1 תושדח - תחשה תחדק
Hay Fever - News 1

תינושל תת היפרתונומיא
ןוכיס ןיטקמ DHA ףסות
רפשמ ילארוא D ןימטיו
עגמ תושדע ריסהל ץלמומ
תונרגימ הפירחמ תיגרלא תלזנ
(2) הקיטויבורפ
רתוי םייח תיגרלא תלזנ ילוח
שידח ןנסמ
חומה תא הנשמ תחשה תחדק
הקיטויביטנאל תמדקומ הפישח
םינש 3 תב היפרתונומיא
(3) הקיטויבורפ
(1) תחשה תחדק דגנ סטיסטפ
(2) תחשה תחדק דגנ סטיסטפ
(3) תחשה תחדק דגנ סטיסטפ
(4) תחשה תחדק דגנ סטיסטפ
ןוכיס ןיטקמ קשמ בלח
םיפואב תוצופנ המישנ תויעב
הפמילל היגרלא דגנ תוקירז
(1) הלולג
תוערמ ןמוש תוצמוח
(1) הקיטויבורפ
(2) הלולג
הליקמ ןרואה ץע תפילק
לקמ יפא סיסרת


...תחשה תחדק ואר

2002 ראוני
(1) תחשה תחדק דגנ סטיסטפ
...רקחמ


2002 ינוי
(2) תחשה תחדק דגנ סטיסטפ
...רקחמ


2004 טסוגוא
(3) תחשה תחדק דגנ סטיסטפ
...םהירבדל


2005 טסוגוא
(4) תחשה תחדק דגנ סטיסטפ
...רקחמ


2007 יאמ
תויגרלאלו המתסאל ןוכיס ןיטקמ קשמ בלח
...הכירצ


2008 טסוגוא
םיפואב תוצופנ המישנ תויעב
...רקחמ


2008 רבמבונ
הפמילה ירשקל היגרלא דגנ תוקירז
ירשקל תורישי תונתינה (Allergy Shots) היגרלא דגנ תוקירז
הלקה איבהל תויושע (Lymph Nodes) הפילה תוטולב/הפילה
.תויתרוסמה תוקירזה רשאמ רתוי הריהמ היגרלא
ךשמנ רשא ,ץייווש University Hospital Zurich-ב רקחמב
.תחשה תחדקמ ולבסש םירגובמ 183 ופתתשה ,םיישדוח
תוקירזב ולפוטש שיא 54 ופתתשה תרוקיבה תצובקב
.םינש 3 ךשמב (Subcutaneous) תוירוע-תת

...םיאבה תונורתיהמ התנהנ הנושארה הצובקה יכ אצמנ
.תוקירזל רתוי תונותמ תויגרלא תובוגת
.ןגרלאל סחיברתוי ריהמ רופיש
.םינימסתה תלקהל "הלצה" תופורתב תוחפ שומיש
..תוביאכמ ןניאש ,תוקירז תוחפ תושורד

Proceedings of the National Academy of Sciences


2009 ראורבפ
תחשה תחדקב לופיטל םינקבא תוילבט
ינקבא תוילבט קושל האיצוה ALK-Abello תינדה הרבחה
,Grazax תויורקה ,תושידח (Grass-Pollen Tablets) אשד
.השק תחשה תחדקמ םילבוסה םידליב לפטל ודעונש
.הקירזהל ךרוצ ןיאש הז גוסמ הנושארה הפורתה יהוז
דע תרתונ איה םש ןושלל תחתמ םויב םעפ תלטינ איה
,תחשה תחדק ינימסת תא התיחפמ הפורתה .התסמהל
שומישל האוושהב ,27%-כב ,בשעה ינקבא תנוע אישב
.תולבוקמה תופורתב

