תושדח - הצופנ תשרט
Multiple sclerosis - News

ןיבירדלק
םישנב הנרגימ
ןוירהב (1) בלח
ןוירהב D ןימטיוו (2) בלח
(2) במוזוטמלא
ןושיעו (2) רב-ןייטשפא סוריו
ןוירהב שמשל הפישח
תילטנמ תוליעפ
לורטובלא
הינליג
תקלדו ליג
שמשה תעפשהו (5) D ןימטיו
שמשל הפישח-יאו סוריו
(2) ןורפרטניא
ןכסמ רטסוז ספרה
חוטב ןוירה
םירבשו הצופנ תשרט
ןימזוקולג
דער דגנ (1) סקוטוב
(6) D ןימטיו
(7) D ןימטיו
לוהוכלאו הפק ,םיגד
םיניגמ םימדוק תונוירה
הליעומ הניא 3-הגמוא
עיפשמ וניא (3) סיבאנק
דער תיחפמ (2) סקוטוב
םירירש תוחישקו (4) סיבאנק
הצופנ תשרטו (8) D ןימטיו
תיחומ תונוונתהו םיניטאטס
תוליעפ לידגמ ןוירפ לופיט
םיילארוא העינמ יעצמא
ינקרוא ייאב ההובג האולחת
קפסב תלעותה (5) סיבאנק
בקעמל תיתשרה לודליד
ןימטסיה תקבדמ
(1) ןורפרטניא
שמשה רוא
ןימוכרוכ
םיניטאטס
(1) D ןימטיו
ןוסיח יאת
(1) סיבאנק
תופורת בוליש
סונטט ןוסיח
B3 ןימטיו
(2) D ןימטיו
קזורפ
דומיניקל
דימפסופולקיצ
יחומ םוהיזו ירבסיט
(1) במוזוטמלא
עזג יאת
(3) D ןימטיו
(1) הכילהל ןידירפמפ
הצופנ 'ט הזוח MRI
ןטרסל ךומנ ןוכיס
ןיבירדלק
ןוכיסו (1) רב-ןייטשפא סוריו
(4) D ןימטיו
תורדרדיה ץיאמ ןושיע
MRI-ו תויביטנגוק
חומה תוצווכתהו ןושיע
ןגמ ןינלג ןובלח
הלחמה תרזחו הקנה
םיעגנה םוקימ
(2) הכילהל הריפמא
ןוכיסב םינמש םירענ
תומדקתה טיאמ ןוירה
(2) סיבאנק
 

2000 לירפא
ןימטסיה תקבדמ
ןיראקורפ היורקה ,ןימטסיה תקבדמ תרוצב ב"הראב תקוושמה הפורת
.הצופנ תשרטמ הלבסש תוחא ידי-לע תינויסנ ךרדב החתופ (Procarin)
ררבתמ ךא ,היגרלאל הבוגתב ףוגב שרפומה רמוח אוה ןימטסיהה
שודיח תא דדועמ אוהש םינעוטה שיו המצוע בר ץירממ םג אוהש
יכ הארנ .םוגפ - בצעה יאת הטעמ - (Myelin) ןילאימ לש ורוציי
.דבלב םירקמהמ 70%-ב תלעופ (Patch) הקבדמה


2000 יאמ
הצופנ תשרט תוחתפתה בכעמ ןורפרטניא
,םינש 4 ךשמנש ,הצופנ תשרט ילוח 560 ופתתשה וב ,ידנק רקחמ
,ירוע תת םושייב (Interferon Beta-1a) אטב ןורפרטניא יכ אצמ
.התוחתפתה תא בכעל יושע ,הלחמה לש םימדקומה היבלשב
יפכ ,תרזוחה תורדרדיהב 54% דע רועישב הדיריב אטבתמ הז רבד
תנמ תלדגה .MRI רישכמב ,םייגולוריונ םיקזנ תקידבב התפצנ וזש
.הגופהה תפוקת תא הכיראה ןורפרטניאה


2001 ראוני
הצופנ תשרט ענומ שמש רוא
תעינמב עייסל היושע שמשה רואל הפישח יכ אצמ יטירב רקחמ
יכ הדבועה תא ריבסמ הז רבד .ץבשו בל-תלחמ ,הצופנ תשרט
רוזיאבו רתוי לודג בחור וקל םיברקש לככ תתחופ הלחמה תוחיכש
לוגס-ארטלואה תנירק יכ איה הרעשהה .יספא הרועיש הוושמה וק
איה ,ףוגב D ןימטיול ירקיע רוקמ הווהמה ,שמשה רואב (UV)
.ךכל םרוגה

.תאז הרעשה קזחמ דנלסיאבו היגברונב ךומנה האולחתה רועיש
.D ןימטיול בוט רוקמ םיווהמה ,םיגדה תכירצ ההובג ולא תוצראב
רואל תכשוממ הפישח יכ חוכשל ןיא ,םירקוחה ירבדל ,תאז םע
.(Skin Cancer) רועה ןטרסל ןוכיס םרוג הניה שמשה


2002 לירפא
הצופנ תשרט םלוב יראק ןילבת
Vanderbilt University ירקוח ולעהש םימדקומ םיאצממל םאתהב
,(Curcumin) ןימוכרוכ תבוכרת ,םירבכעב יוסינב ,ב"הרא יסנט ליוושנ
,(Curry) יראק ןילבתה תבורעתב תשמשמה םוכרוכ ןילבתב היוצמה
.הצופנ תשרט לש התוחתפתה תא םולבל היושע


