4 תושדח - תינומרע ןטרס
Prostate Cancer - News 4

לופיט םירפשמ םיניטאטס
יתפקיז לשכ ענומ MRI
PSA אלו תויספויב בקעמ
תינומרע הנשמ דנואסרטלוא
תינומרע ןטרס םיחירמ םיבלכ
ןטרסל תויפיפ ברחכ לורטרבזר
תינומרעה ןטרס דגנ E ןימטיו
יביסרגא לופיט איה המרונה
הפקיזו ןתש ןתמ ,היספויב
ןטרסל ןוכיס םצמצמ רדה ירפ
תינומרעל תוליעומ תויצומח
תוקידב לטבמ ךומנ PSA
ןטרסל םישדח םינמס
התומת םימצמצמ םיגד
התומת ןיטקמ ןיריפסא
יתועמשמ אל ןטרס ההזמ PSA
הנוזתו תינומרעה ןטרס
הגלבה-יאו תינפוג תוליעפ
התומתל ןוכיסו ילנומרוה לופיט
רתוי הבוט הלודג הנרקה
תודירש תרפשמ היפרתומיכ
היספויב תואצותו ןתש תקידב
רותיא תרפשמ PSA תקידב
תלדגומ תינומרעל הפורת
תוקידב לש היגולוכיספה
ןתשה 'פלש ןטרסו היפרתוידר
חיטבמ ינויסינ לופיט
תקקפל ןוכיס רתיב םילוח
ןטרסל תקיודמ םד-תקידב
םירבש תענומ תינורדלוז 'ח


...תינומרע ןטרס ואר

2009 רבמצד
יתועמשמ וניאש תינומרע ןטרס ההזמ PSA תוריהמ
(Prostate-Specific Antigen Velocity) PSA תמר תיילע תוריהמ
םג שמשל היושע ילאיצנטופ ינלטק תינומרע ןטרסל דדמכ תשמשמה
ירקוח לש םהירבדל תאז ,לופיט שרוד וניא ןטרסה יכ עובקל ידכ
.ב"הרא וגקיש Northwestern Feinberg School of Medicine

ליג ינב ,םירבג 1,073 ופתתשה וב רקחמב הנקסמל ועיגה םירקוחה
(Radical Prostatectomy) תינומרע תתירכ ורבעש ,62 עצוממ
(Insignificant Cancer) יתועמשמ וניאש ןטרס .2008-ו 1992 ןיב
.ףוגב טשפתהל לחה אלש רמולכ ,םקוממ ןטרסכ םדי-לע רדגוה

Journal of Urology


2010 ראוני
הנוזתו תינומרעה ןטרס
תוחתפתה תא ץיאהל םילולע רועה םע תלוגנרתו םיציב תכירצ
.(טשפתהל לחה םרטש) םקוממ ןטרס םע םירבגב תינומרעה ןטרס

ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב ,רקחמב
ןוכיסה יכ אצמנ ,םדוק לודג רקחמ ךותמ םירבג 1,294 ופתתשה וב
םילכוא םניאש םישנא תמועל 2 יפ וניה ןטרסה תוחתפתה תצאהל
.הז ןוכיס לע העפשה ןיא םודא רשב תכירצל יכ ררבתמ .ולא םילכאמ

American Journal of Clinical Nutrition


2010 ראוני
תינומרעה חותינ בקע הגלבה-יא תענומ תינפוג תוליעפ
-יא ינפמ םירבג לע ןגהל היושע הרידס תינפוג תוליעפו אירב לקשמ
.תינומרעה ןטרס חותינ רחאל ןתש ןתמב הגלבה
סיאול טנס Washington University School of Medicine ירקוח
,תינומרע תתירכ חותינ ורבעש םירבג 165 ןיבמ יכ ואצמ ב"הרא
תוחפ ולבס ,חותינה ינפל ,תועיבקב ולמעתהו םינמש ויה אלש ולא
.ךוראה חווטב ןתש ןתמב הגלבה-יאמ ראשהמ
תוחפ ולבס ,תינפוג הניחבמ םיליעפ ויהש ולא ,םינמשה ןיבמ םג
.חותינה רחאל הנש ןתש ןתמב הגלבה-יאמ