PharmaTimes


2009 ינוי
קר אל ,םייביסרגאל םינקבא תוכפוה ןמוש תוצמוח
ןוסיחה תכרעמ תא םירגמ םינובלח
ןכנימ Technischen Universitaet Muenchen-ב םירקוח
םיררחשמ ריעה ריוואב םיאשינה םיצע ינקבאש וליג הינמרג
.רפכב םיצע רשאמ תקלד יררועמ םירמוח רתוי הברה
םיררחשמ (Russpartikeln) חיפה יקיקלח תעפשהב
םיאתב םיבלתשמה םיינמוש םיכוותמ רתוי םינקבאה
.ןוסיחה תכרעמ לש (Dendritic Cells) םיטירדנדה
ינובלח תא םינשמ ןוזואו ןקנחה תצומחת-וד לש בוליש
.ץמאמ רתיב דדומתהל ףוגה ךירצ םמיע ,םינקבאה

Technischen Universitaet Muenchen


2009 רבמבונ
םידליב תוקלד דגנ הליעי הקיטויבורפ
...יקדייח


2010 ראורבפ
תחשה תחדק דגנ םיכשמתמ תונורתי תלעב הלולג
,הפוריאב שומישל הרשואש ,(Grazax) םשרמב הלולג
(Grass Pollen Allergy) אשד ינקבאל היגרלאב לופיטל
תונורתי תלעב איה ,תוקירז תועצמאב לופיטל ףילחתכו
.םיכשמתמ
לש הנטק תומכ הליכמ ,ןושלה תחת הסמנ רשא ,הלולגה
.םוי ידמ תלטינו (Grass-Pollen) אשד ינקבא תיצמת
תנוע תלחתה ינפל םישדוח רפסמ אוה התליטנ תליחת
.ןכמ רחאל םינש 3 אוה המויסו היגרלאה
רחאל הנש עבר היגרלאה ינימסת תא התיחפמ הלולגה
םינימטסיה-יטנא תוחפל וקקזנ הב םישמתשמה .התליטנ םות
15% וחוויד הנורחאה לופיטה תנשב .היגרלא דגנ תופורתו
דוריג ןה ןהב תוצופנהש ,יאוול תועפות לע הב םישמתשמהמ
יוריג ,(Swelling in the Mouth) הפב תוחיפנו (Itching)
.(Throat Irritation) ןורגב יוריגו (Ear Itchiness) םיינזואב

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2010 ינוי
תחשה תחדק ינימסת לע הליקמ ןרואה ץע תפילק תיצמת
ףסות תליטנש חוודמ הינטירב KGK Synergize-ב רקחמ
יתפרצה ןרואה ץע תפילקמ תיצמת לש ימוי
תחדק ינימסת לע לקהל יושע (French Maritime Pine)
7 ךשמב לטינש (Pycnogenol) לונגונקיפ :ףסותה .תחשה
12.5%-ל םינימטסיה-יטנאב שומישב ךרוצ תיחפה תועובש
.דבלב
הדנק וירטנואמ ,65 דע 18 ינב ,שיא 60 ופתתשה רקחמב
הנבלה ץע ינקבאב הרוקמש תחשה תחדקמ ולבסש
.(Birch-Related Hayfever)

Phytotherapy Research


2010 רבמבונ
תיגרלא תלזנ לע לקמ יפא סיסרת
Allergy and Asthma Associates, Austin, Texas ירקוח
יפא סיסרת לש וחותיפ לע םיחוודמ ב"הרא
שידח ("Dry") שבי (Nasal Aerosol Spray)
Beclomethasone Dipropionate Hydrofluoroalkane
תיגרלא תלזנ ינימסת לע תוליעיב לקמה (BDP HFA)
.FDA-ה ידי-לע שומישל רשוא םרט רישכתה .תיתנוע
ינב םיפתתשמ ,ב"הראב םירתא 4-ב להנתמה ,רקחמב
.תיתנוע תיגרלא תלזנמ םילבוסה ,12-מ הלעמל