2002 רבוטקוא
ןיטאטס תופורת
ודעונ רשא ,ןיטאטס תופורת יכ וליג הירטסוא Graz תטיסרבינוא ירקוח
ןוסיחה תכרעמ לש היאת לע תועיפשמ ,םדב לורטסלוכה תמר תדרוהל
תצובק בלשל םירקוחה תנווכב .הצופנ תשרטב םחליהל עייסל תויושעו
.םילבוקמה םילופיטב וז תופורת

NNO


2005 ראוני
הנגהל D ןימטיו
תולטונה ,ןוירהב םישנ ,הינטירב Oxford University יחמומ ירבדל
.הצופנ תשרט ינפמ ןהיאצאצ לע ךכב ןגהל תויושע ,D ןימטיו ףסות
.השלח שמשה תנירק םהב ,םיינופצ םירוזיאב תויחה םישנב רבודמ
.תויטוקסו תוידנק םישנ 29,000-ל בורק ופתתשה יטירבה רקחמב
ןוכיסה תא ךכב וניטקה ןימטיו-יטלומ ףסות ולטנ רשא םישנ יכ אצמנ
.40%-ב הלחמה תוחתפתהל
הלחמה רועיש ךומנ ,היגברונו דנלנירג ומכ ,תורחא תוינופצ תוצראב
,D ןימטיול רישע רוקמ םיווהמה ,ההובגה םיגדה תכירצל תודוה
.שמשה תנירקל הפישחב רוסחמה לע הצפמה

Medical Hypotheses


2005 יאמ
הצופנ תשרט דגנ ןוסיח יאת
,םירבכעב ורזענ רשא ,הינמרג Heidelberg University-ב םירקוח
.הצופנ תשרט לש תוחתפתה עונמל רומא רשא ןוסיח ביכרת וחתיפ
תנייפאמ רשא םיבצע תקלד לש תוחתפתה ענמ שדחה ביכרתה
.הלחמה תא

NNO


2006 ינוי
יתואירב ביכרמכ סיבאנק
....הנורחאל


2006 ילוי
יתפורת בוליש
רתויב ליעי תופורת לש שדח בוליש יכ אצמ םינש 5 ךשמנ רשא רקחמ
תופורת רפסמ לש ןבולישב רבודמ .הצופנ תשרט ילוחל ליעוהל יושעו
תומרוג רשא ,ןטרסב לופיטל תופורתו הצופנ תשרטב לופיטל תופורת
הלחמה םהב םירקמב םג ,90%-ב םירזוחה םיפקתהה רפסמ םוצמיצל
.דחוימב תיביסרגא
תולבגמ אלל ,םיילמרונ תיסחי םייח םילוחל קפסל היושע וז ךרד תצירפ
.םינוש םיקותישו תוינפוג

Journal of Neurology


2006 טסוגוא
הצופנ תשרטל ןוכיס ןיטקמ סונטט ןוסיח
יפל תאז ,33%-ב הצופנ תשרטל ןוכיס ןיטקמ תדפצ/סונטט דגנ ןוסיח
.ב"הרא Harvard School of Public Health-ב רקחמ יאצממ
בכעמ אוהש הארנ ךא ,רורב וניא סונטטה ןוסיח לש הנגהה ןונגנמ
.הצופנ תשרט תוחתפתה ןיטולחל ענומ ףאו

Neurology


2006 רבמטפס
יבצע קזנ ענומ B3 ןימטיו
ךרע רשא ,ב"הרא Children's Hospital Boston-ב םירקוח תווצ
הצופנ תשרט ילוח לע ןגהל יושע B3 ןימטיו יכ הליג ,םירבכעב תונויסנ
.יבצע קזנ ינפמ תמדקתמ תינורכ
לש גוס ,(Nicotinamide) דימניטוקינ לש תוימוי תוקירזב רבודמ
רשא םירבכע .הצופנ תשרט ילוח לש םלבס לע תוליקמה ,B3 ןימטיו
.דבלב םינותמ םינימסתמ ולבס ולא תוקירז ולביק

Journal of Neuroscience


2006 רבמצד
הצופנ תשרט ינפמ הנגהל D ןימטיו
...תומר


2008 יאמ
הצופנה תשרטה תעפשה תא הליבגמ קזורפ
ליבגהל היושע ןואכידב לופיטל תשמשמה (Prozac) קזורפ הפורתה
וליג םידנלוה םירקוח .הב םילוחה לע הצופנה תשרטה תעפשה תא
.הלחמה ידי-לע תמרגנה תקלדה תא התיחפמ הפורתה יכ

ולביק רשא םילפוטמ 40 ופתתשה ,תועובש 24 ךשמנ רשא ,רקחמב
תא ונחב םירקוחה .(המד) ובצלפ וא ג"מ 20 ןב ימוי ןונימב קזורפ
ירוזיא לש םתוחתפתה לע ,MRI קרוס תרזעב ,הפורתה תעפשה
.םישדח תיגולוריונ תקלד

