2 תושדח - ןואכיד
Depression - News 2

דש ןטרס תולוחל היגולוכיספ
לופיטל הבוגת הזוח יגולויב ןמס
ןואכיד דגנ ינוכית-םי טירפת
ןואכיד תמצמצמ הייחמצ
םישישקב ןואכיד דגנ קורי הת
דלונה ךרב תויעבו ןואכיד ידגונ
ןואכידו דבועמ ןוזמ
הקינאפ תערפהו ןואכיד ,תרפוע
רתוי ליעי ןואכיד ידגונ בוליש
םישנב ץבשו תוומ ,ןואכיד ידגונ
ןואכידמ הניגמ תמדקומ הניש
תיטנג םירושק ןואכידו הנרגימ
ןואכיד דגנ תילופ הצמוח
רומח ןואכידל קר ןואכיד ידגונ
םא בלח תשרפהו ןואכיד ידגונ
בלל הליעומ החמש
חור-בצמו םיעבצ
ןואכידו םיקתממל הביח
תורה םישנל הרוטקנופוקא
ןואכידו טנרטניאב שומיש
בג-יבאכל ןואכיד דגנ הפורת
דש ןטרסל הפורתו ןואכיד דגונ
קוניתה לע ןואכיד ידגונ תעפשה
ןואכיד דגנ םודא ןתלת
םישישקב ןואכידו תינפוג 'עפ
םישנב ןואכידו סעכל ץבא
ןואכידו D ןימטיוב רוסחמ
ןואכיד דגנ הגוי
םירשואמ םישישקו B ינימטיו
ןואכיד ידגונו יאופר ןוזמ
הלפהו SSRI ןואכיד ידגונ
עייסמ י'צ יאט
הגיהנו ןואכידל תופורת
םישישקב ץבשו ןואכיד
תמדקומ הדילו ןוירהב ןואכיד
COPD רימחמ ןואכיד
ןואכיד דגנ םוקירפיה/ערפ
חור-בצמ תרפשמ הקיסומ
תוגהנתהו חור-בצמ ,3-הגמוא
תוירלוקסו-וידרק תולחמו ןואכיד
תיתצובק היצטידמ
ןואכידו הנאוחירמ/סיבנק
ןואכיד הזוח תילובטמ תנומסת
הדיל רחאל ןואכידב לופיט
תוירופ ילופיטו ןואכיד ,תודרח
הדיל רחאל ןואכידו ןומרוה
ןואכידב םישנל 3-הגמוא
ןואכידו היזיוולטל הפישח
הלחממ הרזח רחאל ןואכיד
ןואכידו ןוירה ,תרכוס
בג-יבאכו רתי תנמשה
בל-םודמ התומתו ןואכיד ידגונ
בל תקיפס-יאל ןוכיסו ןואכיד
(1) תודבאתהו ןואכיד ידגונ
ינימ דוקפיתו הדיל רחאל ןואכיד
םהב תוללעתהו םידליב ןואכיד
ןפיסקומטו ןואכיד ידגונ תליטנ
רמייהצלא תלחמל ןוכיסו ןואכיד
ןוירהה ןמזב ינואכיד בא
םיבאכב הטילשו ןואכידב לופיט
הדיל רחאל ןואכידו הניש תויעב
(2) תודבאתהו ןואכיד ידגונ
ןוירה ןמזב ןואכיד ידגונ
רוע תלחמו ןואכיד ,סרטס


...ןואכיד ואר
...1 תושדח - ןואכיד ואר

2008 טסוגוא
םיעורג םיגהנ םה ןואכיד תודגונ תופורת ילטונ
תופורת תליטנ יכ ואצמ ב"הרא University of North Dakota ירקוח
תוייעב שי םיגהנל יכו הגיהנה ןפוא לע הערל העיפשמ ןואכיד תודגונ
הגיהנל םירוטלומיס תרזעב ךרענ רקחמה .הגיהנה ןמזב הבוגתו זוכיר
.שיא 60 וב ופתתשהו הגיהנל םירוטלומיס
תועפשהל םיעדומ תויהל ןואכיד דגנ תופורת םילטונה לע םירקוחה ירבדל
ימדקאה םוחתב ,הרבחב םתויהב םג תווחל םילולע םהש תויביטנגוקה
.םתגיהנ לע העפשהה לע ףסונב ,םתדובע םוקמ תביבסבו

American Psychological Association 116th Annual Convention


2008 רבמטפס
םישישקב ץבשל ןוכיס רתיו ןואכיד
םישישקב ןואכיד יכ אצמ דנלוה Erasmus Medical Center-ב רקחמ
םישנ יבגל ןוכנ וניא הז אצממ ךא ,4 יפ ימכסיא ץבשל ןוכיס םהב לידגמ
.תושישק
ךרענש םדוק לודג רקחממ םתושרל ודמעש םינותנב ושמתשה םירקוחה
םות דע .ץבש ווח אלו הלעמו 61 ינב ויה םיפתתשמה .1999-ו 1997 ןיב
םיצבש 31 ,םיימכסיא םיצבש 190 םהמ ,ץבש ירקמ 291 ומשרנ רקחמה
.ורדגוה אלש םירקמ 70-ו םיממדמ

Journal of Neurology, Neurosurgery


2008 רבוטקוא
תמדקומ הדילל ןוכיס ליפכמ ןוירהב ןואכיד
ןוכיסב תויוצמ םימדקומה ןוירהה יבלשב רומח ןואכידמ תולבוסה םישנ
םע לדגו ךלוה הז ןוכיס .תואירב םישנ תמועל תמדקומ הדילל לופכ
.ןואכידה תרמחה
ב"הרא דנלקוא Kaiser Permanente Division of Research ירקוח
רחואמו ןנוירהל תועובש 10-ה תוביבסב םישנ 791 1999-ו 1996 ןיב ,ונייאר
תולבוס ולא םישנמ 22%-ל בורק יכ אצמנ .ןוירהה תואצות תא וקדב רתוי
.רומח ןואכידמ

