3 תושדח - רשוכו תינפוג תוליעפ
Physical activity and Fitness - News 3

םישישקב תויביטנגוקל לוגרית
רתי תנמשה ןגו לוגרית
סיטירתראואטסואל תולמעתה
ןטרסו ליעפ םייח ןונגס
ץבש תרמוחו תינפוג תוליעפ
ןותחת בג יבאכל םיליגרת
תוירולק לד טירפתו לוגרית
ןואכידל רושק לוגרית יא
רבעמה ליג רחאל םישנל לוגרית
ןטרס דגנ הנישו תינפוג תוליעפ
ץבשו ןיטטס תופורת
תוילובטמ 'חמו לורטרבזר
רכוסו תינפוג תוליעפ יא
םירבכעב ןורכיזו םילונובלפ
ןדיסל םיגדו םחל ,בלח
תולמעתה תלולג
רשוכ ירסח ויהי םיגפ
תונקדזה תבכעמ הציר
םירתוחל לודגו קזח בל
תוששואתהל בלח
תורה םישנל תינפוג 'פ


...רשוכו תינפוג תוליעפ ואר

2006 רבמבונ
ץבש תרמוח תוניטקמ ןיטטס תופורת
...תליטנ


2006 רבמצד
תוילובטמ תולחמ דגנ לורטרבזר
תפרצ גרובסרטס University of Louis Pasteur ירקוח ירבדל
.רתי תנמשהותרכוס ינפמ ןגהל יושע םודא ןייב יוצמה לורטרבזר
.םהירירש לע לורטברזרה תעפשה ןחבו םירבכעב ךרענ רקחמה

,תינפוג תוליעפ ןמזב לבסה חכ תמרב לודיג םיארמ םיאצממה
.לקשמ תנטקהל רבד לש ופוסבו היגרנא תכירצ תרבגהל המרגש

םיחינמ הזמו היגרנא תאצוהו סיטיסוניס ןיב רשק הלגתה רקחמב
תוילובטמ תוערפהב לופיטב ליעוהל יושע לורטרבזרש םירקוחה
,(Mitochondrial Dysfunction) ירדנוכוטימ דוקפית יא דחוימבו
תורושקה תורחא תוערפהו תרכוס ,רתי תנמשה לש םירקמב ומכ
.ליגב

Cell


2007 סרמ
םדב רכוסה תמר הלידגמ תינפוג תוליעפ יא
גצ לומ תכשוממ הבישי ומכ) תינפוג תוליעפ רסוח ןיב רשק םייק
ילוחכ ונחבוא אלש םירגובמ לש םמדב רכוסה תמרו (היזיוולטה
.תרכוס

הילרטסוא ןרובלמ International Diabetes Institute-מ םירקוח
תמר ןיבל היזיוולטה לומ תכשוממ הבישי ןיב רשקה תא וקדב
.רכוס לש הלודג הכירצ רחאל םייתעשו םוצב םדב רכוסה
םיפתתשמה לכ .םישנ 4,576-ו םירבג 3,781 ופתתשה רקחמב
.רקחמה תליחתש תרכוסמ ולבס אל

היזיוולטה לומ םתבישי ןמזל עגונב םינולאש ואלמ םיקדבנה
.החורא רחאלו םוצב ,םדב ןילוסניאהו רכוסה תומר םהב וקדבנו

Diabetes Care


2007 ינוי
םירבכעב ןורכיז םירפשמ םילונובלפ
...םילונובלפ


2008 סרמ
ןדיסל בוט רוקמ םה םיגדו םחל ,בלח ירצומ
...םידלי לע


2008 ילוי
תולמעתה תלולג
Salk Institute for Biological Studies-מ םירקוח ירבדל
תמצוע תא הנקזחתש תולולג רצייל היהי ןתינ ב"הרא הינרופילק
.לבסה חכ תאו תינפוגה תוליעפה

לע הדבעמ יאנתב תובוכרת 2 לש ןתעפשה תא וקדב םירקוחה
םירבכעב לבס חכ הלידגה ,GW1516 תארקנה ,הנושארה .םירבכע
חכ תא הרפיש ,AICAR תארקנה ,היינשה תבוכרתהו ולגריתש
.ולגרית אל ללכש םירבכעב לבסה

.םדא-ינב לע םג ועיפשיש ךכ ולא תונוכת םשייל םיסנמ םירקוחה

Cell


2008 טסוגוא
ינפוג רשוכ ירסח םידליל םיחתפתמ םיגפ
תולגל םילולע רתויב םדקומ בלשב םיגפכ םידלונ רשא תוקונית
.ילמרונל בורק יתאירה םדוקפיתש ףא לע דורי ינפוג רשוכ