ולאבש דועב הפורתה ילבקמב םישדח עגפ ירוזיא 2 וליג םירקוחה
,תועובש 8 רחאל לועפל הלחה הפורתה .5 ואצמנ רבד ולביק אלש
.ןואכיד תענומכ התעפשהל המודב

Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry


2008 ינוי
הצופנ תשרטב לופיטל הלולג
תא ףילחהל היושע (Laquinimod) דומיניקל היורקה השידח הלולג
ךרענש ,רקחמב .תוקירזב הצופנ תשרט ילוחל םויכ םינתינה םילופיטה
ופתשה ,םישדוח 9 ךשמנו הילטיא Milan University Vita-Salute-ב
.50 דע 18 ינב םילפוטמ 300
ולבס ,ג"מ 0.6 ןונימב ,הפורתה תא ולביקש ולא יכ התליג MRI תקירס
.וקוזינש הרדישה דומעבו חומב םירוזיא תוחפמ

Lancet


2008 ינוי
לופיט יישק הצופנ תשרט ילוח רובע ןטרסל הפורת
רשאכ ,(Cyclophosphamide) דימפסופולקיצ תיפרתומיכה הפורתה
תשרט לש התוחתפתה בצק תא הטיאמ ,םיהובג םינונימב תנתינ איה
תחתפתמ הלחמה םהב םילוחב םיינפוג םידוקפית תרפשמו הצופנ
.הלודג תוריהמב
רומיטלוב Johns Hopkins School of Medicine ירקוח לש םהירבדל
תיחפה ,םייתנשל בורק רחאל ,וז הפורת תועצמאב לופיטה ב"הרא
.יתלחתהה בצמה תמועל 39%-ב תוינפוגה תולבגמה תא

Archives of Neurology


2008 טסוגוא
יחומ םוהיזו הצופנ תשרטל הפורת
הרידנ יחומ םוהיז תלחמב וקל הפוריאב הצופנ תשרט ילפוטמ ינש
Progressive Multifocal Leukoencephalopathy/PML היורקה
.(Tysabri) ירבסיט הפורתב שומיש תובקעב

U.S. Securities and Exchange Commission/SEC


2008 רבוטקוא
(1) במוזוטמלא תועצמאב לופיט
334 ורטינש ,הינטירב University of Cambridge-ב םירקוח ירבדל
תשמשמה (Alemtuzumab) במוזוטמלא הפורתה יכ הארנ ,םילפוטמ
תינשנו הליעפ הצופנ תשרט תוחתפתה תרצוע הימקיול ילוחב לופיטל
.(Early Stage Active Relapsing-Remitting MS) םינושארה היבלשב
הלולע ךא ,הלחמה ידי-לע ומרגנש םימדוק םיקזנ ןקתל היושע הפורתה
.תורומח יאוול תועפותל םורגל

האצות ,74%-ב םיפקתהה רפסמ תא תמצמצמ הפורתהש ררבתה
יכ אצמנ ןכ ומכ .הכ דע םילבוקמ ויהש םילופיטהמ רתוי הבוט
לופיטל האוושהב 71%-ב תורבטצמ תולבגמל ןוכיס הניטקמ הפורתה
.(Beta-Interferon Therapy) ןורפרטניא-אטב תועצמאב

New England Journal of Medicine


2009 ראוני
עזג יאת תועצמאב הצופנ תשרטב לופיט
היבלשב ,םמצעל הרזח הצופנ תשרטב םילוחמ עזג יאת לש םתקרזה
יוסינב .יגולוריונ דוקפית-יא םהב גיסהל היושע ,הלחמה לש םינושארה
Northwestern University's Feinberg School of Medicine-ב
.םינש 5 ינפל הנחבוא םתלחמש םילפוטמ 21 ופתתשה ב"הרא וגקיש
שדוח 24 ךשמנש םילפוטמה לש םבצמב רופיש לע םיחוודמ םירקוחה
.בצייתה אוה ןכמ רחאלו

Lancet Neurology


2009 ראורבפ
הצופנ תשרטו D ןימטיו ןיב רשקה
D ןימטיוש הליג ב"הרא וטנמרקס The Jackson Laboratory-ב רקחמ
תשרטב תוקלל ןוכיס לידגמה HLA-DRB1 (Gene) ןגב טולשל עייסמ
.הז ןג םיליעפמה םימיוסמ םינובלח ליעפמ D ןימטיו יכ אצמנ .הצופנ
(שמש רואל הטעומ הפישח בקע בורל) D ןימטיו ידמ טעמ שי וב בצמב
.יוארכ לועפל אל הז ןג לולע

PLoS Genetics


2009 ראורבפ
הצופנ תשרט ילוחב הכילה תוריהמ תרפשמ ןידירפמפ
הכילהה תוריהמו תלוכי תא תרפשמ (Fampridine) ןידירפמפ הפורתה
הבוגתה .הלחמה גוויסל רשק אלל ,הצופנ תשרטמ םילבוסהמ קלחב
.לפוטמ לכל התוליעי יבגל ריהמ גוויס ןכל תרשפאמו הריהמ הפורתל

ופתתשה ,ב"הרא הטוסנימ University of Rochester-ב ,רקחמב
םיפתתשמה .תועובש 14 ךשמב הפורתב ולפוט רשא םילפוטמ 301
.(המד) ובצלפ וא םויב םיימעפ הפורתהמ ג"מ 10 ולביק

