...ןורק תלחמ ואר
 
2006 רבמצד
תופורתו ןורק תלחממ התומת רתי
הינרופילק Kaiser Permanente-ב רקחמ יאצממל םאתהב
הז רבדו התומת לש הובג רועישל הרושק ןורק תלחמ ב"הרא
.םילפוטמה םילטונ ןתוא תופורתה יגוסל םאתהב הנתשמ

םג אלא ,םייעמהו הביקה תלחמל קר אל רושק הז רבגומ ןוכיס
.ךכל סחייתהל םיאפורה לעו םימוהיזלו תיתמישנ הלחמל

3,241 .2002-ו 1996 ןיב ולפוטש שיא 9,032 ופתתשה רקחמב
תיביכ תקלד ילוחכ ונחבוא 5,238 ,ןורק ילוחכ ונחבוא םכותמ
.תולחמה יתשב םילוחכ ונחבוא 553-ו סגה יעמה לש

םישנאל סחיב 40%-ב ההובג התיה ןורק ילוח ברקב התומתה
.סגה יעמה לש תיביכ תקלד ילוחב התפצנ אלש הדבוע ,םיאירב
לש תולחמ ,תויתמישנ תולחמ ,םימוהיז ויה התומתל םימרוגה
ירקמ ללכמ 29% וויה ולא לכ .דבכ תולחמו לוכיעה תכרעמ
.תוומה
היה אל התומתה רועיש סגה יעמה לש תיביכ תקלד ילוח יבגל
לש הלחממ האצותכ תוומה ירקמ רועיש ךא ,רבגומ םנמוא
.תוומה ירקמ ללכמ 12% הוויהו 4 יפ הובג היה לוכיעה תכרעמ

Gastroenterology


2007 רבמצד
ןורק תלחמל רושק הרפ בלח
...ירבדל


2008 לירפא
ןורק ילוחל הליעומ הניא 3-הגמוא
רמוחכ תולעופ 3-הגמוא ןמוש תוצמוח יכ ואצמש םירקחמ תורמל
יעמה לש תיביכ תקלד ילוחב לופיטל תשמשמ איהו יתקלד-יטנא
שמתשהל שיו ןורק ילוחב לופיטל הליעי הניא 3-הגמוא ,סגה
.ןתוליעי תא וחיכוה רבכש תופורתב ולא םירקמב

שארב ודמע הדנק The University of Western Ontario ירקוח
הדנק ,לארשי ,הפוריאמ ןורק ילוח 738 ופתתשה וב ימואלניב רקחמ
.ב"הראו

ללגב םיכופה םיאצממל ועיגה םימדוק םירקחמ םירקוחה תעדל
.םהב םיפתתשמה לש ןטקה רפסמה

JAMA


2008 ינוי
סיטילוקמ התומתו םידיאורטסוקיטרוק
...ילוח


2008 רבוטקוא
ןורק תלחמל םרוגה איה הירטקב
היושע םייעמב היוצמה (F. Prausnitzii) ייצטינזורפ הירטקבה
.ןורק תלחמ ילפוטמל ליעי יטויבורפ לופיט שמשל

Institut National de la Recherche Agronomique ירקוח
.ןורק תלחמל םרוגה אוה וז הירטקבב רוסחמ יכ םיענכושמ תפרצ

וקלו ובש ,הלחמה תובקעב חותינ ורבעש םילפוטמ יכ וליג םה
.הכומנ התיה םהייעמב וז היירטקב תמר רשאכ שדחמ הב

.תויתקלד-יטנא שי תונוכת וז הירטקבל יכ םג וליג םה

Proceedings of the National Academy of Sciences


2008 רבמבונ
ןורק ילוח םידליל הלידג ןומרוה
,ןורק תלחמל הרושקה הלידג תייעבמ םילבוסה םירענו םידלי
הבוגל םתחימצ תא ךכב םיציאמ ,הלידג ןומרוהב םילפוטמ רשא
.םצעה תופיפצ תא םג םירפשמו

םילפוטמ 10-ב ולפיט ב"הרא University of California ירקוח
.הנש ךשמב ,םינש 19.6 דע 4.8 ינב
ןמוש ךא ,תיתועמשמ התנתשה אל םילפוטמה לש םפוג תסמ
.הזר םפוגש ךכ לע עיבצמה רבד ,2.55%-ב ןטק ףוגה

הדיריה לע םיעיפשמ םניא D ןימטיוו ןדיס יכ םינייצמ םירקוחה
םילקוש םהו ןורק ילוח םידליב הפצנש יפכ ,םצעה תופיפצב
.(Bisphosphonates) םיטנופסופסיב גוסמ תופורתב שומיש

The Journal of Pediatrics


2009 סרמ
הכלהמו ןורק תלחמל תועיגפ הזוח ינג ןוכיס
יעמ תלחמל םירושקה םייטנג םינתשמ לע עדימ לש בוליש
.התואצותו ןורק תלחמ לש התוחתפתה יוזיחל שמשמ תיתקלד

University Medical Center Groningen ירקוח ירבדל
תיטונטסורביפ תוגהנתה ,הלחמה ץורפ ליג תא ללוכ יוזיחה דנלוה
תוברעתהב ךרוצו (Fistulizing) תילוטסיפ וא (Fibrostenotic)
.תיגרוריכ

תקלד ילוח 800 ,ןורק תלחמ ילפוטמ 1,600 ונחב םירקוחה
.הרקב תצובקכ ושמיש םירחא שיא 1350-ו סגה יעמה לש תיביכ

םהש ןוויכ בושח םישק ןורק ילוח לש םדקומ יוהיז םהירבדל
הלחמב רתוי יביסרגאו םדקומ לופיטמ תלעות קיפהל םייושע
תוצוחנ יתלב יאוול תועפותמ לובסל וכרטצי אל רתוי םילק םילוחו
.לופיטה לש

Gut