דוקפית תא ונחב הילרטסוא ינדיס Children's Hospital ירקוח
,10 עצוממ ליג ינב ,םידלי 126 לש ינפוגה םרשוכ תאו תואירה
ןוירהל 32-ה עובשה ינפל ,ג"ק 1-מ תוחפ לקשמב ודלונ רשא
.ןמזב ודלונש םידלי 34 לש ולאל םהיעוציב תא וושיהו

םנמז םרט בר ןמז ודלונש ולא לש ינפוגה םרשוכש וליג םירקוחה
וכרעהש ףא לע ,םתיעב ודלונש םידלי לש הזמ תיצחמכ היה
.שרדנה םוחתב היה םהיתואיר דוקפית לש עצוממה

(Expiratory Volume) יתמישנה חפנב היה ינפוגה רשוכב לדבהה
(Forced Expiratory Volume in 1 second) תחא הינש ךשמב
ריוא חפנ לש יופצהמ הובג זוחאו 95% תמועל 85%-ב אטבתהש
.99% תמועל 141% :(Residual Volume) ירויש

בושו ךולה תצירבו תוקד 6 ךשמב הכילהב ןחבנ ינפוגה רשוכה
,תוצובקה 3 ןיב לדבה הלגתה אל ןושארה הרקמב .רטמ 20 ךרואל
.הרקבה תצובק תמועל 48% לש שרפה הלגתה הצירב ךא

Pediatrics


2008 טסוגוא
תונקדזה תעפשה תבכעמ הציר
הינרופילק Stanford University School of Medicine ירקוח
םהש וליגו הנש 20-ל בורק ךשמ םישישק םינצא 538 ורטינ ב"הרא
.תע םרטב תומל תחפומ ןוכיסב םייוצמו תויולבגומ תוחפל םיטונ

םיושע םניאש ולאו םיצרש ולא ןב יתואירבה רעפהש הליג רקחמה
םהש הממ ההובג ינפוג לוגריתב תלעותה יכו ןמזה םע לדג תאז
.הליחתב ורעיש

Archives of Internal Medicine


2008 טסוגוא
םירתוחה לש לודגהו קזחה םביל
םירתוח עודמ וליג University of Milan-מ םייקלטיא םירקוח
םירתוחה לש םמדבש אצמנ .קזחו לודג בל ילעב םניה םייעוצקמ
ןילוסניאה יומד הלידגה רוטקפ לש רתוי הלודג תומכ שי
תצובקל האוושהב ,(Insulin-Like Growth Factor 1) IGF-1
.דחוימב םיליעפ םניאש םיאירב םישנא

תב הרקב תצובק לומ םייעוצקמ םירתוח 19 קלח ולטנ רקחמב
.םיליעפ םניאש המוד ליג ינב 19

,רתוי לודג ימינפ חפנ לעב ,רתוי לודג אצמנ םירתוחה לש םביל
,בלה ידיצ ינשב ,םירירשה לש רתוי בוט דוקפיתו רתוי הבע ןפוד
.הרקבה תצובקל האוושהב

רוטקפ תומכב יעבט לודיגש םיארמ םיאצממה םירקוחה ירבדל
לע עיפשמ ,ךשוממ ןומיאמ האצותכ תשחרתמה ,IGF-1 הלידגה
.םירתוחב בלה רירש תוצווכתהב םיטלושה םיימיכויב םיכילהת

Clinical Endocrinology


2008 טסוגוא
ינפוג ץמאממ ששואתהל רזוע בלח
.תינפוג תוליעפ רחאל ששואתהל םירירשל רוזעל יושע בלח
ךכשל םירזוע בלחב םימיוסמ תומימחפו םינובלחש וליג םירקוחה
.ץמאממ םרגנש ירירש קזנ

זאניק ןיטארק ,ירירש עוציב םינייסנה תצובקב וקדב םירקוחה
,יוסינה תליחת םע ,(Myoglobin) ןיבולגוימו (Creatine Kinase)
.וירחא תועש 48-ו 24

רשא םימדוק םירקחמ יאצממ םיששאמ רקחמה יאצממ םהירבדל
רחאל המצוע בר תוששואתה יעצמא אוה בלחש ךכ-לע ועיבצה
.ינפוג ץמאמ