Journal of Urology


2010 ראוני
ןטרס םע םישישקב התומתל ןוכיס לידגמ ילנומרוה לופיט
םקוממ תינומרע
םירבג יכ ואצמ ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב םירקוח
,(טשפתה םרטש) םקוממ תינומרע ןטרס םע םהייחל 70-ה תונשב
(Neoadjuvant Hormone Therapy-NHT) ילנומרוה לופיט םילבקמה
.איהש הביס לכמ התומתל ןוכיס םילידגמ ,היפרתיכרבב לופיט ינפל

םע 73 עצוממ ליג ינב םירבג לש התומת ירקמ 2,474 ורקס םירקוחה
םילבוס םישישקה תיברמ יכ םינייצמ םירקוחה .םקוממ תינומרע ןטרס
.ילנומרוהה לופיטה םע רימחהל תולולעש תוירלוקסו-וידרק תויעבמ

Cancer


2010 ראורבפ
תינומרעה ןטרסל רתוי הבוט רתוי ההובג הנרקה תנמ
(Proton-Beam Therapy) םינוטורפ ןרק תרזעב ההובג ןונימב הנרקה
םדקומ בלשב תינומרע ןטרסב רבודמ רשאכ רתוי תובוט תואצות הגישמ
.לבוקמה ןונימה תמועל ,(Prostate Adenocarcinoma)
ועיגה ב"הרא ןוטסוב Massachusetts General Hospital-ב םירקוח
.םינש 7.9 ךשמנ בקעמה .םירבג 393-ב לופיט רחאל וז הנקסמל

Journal of Clinical Oncology


2010 סרמ
יתרורג תינומרע ןטרס ילוחב תודירש תרפשמ השידח היפרתומיכ
התלעה (Cabazitaxel) לסקטיצבק םשב שידח יפרתומכ לופיט תקידב
האוושהב ,30%-ב יתרורג תינומרע ןטרס ילוחב תודירש רפשמ אוה יכ
ירבדל .(Mitoxantrone) לורטנסקוטימ - לבוקמה יפרתומיכה לופיטל
15.1-ב רבודמ ב"הרא סנילרא-וינ Tulane Cancer Center-ב םירקוחה
ןטרס םע םירבג 755 ופתתשה רקחמב .םישדוח 12.7 תמועל םישדוח
.78 עצוממ ליג ינב יתרורג תינומרע

2010 Genitourinary Cancers Symposium (GUCS)
in San Francisco


2010 סרמ
היספויב תואצות הזוח השידח ןתש תקידב
קלח ולטנ וב ,ב"הרא הינרופילק Gen-Probe Incorporated-ב רקחמ
יאת הלגמ רשא ,PCA3 היורקה ןתש תקידב יכ אצמ ,םירבג 1,072
הלגת תינומרעה לש היספויב םא תוזחל רוזעל היושע ,תינומרע ןטרס
ףא-לע תוילילש ויה תויספויבה תואצות רשאכ עצובת הקידבה .ןטרס
.תולדגומ ויה PSA-ה תומרש

2010 Genitourinary Cancer Symposium (GUCS)
in San Francisco, California


2010 סרמ
תינומרעה ןטרס רותיא תרפשמ השידח PSA תקידב
- Isoform of Proenzyme Prostate Specific Antigen-(2-) תקידב
הנחבהב רתוי תקיודמ - p2PSA רוציקב היורקה השידח PSA תקידב
Northwestern University ירקוח ירבדל ,םיריפש םיאתו ןטרס יאת ןיב
.ב"הרא וגקיש
םלוכ .תינומרעה לש תויספויב ורבע רשא םירבג 63 ופתתשה רקחמב
.תוריפש ואצמנש ,עבצאב שושימ תרזעב תוילטקר תוקידב ורבע

The Journal of Urology


2010 לירפא
תינומרע ןטרס תענומ תלדגומ תינומרעל הפורת
,ב"הרא Washington University School of Medicine-ב םירקוח
,תינומרעה ןטרסב תוקלל ןוכיס רתיב םירבג 6,500 ופתתשה וב רקחמב
םירבגב לופיטל תשמשמה ,(Dutasteride) דירטסטוד הפורתה יכ וליג
תוחתפתהל ןוכיסה תא םצמצל היושע ,תלדגומ תינומרע תטולב ילעב
.23%-ב תינומרעה ןטרס

