תושדח - תוננטצה
Common Cold - News...תוננטצה ואר
 
2005 רבמבונ
תוננטצהל םרוגה אוה רוק
ואצמ הינטירב Cardiff University's Common Cold Centre ירקוח
ריואה .ילאריו םוהיזמ תוננטצהל ןוכיס הלידגמ ףוגה לש ותוררקתהש
רבעמב הערפהלו ףאב םדה-ילכ לש תרכינ תוצווכתהל םרוג ןנוצה
.םימוהיזב םימחולה םינבל םד יאת קפסמה םח םד לש
ינימסת םירצונ ךכו קזחתהל םיסוריול תרשפאמ ףאב הנגהה תשלחה
ףרוחב רתוי לודג תוננטצהב תוקלל ןוכיסהש הביסה וז .תוננטצהה
.ץיקב רשאמ
.חרקכ םירק םימ תרעקב תונותנ םהילגרשכ ובשי רקחמב םיפתתשמה
תצובק ישנא ןיבמש דועב ,תוננטצהמ ולבס םה ןכמ רחאל םימיה 5-ב
.דבלב 9% וננטצה ,הקיר הרעקב םהילגר תא וקיזחהש ,הרקבה

Cardiff University


2005 רבוטקוא
תוננטצה תענומ גנסני'ג תיצמת
...ירקוח


2006 ינוי
תינפצפצ המישנל םידיאורטס
ינויפ לופיט יכ אצמ דנלניפ Turku University Hospital-ב רקחמ
הבוש תא םצמצמ (Prednisolone) ןולוזינדרפ דיאורטסה תרזעב
תוננטצהל הרושקה ((Wheezing) תינפצפצ המישנ לש שדחמ
.םיישדוח ךותב םידליב
םיליפוניזאאה לש םתומכ תא ןיטקה ןולוזינדרפהש םיחוודמ םירקוחה
.(Rhinovirus Infection) סוריו-וניר לש םוהיזל םירושקה םדב
הלודג תומכמו היגרלאמ לובסל םידעומ סוריו-ונירב וקל רשא םידלי
.םמדב םיליפוניזאא לש

The Pediatric Infectious Disease Journal


2006 רבוטקוא
היצנמידו תוננטצה
אוצמל םירבכע לע היה וב ,ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic-ב רקחמ
םורגל הלולע תכשוממ תוננטצה יכ אצמ ,ךובמל ץוחמ לא םכרד תא
רקחמה תרטמ ,םירקוחה ירבדל .היצנמידל ףא ףוסבלו ןורכיז ןדבואל
לולע הז רבד ךיאו חומב םינוריונב םיעגופ םיסוריו דציכ תולגל התייה
.תוגהנתהה לע עיפשהל

Mayo Clinic


2007 ינוי
תוננטצה דגנ הבוט האצניכא
,ב"הרא University of Connecticut School of Pharmacy ירקוח
היושע האצניכא ףסות תליטנ יכ םיחוודמ ,םימדוק םירקחמ 14 ונחבש
.60%-ל בורקב ,תוננטצהב תוקלל ןוכיס םצמצל
תוננטצהל ןוכיס ןיטקמ C ןימטיוו האצניכא בוליש םירקחמה דחא יפל
לש םהירבדל .65%-ב ותוא הניטקמ דבלב האצניכאב שומישו 86%-ב
,תוננטצהל םורגל םילגוסמ םינוש םיסוריו 200-מ הלעמל םירקוחה
.דבלב (Rhinovirus) סוריו-ונירב ודקמתה םה ךא
םג איה ,תוננטצהל ןוכיסה תא תמצמצמ קר אל האצניכאה םהירבדל
.םימי 1.5-ב הלחמה ךשמ תא תרצקמ

