...תוריצע ואר
 
2007 טסוגוא
םידליב תוריצע תענומ (1) הקיטויבורפ
...הקיטויבורפ


2009 יאמ
תוריצעל ןוכיס ימרוג םה ןואכידו ןתש ןתמב הגלבה-יא
...םישישק


2010 ראורבפ
םיירחסמ םילשלשמ לומ ןופיש

,םירגובמ 51 ופתתשה וב ,דנלניפ University of Helsinki-ב רקחמ
לקמ םייתנוזת םיביסב רישעה אלמ (Rye) ןופיש םחל תכירצש אצמ
.םיירחסמ םישלשמ לומ בטיה דדומתמו הלק תוריצע לע
םיביסה תלוכתל ןופישה םחל לש וז ותעפשה תא םיסחיימ םירקוחה
ןופיש םחל .םיקדייח תרזעב הסיסת ךילהת םייעמב תרבוע רשא ,וב
הזולולצימה לש גוס :(Arabinoxylan) ןליסקוניבראב רישע
עצמ תשמשמ רשא ,םיחמצ יאת ןפודב היוצמה (Hemicellulose)
.וז הסיסתל

Journal of Nutrition


2010 ילוי
תוריצע לע הליקמ סרית תיצמת
םידירכסוגילוא-וטלמוזיא לש ימוי יטויברפ ףסות ג"מ 10 תליטנ
םייעמה ילגרה תא רפשל היושע (Isomalto-Oligosaccharides)
ליפורפ תא רפיש ףסותה .תוריצעל םיטונה םישישקב (Bowel Habits)
.LDL לורטסלוכה תומר תא ןכו יעמה לש (Microflora) הרולפורקימה
רופיש יכ םירעשמ ןאווייט Chung Shan Medical University ירקוח
הירטקבודיפיבה יקדייח לש םתוחתפתה דודיעל רושק הז
ופתתשה ,תועובש 8 ךשמנ רשא ,רקחמב .יעמב (Bifidobacteria)
.תוריצע םע הנש 82.5 עצוממ ליג ינב םישישק 13

Nutrition


2011 סרמ
תוריצע תלקהב םויליספ לע םילוע םישבוימ םיפיזש
םישבוימ םיפיזש םרג 50 תנמ ,תוריצע לע הלקהב רבודמ רשאכ
םילטונ התוא ,םיביס םרג 6 תקפסמה ,(Dried Plums/Prunes)
.םויליספב שומיש לע התוליעיב הלוע ,תועובש 3 ךשמב
University of Iowa Carver College of Medicine ירקוח תעדל
רבודמשכ שומישל םינושארה תויהל םישבוימ םיפיזש לע ב"הרא
עצוממ ליג ינב שיא 40 ופתתשה רקחמב .תינוניב דע הלק תוריצעב
תודוה איה םג הרפתשה האוצה תוכימס םירקוחה ירבדל .םינש 48
.םויליספל האוושהב םישביה םיפיזשל

Therapeutics & Alimentary Pharmacology


2011 סרמ
תוריצעב לופיטל (2) הקיטויבורפ
...ירקוח


2011 יאמ
(1) תינורכ תוריצעב לופיטל תינויסנ הפורת
הרמה תוצמוח תגיפס תא תמסוח ,(A3309 היורקה) תינויסנ הלולג
(Small Intestine) קדה יעמ לש ןותחתה קלחב (Bile Acids)
.תינורכ תוריצע הליקמ ,םהב רזוח שומיש תרשפאמו
הרמה תוצמוח ב"הרא רטס'צור Mayo Clinic ירקוח לש םהירבדל
לושלישל םרוג יעמל ןהמ ידמ לודג רבעמ .תויעבט תולשלשמ ןניה
.תוריצעל םרוג ידמ תוחפו
תינורכ תוריצעב תוקולכ ונחבוא רשא םישנ 36 ופתתשה רקחמב
התוולנ הפורתב שומישל .(הלש םרוגל רבסה אלל) תיטפוידיא
תואיציה רפסמ תא לידגה הלולגב שומישה .ןטבב תומיענ-יא תשגרה
ובצלפל תמועל ,LDL לורטסלוכה תמר תא ןיטקה ףסונבו תויעובשה
.(המד תלולג)

Digestive Disease Week 2011 conference, Chicago


2011 יאמ
םידליב תוריצע תיתועמשמ תרפשמ הניא (3) הקיטויבורפ
...תליטנ


2011 טסוגוא
(2) תינורכ תוריצעב לופיטל תינויסנ הפורת
דיטולקוניל היורקה שידח גוסמ תינויסנ הפורתש םיארמ םירקחמ ינש
תכשמתמ תוריצע לש תוחיפנהו םיבאכה לע הליקמ (Linoclotide)
םילפוטמה ןיבמ 21% לע הלעפ הפורתה .(Persistent Constipation)
.6% לע הלעפ (המד תפורת) ובצלפ תפורתש דועב ,הב
ב"הרא ןוטסוב Beth Israel Deaconess Medical Center ירקוח
תירירה יאת תא הרגמ איהש ךכב תדחוימ וז הפורת יכ םיריבסמ
האוצה תא ךכרל רזוע הז לזונ .יעמל לזונ רתוי שירפהל םהל תמרוגו
.יעמב הרבעמ תא ץיאהלו
הניא ןיידע הפרתה .םילפוטמ 600-כ ופתתשה םירקחמהמ דחא לכב
.FDA-ה רושיא תא הלביק םרטו תצפומ

New England Journal of Medicine


2011 טסוגוא
דיטולקוניל הפורתב שומישה תא רשיא FDA-ה
תרבח ידי-לע תרצוימ רשא ,דיטולקוניל הפורתב שומישה
תופורתהו ןוזמה תושר ידי-לע רשוא ,Ironwood Pharmaceuticals
...םירקמ ינשל FDA-ה ,ב"הראב
(Idiopathic) הרורב הניאש הביסמ תינורכ תוריצע .1
.םירגובמב (IBS-C) תינורכ תוריצעב הוולמה זיגרה יעמה תנומסת .2

Medscape


2013 רבוטקוא
םידליב תוריצעל ןוכיס לידגמ ADHD
Uniformed Services Uni. of the Health Sciences-ב רקחמ
יאדול בורק ADHD/זוכירו בשק תערפהמ לבוסה דלי יכ חוודמ
האוצ תחירב וא תוריצע ומכ ,ויכרצ תיישעב תויעבמ םג לבוס אוהש
ללכש םינותנ סיסב דמע םירקוחה תושרל .(Fecal Incontinence)
32,773 ולבס םהמ רשא 12 דע 4 ינב אבצ ישנא לש םידלי 742,939
.הערפההמ םידלי

Pediatrics


2014 יאמ
תינורכ תוריצע דגנ תטטור הסומכ
רשאו םיעלוב התוא תטטור הלוספק יכ אצמ (ינושאר) טולייפ רקחמ
החיטבמ תיארנ (Digestive Tract) לוכיעה תכרעמ לש הכרואל הענ
.תוריצעב יביטנרטלא לופיטכ
תועונת תא הליפכמ טעמכ (Vibrating Capsule) תטטורה הסומכה
הניא רשא הביסמ תינורכ תוריצע לש םירקמב עובש ךשמב םייעמה
26 ופתתשה רקחמב .(Chronic Idiopathic Constipation) העודי
.עובשב םיימעפ וז הסומכ ולטנ רשא םילפוטמ

Digestive Disease Week