Human Reproduction


2008 רבוטקוא
םיזופשיא לידגמו COPD ינימסת רימחמ ןואכיד
...ןואכיד


2008 רבוטקוא
ןואכיד דגנ ליעומ םוקירפיה/ערפ
ירקוח .רומח ןואכיד ינימסת תתחפהב הליעי םוקירפיה/ערפ לש תיצמת
ופתתשה םהב םירקחמ 26 ורקס הינמרג ןכנימ Technical University
.רומח ןואכידמ ולבסש םילפוטמ 5,489
תופורת לש וזל ךרע תווש םוקירפיה/ערפה לש ותוליעי םירקוחהה ירבדל
.תופורת ןתוא לש יאוולה תועפות אללו SSRI תחפשממ ןואכיד תודגונ

Cochrane Systematic Review


2008 רבוטקוא
חור-בצמ תרפשמ הקיסומ
תא ןחב רשא ,31 דע 20 ינב םיטנדוטס 32 ופתתשה וב ,ידבש רקחמ
םה יכ אצמ ,די ףכ בשחמ תרזעב ,םויה ךשמב םימעפ 7 םהיתושגר
.םויהמ 64% ךשמב הקיסומל וניזאה
רקיע .םתוגהנתה ןפוא לע העיפשה הקיזומה יכ וחוויד םיפתתשמה
תושגר .היגלטסונו חור תוממורתה ,החמש ושח םה יכ היה םיחווידה
ולאל סחיב םימעפ לש בר רפסמ הקיסומל ובישקהש ולאב ואצמנ ולא
.הל ובישקה אלש

Emotion


2008 רבוטקוא
תוגהנתהו חור-בצמ לע 3-הגמוא תעפשה
בצמ רופישל 3-הגמואב שיש תלעותה לע םיעיבצמ םייטירב הנוזת יחמומ
יאצממ תובקעב תאז ,םידליב דחוימב ,תוגהנתההו םידומיל ,חורה בצמ
.הז אשונב םישדח םירקחמ
תוגהנתה ,המילא תוגהנתה םוצמצ תללוכ 3-הגמואב תלעותה םהירבדל
תיבצע תוחתפתהב תוערפהב רופיש ,תיביסלופמיא
,היצקלסיד ,ADHD ומכ ,םידליב (Neurodevelopmental Disorders)
העינמ וליפא ףאו רופישו (Autism) םזיטואו (Dyspraxia) היסקרפסיד
,(Schizophrenia) הינרפוזיכס ומכ ,םירגובמב תוירטאיכיספ תוערפה לש
.ןואכידו תודרח ,(Bipolar Disorder) תיבטוק-וד הערפה

Research Conference, Oxford (FAB) Food and Behaviour


2008 רבמבונ
תוירלוקסו-וידרק תולחמו ןואכיד ןיב רשקה
רשקה תא וקדבש ב"הרא וקסיצנרפ ןס VA Medical Center ירקוח
רשא תויוגהנתה יכ ואצמ תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס רתיו ןואכיד ןיב
.םיבכרומ םייגולויב םיכילהת אלו ךכל תויארחא תואירבל תורושק

רשא שיא 1,000-מ הלעמל ,םינש 5-ל בורק ךשמב ,ורטינ םירקוחה
םיינואכיד םינימסת וקדבנ הילחתב .םייללכ םיקרוע תלחממ םילבוס
בלה רירש םטואל ,בל תקיפס-יאל סחיב םיינואכיד םינימסת
.תוומו ינמז ימכסיא ףקתה ,ץבש ,(Myocardial Infarction)

תינפוג תוליעפ ,תופורת תליטנ לע םידיפקמ םניא םילפוטמהש אצמנ
הלא לכ לע הדפקה .ןושיעל רתוי םיטונו (ירקיעה בושחה ביכרמה)
.תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס רתיל רשקה תא הלטיב

JAMA


2008 רבמצד
ןואכידב לופיטל תיתצובק היצטידמ
תילופיט הצובק ישגפמש הליג הינטירב University of Exeter-ב רקחמ
שיא 123 ופתתשה רקחמב .ןואכידב לופיטל הליעי ךרד הניה היצטידמב
ןואכיד ידגונב לופיטב וכישמה םתיצחמ .ןואכידמ בושו בוש ולבסש שיא
תיביטנגוק תוגהנתהל סרוקב ופתתשהו תופורתה תליטנ וקיספה ראשהו
תיביטנגוק תוגהנתהל סרוקב ופתתשהו
.(Mindfulness-Based Cognitive Therapy - MBCT)
תופורת לוטיל וכישמהש ולאמ 60% ווח ךשמהב םישדוחה 15 ךלהמב
.סרוקה יפתתשמ ברקב 47%-ל האוושהב ,םבצמב תורדרדיה

Journal of Consulting and Clinical Psychology


2008 רבמצד
םיינואכיד ויהי הנאוחירמ םיכרוצה םיריעצ
םינשעמה םירגבתמ ב"הרא רבנד Uni. of Colorado ירקוח ירבדל
,םיריעצ םירגובמ םתויה בקע ןואכידל ןוכיס רתיב םייוצמ הנאוחירמ/סיבנק
.ןואכידו סיבנק ןיב רשק ואצמש םירקחמ רפסמ יאצממל םאתהב תאז

11 ינב רקחמה תליחת תעב ויהש שיא 21,000 לעמ ופתתשה םרקחמב
ןואכידה תרמוח .םיריעצ םירגובמ םתויה דע םירקוחה ידי-לע ורטונו 21 דע
.ולדג סיבנק וכרצ םה םהב םימעפה רפסמו תומכש לככ הלדג

20th Ann. meeting of the American Academy of Addiction Psychiatry


2009 ראוני
ןואכיד הזוח תילובטמ תנומסת
תילובטמ תנומסת הינטירב Uni. College London ירקוח לש םהירבדל
.הדימעה ליג ינבב ןואכיד הזוח
תא םהב וכירעה םירקוחה .61 דע 41 ינב שיא 5,232 ופתתשה רקחמב
תנומסתה יביכרמ .ךכ-רחא םינש 6-ו 1993 דע 1991-מ ןואכידה ינימסת
םידירצילגירט רתי ,רתי תנמשה םה ןואכידל םירושק ואצמנש תילובטמה
לש םירחא םיביכרמ אל ךא ,HDL לורטסלוכ לש תוכומנ תומרו םדב
.תילובטמה תנומסתה