Lancet


2009 סרמ
הצופנ תשרט תוזוח MRI תוגירח
יכ וליג ב"הרא וקסיסנרפ ןס University of California-ב םירקוח
(Lesions) םיעגנ תרוצב (Anomalies) תוגירח ולגתה םהב םילפוטמ
.הצופנ תשרט חתפל ןוכיס רתיב םייוצמ MRI תקידבב
תוקירסב ולגתהש םיגירח םירקמ 44 לע םיססבתמ רקחמה יאצממ
התשענ רשא האוושהב ולגתה חומה תקירס תואצותב םייונישה .MRI
.םינש 2.7 ןב חוורמב

Neurology


2009 לירפא
ןטרסל ךומנ ןוכיסב הצופנ תשרט ילוח
תשרט ילוח יכ אצמ ,הידבש Karolinska Institute-ב ךרענש רקחמ
ןטרס תלחמל ,10% ןב ,ךומנ ןוכיסב םינותנ (םישנ דחוימבו) הצופנ
.(Tumors) םילודיגב תוקלל רתוי הובג טעמ ןוכיסב םייוצמ ךא ,יהשלכ
ירביאב ןטרס וא חומב םילודיג חתפי םילפוטמהמ ןטק קלח ,תאז םע
.ןתשה תכרעמ
תומושר 204,000-כ םירקוחה ונחב ,הנש 35 ךשמנש ,בקעמה ךשמב
ךותמ הצופנ תשרט ילוח לש תומושר 20,000-כו םיאירב םישנא לש
.היסולכואה ללכ לש םינותנה רגאמ

Neurology


2009 יאמ
הצופנ תשרטב לופיטל ןטרסל הפורת
ליעוהל היושע ,הרידנ הימקולב לופיטל הפורת ,(Cladribine) ןיבירדלק
Queen Mary, University of London ירקוח .הצופנ תשרט ילוחל םג
.55%-מ רתויב תורדרדיהל ןוכיס הניטקמ הפורתה יכ וליג הינטירב
םיימעפ ,הפורתב רצק לופיט ולביקש םילפוטמ 1,300 ופתתשה רקחמב
.םייתנש דע ךשמב ,הנשב םימעפ עברא וא
תוינפוגה תולבגמב הרמחהל ןוכיסה תא םג הניטקה הפורתה תליטנ
.30%-ב

American Academy of Neurology in Seattle


2009 יאמ
ןוכיסו (1) רב ןייטשפא סוריו
ןוכיס לידגמ (Epstein-Barr Virus) רב-ןייטשפא סוריו ידי-לע םוהיז
305 ופתתשה וב רקחממ הלוע הז אצממ .הצופנ תשרט תוחתפתהל
Swedish Neurology Inst.-ב ךרענש ב"הרא אבצב הקוזחת ישנא
.ולח אלש שיא 610-ב התשענ האוושהה .ב"הרא לטאיס

Annual Meeting of the American Academy of Neurology


2009 ינוי
הצופנ תשרט תומדקתהו תוינפוג תולבגמל ךופה סחיב D ןימטיו
וב ,ב"הרא ולפאב State Uni. of New York/SUNY-ב רקחמ
םמדב יכ אצמ ,םינש 50.5 עצוממ ליג ינב םילפוטמ 349 ופתתשה
.ל"מ/ג"נ 20-מ הכומנ D ןימטיו תמר האצמנ םיפתתשמה תיברמ לש

תוניקת D ןימטיו תומר יכ םירקוחה וקיסה םילפוטמה בצמ חותינמ
שי ידמ תוכומנ תומרלו הצופנ תשרט לש תוצרפתה ינפמ תוניגמ
.ןוסיחה תכרעמ לע רקיעב ,הקיזמ העפשה

23rd Annual Meeting (CMSC) Consortium of MS Centers


2009 ילוי
הצופנ תשרט תורדרדיה ץיאמ ןושיע
וב ,ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב רקחמ
לידגמ קר אל ןושיע יכ אצמ ,הצופנ תשרטב םילפוטמ 1,465 ופתתשה
תקספה תאז םע .התורדרדיה תא םג ץיאמ אלא ,הצופנ תשרטל ןוכיס
.דבלב תיקלח הלחמה לע תוילילשה היתועפשה תא גיסת ןושיעה

הצופנ תשרטמ םילבוסכ ונחבואש םינשעמ לש םבצמ םירקוחה ירבדל
.ןכל םדוק ונשיע לש םילפוטמ רשאמ רתוי הליחתכלמ ער
תמועל תיתועמשמ תיחומ תונוונתהה האצמנ םייושכע םינשעמ ברקב
לש םחומ ןיב יתועמשמ לדבה אצמנ אל .ונשיע אל םלועמש םילפוטמ
.ונשיע אל םלועמש ולא לשו רבעשל םינשעמ

Archives of Neurology


2009 ילוי
הצופנ תשרט תוחתפתה םיזוח MRI-ו תיביטנגוק הקידב
לש התוחתפתה יוזיחב עייסל םייושע MRI תקירסו תיביטנגוק הקידב
Uni. of Florence-ב םירקוח ירבדל .רצקה חווטב הצופנ תשרט
הריפש הצופנ תשרט םירקמב הבושח תיביטנגוקה הקידבה הילטיא
ךרוצל בושח תויהל יושע לבקתמה עדימהו אירב הארנ לפוטמה םהב
.ישיא לופיט תמאתה