858 תמועל ,659 ןטרסב ולח הפורתה תא ולטנש םירבג 3,305 ךותמ
ךשמנ רקחמה .הפורתה תא ולטנ אלש שיא 3,424 ךותמ ולחש שיא
.םינש 4

New England Journal of Medicine


2010 לירפא
תינומרעה ןטרס תקידב לש תויגולוכיספה תועפשהה
רקחמ תובקעב ,םיצילממ הינטירב Cancer Research UK ירקוח
םהילפוטמ תא ריהזהל םיאפורל ,הינטירב University of Bristol-ב
םידחפ/תוששחל םורגל היושע תינומרעה ןטרס רותיאל הקידב יכ
.(Distress) הקוצמלו (Anxiety)
תובקעב ולא םיבצמל סנכנ םירבגה ןיבמ 20% יכ וליג םירקוחה
.ההובג PSA המר יוליג תובקעב היספויב רובעל ךרטצי יכ העידיה

British Journal of Cancer


2010 לירפא
ןתשה תיחופלש ןטרס רותיא ההשמ תינומרעה ןטרסל היפרתוידר
לע תושקהל הלולע תינומרעה ןטרסל לש הרקמב תנתינה היפרתוידר
ליבומ רשא רבד ,(Bladder Cancer) ןתשה תיחופלש ןטרס לש ויוליג
.הלחמה תרמחהלו ןוחביאב הייהשהל

/ןתשב םד ןיב םירשקמ םניא םיגולוקנואהמו םיגולורואהמ קלח
ןוויכ ,ןתשה תיחופלש ןטרסל תורשפאו (Hematuria) הירוטמה
ירקוח לש םהירבדל תאז ,ךכל תובר תוירשפא תוביס ןנשיש
.ב"הרא קרוי-וינ Memorial Sloan Kettering Cancer Center
ןטרס וחתיפ רשא םירבג 144-ל רשקב עדימ ורקס םירקוחה
.תינומרעה ןטרסב לופיטה רחאל ןתשה תיחופלש

Journal of Urology


2010 לירפא
תוחיטבמ תואצות הארמ תינומרעה ןטרסל ינויסינ לופיט
סוריסל דימע תינומרע ןטרסב ,MDV3100 יורקה ,ילנומרוה לופיט
תואצות הארמ (Castration-Resistant Prostate Cancer)
Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre ירקוח .תוחיטבמ
יאת לש םתוחתפתה תא םלוב לופיטה יכ וחכונ ב"הרא קרוי-ינ
םרוג אוה ןכו שדחמ םתחימצ תא ענומו םימודר תינומרע ןטרס
.לודיג יאת לש םתומל

Lancet


2010 לירפא
הזובמורת/תקקפל ןוכיס רתיב תינומרעה ןטרס ילוח
ןטרס ילוח לכ הינטירב King's College Hospital-ב םירקוח ירבדל
םיקומע םידירוב תקקפ חתפל רתויב הובג ןוכיסב םייוצמ תינומרעה
לופיט םירבועב דחוימב (Pulmonary Embolism) יתאיר ףיחסתלו
ולבקתה רשא םינותנ חותינמ םילוע ולא םיאצממ .ילנומרוה
.Swedish National Prostate Cancer Register-מ

The Lancet Oncology


2010 לירפא
יביסרגא תינומרע ןטרס ילודיגל תקיודמ םד-תקידב
החתופ (Prostate Health Index - PHI) היורקה השדח םד-תקידב
הקידבה .ב"הרא Johns Hopkins University-ב םירקוח ידי-לע
לופיטל םיקוקז םדקומ תינומרע ןטרס םע םירבג םא תוהזל תרשפאמ
.אל וא ידיימ
,הקידבה קויד יכ אצמ ,םירבג 71 ופתתשה וב ,ןטק םדקומ רקחמ
.70% אוה ,PSA-ה לש תונוש תוקידב 3 תללוכה