Diabetes Care


2009 ראוני
הדיל רחאל ןואכידב לופיט
הדיל רחאלש ןואכידב לפטל ןתינ יכ םיחוודמ םייטירב םירקוח
תויושע םאל םאמ ןופלט תוחיש יכ ררבתה (Postnatal Depression)
.50%-בהדיל רחאל ןואכידל ןוכיס ןיטקהל תויושע
תיגולוכיספ תוברעתה לש התוליעי תא ןוחבל התייה ותרטמש ,רקחמב
.תואפרמ 101-מ תוהמיא 4,000-מ רתוי ופתתשה ,ןואכידב לופיטכ
.תואפרמל ,ךכל דחוימב ונמואש ,םיישיא םילפטמ וחלש םירקוחה
םישדוח 12-ו 6 ןבצמב 40% רועישב רופיש וארה תוינואכידה תוהמיאה
.המאתהב ,הדילה רחאל םישדוח

BMJ


2009 ראוני
תוירופ ילופיט לע םיעיפשמ םניא ןואכידו תודרח
ןמזב ןוירהל סנכיהל םישנ לש םהייוכיס לע םיעיפשמ םניא ןואכידו תודרח
.תוירופ ילופיט
תאש ,םישנ 783 ופתתשה דנלוה ןכמיינ Radboud University-ב רקחמב
,םינולאש תועצמאב םירקוחה וכירעה ןהלש תיגולוכיספה הקוצמה תדימ
.תוירופה ילופיט ךשמבו ינפל

Human Reproduction


2009 ראורבפ
הדיל רחאל ןואכיד הזוח ןוירהב ןומרוה
תולעב םישנ יכ וליג ב"הרא University of California-Irvine ירקוח
רחאל ןואכידב תוקלל ןוכיס רתיב תויוצמ pCRH ןומרוהה לש ההובג המר
.הדילה
ידי-לע רצוימ Placental Corticotropin-Releasing Hormone ןומרוהה
,ןוירהב םישנ 100 ופתתשה רקחמב .ןוירהה תפוקת עצמאב הילישה
.ןנוירה ךשמב םינוש םינמזב םד ומרת רשא

Archives of General Psychiatry


2009 ראורבפ
ןואכידב םישנב לופיטל 3-הגמוא
תרבגהש הליג ב"הרא וגקיש Feinberg School of Medicine-ב רקחמ
היושע םיינונמש םיגדו (EPA-ו DHA) 3-הגמוא ןמוש תוצמוח תכירצ
.הכירצה תמרל םאתהב ,30% דע רועישב םישנב ןואכיד ינימסת םצמצל
3,317 ופתתשה רקחמב .המוד העפשה וליג אל ,םירקוחה ירבדל ,םירבג
.35 עצוממ ליג ינב שיא 3,317

Nutrition


2009 ראורבפ
תורגבב ןואכידו היזיוולטל הפישח
.םתורגבתה תעב ןואכידב םינכתסמ היזיוולטל הברה םיפשחנה הרשע ינב
ךשמנש רקחמב ,ב"הרא הינבליסנפ University of Pittsburgh ירקוח
8%-ב הז ןוכיס הלידגמ םויב הייפצ תעש לש תפסות לכ יכ ואצמ ,םינש 7
.רתוי לודג םינבה ברקב ןוכיסה יכו

Archives of General Psychiatry


2009 ראורבפ
הלחמ תשפוחמ הרזח רחאל ןואכיד
םירזוח רשא םידבועש וליג ב"הרא Mental Health Foundation ירקוח
(בל-תלחמו ןטרס ,בג יבאכ ומכ) תכשוממ תינפוג הלחמ רחאל הדובעל
.ןותמ דע לק ןואכיד חתפל םיטונ
.ךכ םירושיכו עדי ירסח םה ךא ,רוזעל םינכומ םיקיסעמ םירקוחה ירבדל

ND


2009 ראורבפ
ןואכידל הרושק ןוירהב תרכוס
תמועל הדיל רחאל ןואכידל לופכ ןוכיסב תויוצמ ןוירהב תויתרכוס םישנ
.תרכוסמ תולבוס ןניאש םישנ
11,000-מ רתוי ופתתשה ,ב"הרא Harvard Medical School-ב ,רקחמב
יבגל םג םינוכנ םיאצממה םא רורב אל ןכלו הכומנ הסנכה תולעב םישנ
ידיל האב תרכוסה תעפשה םא עובקל היה ןתינ אל .תורחא םישנ תוצובק
.וירחא וא ןוירהה ןמזב יוטיב

JAMA


2009 ראורבפ
םיינורכ ןותחת בג-יבאכו רתי תנמשה
...ירקוח


2009 סרמ
ימואתפ בל-םודמ התומתל םירושק ןואכיד ידגונ
רקחממ םינותנ חותינב ,ב"הרא קרוי-וינ Columbia University ירקוח
האולחת הזוח רומח ןואכיד יכ וליג ,םילוח-יתב תויחא ופתתשה וב לודג
ןוכיס רתיב תונותנ ולא םישנ .םישנב םיירלוקסו-וידרק םימרוגמ תוומו
.ימואתפ בל-םודמ התומתל 3 יפ רועישב
ןוכנ ןונימב ןואכיד ידגונב שומישהמ תלעותה םירקוחה ירבדל ,תאז םע
.ימואתפ בל-םודמ התומתל ןוכיסה לע הלוע

JACC


2009 לירפא
בל תקיפס-יאל ןוכיס רתיל רושק ןואכיד
ןואכיד יכ וליג ב"הרא הטוי Intermountain Medical Center ירקוח
ןואכידה תדגונ הפורתל רשק אלל בל תקיפס-יאל ןוכיס רתיל רושק
.הלחמב לופיטל השמיש רשא
םירקוחה .בל תויעב ולגתה םרט םהב םילפוטמ 13,708 ופתתשה רקחמב
הלגתה הייעבה .םתומ דע וא תיבבל הייעב תעפוהל דע םתוא ורטינ
םילבוסכ ונחבואש רחאל ,64 עצוממ ליג ינב (10%) םילפוטמ 1,377-ב
.םינש 5.6 היה עצוממה בקעמה ןמז .םיילילכ םד-ילכ תלחממ

Journal of the American College of Cardiology


2009 לירפא
(1) תודבאתהו ןואכיד ידגונ
ךרענ רשא ב"הרא קרוי-וינ Weill Cornell Medical College-ב רקחמ
רשא הלעמו 85 ינב םישישק 4 לכמ 3 לש םמדבש הליג תוומה רחאל
.ןואכיד תודגונ תופורת ואצמנ אל ודבאתה
65 ינב ויהש ,קרוי-וינב םישישק לש תודבאתה ירקמ 255 וללכנ רקחמב
.2004-ו 2001 ןיב ,םתומ םויב הלעמו