םינשה 5-ב 30% לש םבצמ ערוה ,םילפוטמ 63 ופתתשה וב ,רקחמב
םינחבמ ינשמ רתויב ולשכנ רשא םילפוטמ םירקוחה ירבדל .תואבהה
.20%-ב ןמזה םע םתלחמ תוחתפתהל ןוכיס ךכב ולידגה םיביטנגוק
,3 יפ לודג ןוכיסב םינותנ הריפש הצופנ תשרט םע םירבג יכ ררבתה
.הלחמהמ דיתעב לובסל ,םישנ תמועל

Neurology


2009 טסוגוא
הצופנ תשרטב חומה תוצווכתהו םיעגנל רושק ןושיע
חומב םיעגנ רתוי ילעב םה םינשעמ רשא הצופנ תשרט ילוח םישנא
ןוכיס רתיב םינותנ ולא םישנא .וחפנב רתוי הלודג תוצווכתהמ םילבוסו
ירקוח םירסומ תאז ,חומ-םד םוסחמה תלועפב שובישל
Uni. of NY School of Medicine and Biomedical Sciences
.ב"הרא ולפאב
הלחמב תוקלל תושיגרב יכ ,םירקוחה ירבדל ,םיארמ ולא םיאצממ
.דחאכ םייתביבסו םייטנג םימרוג םיברועמ התומדקתה בצקבו
םתלחמ רשא 44 עצוממ ליג ינב םילפוטמ 368 ופתתשה רקחמב
.תונורחאה םינשה 12-ב הנחבוא

Neurology


2009 טסוגוא
הצופנ תשרט ינפמ ןגמ ןינלג ןובלח
ןינלג ןובלחה הינטירב University of Bristol ירקוח לש םהירבדל
תולחמ ינפמ םירבכע ןגמ ,חומב עבטה ךרדמ יוצמה ,(Galanin)
תא וחתיפ םחומב הז ןובלח אלל םירבכע .הצופנ תשרטל תומודה
לכ וארה אל ולש תוהובג תומר ילעבו רתוי הרומח הרוצב הלחמה
.הלחמל ןימסת

PNAS


2009 טסוגוא
תוהמיאב הצופנ תשרט תרזחו הקנה
...רקחמ


2009 רבמטפס
הצופנ תשרט תורדרדיה הזוח םיעגנה םוקימ
םינש 10 ךשמנש ,הינטירב University College London-ב רקחמ
(Lesions) םיעגנה לש םמוקימ יכ חוודמ ,םילפוטמ 80 ופתתשה ובו
.הצופנ תשרט תוחתפתה לש חווט ךורא יוזיח םשל בושח תויהל יושע

25th Congress of the European Committee for Treatment
and Research in Multiple Sclerosis


2009 רבוטקוא
הכילהל הריפמא
השידחה הפורתה יכ העידוה ב"הראב FDA-ה לש תצעיימה הדעווה
תרזועו םייבצעה תותואה תכלוה תא תרפשמ (Ampyra) הריפמא
.הכילהב הצופנ תשרטב םילוחהמ קלחל
קרוי-וינ University of Rochester-ב וכרענש םיינילק תונויסנב
רתוי רהמ תכלל ,וז הפורת ולביקש ,םילוחהמ 35% וחילצה ב"הרא
.25%-כב

FDA Advisory Panel


2009 רבמבונ
הצופנ תשרטל ןוכיס רתיב םינמש הרשע-ינב
ופסאנ וב ,ב"הרא Harvard School of Public Health-ב רקחמ
הליג ,הנש 40-מ רתוי ךשמב ,םישנ 240,000-ל בורק יבגל םינותנ
בלשב הצופנ תשרטב תוקלל ןוכיס רתיב םייוצמ םינמש םיריעצ יכ
.םיזרה םהיתימעל האוושהב ,םהייחב רתוי רחואמ
תשרטב תוקלל לופכ ןוכיסב ואצמנ 18 ליגב םינמש ויה רשא םירענ
םה םהמ תופסונ תויאופר תויעב לע ףסונב תאז ,םתורגבב הצופנ
.ולבס

Neurology


2009 רבמבונ
הצופנ תשרט לש תומדקתה טיאמ ןוירה
...רקחמ


2009 רבמצד
הצופנ תשרט ילוחב תותיווע תמצמצמ סיבאנק תיצמת
...סיבאנק


2010 ראוני
ןיבירדלק
לופיט ףילחהל היושע (Cladribine) ןיבירדלק היורקה השידח הלולג
יאוול תועפות טעמ תלעב הלולגה .תוקירז תועצמאב הצופנ תשרטב
תמצמצמ איה .הנשה ךשמב דבלב םימעפ 10 דע 8 התוא לוטיל שיו
.30%-ב התרמחה תאו 55%-ב תורזוחה תויוצרפתהה רפסמ תא
ךשמנ רשא ,הינטירב London School of Medicine-ב ,רקחמב
.םילפוטמ 1,300 לעמ ופתתשה ,םייתנש

