחה
הניטקהו 55%-ב לודיגה לש תילובטמה ותוליעפ תא ,57.5%-ב
.48.5%-ב PSA-ה תשרפה תא

Food Research & Molecular Nutrition


2008 יאמ
תינומרעה תטולב לע ןגמ D ןימטיו
...ירקוח


2008 יאמ
תינומרע ןטרס ינפמ ןגמ ןמוש-לד טירפת
יוסינב ,ב"הרא סל'גנא סול University of California ירקוח
ןטרסל ןוכיס תיחפהל יושע ןמוש-לד טירפתש וליג ,םירבכעב
.תינומרע
40% ליכמה יסופיט יברעמ ןוזמ הלבק תחא םירבכע תצובק
,ןמוש-לד ןוזמ הלבק היינש הצובקש דועב ,ןמושמ תוירולק לש
.דבלב 12% הוויה ןמושמ תוירולקה ביכרמ הב

27%-ב ןטק אצמנ היינשה הצובקב תינומרעה ןטרס ירקמ רפסמ
טאל הב וחתפתה םיינטרס-םדק םיאתו הנושארה הצובקל סחיב
.רתוי

Cancer Research


2008 יאמ
תוינבגע לש תינטרס-יטנאה ןתוליעפ תרבגה
הליג ב"הרא University of Missouri-ב ךרענש תודלוחב רקחמ
דחוימב ,תוינבגע לש תינטרס-יטנאה ןתוליעפ תא ריבגהל ןתינש
םבצמל ןכמ רחאל ןתרזחהו ןשוביי ידי-לע ,תינומרעה תטולב לע
.(חלה) ליגרה
,תומימחפמ תורזגנה תובוכרת רוצייל ןהב םרוג תוינבגעה שוביי
.ןפוקיל םע הלועפ ףותישב לעופה ,(Ketosamine) ןימזוטק ןהב
.FruHis ןימזוטק רצותב ושמתשה םירקוחה
חרממ לש תבורעתב ולכאוהש תודלוחהמ 45% תוחפ ותמ יוסינב
.וז תבורעת ולבק אלש תודלוח תמועל ,ןימזוטקו תוינבגע

לש יתנגהה ןחוכ תא וסחיי ,םירקוחה םיריבסמ ,הז רקחמל דע
.תוילונפ תובוכרתל וא םידיאונטורקל ,C ןימטיול תוינבגעה

Cancer Research


2008 יאמ
תינומרעה תנגהב D ןימטיו לש ודיקפתל עגונב קפס
D ןימטיולש אצמ ב"הרא National Cancer Institute-ב רקחמ
ונממ ההובג המר יכו תינומרעה תטולב לע הנגהב דיקפת ןיא
.רתוי יביסרגא תויהל ןטרסל םורגל הלולע םדב

רקחמ ךותמ ,םילוח ואצמנש םירבג 749 ינותנ ופלש םירקוחה
םירבגה לכ .תרוקיב תצובקכ ושמיש םיאירב םירבג 781-ו רחא
.םינש 8 ךשמנ רקחמה .68 עצוממ ליג ינב ויה

Journal of the National Cancer Institute


2008 ינוי
תרכוסו םצע ןדבוא ,תינומרעה ןטרסב ילנומרוה לופיט
ךרענ רשא ,םירבג 20,000-מ הלעמל ופתתשה וב לודג רקחמ
יכ אצמ הדנק וטנורוט Princess Margaret Hospital-ב
תינומרעה לודיג יאת תבערהב לופיט
םישדוח 6 ךשמב (Androgen-Deprivation Therapy - ADT)
.תרכוסל 2.65%-ו םירבשל 3.11% ןב ןוכיס רתיל רושק תוחפל
ןוכיס לע תיתוהמ העפשה ןיא הז לופיטלש םג ואצמ םירקוחה
.בל תויעבמ ימואתפ תוומלו בל ףקתהל

American Society of Clinical Oncology
44th Annual Meeting


2008 ינוי
תינומרע ןטרסמ תוומל ןוכיס םיליפכמ םינג
םהב םירבגש וליג הדנק University of Toronto-מ םירקוח
ןוכיס רתיב םייוצמ BRCA2 ןגב םגפ אוה תינומרע ןטרסל םרוגה
םוגפה ןגה םהב םירבג תמועל ,וז הלחממ תומל םיילפכמ רתוי
.BRCA1 אוה
עגרמ םינש 4 דוע עצוממב םייח BRCA2 ןגב םגפמ םילבוסה
,ללכ-ךרדב ,םייח םוגפ BRCA1 ןגמ םילבוסה ולאו ןוחביאה
.תופסונ םינש 8

םויכ תומייקה לופיטה תוינכותש איה ולא םיאצממ תועמשמ
.BRCA2 ןגב םגפ ילעב םילוחל תומיאתמ ןניא

British Journal of Cancer