Journal of Clinical Psychiatry


2009 לירפא
ינימ דוקפית-יא תרפשמ הדיל רחאל ןואכיד תלקה
הינבליסנפ University of Pittsburgh Medical Center-ב רקחמ
הבוגתה ןיב רישי רשק אצמ ,הדיל רחאל ןואכידב םישנב ךרענש ,ב"הרא
.ןואכידה ידגונ גוסל רשק אלל ,תינימ תוליעפו ןואכיד ידגונב לופיטל
תופורתה .ינימ דוקפית תויעב לע וננולתהש םישנ 51 ופתתשה רקחמב
.ןתליטנל ינימשה עובשב עיפשהל ולחה

Journal of Clinical Psychiatry


2009 יאמ
םירחא םידלי דצמ תוללעתהו םידליב ןואכיד
םילולע רפסה תיבב הנושארה םידומילה תנשב ןואכיד םיחתפמה םידלי
.תורמעתהו תוללעתהל הרטמ ךופהל
שולשב םיידנק םידלי 400 ורטינש ,הדנק University of Victoria ירקוח
םיינואכידה וא תודרחה ילעב ולא יכ וליג ,םהידומילל תונושארה םינשה
.תוללעתהל תונברוק ויה ,הנושארה םידומילה תנשב ,םהבש

ND


2009 ינוי
ןפיסקומטו ןואכיד ידגונ תליטנב הייעבה
תולוח םישנ לע ב"הרא Medco Health Solutions Inc ירקוח ירבדל
ענמיהל ,(Tamoxifen) ןפיסקומט הפורתה תא תולטונ רשא דש ןטרס
לע רומשל ידכ ,SSRI גוסמ תומיוסמ ןואכיד תודגונ תופורת תליטנמ
.הניקתה התלועפ
,(Zoloft) טפולוזו (Prozac) קאזורפ ,(Paxil) ליסקפ תופורת-ב רבודמ
.םייתנשכ רחאל ןטרסה תלחמ לש הבושל םורגל תולולעש

WebMD


2009 ינוי
רמייהצלא תלחמל ןוכיס רתיו ןואכיד
.רמייהצלאל ןוכיס רתיב םייוצמ ןורכיז תיעבמ םילבוסה םיינואכיד םישנא
םילבוסה 91 דע 55 ינב שיא 756 ופתתשה ,םינש 3 ךשמנ רשא ,רקחמב
.םיינואכידכ ונחבוא םהמ 208 .ןורכיז תויעבמ וא ןותמ יביטנגוק יוקילמ

(Donepezil) ליצפנוד הפורתה תא ולטנש םילוחהמ ולא ןיבמ יכ אצמנ
.25% ךכב וקל םילפוטמה ראש ןיבמש דועב ,רמייהצלאב 11% וקל
העפשה התייה הפורתל .29% תמועל 14% הלחמב וקל םינש 2.2 רחאל
.םיינואכיד ויה אלש ולא לע הנטק

Neurology


2009 ינוי
אצאצב יכב רתיל םרוג ןוירהה ןמזב ינואכיד בא
אצמנה בא יכ וליג דנלוה םדרטור Erasmus Medical Center ירקוח
(Colic) ןטב יבאכו יכב רתיל ךכב םורגל לולע ןוירהה ןמזב ןואכידב
.וב תוללעתהל רבד לש ופוסבו אצאצב
.םיישדוח ינב תוטועפ 4,426 ופתתשה ,2006 דע 2002-מ ,רקחמב

Acta Paediatrica


2009 ינוי
םיבאכב תימצע הטילשו ןואכיד דגנ לופיט
תיחפמ םיבאכב תימצע הטילשל תינכות ויתובקעבו ןואכיד דגנ ליעי לופיט
.ןותמ ןפואב םיבאכה תא הדירומו ןואכידה תא תיתועמשמ
יכ ררבתמ ב"הרא הנאידניא Regenstrief Institute Inc ירקוח ירבדל
לע הלקהל דחי םילעופ (יתוגהנתה ינשהו יתפורת דחא) םילופיט יגוס 2
ופתתשה ,יצחו םייתנשכ ךשמנש ,רקחמב .םירירשו דלש יבאכ לעו ןואכיד
.םילפוטמ 250

Journal of the American Medical Association


2009 ילוי
הדיל רחאל ןואכידל תורושק הניש תויעב
םאה םע ררבל בושח .הדיל רחאל ןואכידל יאמצע םרוג הווהמ העורג הניש
שיש תוערפהמ וז תושישת תעפשומ המכ דע תושישתמ תלבוסה הריעצה
.ךכל םירחא םיירשפא םימרוגו הנישב הל
ררבל שי היגברונ רגנווטס Stavanger University Hospital ירקוח ירבדל
ךשמנש ,רקחמב .הדיל רחאל ןואכיד השאב םיליעפמה ןוכיסה ימרוג םהמ
.30 עצוממ ליג תונב םישנ 4,191 ופתתשה ,הנשכ

Sleep


2009 טסוגוא
(2) תודבאתהו ןואכיד ידגונ
US Food and Drug Administration's Centre for Drug ירקוח
25-מ תוחפ ינב םירגובמ יכ וליג ב"הרא Evaluation and Research
.תוינדבוא תובשחמל ןוכיס ךכב םילידגמ ןואכיד ידגונ םילטונה
וללכנ רשא ןואכיד תודגונ תופורת 8-ל םיעגונה םינותנ וחתינ םירקוחה
ררבתה .םילפוטמ 100,000-מ רתוי ופתתשה םהב םיינילק תונויסנ 372-ב
.תינדבואה תוגהנתהה לע הנטק העפשה היה הפורתה גוסל יכ
ןניאש תוערפה דגנ ולפוטש ולא ברקב דחוימב לודג היה רתיה ןוכיס
.(Anxiety) תודרח ומכ ,ןואכיד