New England Journal of Medicine


2010 ראורבפ
הצופנ תשרטל הרושק םישנב הנרגימ
...םהירבדל


2010 ראורבפ
דוליב הצופנ תשרטל ןוכיס הניטקמ ןוירהב בלח תייתש
...םישנ


2010 ראורבפ
הצופנ תשרטל ןוכיס הניטקמ ןוירהב D ןימטיוו בלח
...ירקוח


2010 לירפא
(2) במוזוטמלא תועצמאב לופיט
71%-כ יכ םיחוודמ הינטירב University of Cambridge-ב םירקוח
םינושארה היבלשב תינשנו הליעפ הצופנ תשרט ילפוטממ
תועצמאב ולפוטש (Early Stage Active Relapsing-Remitting MS)
תונש 4 םותב ,ומיגדה אל (Alemtuzumab) במוזוטמלא הפורתה
.תיתלחמ תוליעפ ,רקחמ
ברקב תוינומיאוטואה תויעבהו ןגמה תטולב תויעב לכ םירקוחה ירבדל
.תולבוקמ תופורת תועצמאב החלצהב ולפוט םינייסנה

Annual Meeting of the American Academy of Neurology


2010 לירפא
ןושיעו (2) רב ןייטשפא סוריו
ונחבש ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
שיא 865-ו םילפוטמ 442 ופתתשה םהב םירקחמ 3-מ ופסאנש םינותנ
הצופנ תשרטל ןוכיס רתיל רושק ןושיע יכ םיחוודמ ,תרוקיבכ ושמישש
רב ןייטשפא סוריו ינדגונ לש תיתועמשמ הובג רטיט ילעב םישנאב
,(Epstein-Barr Virus Nuclear Antigens TitersHigh Anti)
.םינשעמ םניאש םישנאל האוושהב

Neurology


2010 לירפא
ןוירהב לוגס-הרטלוא תנירקל הפישחל הרושק הצופנ תשרט
...םהירבדל


2010 ינוי
הצופנ תשרטב תיביטנגוק הכיעד תענומ תילטנמ תוליעפ
,ב"הרא יסר'ג-וינ Kessler Foundation Research Center-ב רקחמ
תיגולוכיספוריונ הרשעהב ופתתשה רשא םילפוטמ 44 ופתתשה וב
םייח חרוא יכ הליג ,םילימה רצואו ןורכיזה ,ילולימה רשוכה רופישל
תובורק םיתיעל תשחרתמה תיביטנגוק הכיעד ינפמ ןגמ תילטנמ ליעפ
.םנורכיזב תעגופו הצופנ תשרט ילוחב

Neurology


2010 רבמטפס
הצופנ תשרטב לופיטל לורטובלא
44 ופתתשה וב ,ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב רקחמ
תשמשמה ,(Albuterol) לורטובלא הפורתה תפסוה יכ אצמ ,םילפוטמ
תא םהב תרפשמ הצופנ תשרט ילוחב לופיטל ,המתסא ילוחב לופיטל
.הלחמה לש תרזוחה תוצרפתהה תא ההשמו הכילהה תלוכי
טטצא רמריטלג תקירזתועצמאב ימוי לופיט ולביקש םילפוטמ
,(Copaxone) ןוסקפוק םשב םג תרכומה ,(Glatiramer Acetate)
הפסוה לורטובלא תינויפה הפורתהש רחאל הנשה ךשמב רופיש וארה
.לופיטל

Archives of Neurology


2010 רבמטפס
הצופנ תשרטל השידח תינויפ הפורת ,הינליג
הינליג הפורתב שומיש הרשיא (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
םיפקתה תמצמצמ רשא ,םויב םעפ הפה ךרד תלטינה ,(Gilenya)
.הלחמה תוחתפתה תא ההשמו תרזוח הצופנ תשרט לש

תוליערב תואטבתמ רשא תושק יאוול תועפות שי השידחה הפורתל
תויהל םילפוטמה לע .םוהיזל ןוכיס רתיו םייניעלו תואירל ,בלל תירשפא
.תורידס םייניע תוקידבו יאופר בקעמב
,הייארה שוביש ,דבכה ימיזנאב היילעל םג םורגל הלולע הפורתה
.בלה בצק תטאהו לושליש ,טיכנורב ,המישנ רצוק ,םד ץחל רתי

FDA


2010 רבוטקוא
הצופנ תשרטב לופיטל הבוגת םיאבנמ תקלדו ליג
ךשמנש ,הילטיא ונלימ Scientific Institute San Raffaele-ב רקחמ
םילפוטמש אצמ ,הצופנ תשרטב םילפוטמ 1,203 ופתתשה ובו םינש 3
תקלדמ תוחפ םילבוסו םהייחב רחואמ בלשב הצופנ תשרט םיחתפמה
.םהלש ןוסיחה תכרעמ לע םיעיפשמה םילופיטל רתוי בוט וביגי

26th Congress of the European Committee for Treatment
and Research in Multiple Sclerosis


2011 ראורבפ
שמשה תעפשהו (5) D ןימטיו
תעינמ לע תונוש תועפשה ילעב םה D ןימטיו תליטנו שמשל הפישח
ירקוח לש םהירבדל תאז ,הצופנ תשרט לש התוחתפתה
תליטנ יכ םיחוודמה הילרטסוא Australian National University
ףשחהל שי יכו הלחמה תעינמב תוחפ הליעי דבלב D ןימטיו ףסות
.הלחמהמ ענמיהל ידכ שמשה לש (UV) לוגס-ארטלואה תנירקל םג