Annual Meeting of the American Association
for Cancer Research


2010 יאמ
םע תינומרע ןטרס ילוחב םירבש תענומ תינורדלוז הצמוח
םצעב תורורג
(Bisphosphonate) טנופסופסיבה תפורת לש ישדוח יוריע לש ותלבק
ןוכיס תיתועמשמ הניטקמ (Zoledronic Acid) תינורדלוז הצמוח
.תומצעב תוריאממ תורורגו תינומרע ןטרס םע םירבגב םצע ירבשל
(םינש 5 דע) ךורא לופיטהש לככ םילפוטמ 4,976 יבגל חווידל םאתהב
.ןטק םירבשל ןוכיסה

European Association of Urology (EAU)
25th Annual Congress


2010 יאמ
תינומרעה ןטרסב לופיט תואצות םירפשמ םיניטאטס
םיניטאטסב לופיט יכ וליג ב"הרא University of Chicago ירקוח
(Biochemical Failure) PSA-ה תמרב תורזוח תוילע םצמצל יושע
.היפרתוידר תועצמאב תינומרעה ןטרסב לופיט רחאל

Journal of Clinical Oncology


2010 יאמ
וירחא יתפקיז לשכ ענומ חותינה ינפל MRI
חתנמל רוזעל היושע MRI רישכמ תועצמאב תינומרעה תטולב תקירס
תחתמ חנומה) םיבצעה שוג לע רתוול לוכי אוה יתמ רתוי בוט טילחהל
תאז ,ןתש ןתמב קופיאבו הפקיזב טלוש רשא (תינומרעה תטולב דצלו
.ב"הרא University of California רקוח ירבדל

רשוכ רומישו םיבצעה שוג תקחרה ןיב ןידע ןוזיא ינפב דמוע חתנמה
ססבתהב וז הטלחה תישענ עגרכ .ולוכ ןטרסה תקחרה ןיבו הפקיזה
.םדב PSA-ה תמרו היספויב לכ

American Roentgen Ray Society in San Diego


2010 יאמ
PSA תוקידב תועצמאב אלו תויספויב תועצמאב בקעמ
הרומח תרוקיבב םייוצמה תינומרעה ןטרסל ךומנ ןוכיס ילעב םירבגב
תכפוה איה םא) הלחמה תוחתפתה רחא יתנש רוטינ עצבל שי
תועצמאב אלו תויספויב תליטנ ידי-לע (הב לפטל שיו תיביסרגאל
.PSA תוקידב

Johns Hopkins University School of Medicine ירקוח
תוטיש לכ לע ךומסל ןתינ יכ הנקסמל ועיגה ב"הרא רומיטלוב
ילעב םילפוטמ 290 ופתתשה רקחמב .ןהיגוסל PSA-ה תקידב
רובעל םבצמ רחא יביטקא חוקיפ ופידעהש הלחמל ךומנ ןוכיס
.םינש 3 היה עצוממה רוטינה ןמז .הנשב םיימעפ PSA תוקידב

Journal of Clinical Oncology


2010 יאמ
רתונ ןטרסה ךא ,תינומרעה תא הנשמ המצוע-בר דנואסרטלוא
המצוע-בר דקוממ דנואסרטלואב לופיט רחאל םוי 180 תוספויב
הרדיס תולגמ (High-Intensity Focused Ultrasound - HIFU)
.לק יאת קזנ דעו (Necrosis) קמנמ לחה ,תינומרעב םייוניש לש

ירקוח ידי-לע ולטינ רשא תומיגד לע םיססבתמ ולא םיאצממ
תועצמאב ב"הרא Indiana University School of Medicine
ינב תינומרעה ןטרס ילוח 25-מ (Needle Biopsy) טחמ תויספויב
תחקל שי םירקוחה ירבדל .הז דנואסרטלואב ולפוטש 72 דע 44
.רתונ ןיידע ןטרסה יכ תורשפא ןובשחב