Immunology & American College of Allergy, Asthma
2010 Annual Scientific Meeting (ACAAI)


2010 רבמצד
תיגרלא תלזנב לופיטל תינושל תת היפרתונומיא
,םירקובמ םייארקא םירקחמ 60 וללכנ הב ,הריקס יאצממ
ירקוח ועציב התוא ,םילפוטמ 2,333 ופתתשה םהב
תינושל-תת היפרתונומיא יכ םיארמ ב"הרא Cochrane ENT
ףילחת תווהל הדעונש ,(Sublingual Immunotherapy)
תיארנ ,(Injections) תוקירז תועצמאב םייקה לופיטל
.תיגרלא תלזנב לופיטכ הליעיו החוטב

PubMed/Cochrane Database of Systematic Reviews


2011 ינוי
םירכז םיגפב תחשה תחדקל ןוכיס ןיטקמ DHA ףסות
הירוטקיו Royal Women's Hospital-ב ךרענש רקחמ
תוקונית 657 ופתתשה וב ,תועובש 10 ךשמנש ,הילרטסוא
יכ אצמ ,(Preterm Infants) תע םרטב ןדלונ רשא
ןוכיס תותיחפמ DHA גוסמ 3-הגמוא ןמוש תוצמוח
.(Premature Boys) םירכז םיגפב תחשה תחדקל
,(Oxygen) ןצמחב ךרוצה םג ןטק ולא תוקוניתמ קלחב
תירנומלופוכנורב היזלפסידל ןוכיס םהב ןיטקהש רבד
.(Bronchopulmonary Dysplasia)

Pediatrics


2012 סרמ
תידיאורטס העפשה רפשמ ילארוא D ןימטיו
תיגרלא תלזנב תיפא-ךות
...רקחמ


2013 לירפא
עגמ תושדע ריסהל תחשה תחדדקמ םילבוסה לע
Reglaze My Glasses תיטירבה הרבחה החמומ לש וירבדל
ץיקה ימיב ופילחי םא תחשה תחדקמ םילבוסה םישנא ושעי בוט
.(Glasses) םיפקשמב (Contact Lenses) עגמה תושדע תא
תושדע אלל להנתהל םילגוסמ םניאש ולאש ץלמומ וירבדל
.(Sunglasses) שמש יפקשמ םג תושדעל ףסונב וביכרי ,עגמ
.םייניעל םירדוחה םינקבאהו קבאה תומכ תא תיחפי הז רבד

Reglaze My Glasses


2013 רבמבונ
תונרגימ הפירחמ תיגרלא תלזנ
םישנא ב"הרא University of Cincinnati ירקוח לש םהירבדל
,תחשה תחדק םע םג םידדומתמ רשא (Migraine) הנרגימ םע
רשאמ (Headaches) שאר יבאכ לש הרומח הרוצמ םילבוס
.תחשה תחדקמ םילבוס םניא ךא הנרגיממ םילבוסה ולא
,2008-מ (AMPP) םדוק לודג רקחמ ינותנ וחתינ םירקוחה
.שיא 6,000-מ הלעמל וללכנ וב

Cephalalgia


2013 רבמבונ
תחשה תחדק לע הקיטויבורפה תעפשה
...רקחמ


2014 סרמ
רתוי םייח תיגרלא תלזנב םילוחה םישנא
...ירקוח


2014 סרמ
תחשה תחדקמ םילבוסל רזוע שידח ןנסמ
(Filter) ןנסמ וחתיפ קרמנד Aarhus University ירקוח
םהייח לע לקהל יושע עגמ תשדע לדוגכ ולדוגש שידח
(Nasal Symptoms) םייפא םיינימסתמ םילבוסה לש
לא רדחומ Rhinix יורקה ןנסמה .תחשה תחדק לש
םיקיקלח לש ףאה ללחל םתסינכ תא םסוחן ףאה יריחנ
םימרוגה דחא ,(Grass Pollen) אשד ינקבא ומכ ,םיריעז
.תחשה תחדקל םיירקיעה
.קושל אצי םרטו הקידב יבלשב אצמנ ןנסמה