Neurology


2011 לירפא
הצופנ תשרטב םינכסמ שמשל הפישח-יאו סוריו
יבגל םינותנ ונחב רשא ,הינטירב University of Oxford-ב םירקוח
רשא םישנא יכ וליג ,םינש 7 ךשמב הצופנ תשרט ילוח לש םזופשיא
סיזואילקונונומ סוריולו שמשה תנירק לש תוכומנ תומרל ופשחנ
.הצופנ תשרט חתפל ןוכיס רתיב םינותנ (...הקישנה תלחמ ואר)

םע דדב דב סיזואילקונונומ סוריוה ידי-לע םוהיז לש בוליש םהירבדל
הצופנ תשרט לש םירקמהמ 72% וריבסה שמשה רואל הפישח טועימ
לש הגירח הבוגתל םרוג D ןימטיוב רוסחמ יכ ןכתי .הינטירב יבחרב
.(Epstein-Barr Virus) רב-וייטשפא סוריול ףוגה

Neurology


2011 ינוי
הצופנ תשרט תוחתפתה בכעמ ןורפרטניא
שדוח 48 ךשמנ רשא ,הדנק ירטנוא University of Ottawa-ב רקחמ
ןורפרטניא יכ אצמ ,הנש 31 היה וב םיפתתשמה לש עצוממה םליגו
בכעמ ,עובשב םימעפ 3 ןתינה ,ירוע-תת (Interferon Beta-1a) אטב
.הצופנ תשרט לש תוחתפתה תא

Consortium of MS Centers 25th Annual Meeting


2011 ינוי
הצופנ תשרטב ןכסמ רטסוז ספרה
תשרטל ןוכיסהש םירסומ ןאווייט Taipei Medical University ירקוח
.רטסוז ספרה ףקתה רחאל הנשב (4 יפ) דחוימב הובג הצופנ
ףלחש ןמזה .יצראה םינותנה רגאממ םינותנה תא ופסא םירקוחה
.םוי 100-כ היה הצופנ תשרט תועראיהל רטסוז ספרה ףקתה ןיב

Journal of Infectious Diseases


2011 ילוי
הצופנ תשרט םע חוטב ןוירה
...םהירבדל


2011 ילוי
םירבשב תנכסמ םדקומ בלשב הצופנ תשרט
תופוכת םיתיעל םילבוס הצופנ תשרט לש םימדקומ םיבלשב םילפוטמ
רתיב ןכל םינותנו הכומנ םצע תופיפצמו D ןימטיו לש הכומנ המרמ
.םירבשל ןוכיס
הצופנ תשרט ילוחב םילפטמה םיאפור לע םיגברונ םירקוח ירבדל
םהילפוטמב סיזורופואטסוא תעינמל םידעצ טוקנל םימדקומה םיבלשב
.ןדיסו D ןימטיו תועצמאב
הנורחאל ונחבואש 37 עצוממ ליג ינב םילפוטמ 99 ופתתשה רקחמב
הינפואטסואמ וא סיזורופואטסואמ ולבס 51% .הצופנ תשרט ילוחכ
ברקב 37%-ל האוושהב ,סיזורופואטסואב תנכסמ רשא (Osteopenia)
.תרוקיבה תצובק

American Academy of Neurology


2011 רבוטקוא
הצופנ תשרט אכדמ ןימזוקולג ףסות
(GlcNAc) N-acetylglucosamine תרוצב ןימזוקולג יתנוזתה ףסותה
.הצופנ תשרט לש תינומיאוטואה הבוגתה תא אכדל יושע
ףסות ב"הרא ןיווריא University of California ירקוח לש םהירבדל
םיינוסיח םיאת לש גירחה םדוקפית תאו םתוחתפתה תא אכדמ הז
םיבצעה תכרעמ תמקר תא קרפלו ףוקתל ןוסיחה תכרעמ תא םיחנמה
.הצופנ תשרטב תיזכרמה

The Journal of Biological Chemistry


2011 רבוטקוא
הצופנ תשרטב דער דגנ (1) סקוטוב
לקהל תויושע (Botulinum Toxin Type A) ייא גוס םונילוטוב תוקירז
.הצופנ תשרט ילפוטמב (Tremor) דער לע
יכ םיחוודמ הילרטסוא ןרובלמ Royal Melbourne Hospital ירקוח
,תועובש 12 דע דערה תרמוחב הלקהה הכשמנ םירקמהמ קלחב
.םימ תותשלו רייצל ,בותכל םילפוטמל רשפיאש רבד
.םייעובש ךות המלענ רשא הנותמ השלוח התוולתה לופיטל

5th Joint Triennial Congress of the European and
Americas Committees for Treatment and Research in MS


2011 רבוטקוא
הצופנ תשרט דגנ ליעומ וניא הובג ןונימב (6) D ןימטיו
...רקחמ


2011 רבמצד
רידנ ןגו הצופנ תשרט (7) D ןימטיו
...רקחמ


2011 רבמצד
הצופנ תשרט תוחתפתה םיבכעמ לוהוכלאו הפק ,םיגד
תא בכעל םייושע הפקולוהוכלא לש םתייתשו םיגד לש העובק הכירצ
.(Relapsing-Onset MS) הצופנ תשרט לש םירזוח םיפקתה
1,372 ופתתשה היגלב קורבסלמ National MS Center-ב רקחמב
,הלחמ ינייפאמ ,םייפרגומד םינותנ ופסאנ םהמ הצופנ תשרט ילפוטמ
.ןוזמ תכירצו ןושיע
ןיא ,יתוברעתה וניאש ,רקחמה לש ויפוא ללגב יכ םינייצמ םירקוחה
.תיתנוזת הצלמה ויאצממב תוארל

