תירלוקסו-וידרק הלחמ יהמ
וא/ו בלב תועגופה תולחמ ללוכ תירלוקסו-וידרק הלחמ גשומה
תילילכה םיקרועה תלחמ הב םילולכ .ףוגה ללכב םדה-ילכב
,תצרפמ ,בלה תקיפס יא ,בל ףקתה ,(בלה רירש םטוא)
.דועו ץבש ,םד ץחל רתי ,בלה ימותסש תלחמ

,(Heart disease) בל תלחמ גשומב םישמתשמשכ ,תופוכת
רבודמש ןוויכ ,תירלוקסו-וידרק הלחמ השעמל איה הנווכה
.ולש םדה-ילכו בלה לש הייעבב
םימרוג
.םיקרועה תשרט אוה תוירלוקסו-וידרק תולחמל ירקיעה םרוגה

...םה ךכל םימרוגה םירחא םירקמ
.(Congenital heart disease) תדלומ בל תלחמ
.(Cardiomyopathy) היתפוימוידרק/בלה רירש תלחמ

...ומכ ,םיעורג םילגרה םורגל םילולע ולאלו
.ינמוש ןוזמ לש רתי תכירצ
.(Smoking) ןושיע
.תינפוג תוליעפ רסוח

תילילכ בל תלחמ / תילילכ םיקרוע תלחמ
רשא ,(Coronary artery disease) תילילכ םיקרוע תלחמ
וא (CoronaryHeartDisease) תילילכ בל תלחמ םג היורק
תאצות הניה (Myocardial infarction) בלה רירש םטוא
תא הניטקמה המיסח ונייהד ,(Heart attack) בל ףקתה
.בלה רירש לא םדה תמירז

...בל ףקתה / (תילילכ) בל תלחמ / בלה רירש םטוא ואר

...ל םג םורגל הלולע בלה רירש לא םדה תמירז תתחפה
(Angina Pectoris) הזחב םיבאכ/הניגנא

בל ףקתה
בלה רירש םטוא םג יורק רשא (Heart attack) בל ףקתה
בקע בלה רירשב העיגפ אוה ,(Myocardial infarction/MI)
בלה קרועב המיסחמ האצותכ ,וילא םד תקפסאב רוסחמ
.בלה רירשמ קלחל םד קפסמה םד ילכ :(Coronary artery)
ףאו קזנ ול םורגל הלולע בלה רירשל םד תמירזב הערפה
.ותוא סורהל

...בל ףקתה / (תילילכ) בל תלחמ / בלה רירש םטוא ואר

בלה רירש תלחמ
תויהל לולע (Cardiomyopathy) בלה רירש תלחמל םרוגה
.רורב וניא אוה םיתיעל ךא ,יטנג
רבדה תועמשמ ,(Ischemic) ימכסיא וניה םרוגה רשאכ
.בלה רירש לא םד ידמ טעמש

...תויהל לולע בלה רירש
.(Enlarged) םילדגומ בלה ירדח רמולכ (Dilated) בחרומ
.(Hypertrophic/Thickened) הבועמ
...וא
.עודי וניא םרוגה רמולכ ,(Idiopathic) יטפוידיא
העודי יתלב הביסמ בחרומ בלה רירש םיבר םירקמב
.(Idiopathic dilated cardiomyopathy)

תדלומ בל תלחמ
איה (Congenital heart disease) תדלומ בל תייעב
.הדילה ינפל דוע תרצונה הייעב

...ב עוגפל הלולע איה
.(Formation) בלה רירש תרוצ
.(Chambers) בלה ירדח
וא
.(Valves) בלה ימותסש

...ב אטבתהל תולולע ולא תויעב
.(Aorta) םיקרועה בא תורצה
.Coarctation = םד ילכ תורצה
.(Holes) בלב םירוח

(הינפל ףאו) הדילה ןמזב רתאל ןתינ ולא תויעבמ קלח
.םייחב רתוי רחואמ בלשב קר ולגתי םירחאו

תצרפמ
השלוח וא (תוטלבתה) טלב איה (Aneurysm) תצרפמ
(ללכ-ךרדב) לדגה ,(דירו וא קרוע) םד ילכ ןפוד לש
תווהלו םומיד םורגל ,ךכ בקע עקפתהל לולעו ןמזה םע
.םייח תנכס

.ףוגב םוקמ לכב םד ילכב שחרתהל הלולע תצרפמ
(Abdominal aorta) ינטבה םיקרועה באב הצופנ איה
.(Circle of Willis) חומה סיסב יקרועבו

בלה ימותסש תלחמ
הלולע (Valvular heart disease) בלה ימותסש תלחמ
בתנל םדיקפתש ,בלבש םימותסשה תעבראב עוגפל
.םדה תא

...םורגל לולע יבבל םותסשב קזנ
.(Stenosis) סיזונטס/תורציה
.(Regurgitation/Insufficiency) הפילד
וא
.היוקל הריגס ונייהד ,(Prolapse) החינצ

...תויהל הלולע בל םותסש תלחמל םרוגה
.תדלומ בל תלחמ
.(Rheumatic fever) תינורגיש תחדק
.(Infectious endocarditis) תימוהיז בל תקלד
.(Connective tissue) רוביח תמקר תייעב
.ןטרס תלחמב לופיטל הנרקה וא תופורת

בלה בסימ תלחמ
םורקב תעגופ (Pericardial disease) בלה בסמ תלחמ
...ל םורגל הלולעו (Pericardium) בלה תא ףטועה
.(Pericarditis) בלה םורק תקלד
.(Pericardial effusion) םילזונ תורבטצה
.(Constrictive pericarditis) תיביטקירטסנוק סיטידרקירפ

תיבבל הקיפס יא / בל תקיפס יא
וניא בלה וב בצמ אוה (Heart failure) בל תקיפס יא
.ףוגל השורדה םדה תומכ תא קפסלו םד בואשל לגוסמ

...ב אטבתי רבדה
(Shortness of breath) המישנ רצוק
(Fluid retention) םילזונ תריצא
(Fatigue) תושישת

אוה (Congestive heart failure) שדגומ בל תקיפס יא
.םילזונ לש תויורבטצה ורצונ ףוגבשכ םישמתשמ וב חנומ
תונביהל וא ימואתפ ןפואב שחרתהל הלולע הייעבה
תירלוקסו-וידרק הלחמ תויהל לולע םרוגה .םינש ךשמב
...ומכ ,ותוא השילחה וא בלב העגפ רשא תרחא
.בלה רירש תלחמ וא תילילכ םיקרוע תלחמ

םייפקה םיקרוע תלחמ
וא (Peripheral arterial disease) םייפקה םיקרוע תלחמ
םיילגרבו םיידיב םיבאכב רבודמ .(Claudication) העילצ
.םהילא היוקל םד תקפסא בקע ,לוגרית ךלהמב

.