The Lancet Infectious Diseases


2007 ילוי
תוננטצה ענומ וניא C ןימטיו
לש התעינמל יעצמאכ דאמ טעמ העיפשמ C ןימטיו לש הרידס הליטנ
םירקחמ 30 ורקסש ,דנלניפ University of Helsinki ירקוח .תוננטצה
,שיא 11,000 לעמ ופתתשה םהבו םינש תורשע המכ וכשמנש םימדוק
ךשמ תא רצקל תרזוע הניא לודג ןונימב C ןימטיו תליטנ יכ םימכסמ
.התוא עונמל וא התרמוח תא וא תוננטצהה
תובקעב ,ןטק תוננטצהל ןוכיסה םהב םידיחיה םישנאה םירקוחה ירבדל
תוכשוממ תופוקת ךשמב ופשחנש ולא םה ,C ןימטיו לש תימוי הליטנ
.ןותרמ יצרו יקס ישלוג ומכ ,הובג ינפוג ץמאמל

PLoS Medicine


2008 ראוני
סיטיסוניסו תוננטצהב לופיטל חלמ-ימב הפיטש
הפיטשמ תלעות קיפהל םייושע סיטיסוניסמו תוננטצהמ םילבוסה םידלי
תלקהל ,םי-ימב הרוקמש ,(Saline Nasal Wash) חלמ-ימ תסימתב
.ףאל םירושקה םינימסתה
םידלי 401 ופתתשה היכ'צ ונרב Teaching Hospital Brno-ב רקחמב
הרבעש םי-ימב הרוקמש הסימתב ולפוט םתיצחמ .םינש 10 דע 6 ינב
ולבס םיה-ימב ולפוטש ולא .תולבוקמ תופורתב ולפוט ראשהו דוביע
.לופיטה רחאלש תועובשב לועישו ןורג יבאכ ,תלזנ ,שודג ףאמ תוחפ

Archives of Otolaryngology


2009 ראוני
תוננטצהל תדוגנת שילחמ הנישב רוסחמ
.ןנטצהל ןוכיס םילידגמ תועש 4-מ תוחפ הלילב םינשיה םישנא
ופתתשה וב הינטירב Uni. of Cardiff-ב רקחממ הלוע הז אצממ
הלילב תועש תוחפ יכה ונשיש ולאש אצמנ .םיאירב םישנו םירבג 153
.(Rhinovirus) סוריו-ונירה ףיגנל ופשחנש רחאל ןנטצהל רתוי וטנ
תולחל 3 יפ רועישב ןוכיס רתיב ויה הלילב תועש 7-מ תוחפ ונשיש ולא
םדאה תלוכי יכ אצמנ ןכ .הלילב רתוי וא תועש 8 ונשיש םירחא תמועל
קודה רשק םייק םירקוחה ירבדל .תוננטצהל ותושיגר לע העיפשמ ןושיל
.ןוסיחה תכרעמל הניש ןיב

Archives of Internal Medicine


2009 ראוני
תוננטצהו תעפש ינפמ הניגמ םינפ תכסמ
...ירקוח


2009 ראורבפ
תעפשמ הנגהו תוננטצה דגנ D ןימטיו אלא ,C ןימטיו אל
...תומר


2009 ילוי
םידליב תעפשו תוננטצה דגנ הקיטויבורפ
...ירקוח


2009 רבמטפס
תוננטצהה ףיגנ תא דימשמ ףאל סיסרת
רכמנ רשא ףאל שדוג דגונ סיסרת - (Oxymetazoline) ןילוזטמיסקוא
.תוננטצהל םרוגה ףיגנה תא לוטקל יושע - םשרמ אלל
94 ופתתשה וב ,ב"הרא ליווטולרש University of Virginia-ב רקחמ
תומר יכ הליג ,(Rhinovirus) סוריו-ונירב ועגונ רשא םיאירב םיריעצ
ןתינ סיסרתה .הז סיסרת תעפשהב יופצהמ רתוי רהמ ותחפ םיסוריוה
ןתינ סיסרתה .סוריוב ועגונ םהש רחאל תועש 3 רקחמב םיפתתשמל
ולביק תרוקיבה תצובק ישנא .םימי 5 ךשמב םויב םימעפ 3 ריחנ לכל
.חלמ-ימ סיסרת