The Prostate


2010 ינוי
תינומרע ןטרס םיחירמ םיבלכ
םיטלוק םה .חירה שוח תרזעב תינומרע ןטרס תולגל םייושע םיבלכ
ךכו ,ןתשל ושרפוה רשא ,םילודיגב םרוקמש םילקימיכ לש תוחיר
.םדקומ בלשב תינומרע ןטרס תולגל םייושע םה
יכ הלוע תפרצ סירפ Tenon Hospital ירקוח וכרעש םייוסינהמ
םילגתמה ולאמ ןטק (False Positives) םייוגשה םייוליגה רפסמ
םג ,חירה שוח תרזעב ,תולגל םייושע םיבלכ .PSA תוקידב ידי-לע
ןטרסו (Lung Cancer) תואיר ןטרס ,(Skin Cancer) רוע ןטרס
.(Bladder Cancer) ןתשה תיחופלש

WebMD


2010 ילוי
תינומרעה ןטרסל תויפיפ ברח אוה לורטרבזר
הבסמ ב"הראב Agricultural Research Service - ARS תושר
ןייב רקיעב יוצמה) לורטרבזר יכ אצמש רקחמל בלה תמושת תא
.תינומרע ןטרס יאת לש םתוחתפתה תא דדועלו עונמל ןה יושע (םודא
.לורטרבזרב תובוכרתל םיפושח םיאת וב ןמזה ךרואב יולת רבדה

NI


2010 ילוי
תינומרעה ןטרס דגנ E ןימטיוב תלעותה
יכ הליג ב"הרא The State University of New Jersey-ב רקחמ
תוחתפתה תעינמב הליעומ E ןימטיו לש תונוש תורוצ לש תבורעת
םילונירטוקוטה לש םקלחש לככ .םירבכעב תינומרעה ןטרס
.הנגהה הלדג - לדג E ןימטיו לש ויביכרמ 8-מ דחא - (Tocotrienols)

Nutrition and Cancer


2010 ילוי
תינומרעה ןטרסב יביסרגא לופיט אוה ללכה
ןטרסל ךומנ ןוכיס ילעבכ ונחבואש םירבגה ןיבמ 75%-מ הלעמל
תינומרעה לש האלמ התירכ םא ןיב יביסרגא לופיט םירבוע תינומרע
,PSA לש הכומנ המר האצמנ םהב ולא םג ,הנרקהב לופיט וא
.ב"הרא The Cancer Institute of New Jersey ירקוח וליג תאז

הנורחאל רשא םירבג 124,000-ל בורק יבגל עדימ ונחב םירקוחה
תוארל ידכ 2006-ו 2004 םינשה ןיב ,תינומרעה ןטרס םהב הלגתה
.יביסרגא לופיט לביק םהמ ימ

Archives of Internal Medicine


2010 טסוגוא
הפקיזבו ןתש ןתמב תויעבו תינומרע תייספויב
ומכ ,יאוול תועפותב הוולמ תויהל הלולע תינומרעה לש היספויב
םתוא יבגל דחוימב ןוכנ רבדה .ןתש ןתמב תויעבו יתפקיז לשכ
.תויספויב רפסמ רובעל םיכירצש םירבג
םירבג 198 ופתתשה Marienhospital Herne-ב ינמרגה רקחמב
20 דע ולטינ ןהב היספויב לש תויורשפא שולש ךותמ תחא ורבעש
.תינומרעהמ תוימגוד

Journal of Urology


2010 רבמטפס
ןטרסל ןוכיס תומצמצמ רדה ירפב תובוכרת
,Tohoku Uni. Graduate School of Medicine-ב ינפי רקחמ
לש תימוי הכירצ יכ הליג ,59 עצוממ ליג ינב שיא 42,470 ופתתשה וב
דחוימבו ןטרס תולחמ רפסמל ןוכיס ןיטקהל היושע (Citrus) רדה ירפ
.תינומרעה ןטרסלו (Pancreatic Cancer) בלבלה ןטרסל

והשלכ ןטרסל ןוכיסה תא הניטקמ םוי ידמ רדה ירפ תליכא יכ אצמנ
קורי הת תייתשש םג ררבתה .14%-ב םישנבו 11%-ב םירבגב
.תללוכה הניגמה העפשהה תא הריבגמ