Journal of Applied Physiology, Nutrition and Metabolism


2008 רבמטפס
ןושיעמ למגיהל תורה םישנל תרזוע תינפוג תוליעפ
.ןשעל הקושתה תנטקהב ןוירהב םישנל רוזעל היושע תינפוג תוליעפ
,תאז וקדב הינטירב ןודנול St George's University-מ םירקוח
ונשיע רשא 18-מ רתוי תונב םישנ 32 תב הצובק לע ,םירקחמ 2-ב
.ןנוירהל 20-הו 12-ה עובשה ןיב ויהו םויב תחא הירגיס תוחפל

ןלוכו הדילה ינפל ןשעל וקיספה יוסינב ופתתשהש םישנהמ עבר
,לקשמב הדירי םהב ,םייוסינל ויהש םירחא תונורתי לע וחוויד
.תוטלשנ יתלב תוקושת תנטקהו ימצעה יומידב רופיש

BMC Public Health


2008 רבמטפס
ןורכיז תויעב םע םישישקב תויביטנגוק רפשמ לוגרית
...רקחמ


2008 רבמטפס
רתי תנמשה ןג ותעפשה תיחפמ לוגרית
םייושע רתי תנמשהב םתוא ןכסמה ןג השרותב ולבקש םישנא
.הבר תינפוג תוליעפ תרזעב ונימשיש ךכל ןוכיס תיחפהל

ב"הרא University of Maryland School of Medicine ירקוח
,FTO ןגה לש ותלועפ תא תוהקהל היושע תינפוג תוליעפש וליג
.לקשמב ולעי םישנאש ךכל םרוגה

.שימאה תכ ינב םישנו םירבג 704 ופתתשה רקחמב

Archives of Internal Medicine


2008 רבמטפס
ךריה קרפמ לש סיטירתראואטסואל תילופיט תולמעתה
תולמעתה ב"הרא סטסו'צסמ Boston University ירקוח ירבדל
,קוזיח תבלשמה וז דחוימבו (Therapeutic Exercise) תילופיט
.ךריה קרפמ לש סיטירתראואטסואב לופיט ךרוצל הליעי

ופתתשה םהב ,םימדוק םירקחמ 9 ךותמ עדימ ופסא םירקוחה
וכשמנ ,םינייסנה ופתתשה םהב ,םילופיטה .םילפוטמ 1,234
.עובשב םעפ וכרענו העש 1/2 תוחפל

Research & Arthritis Care


2008 רבמטפס
ינטרס-יטנא םיזנא דדועמ ליעפ םייח ןונגס
ןטרס םע דדומתהל עייסמה םיזנא לש ותוליעפ תא דדועל ןתינ
.תונקדזהה ךילהת םעו
תב היילע האצמנ תינומרעה ןטרס ילוח 30 ופתתשה וב רקחמב
םתופתתשה רחאל ,םמדב (Telomerase) זרמולט םיזנאב 29%
תוריפ ,םיאלמ םינגד ריתע טירפת ולבק םה וב יביסנטניא לופיטב
.םיגד ןמשו םינימטיו יפסות ,תוקריו
 

םייטוירקיא םיאתב יוצמה םיזנא אוה (Telomerase) זרמולט
(Telomeres) םירמולט ףיסומ רשא (Eukaryotic Cell)
תא ךכב ךיראמו (Chromosomes) םימוזומורכ לש םהיתווצקב
.םייוצמ םה וב םייחה לעב וא םדאה ייח תא ךכו םהייח

ךילהתל ליבקמב רצקתמו ךלוה םירמולטה לש םכרוא ליגר בצמב
תווהל לולע םירמולטה לש םתורצקתה .ןמזה ךשמב ותוקלחתה
םהב ,ןטרסה תלחמ לש םיבר םיגוסלו תע םרטב תוומל ןמס
.תואיר ןטרסו סגה יעמה ןטרס ,תינומרע ןטרס ,דש ןטרס

הבוט תודדומתהב ,תיבוריא תינפוג תוליעפב וקסעוה םינייסנה
.יתמישנ לוגריתו העיגר תוקינכט ,ץחל יבצמ םע רתוי

Lancet Oncology


2008 רבוטקוא
תוששואתה תרפשמו ץבש תרמוח התיחפמ תינפוג תוליעפ
יכ וליג קרמנד Copenhagen University Hospital-מ םירקוח
הרוק ןפוא לכב הז רשאכו ץבשל ןוכיס הניטקמ תינפוג תוליעפ
.המלחהה ןמז ךשמ תאו ותרמוח תא הניטקמ איה

,68 עצוממ ליג ינב שיא 265 לש םהיקית תא ונחבש ,םירקוחה
הרידסו הליעפ תינפוג תוליעפ ועצבש ולא ןיבמ 25%-ש ואצמ
.תאז ושע אלו טעמכש ולאל סחיב ןותמ ץבש ווח ץבשה ינפל
.הניקת הכילהל ,ץבשה רחאל ,ורזחש םישנא קלח ולטנ רקחמב