Interscience Conference on Antimicrobial Agents and
Chemotherapy


2009 רבמבונ
םידליב תוקלד דגנ הליעי הקיטויבורפ
...יקדייח


2010 סרמ
םיליעומ םניא הנוזת יפסות
...יפסות


2010 טסוגוא
תוננטצה דגנ תוקריו תוריפ יצימ
תא תמצמצמ ףסותכ םינתינה תוקרימו תוריפמ םיזכורמ םיצימ תכירצ
.םילפוטמ םע עובק עגמב םיאבה םישנאב תוננטצה לש םימוטפיסה
הינמרג ןילרב Charite University Medical Centre-ב םירקוח ירבדל
ךורצל ץלמומ םתוא תוקריהו תוריפה תומכ תא םיפילחמ ולא םיפסות
.ךכב דומעל םילוכי םניא םישנאה תיברמש אלא ,ימוי סיסב לע
רצוימו הקבאכ ןתינש Juice Plus+ יורקה ףסותב ושמתשה םירקוחה
,E ןימטיו ,C ןימטיו ליכמ הז ףסות .NSA תרבח ידי-לע ב"הראב
רקיעב) םילפטמ ויה רקחמה יפתתשמ לכ .תילופ הצמוחו ןיטורק אטב
םימוטפמיסה ךשמ תא דירוה ףסותה .65 דע 18 ינב (םילוח-יתב תויחא
.םימי 7.6-ל םימי 9.5-מ עוצממב םירומח דע םינותמה

British Journal of Nutrition


2010 רבמטפס
תוננטצה דגנ הקיטויבורפ
...רקחמ


2010 רבמבונ
תוננטצהל ןוכיס ןיטקמ ינפוג רשוכ
תוננטצהב תוחפ םיקול תינפוג םיליעפה םישנאו בוט ינפוג רשוכ ילעב
םינותנ ונחב םירקוחה .רתוי םילק םתלחמ ינימסת םילוח םה רשאכו
85 דע 18 ינב םירגובמ 1,002 רחא בקעמ תועובש 12-ל םיסחייתמה
ונתנו םייתנוזתה םהילגרהו םהייח חרוא ,תינפוגה םתוליעפ לע וחווידש
.תודוקנ 10 דע 1 ןב םלוסמ דוקינ דחא לכל
ב"הרא הניילורק ןופצ Appalachian State Uni.-ב םירקוח ירבדל
םידליו הנשב םימעפ עברא דע םיימעפ תוננטצהב םיקול םירגובמ
.הנשב םימעפ 10 דע 6 הב םיקול

British Journal of Sports Medicine


2011 ראורבפ
ליעומ תוננטצהל תועש 24 ךות ץבא
Post Graduate Inst. of Medical Education and Research ירקוח
יכ ,וכרע םהש םימדוק םירקחמ תריקס תובקעב ,םיחוודמ ודוה רגידנק
םינושארה םינימסתה תעפוה עגרמ תועש 24 ךותב לטינש ץבא ףסות
םרט .התרמוחו הכשמ תא רצקמ ,םיאירב םישנא ידי-לע ,תוננטצהל
.ךכל ילמיטפואה ןונימה והמ רורב

Cochrane Database of Systematic Reviews


2011 טסוגוא
קוניתה לש ןוסיחה תכרעמ תא תרפשמ DHA 3-הגמוא
...תליטנ


2012 ראוני
תוננטצה ינימסת שילחמ יוויק
תוריפ 2 לש םתליכא יכ םיחוודמ דנליז-וינ Massey University ירקוח
ינימסת לש םתרמוח תא השילחמ םוי ידמ Gold Kiwifruit ןזמ יוויק
.תוננטצהה
הלחמה ךשמ ,65-מ רתוי ינב םיאירב םישנא 37 ופתתשה וב ,רקחמב
(Head Congestion) שארב שדוגהו םיימויל םימי 5.4-מ םצמטצה
םיביכרמה םהמ רורב אל ןיידע םירקוחה ירבדל .םוי 0.9-ל 4.7-מ
.יוויקה ירפב םיביטימה

British Journal of Nutrition