International Journal of Cancer


2010 רבמטפס
תינומרעל תוליעומ תויצומח
תונוכת היכ'צ קומולוא Palacky University-מ םירקוח לש םהירבדל
םג אלא ,ןתשה תכרעמל קר תוליעומ ןניא תויצומחה לש הנגהה
תושבוימ תויצמוח לש םויב ג"מ 1,500 ףסות תליטנ .רבגב תינומרעל
התואירב הלדוג תא תיתועמשמ הרפיש םישדוח 6 ךשמב הקבאכ
.תינומרעה לש

,תינומרעה ידמימ תנטקהב וילטונ ייח תוכיא תא רפיש ףסותה
לכ אלל תאז לכו PSA-ה תמר תנטקהו ןתש ןתמ לש םירטמרפב
.ךכל תודעוימה תופורת תליטנב הרוקש יפכ ,יאוול תועפות

British Journal of Nutrition


2010 רבמטפס
תופסונ תוקידבב ךרוצ לטבמ ךומנ יסיסב PSA
לכ וקיפי אלש הארנכ הכומנ םלצא תיסיסבה PSA-ה תמרש םירבג
ירקוח לש םהירבדל .ןהילע רתוול םילוכיו תופסונ תוקידבמ תלעות
עדימב ושמתשה רשא ,דנלוה םדרטור Erasmus Medical Center
תועצמאב תאז תמאל רתונ םהירבדל .םדוק לודג רקחמב ףסאנש
.םיפסונ םירקחמ

55 ינב םירבג 43,987 ופתתשה ובו םינש 9-כ ךשמנש ,רקחמב
תמר רשאכ םייק םדקומ יוליג יבגל תלעותה ברימ יכ אצמנ ,74 דע
.ההובג תיסיסבה PSA-ה

Cancer


2010 רבוטקוא
המוילתוזמו בלבלה ןטרס ,תינומרעה ןטרסל םישדח םינמס
םייגולויב םינמס/םירקראמ ותמוא יכ םינעוט םימידקמ םירקחמ ינש
תולחמ לש רתוי דקוממו ישיא יופיר יבגל םיחיטבמ םיארנה םישדח
.תולחמה ןוחביא םשלו ןטרס

תינומרע ןטרסב הינטירב Oxford Gene Technology-ב רקחמ
ריפש תינומרע ןטרס ןיב םיניחבמ רשא םינמס לש תכרעמ הליג
.90% לש קוידב ,האירב המקרו

םינמס ב"הרא ודרדלוק SomaLogic ירקוח והיז ינשה רקחמב
המוילתוזמלו (Pancreatic Cancer) בלבלה ןטרסל םיידוחיי
.(Malignant Pleural Mesothelioma)

4th American Association for Cancer Research
International Conference on Molecular Diagnostics in
Cancer Therapeutic Development in Denver, Colorado


2010 רבוטקוא
תינומרעה ןטרסמ התומת תמצמצמ םיגד תריתע הנוזת
לוארטנומ McGill University Health Center ירקוח ירבדל
,תינומרעה ןטרס ינפמ םירבג לע ןגת אל הלודג םיגד תכירצ הדנק
44%-ב יתרורג תינומרע ןטרסב תוקלל ןוכיסה תא ןיטקת איה ךא
םהב םירקחמ 31 וחתינ םירקוחה .63%-ב הנממ התומתל ןוכיסו
.םילפוטמ יפלא תואמ ופתתשה

American Journal of Clinical Nutrition


2010 רבוטקוא
תינומרעה ןטרסמ התומת ןיטקמ ןיריפסא
University of Texas Southwestern Medical School ירקוח
םימצמצמ השירק יענומ םילטונה תינומרע ןטרס ילוח יכ וליג ב"הרא
.50%-מ רתויב הנממ התומתל ןוכיס
םילפוטמב דחוימבו ןיריפסאב שומישב האצמנ רתויב הלודגה תלעותה
לש תילקידאר התירכמ האצותכ ,התומתל ןוכיס רתיב ואצמנש
ליג ינב ,םירבג 5,295 ופתתשה רקחמב .היפרתוידר וא תינומרעה
תינומרעה לש תמקוממ המוניצרקונדא םע ,65 עצוממ
תא ורבע רשא ,(Localized Adenocarcinoma of the Prostate)
.ל"נה לופיטה תורוצ יתשמ תחא

American Society for Radiation Oncology (ASTRO)
52nd Annual Meeting