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2016 טסוגוא
חומה תא תונשל הלולע תחשה תחדק
,אשד ינקבאל היגרלאמ ולבסש םירבכע לש לדומב רקחמ
םתורצוויהל ןה המרג (Allergen) ןגרלאל הפישח יכ אצמ
תנטקומ תוליעפו םישדח (Neurons) חומ יאת/םינוריונ לש
(Hippocampus) סופמקופיהב (Immune Cells) ןוסיח יאת לש
.הדימלו ןורכיזל בושח רשא ,חומב
Paracelsus Medical Private University-ב םירקוח
םינוריונה תריצי בצק תרבגה יכ ואצמ הירטסוא גרובצלז
הילגורקימה תוליעפ תא הניטקמ (Neurogenesis)
םה הילגורקימ .תיגרלאה הבוגתה םע (Microglia)
יאתכ ,הרדישה דומעו חומה יבחרב םייוצמה םיאת
הנגה וקכ םישמשמו ,(Macrophage Cells) גאפורקמ
.הליעפה תינוסיחה הנגהה לש ןושאר

Frontiers in Cellular Neuroscience


2016 רבמטפס
ןוכיס הלידגמ הקיטויביטנאל תמדקומ הפישח
המזקאלו היגרלאל
תיתטיש הריקס ועציבש דנלוה Utrecht University ירקוח
ירועיש יכ וליג ,2015 דע 1966-מ ,םימדוק םירקחמ לש
ברקב דחוימב םיהובג (Eczema) המזקאו תחשה תחדק
ךלהמב (Antibiotics) הקיטויביטנאל ופשחנ רשא םידלי
.ךכב בשחתהל םיאפורה לעו םהייחל תונושארה םייתנשה
.םידלי 394,517 ופתתשה םהב ,םירקחמ 21 וללכנ רקחמב

European Respiratory Society Int. Congress 2016


2017 ראורבפ
אשד ינקבאל היגרלא דגנ םינש 3 תב היפרתונומיא
יכ םיחוודמ הינטירב Imperial College London ירקוח
(Grass Pollen) אשד ינקבאל היגרלא דגנ םילפוטמה לע
(Sublingual Immunotherapy) תינושל תת היפרתונומיאב
.םינש 3-מ תוחפ אל ךשמב הז לופיט לבקל
65 דע 18 ינב תויהל םילפוטמה לע יכ םירקוחה וליג דוע
ללגב ,(Allergic Rhinitis) תיגרלא תלזנ לש הירוטסיה םע
לע .תוחפל םייתנש תב ,הרומח דע הנותמ ,אשד ינקבא
.(Skin Prick Test) ירוע ןיחבת תועצמאב תושעהל ןוחביאה
.םילפוטמ 106 ופתתשה ,םינש 3 ךשמנש ,רקחמב

JAMA


2017 ראורבפ
היגרלאמ םילבוסה לע הלקמ הקיטויבורפ
םבוליש יכ םיחוודמ ב"הרא University of Florida ירקוח
ולא לש םהייח תוכיא תא רפשל יושע הקיטויבורפ ינז 3 לש
.(Seasonal Allergies) תויתנוע תויגרלאמ םילבוסה
...לש ,תועובש 8 ךשמב ,תימוי הכירצב רבודמ
Lactobacillus gasseri KS-13 .1
Bifidobacterium bifidum G9-1 .2
B. longum MM-2 .3
.תויתנוע תויגרלאמ ולבס רשא שיא 173 ופתתשה רקחמב
תיאקירמאה תופורתה תרבח ידי-לע ךמתנ רקחמה
.Wakunaga Pharmaceutical Co.,Ltd

American Journal of Clinical Nutrition