British Medical Journal


2009 טסוגוא
ןוירה ןמזב ןואכיד ידגונ
American Psychiatric Association םעטמ תפתושמ העדוה
ב"הרא American College of Obstetricians and Gynecologists-ו
- (Psychotic Episodes) תוזוכיספ תווח רשא ןוירהב םישנ לע יכ תרמוא
תיבטוק-וד הערפה םע וא - תואיצמה םע רשק לש אלמ וא יקלח ןדבוא
רבעב דבאתהל וסינש וא תוינדבוא תויטנ תולעב ,(Bipolar Disorder)
.ןואכיד תודגונ תופורתב שמתשהל רוסא
ןתוא לעו ולא תופורת תליטנ קיספהל אל ןוירהב רבכ תואצמנה םישנ לע
ףא לע ןואכיד ינימסת תווחה ולא וא םינשנו םירזוח תונואכיד תווחה םישנ
.(Psychotherapy) ישפנ לופיטמ תלעות קיפהל תויושע יתפורתה לופיטה


2009 טסוגוא
רוע תלחמל םימרוג ןואכידו סרטס
הלחמ ימרוג תווהל םילולע ןואכידו סרטס יכ תמיא לודג ילרטסוא רקחמ
.רוע תולחמב רבודמ רשאכ
םינותנב ושמתשה הילרטסוא University of Newcastle NSW ירקוח
םייגולוכיספ םימרוג םא ןחב רשא םדוק לודג רקחממ םתושרל ודמעוהש
ופתתשה ,1996-ב ךרענש ,רקחמב .רוע תלחמ רימחהל וא םורגל םילולע
.2006-ב 8,910-ו 2003-ב םישנ 9,081 בושו 27 דע 22 תונב םישנ 9,688

Archives of Dermatology


2009 רבמטפס
דש ןטרס תולוחל תיגולוכיספ תוברעתה
לופיט ב"הרא סובמולוק Ohio State University ירקוח לש םהירבדל
ליעי ןפואב תושדח דש ןטרס תולוחב ןואכיד םצמצל יושע יגולוכיספ
.תוקלד ,הפיקע ךרדב ,ךכב ןיטקהלו
תודרשיהה לע הביטמ העפשה שי יגולוכיספ לופיטל יכ םיפיסומ םירקוחה
ולביקש תולפוטמה .שדוח 12 ךשמנ רקחמה .תולוחה לש ןהייח תוכיא לעו
ורפיש ,תיתרבח הכימתל רתוי ונענ ,תודרח ותיחפה יגולוכיספ לופיט
.ןושיע ומצמיצו T-יאת לש םדוקפית תא ,םייתנוזת םילגרה

Psychosomatic Medicine


2009 רבמטפס
ןואכיד ידגונב לופיטל הבוגת הזוח יגולויב ןמס
םייגולוריונוכיספ םייגולויב םינמס יכ ואצמ םינוש םירקחמ ינש
התוליעי תעיבקל שמשל םייושע (Neurophysiological Biomarkers)
.ןואכיד תדגונ הפורת לש

יתיזחה חומה תוליעפב םייוניש יכ אצמנ ןושארה רקחמב
הפורתב לופיטה תליחת רחאל עובש (Prefrontal Brain Activity)
SSRI-ה תחפשממ הפורת - (Escitalopram) םארפולטיצסא
הבוגת תוזחל םייושע - (Selective Serotonin-Reuptake Inhibitors)
.תועובש 7 רחאל הגופה רועישו
ורבעוהו עובש רחאל וז הפורתל וביגה אלש םילפוטמש אצמ ינש רקחמ
הפורתל הבוגתל יוכיס ולידגה (Bupropion XL) ןויפורפוב הפורתל
.הנושארה הפורתה תליטנב וכישמהש ולאל סחיב השדחה

Psychiatry Research


2009 רבוטקוא
ןואכיד דגנ ינוכית-םי טירפת
-םי טירפת יכ הליג דרפס הנולפמפ University of Navarra-ב רקחמ
ןוכיס ןיטקהל יושע תוינטקו םיזוגא ,תיז ןמש ,תוריפ ,תוקריב רישע ינוכית
.30%-ב ןואכיד תחתפתהל
ואצמנ ,םיאירב םישנא 10,094 ופתתשה ובו םינש 4.4 ךשמנש ,רקחמב
האלמ תוקבד יכ ואצמ םירקוחה .ןואכיד וחתיפש םישנ 234-ו םירבג 156
.30%-ב ןואכידל ןוכיסה תא הניטקה ינוכית-םי טירפתב

Archives of General Psychiatry


2009 רבוטקוא
ןואכיד תומר םיניטקמ הייחמצ ירוזיא
,תודרח לש ןתוחתפתהל ןוכיס םיניטקמ םיקורי םירוזיא תברקב םירוגמ
ןוטב לש לגנו'גב םירוגמל םירקוחה ירבדל .היוקל תינפוג תואירבו ןואכיד
.תינפוגו תישפנ תואירב לע תרכינ העפשה שי

רוזיאב םירוגמ יכ ררבתה ,םידנלוה 350,000-ל בורק ופתתשה וב ,רקחמב
תודרחה ירקמ רועיש ,מ"ק 1 דע קחרמב םיקורי םיחטש 10% םנשי ובש
18 שי םיקורי םניה 90% םהב םירוזיאבש דועב ,שיא 1,000 לכל 26 וניה
.שיא 1,000 לכ לע םירקמ

Journal of Epidemiology and Community Health


2009 רבוטקוא
םישישקב ןואכיד דגנ קורי הת
...ירקוח


2009 רבוטקוא
דלונה ךרב תויעבו ןואכיד ידגונ
,תוקונית לש תמדקומ הדילל הרושק SSRI-ה תחפשממ תופורתל הפישח
םישנב תומדקומ תודילל האוושהב לופכ רועיש והז .םימי 5 ןב עצוממב
.תוירטאיכיספ תולחמ אלל
,2006 דע 1998-מ ךשמנש ,הינטירב University of Aarhus-ב רקחמב
.יתדיל-םורט לופיט ולביקש םישנ 56,000-מ רתוי לש תומושר וקדבנ

American Psychiatric Association


2009 רבמבונ
ןואכידו דבועמ ןוזמ ןיב רשקה
רשא םישנא יכ ולעה הינטירב University College London ירקוח
.ןואכידל ןוכיס רתיב םייוצמ תועיבקב (Junk Food) לקולק ןוזמ םיכרוצ
.רכוסב וא/ו ןמושב םיריתע תונוזמב דחוימב רבודמ
גוסמ ןוזמ וכרצש ולא יכ הליג ,הנידמ ידבוע 3,486 ופתתשה וב ,רקחמה
אירב ןוזמ וכרצש ולא תמועל ,60% רועישב ןואכידל ןוכיס רתיב ואצמנ הז
.רתוי

