ינימה דוקפיתב תויעב
Female Sexual Dysfunction


םישבגתמה םינוש םיינימ םיכרצ תונוש םישנל
רוזחמ תאז םע .םייחה ךשמב םינתשמו
.ןלוכל ףתושמ תינימה הבוגתה
השאב תררועתמה תינימה היגרנאה תשוחת וז .תינימ הקושת
.תידגנ המזויל הבוגתב תינימ תוליעפב תוצרל הל םרוגו    
וא הבשחמ ,ינפוג עגמל הבוגתב .ינימ יוריג/תינימ תוררועתה
קיתרנה םינפ תומקר .םיינפוג םיינימ םייוניש םיררועתמ שגר    
.תורקדזמ תומטפהו לדג קיתרנה ,חפנתמ ןגדגדה ,תוחלחלתמ    
םיצווכתמ םחרהו קיתרנה ירירש הב ,היווחה איש והז .המזגרוא
.גונעת םרגנו יבצק ןפואב    
.ילמרונה םבצמל םירזוח םחרהו ןגדגדה ,קיתרנה .תופרתה

תוינימ תויעב
.גוזה ינב ןיב ,ישגרו ינפוג ,בכרומ סחיב היולת תינימה הבוגתה
...ומכ ,תינפוג תויהל הלולע ינימה דוקפיתב הייעב
.ןוירה
.יהשלכ הלחמ

...ומכ ,תישפנ הייעב וא
.ישפנ חתמ/סרטס
.גוזה ינב ןיב תרושקת
.ןיממ האנהל וא ינימה עוציבל עגונב תויפיצה תושממתה יא

תינימ הקושת רדעה
.תינימ הקושת רסוח וא ןימב ןיינע רדעה איה הצופנ הייעב
ררועתהל דאמ השק היהי הטעומ תינימ הקושת תלעב השאל
.תינימ הניחבמ (תורגתהל וא)
איהש ךכמ קיסהל הלולע המזגרואל עיגהל הל השקש השא
.ןימב ןיינע ןדבואל םורגיש רבד ,ךכל תלגוסמ הניא    
,הדובע יצחל ללגב ימוימוי ישפנ חתמב תויחה תובר םישנ
.ןימב ןיינע ךכ בקע דבאל תולולע םיפסכ וא החפשמ    
תולולע תושק תוינימ תויווח ורבעש וא תינימ ולצונש םישנ
.ונממ תורגתהל תולגוסמ תויהל וא ןיממ תונהיל אלש    

המזגרוא רדעה
תרזעב ךכל תועיגמה םנשי .המזגרואל תועיגמ םישנה תיברמ
םישנ ןנשי .גוזה ןב דצמ ילארוא וא ינדי יוריג וא תוננוא
תושעל המ תועדוי ןניא ןהש ןוויכ ,המזגרואל עיגהל תושקתמה
.ןנוצר תא ןגוז ינבל תולגמ ןניאש וא

,ןימל ילילש סחימ האצותכ עובנל הלולע המזגרואל העגה יא
...ןתודלימ דוע עבונה
.ינימ לוצינ ומכ ,ןימל הרושקה המוארט ורבעש ולא
.ןיממ האנהל העגהמ דחפ
.גוזה ןבב אלמ ןומיא תתל ששח

...בקע ןכו
.ןואכיד וא סעכ
.םיילוהוכלא תואקשמ תייתש
.תופורת תליטנ

,לגשמ ןמזב המזגרואל העגהל תובישח רתי םיסחיימה תוגוז םנשי
תאנהב םוגפל לולע רבדה .תידדהה האנהה לע שגד םישל םוקמב
.םידדצה ינש
תענומה הדרח םורגל הלולע המזגרואל העגהב חרכהה תשוחת
.המזגרואל העגה המצעשכל
םויק תרזעב תאז תוגישמ ןניא המזגרואל תועיגמה תובר םישנ
ררועתהל ידכ םיפסונ םייוריגל תוקוקז ןה .דבלב ןימ יסחי
העיגנ ןכו םיפוטיל וא/ו תוקישנ תויהל םייושע ולא םייוריג .תינימ
.ןגדגדבו הזחב ומכ ,םישיגר םירוזיאב

רבד לש ושוריפ ןיא ,המזגרואל עיגה אלש השא
יד םמצעשכל תומימחו הברק ,הבהא .ןולשיכ
.תובורק םיתיעל םהב

םיסחי םויק תעב םיבאכ
...שחרתהל םילולע (Dyspareunia) לגשמ יבאכ
.קיתרנל הרידחה ומזב
.הקומע הפיחד תעב
.םיסחיה םויק םויס םע

ןגא זכרמב ,קמועב וא חטשה ינפ לע תויהל םילולע םיבאכה
.וידדצ ינשב וא ולש דחא דצב ,םייכריה