Neurology


2008 רבמבונ
ןותחת בג יבאכל םיליגרת
םהל ירקיעה םרוגהו םירגובמ ברקב םיצופנ ןותחת בג יבאכ
.העיצפ וא םירירשב רתי שומישו ץומיא אוה   
,תוליעפה ךשמה ךות ,םירקמה תיברמב ,שחרתי בצמב רופיש
.באכ תורימחמו תוערמה תויוליעפו תוחונתמ תוענמיה בגא   
.ליעות םיבאכה ךוכישל םשרמ אלל תופורת תליטנ
םיליגרתל הגרדהב רוזחל שי םיבאכה תמצועב הדיריה םע
.החיתמ יליגרתלו םיילגרהו בגה ,ןטבה קוזיחל םינותמ   
זרזל םג היושע איה ,בג יבאכ התיחפמ קר אל תינפוג תוליעפ
תויולבגומל ןוכיס ןיטקהלו בגב העיגפ עונמל ,תוששואתה   
.בגה יבאכ ללגב   
אלל ,תיבב םעצבל ןתינו םיטושפ םניה בג יבאכל םיליגרת
.דחוימ דויצ לכ   
תינפוג תוליעפ עונמל םיבאכ ינפמ דחפל רשפאל אלש בושח
.הגרדהב ריבגהל שי התוא ,הנותמ   
לבס חוכו חוכ ,תושימג ןדבואל םורגת ידמ הטעומ תוליעפ
.םיבאכ רתוי םג ףוסבלו   

WebMD


2008 רבמבונ
תוירולק לד טירפתו לוגרית
...תפסוה


2008 רבמבונ
ןואכידל תורושק תורחא תוער תויוגהנתהו לוגרית יא
תורחא תוירלוקסו-וידרק תולחמלו

םמצעל ומשש ב"הרא וקסיצנרפ ןס VA Medical Center ירקוח
וליג תוירלוקסו-וידרק תולחמו ןואכיד ןיב רשקה המ אוצמל הרטמ
ןוכיס תלדגהל תויארחאה ןה תואירבל תורושקה תויוגהנתה יכ
םילבוסל םירושקה (םד-ילכו בל לש) םיירלוקסו-וידרק םיעוריאל
.תינפוג תוליעפ יא ךכל יארחא דחוימבו ןואכידמ
ךשמב ,הביצי בל תלחממ םילבוסב שיא 1,000-כ ורטינ םירקוחה
,בל תקיפס יאל סחיב ,ןואכיד ינימסת רחא ובקע םה .םינש שמח
.תוומ וא ינמז ימכסיה ףקתה ,ץבש ,בלה רירש םטוא

תופורת לוטיל אלש םיטונ ןואכידמ םילבוסה םישנא םירקוחה ירבדל
.םירחאמ רתוי םינשעמו תוחפ םילגרתמ םה ,שרדנכ

JAMA


2008 רבמבונ
רבעמה ליג רחאל םישנ תרזעל ןותמ לוגרית
תינפוג תוליעפ תרזעב דש ןטרסל ןוכיס ןיטקהל תושקבמה םישנ
תינפוג תוליעפ ךות הרטמ התואל עיגהל תויושע ךכב תושקתמו
.םיינפוא לע הביכרו ףלוג ,הייחש ,הכילה םיללכנ הב הנותמ

Breast Cancer Research


2008 רבמבונ
ןטרס דגנ הנישו תינפוג תוליעפ
הליל ידמ תוחפל תועש 7 תב הנישו תינפוג תוליעפ ןיב בוליש
.ןטרסב תולחל ןוכיס רעזמת

רחא ,םינש 9 ךשמנש ,בקעמ ךותמ וז הנקסמל ועיגה םירקוחה
,םישנה ןיבמ .ב"הרא דנלירמב תויחה םישנ 6,000 לש ןתואירב
הנותמ תינפוג תוליעפ לע וחוודש ולא ,65-מ תוחפ תונב ויה ןלוכש
ןוכיסה דרי ,תועש 7 תוחפל ונשיו םוי ידמ העשמ תוחפ ךשמב
םירחא ןוכיס ימרוגל רשק לכ אלל תאז לכ .47%-ב ןטרסב תוקלל
.הלחמל
ליגב םישנבו תוריעצ םישנב ןטרסל ןוכיסש ךכמ םיקיסמ םירקוחה
הנישה תומכלו תינפוגה ןתוליעפל םאתהב ןטקו ךלוה הדימעה
.ןהלש

American Association for Cancer Research - AACR