British Journal of Psychiatry


2009 רבמצד
םיריעצב הקינאפ תערפהו ןואכידל תרפוע ןיב רשקה
םייוצמ החוטבל תבשחנה תרפוע תמר הנשי םמדבש םיריעצ םירגבתמ
.(Panic Disorder) הקינאפ תערפה וא רומח ןואכיד חתפל ןוכיס רתיב

םמדבש םיריעצ יכ ואצמ הדנק קביווק Universite de Montreal ירקוח
ןואכיד חתפל 2.3 יפ ןוכיס רתיב םייוצמ (רטיליצדל ג"קמ) 2.11g/dL תמר
תב תרפוע תמרה ןמדבש ולאל האוושהב הקינאפ תערפה חתפל 5 יפו
.רטיליצדל ג"קמ 0.7
,2004-ו 1999 ןיב ךרענ רשא רחא לודג רקחמ ךותמ רזגנ רשא ,רקחמב
.39 דע 20 ינב םיריעצ ופתתשה

Archives of General Psychiatry


2009 רבמצד
רתוי ליעי ןואכיד ידגונ בוליש
(Tetracyclic) תילקיצרטטה ןואכידה תדגונ הפורתה לש םבוליש
,(Fluoxetine) ןיטסקואולפ םע דחי (Mirtazapine) ןיפזטרימ
ליעי וניה (Bupropion) ןויפורפוב וא (Venlafaxine) ןיסקפלנו
MDD - רומח ןואכידב לופיטב רבודמ רשאכ רתוי לבסנו רתוי
.ןיטסקואולפב קר לופיט תמועל ,(Major Depressive Disorder)

אצמנ הז בוליש הדנק וירטנוא University of Ottawa ירקוח ירבדל
HAM-D דדמ יפל תודוקנ 4.8 דע 4.5-ב ,לופיטל 42-ה םויב ,רתוי ליעומ
םילפוטמ 105 ופתתשה רקחמב .תדדובה הפורתב לופיטל האוושהב
.הדנקמו ב"הראמ

American Journal of Psychiatry


2009 רבמצד
רבעמה ליג רחאל םישנב ץבשו תוומ ,ןואכיד ידגונ
םישנ יכ וליג ב"הרא ןוטסוב Massachusetts General Hospital ירקוח
TCA תחפשממ תופורת תולטונ רשא רבעמה ליג רחאל
ןוכיס רתיב תויוצמ SSRI תחפשממ וא (Tricyclic Antidepressant)
ןוכיס םג תולידגמ SSRI-ה תופורתו איהש הביס לכמ התומתל
.ילאטפ םמדמ ץבשל
,רבעמה ליג רחאל םישנ 136,293 וב ופתתשהו םינש 5.9 ךשמנש ,רקחמב
32%-ב התומתו 45%-ב ץבשל ןוכיס לידגמ SSRI תופורתב שומישש אצמנ
.67%-ב איהש הביס לכמ התומתל ןוכיס תולידגמ TCA תופורתו

Archives of Internal Medicine


2010 ראוני
ןואכיד ינפמ הרשע ינב לע הניגמ תמדקומ הניש
רשאמ ןואכידל תוחפ םידעומ תינויגה העשב ןושיל םיכלוה רשא הרשע-ינב
.רחואמ ןושיל םיכלוהה ולא
ורטינ ב"הרא קרוי-וינ Columbia University Medical Centre ירקוח
תוצח רחאל ןושיל וכלהש ולא יכ ואצמו 18 דע 12 ינב םירענ 15,500
.22:00 ינפל ןושיל וכלהש םירחא תמועל ןואכידל ןוכיס רתיב ואצמנ

ןואכידל ןוכיס הלידגמ הלילב תועש 5-מ תוחפ תב הניש יכ םג אצמנ
.תועש 8 תב הניש תמועל 71%-ב

Sleep


2010 ראוני
תיטנג םירושק ןואכידו הנרגימ
שיא 2,600-מ הלעמל ופתתשה וב ,דנלוה Leiden University-ב רקחמ
(Aura) הליה םע הנגימ דחוימבו הנרגימ ןיב ץימא רשק םייק יכ הליג
.ןואכידו

Neurology


2010 ראוני
ןואכיד דגנ תילופ הצמוח
ההובג המר יכ ואצמ ןפי ויקוט International Medical Center ירקוח
ילעב תמועל 50%-ב ןואכידל ןוכיס ןיטקהל היושע םדב תילופ הצמוח לש
רישי רשק םג אצמנ רקחמב .דבלב םירבג יבגל ןוכנ רבדה .הכומנ המר
.ןואכידל ןוכיס רתיו םדב ןיאטסיצומוה לש תוהובג תומר ןיב

European Journal of Clinical Nutrition


2010 ראוני
רתויב רומח ןואכידל קר ןואכיד ידגונ
וחתינ רשא ב"הרא היפלדליפ University of Pennsylvania ירקוח
םע קר תוביטמ ןואכיד תודגונ תופורת יכ הנקסמל ועיגה םירקחמ 6
טעמ קר תוליעומ וא תוליעומ ןניא ךא ,דחוימב רומח ןואכידמ םילבוסה
וכשמנש ,םירקחמב .ןתמ דע לק ןואכידמ םילבוסל (ובצלפל האוושהב)
.שיא 718 ופתתשה ,תועובש 11-ל 6 ןיב

JAMA


2010 ראוני
םא בלח תשרפה םיבכעמ ןואכיד ידגונ
ב"הרא Uni. of Cincinnati College of Medicine-ב םידקמ רקחמ
הקנה יישקו SSRI גוסמ ןואכיד ידגונב שומיש ןיב רישי רשק הליג
.תוריעצ תוהמאב
תופורתה יכ ררבתה ,הנושאר םעפ וז תוהמיא 431 ופתתשה וב ,רקחמב
הייהשה ,הדילה רחאל תועש 86-ב םאה בלח תשרפה תייהשהל תומרוג
.ולא תופורת ללכ ולטנ אלש תוהמיא תמועל ,םלש םוי טעמכ תב

