?סיזוירטמודנא יהמ
,השיאה לש תוירופה ליגב תשחרתמה הערפה איה סיזוירטמודנא
.(Womb/Uterus) םחרל ץוחמ םחרה תיריר תוחתפתהב תאטבתמה
.רבעמה ליגל השיאה עיגהב ללכ-ךרדב תפלוח וז הערפה

...ב אטבתהל הלולע היעבה
.םישק (Pelvic Pain) ןגא יבאכ
.ביאכמ ישדוח רוזחמ
.תורקע

(Ovaries) תולחשה קוליצל םורגלו ףירחהל הייעבה הלולע ןמזה םע
.ןוירהל סנכיהל תלוכיב הדירילו (Fallopian Tubes) תורצוצחהו
 
םימרוג
םינפדמה ,(Endometrium) םחרה תירירמ םיאתש איה הרעשהה
ולא םיאת .ןטבה ללח לא תורצוצחה ךרד םידדונ םחרה םינפ תא  
תושרפהמ םיעפשומ רשא םירחא ןגא ירביאב םילתשנו םיטלקנ  
.םיממדמ ולא םישדח םילתש .ישדוחה רוזחמה ןמזב תוילנומרוה  
.םיבאכו תקלדב אטבתהל לולע הזו ביבסמ םירביאב גפסנ םדה  
.היעבל ןוכיסה תא הלידגמ תיסחי רגובמ ליגל ןוירה תייחדש הארנ
הייטנ ךכל ןכתית ןכו התיבל םאמ תשרומ תויהל הלולע וז הערפה
.תיתחפשמ  
 
םימוטפמיס
.ישדוחה רוזחמה ןמזב בר םומיד
.באכב םיוולמ םיישדוח םירוזחמ
.וירחאו ישדוחה רוזחמה ינפל םישק בג יבאכ
.ןימ יסחי םויק ןמזב תורבגומ תויוצווכתה
.ןימ יסחי םויק תעב ןגאב קומע באכ
.לושלישו תוריצע ,ןתש ןתמ וא םייעמה תעונת ןמזב באכ
.ןוירהל סנכיהל ישוק

  יאופר לופיט
.באכ יככשמב שומיש
ןתוחתפתהו ןלודיג תא רצוע רשא ילנומרוה אוה לבוקמה לופיטה
רזוע םירקמה תיברמב .םחרה תמקרמ ודדנש םחרה תומקר לש  
.(Progesterone) ןורטסגורפו ןגורטסא לש הובג ןונימ בלשמה לופיט  
NSAID / תוילאידורטס ןניאש תויתקלד-יטנא תופורת
.(Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs)  
בורל ,תויתקלצה תומקרהו םיימחרה םילודיגה תקחרהל חותינ
.(Laparoscopic Surgery) תיפוקסרופל הטישב םיחותינ  
(Hysterectomy) םחר תתירכ עצובת םירומח םירקמב
.(Oophorectomy) תולחש תתירכו  

  ןוירהל הסינכו תוירופה תייעבב לופיט
שגפמה ךילהתב הערפה ללגב ,ןוירהל הסינכ/תוירופ תייעב םע םישנ
.תיפוג-ץוח היירפהל תונפהל ןתינ ,תיציבל ערזה ןיב
 
םג תארקנה ,(In Vitro Fertilization) תיפוג-ץוח היירפה
היירפה יעצמא איה ,הדבעמ יאנתב היירפה וא הנחבמ תיירפה
.תיציבל ערזה ןיב שגפמה תייעב תא ףוקעל דעונש
םחר לא תירפומה תיציבה תרבעומ תחלצומ היירפה רחאל
.ליגר ןוירהכ רבועה תוחתפתה הכישממ םש ,השיאה

לידגהל ידכ ,תויציב רפסמ ,השיאה ליגל םאתהב ,תורפומ בורל
םירבוע הבורמ ןוירה ןכתי ךכל םאתהב .חלצומ ןוירהל יוכיסה תא
םירבוע תתחפה/לוליד עצוב םא אלא ,(Multifetal Pregnancies)
היירפה .םרפסמ תא ליבגהל ידכ (Selective Fetal Reduction)
.םירקמהמ זוחא 30 דע 20-ב החילצמ תיפוג-ץוח

(Adhesions) תויוקבדיה ןה תיציבה תעונתב תוערפהל תוצופנ תוביס
.תורצוצחב תויורציה וא/ו תיציבה לש הלולסמב


אפרמ-יחמצ
False Unicorn Root / םוירלמכ
.Chamaelirium luteum :ינטוב םש  

.ןוירפ דדועלו הלפה עונמל רומא חמצה
רוזחמב תויעבב לופיטל שמשמ אוה ןכ ומכ
.ישדוחה

...תושדח - סיזוירטמודנא ואר