...בקע קיתרנה ךותב תוחלב רוסחמ תמחמ אוה ץופנ באכ
.תופורתב שומיש
.הלחמ
.יוריג רדעה
.ןגורטסאב רוסחמ

...ללגב םג םרגיהל םילולע םיבאכ
.תוקלד
.תוטסיצ
.םילודיג
.(Endometriosis) םחרה תיריר תקלד
.הרידח יישק תמרוגה ,םיסחי ןמזב סומסיניגו/קיתרנב תיווע

הנושארה םעפב קר בורל תשחרתמ (Vaginismus) קיתרנב תיווע
,םיבר םייאופר םימרוג תויהל םילולע וז העפותל .םיסחיה םויקל
...םהב

תלועפ בקע יוריג ,חותינ ,הדיל ,העיצפ בקע קיתרנב תקלצ
שמשמה סקטלה עגמ ,ערז לטוקב שומיש ,תימוקמ יוקינ    
.םייכריה ןגאב םימוהיז וא םודנוקב    
,והשלכ ששח בקע תיתנגה הבוגת ומכ ,תויגולוכיספ תויעב
וא סנוא ומכ ,המוארט וא ןוירהל הסינכ ,הטילש ןדבוא ומכ   
.לופיטל םלוכ םינתינ ולא םימרוג .תינימ תוללעתה   
.ןוירה וא תעפש ומכ ,םיינמז םיבצמ

ינימה דוקפיתה לע עיפשהל םילולעש םיבצמ
ןוירה
.ןוירהמ עפשומ תויהל ךירצ וניא ןימ יסחי םויק םירקמה תיברמב

תויהל םילולע הדילה רחאל תועובש רפסמ דע
הוורעה םויפו םיילנומרוה םייוניש ,תושישת
ןיידע יוצמה ,(קיתרנה חתפב השענש ןטק ךתח)
.םיסחי םויק םיענומה ,יופיר ךילהתב

הזופנמ/רבעמה ליג
דוביא ךילהת ,רבעמה ליגל ןברקתה םע ,תורבוע םישנה תיברמ
.םיסחי םויק תעב םיבאכו ינימה יוריגב התחפה ,ינימה קשחה
ונומישו קיתרנב שבוי תמרוג ןפוגב ןגורטסאה תמר תנטקה
.ליעוהל יושע

ןטרס
תעפשהל רשאב תובורק םיתיעל תוגאדומ ןטרסב תולוחה םישנ
םילולע םיחותינו הנרקה ,היפרתומיכ .ןהלש ןימה ייח לע הלחמה
.םישיתהמו םיביאכמ תויהל
ףוגה תוויע ,תוומ ינפמ םידחפ םע קבאמב אצמיהל הלולע השאה
ןימ יסחי םויק ינפמ שושחל לולע ודיצמ רשא ,הגוז ןב דצמ הייחדו
.תאז רותפי ךרדה לכ ךרואל אפורהמ ץועי תלבק .הב ועגפיש

תוינורכ תולחמ
םיקרפ תקלד ,בל תלחמ ומכ) םייחה לכ תוכשמתמה תולחמ
.ןיממ ששחו תימצעה תימדתב העיגפ םורגל הלולע ,(תרכוסו   
תלבקל תועירפמו הקושתה לע תועיפשמ רשא תופורת ןנשי
.ןאכ ורזעי תורחאב תופורתה תפלחהו ץועי .המזגרוא   

ירבגה םרוגה
.םידדצה ינש תאנהב םוגפל םילולע רבגל שיש םיינימ םיישק
וא תלוכי יא) תונוא ןיאמ ,םהייח ךלהמב ,םילבוס םיבר םירבג
.דבלב ינמז ,םיבר םירקמב ,הז בצמ .(הפקז תלבקב םיישק

ינימה דוקפיתהו םחרה תתירכ
תוגאדומ (Hysterectomy) םחר תתירכ ינפב תודמועה םישנ
.ינימה ןדוקפית לע חותינה תעפשהל עגונב תובורק םיתיעל
רחאל ןימ יסחי תומייקמה םישנה רועישש ררבתמ םירקחממ
.ןמזה םע הלוע ףאו לדג ןמחר תתירכ
יטסרד ןפואב ןטק םיסחי ןמזב באכה ירקמ זוחאש םג ררבתמ
.ןטק המזגרוא םיווח ןיא םהב םירקמה רפסמו חותינה רחאל
שבויה ירקמ רועישו חותינה רחאל לדג ינימה קשחהש םג אצמנ
.תחופ קיתרנב
.םחרה תתירכ רחאל יללכה ינימה דוקפיתה רפתשמ לכה-ךסב

.תושדח - תוירופ תויעב ואר