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2010 ראורבפ
בלל הליעומ החמש
בל-ףקתהל ןוכיס ימרוג םניה תוניועו סעכ ,ןואכיד ומכ ,םיילילש תושגר
.בלה לע הניגמ החמש תשוחת תאז תמועלו ץבשלו
םירגובמ 1,739 ורטינ ב"הרא קרוי-וינ Columbia University ירקוח
לע םהיתושגר תעפשה תא ןוחבל ידכ ,םינש 10 ךשמב םיאירב םידנק
ןוכיס םימצמצמ ללכ-ךרדב םיחמש רשא םישנא יכ וליג םה .םתואירב
.22%-ב בל-תלחמל

European Heart Journal


2010 ראורבפ
חור-בצמו םיעבצ
םישנא הינטירב Uni. Hospital South Manchester ירקוח לש םהירבדל
.םיריהב םינווג ינפ לע ,רופא ומכ ,םימומע םיעבצ םיפידעמ םיאכודמ
םהמ ושקיבו םיעבצ לש ןווגמ ,םיאירב םישנא 300-מ רתויל ,וארה םירקוחה
לש תונוש תוגרד םהב ואר 220 .בושחל םהל םימרוג םה המ לע ראתל
ביבחה עבצה והמ ראתל ושקבתה םה ןכמ רחאל .תוששח וא ןואכיד
.יחכונה םחור בצמ תא ףקיש םיעבצה דחא םאו רתויב םהילע
,רתויב םיכשמנ םה וילא עבצכ לוחכו בוהצ לע ועיבצה םיפתתשמה תיברמ
םישנא .לודג ןווגמה היה םחור בצמ תא ףקשמה עבצה תריחבב ךא
.רופא ינווגבורחב םיינואכידה תיברמו בוהצ לש םינווגב ורחב םיאירב

WebMD


2010 ראורבפ
ןואכידל ןוכיס רתיו םיקתממל הביח
דחוימב םיבהוא רשא םידלי ב"הרא Monell Centre-מ םירקוח ירבדל
.ןואכיד חתפל ןוכיס רתיב םייוצמ םיקותמ םילכאמ
םימ לש םיגוס 5 ונתנ םה םהל ,12 דע 5 ינב םידלי 300 ורטינ םירקוחה
הירוטסיה התייה םתחפשמבש ולא יכ ררבתה .תונוש תוגרדב םיקתוממ
תואקשמה תא ורחב ןואכיד ינימסת לע רתוי וננולתהשו םזילוהוכלא לש
דועב זורכוס 24% תב תוקיתמ תגרדב ורחב ולא םידלי .םיקותמ רתויה
.18% תב תוקיתמ תגרד ורחב םירחא םידליש

Addiction


2010 ראורבפ
תורה םישנב ןואכיד דגנ הרוטקנופוקא
...ירקוח


2010 ראורבפ
ןואכידל רושק טנרטניאב עובק שומיש
םילבמ רשא םישנא יכ ואצמ University of Leeds-מ םייטירב םירקוח
קלח םירקוחה ירבדל .ןואכידל ןוכיס רתיב םייוצמ טנרטניאב ךשוממ ןמז
תוליעפ ןובשח-לע תויתרבח תותשרלו ט'צ ירדחל ןמז םישידקמ םישנאהמ
םהל םורגלו תישפנה םתואירבב עוגפל לולע הז רבדו תיתימא תיתרבח
.51 דע 16 ינב שיא 1,319 ופתתשה רקחמב .תורכמתהו ןואכיד

Psychopathology


2010 ראורבפ
בג-יבאכ לע הליקמ ןואכיד דגנ הפורת
הפורתה יכ וליג ב"הרא הנאדיניא Lilly Research Laboratories ירקוח
באכבו היגלאימורביפב ,ןואכידב לופיטל תשמשמה ,(Cymbalta) הטלבמיצ
ןותחת בג-יבאכ לע לקהל יושע (Diabetic Nerve Pain) יתרכוס םיבצע
.םיינורכ
בג-יבאכמ םילבוסה םירגובמ 401 ופתתשה ,תועובש 12 ךשמנש ,רקחמב
,םויב םעפ ,הפורתהמ ג"מ 60 תועצמאב לפוט םקלחש ,םיינורכ ןותחת
רשא יאוול תועפות ויה הפורתב שומישל .(המד) ובצלפ ולביק םירחאהו
.הפב שבויו הליחב ויה ןהב תוירקיעה

American Academy of Pain Medicine in San Antonio


2010 ראורבפ
דש ןטרס דגנ הפורת םסוח ןואכיד דגונ
יכ וליג הדנק Institute for Clinical Evaluative Sciences-מ םירקוח
(Paroxetine) ןיטסקורפ ןואכידה תדגונ הפורתה תא תולטונ רשא םישנ
תידדה הערפהל ךכ תומרוג (Tamoxifen) ןפיסקומט הפורתה תליטנ תעב
.תופורתהמ תחא לכל
הפורתה יכו ןפיסקומטב שומישה תא קיספהל ןיא יכ םישיגדמ םירקוחה
.דש ןטרסל תמרוג הניא המצעשכל ןיטסקורפ

ICES


2010 ראורבפ
קוניתה לע ןואכיד ידגונ תעפשה
םישנל ודלונ רשא תוקונית יכ וליג Aarhus University-מ םינד םירקוח
םינטק םיבוכיע תווחל םילולע ןוירהה ןמזב ןואכיד תודגונ תופורת ולטנש
הניחבמ תויתועמשמ ולא תויהשה םא רורב הז ןיא ךא ,םתוחתפתהב
.תיאופר
.שדוחל בורקב הכילההו םוי 16-ב תבכעתמ הנושארה םעפב הבישיה
ןיב תוקונית 82,000-ל בורקמ ופסאנש םינותנ ודמע םירקוחהה תושרל
.SSRI תופורתב ולפוט תוהמיאה תיברמ .2002-ו 1996 םינשה

Pediatrics


2010 סרמ
תושישקב ןואכיד דגנ םודא ןתלת
רקחמב ,הירטסוא General Teaching Hospital Korneuburg ירקוח
תיצמתמ ףסות תליטנ יכ וליג ,רבעמה ליג רחאל םישנ 109 ופתתשה וב
םישנה .תודרחו ןואכיד לש םינימסת תוחפ שוחל תויושע םודאה ןתלתה
.םוי 90 ךשמב (ובצלפ וא) ףסותה תא ולביק ןה .הלעמו 40 תונב ויה

Maturita


2010 סרמ
םישישקב ןואכיד תמצמצמ תינפוג תוליעפ
ב"הרא קרוי-וינ University of Rochester Medical Center-ב םירקוח
ןואכיד ינימסת לש יתועמשמ םוצמיצל הרושק תינפוג תוליעפ יכ ואצמ
םויב תוקד 12 ךשמב הנותמ תינפוג תוליעפב יד םהירבדל .םישישק ברקב
.ךכ םשל
םיללוש םניא םירקוחה .67.6 עצוממ ליג ינב שיא 1,103 ופתתשה רקחמב
.ןואכידה ינימסתל םרוגה השעמל איה שעמ אלל הבישי יכ תורשפאה תא

American Asso. for Geriatric Psychiatry 2010 Annual Meeting


2010 לירפא
םישנב ןואכידו סעכ לע לקמ ץבא
ןיטקהל היושע ג"מ 7 ןב (Zinc Gluconate) ץבא ףסות לש תימוי הליטנ
Seitoku University-ב םינפיה םירקוחה .תוריעצ םישנב ןואכידו סעכ
.תוריעצ םישנ 30 ,תועובש 10 ךשמנ רשא ,הז רקחמל וסייג

European Journal of Clinical Nutrition


2010 יאמ
ןואכידל ןוכיס לידגמ D ןימטיוב רוסחמ
הכומנ המרש אצמ ב"הרא US National Institute on Aging-ב רקחמ
םינותנ וחתינ םירקוחה .ןואכידל ןוכיס לידגהל הלולע םדב D ןימטיו לש
.םינש 6 ךשמב ורטונש הלעמו 65 ינב םירבג 423-ו םישנ 531-מ ולבקתהש

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2010 יאמ
ןואכיד דגנ הגוי
וב ,ב"הרא Boston University School of Medicine-ב ןטק רקחמ
בצמ תא תרפשמ הגוי יכ אצמ ,תוירטאיכיספ תויעב אלל םישנא ופתתשה
.הכילהמ רתוי חורה
תומר תא הריבגמ איהש ךכל הגויה לש החוכ תא םיסחיימ םירקוחה
תגוי ומשיי רשא שיא 19 ופתתשה רקחמב .חומב ימיכ רמוח :GABA-ה
לגרב ודעצש שיא 15 ושמיש הרקב תצובקכו (Iyengar Yoga) ראגנייא
.תועובש 12 ךשמב ,עובשב םימעפ 3 ,תחא העש ךשמב

Annual Meeting of the American Psychiatric Association


2010 ינוי
רתוי םירשואמ םישישק םישוע B ינימטיו
ופתתשה וב ב"הרא יונילא Rush Uni. Medical Center-ב רקחמ
לשו B6 ןימטיו לש םתכירצ תלדגהש הליג הלעמו 65 ינב 3,500-מ רתוי
.םישישקב ןואכידל ןוכיס ןיטקהל היושע B12 ןימטיוו
תכירצב ג"קמ 10 תב הלדגה לכ יכ אצמנ ,םינש 7.2-כ ךשמנש ,רקחמב
2%-ב ןואכיד תוחתפתהל ןוכיס הניטקמ B12 ןימטיו ג"קמ 10-ו B6 ןימטיו
.הנשב

American Journal of Clinical Nutrition


2010 ינוי
ףידע ןואכיד ידגונו יאופר ןוזמ בוליש
בוליש יכ ואצמ ב"הרא ססקט Red Oak Psychiatry Associates ירקוח
(עבטב העיפומ איהש יפכ תילופ הצמוח) L-Methylfolate ןוזמ ףסות לש
לודג רופישל םרוג SNRI וא SSRI תחפשממ ןואכיד תדגונ הפורת םע
רופישה .דבלב תופורתה תחאב שומיש תמועל הלחמה ינימסתב רתוי
.23%-ב רתוי הריהמ העפשההב אטבתמ
ץוח-תאפרמב ולפוט רשא 70 דע 18 ינב םילפוטמ 242 קלח ולטנ רקחמב
.רומח ןואכיד תובקעב תירטאיכיספ

American Psychiatric Assoc. (APA) 2010 Annual Meeting


2010 ינוי
הלפהב םינכסמ SSRI גוסמ ןואכיד ידגונ
תונב םישנ 5,124 ופתתשה וב University of Montreal-ב ידנק רקחמ
ןיב רשק אצמ ,ןוירהל םינושארה תועובשה 20 ךותב וליפהש 45 דע 15
.הלפהל ןוכיס רתיו ,SSRI-ה תחפשממ דחוימב ,ןואכיד ידגונ תליטנ
הפורתה יכ ןכו 68% רועישב הלפהל ןוכיס רתיב ויה ולא םישנ יכ ררבתה
.הלפהל יאמצע ןוכיס םרוג איה SNRI-ה תחפשממ ,(Effexor) רוסקפא

Canadian Medical Association Journal


2010 ינוי
םישישקב ןואכיד ידגונ תוליעי רפשמ י'צ יאט
הפורתה תועצמאב לופיט םע תמצמוצמ הסריגב י'צ יאט לש לש הבוליש
תוכיא ,תושימג תרפשמ (Escitalopram) םארפולטיצסא ןואכידה תדגונ
.רומח ןואכידמ םילבוס רשא הלעמו 60 ינבב יביטנגוק דוקפיתו םייח

ופתתשה וב רקחמב תאז וליג ב"הרא Uni. of California-ב םירקוח
לופיטל וביגה אל םתיצחמש רחאל ,תועובש 6 ךשמנ רשא ,םילפוטמ 112
.ינושארה
ףסונב ופתתשה יתפורתה לופיטל תיקלח וביגה רשא םילפוטמהמ 70
תרצוקמ הסרוג - (Tai Chi Chih) י'צ י'צ יאט לש םייעובש םישגפמב
.תועובש 10 ךשמב ,םייתעש ינב - תועונת 20 קר תללוכה י'צ יאט לש
,יביטנגוק דוקפית ורפישו ץחל יבצמל רתוי הלודג תושימג וליג ולא םילפוטמ
.תונוש תומישמ עוציבו ןורכיז ומכ

New Clinical Drug EvaluationUnit 50th Anniversary Meeting