(November 25) European Journal of Neurology


2012 סרמ
הצופנ תשרט ינפמ םיניגמ םימדוק תונוירה
רקחמב .הצופנ תשרטל השיאה ןוכיסו ןוירה ןיב קזח רשק שי יכ הארנ
הצופנ תשרט 300-ל בורק ווח ןהמ 60 דע 18 תונב םישנ 800 ופתתשה
.תרוקיבכ ושמיש ראשהו
ידכב הלחמל ןוכיסה תא תוניטקמ דחא אצאצ תולעב םישנ יכ ררבתה
תויוצמ םידלי 3 םע םישנ .ותוא הניטקמ תפסונ הדיל לכו תיצחמ
.94%-ב ותוא תוניטקמ רתויו םידלי 5 תולעבו 75% ןב תחפומ ןוכיסב

Neurology


2012 לירפא
הצופנ תשרט דגנ הליעומ הניא 3-הגמוא
ופתתשה וב רקחמב ,היגברונ Haukeland Uni. Hospital ירקוח
דיחי לופיט יעצמאכ םא ןיב ,3-הגמוא ףסות יכ םירסומ ,םילפוטמ 92
עיפשמ וניא ,(Interferon Beta-1a) אטב ןורפרטניא םע בולישב וא
.הצופנה תשרטה תלחמ ךלהמ לע הבוטל

Archives of Neurology


2012 ינוי
הצופנ תשרט תוחתפתה לע עיפשמ וניא (3) סיבאנק
םינש 8 לעמ ךשמנ רשא ,הינטירב Plymouth University-ב רקחמ
ירקיעה ליעפה ביכרמה יכ אצמ ,םילפוטמ 500-ל בורק ופתתשה ובו
וניא (Tetrahydrocannabinol/THC) לוניבנאקורדיהרטט - סיבאנקב
.הצופנ תשרט לש התוחתפתה תא טיאמ

Association of British Neurologists


2012 ילוי
תונוילעה םייפגב דער תיחפמ (2) סקוטוב
,םילפוטמ 23 ופתתשה וב ,הילרטסוא Uni. of Melbourne-ב רקחמ
(Botulinum Toxin Type A) ןיסקוט םונילוטוב תוקירז יכ חוודמ
ילפוטמב תונוילעה םייפגב (Tremor) דערה תרמוח תא תותיחפמ
.תואקשמ תגיזמו רויצ ,הביתכ ומכ םידוקפית תורשפאמו הצופנ תשרט

Neurology


2012 ילוי
הצופנ תשרטב םירירש תוחישק םצמצמ ילארוא (4) סיבאנק
ילוחש ךכ לע חוודמ הינטירב University of Plymouth-ב רקחמ
הלקה ומיגדה תילארוא סיבאנק תיצמתב ולפוט רשא הצופנ תשרט
לע םג לקה הז לופיט .(Muscle Stiffness) םהירירש תוחישקב
תוערפהו (Muscle Spasm) םירירש תותיווע ,(Body Pain) ףוג יבאכ
.(Sleep Disturbances) הניש
ופתתשהו הינטירבב םיזכרמ 22-ב ךרענ תוימסה לופכ רקחמה
.םירירש תוחישקמ ולבס רשא 64 דע 18 ינב םילפוטמ וב

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry


2012 טסוגוא
הצופנ תשרט תוליעפו (8) D ןימטיו
178 ופתתשה וב ,הילרטסוא University of Tasmania-בג רקחמ
הצופנ תשרטב לופיט יכ הנקסמל עיגה הצופנ תשרט ילפוטמ
ורוציי תא רפשמ (Beta-Interferon) ןורפרטניא אטב תועצמאב
.שמשל הפישחמ האצותכ D ןימטיו לש

Erasmus Medical Centre-ב םהמ דחאה ,םיפסונ םירקחמ ינש
,היגברונ Innlandet Hospital Trust-ב ינשהו דנלוה םדרטור
הצופנ תשרט ילוח לש םמדב D ןימטיו לש תוהובג תומר יכ וארה
תאו הלחמה לש תינילקה תורדרדיהה בצק תא םצמצל תויושע
.םישדח םיעגנ לש םתורצוויה

Neurology


2012 רבוטקוא
תינשמ תמדקתמ הצופנ תשרטב תיחומ תונוונתהו םיניטאטס
...ןיטאטסבמיס


2012 רבוטקוא
הצופנ תשרט תוליעפ לידגמ ןוירפ תייעבב לופיט
Raul Carrea Institute for Neurological Research-ב רקחמ יאצממ
תוליעפב יתועמשמ לודיג םיארמ םיארמ הניטנגרא סרייא סונאוב
Assisted Reproduction Technology/ART לופיט רחאל הצופנ תשרט
םירוזחמ 26 ולביקש תולפוטמ 16 ופתתשה רקחמב .ןויריפ-יא תייעבב
.ART לופיט לש

Annals of Neurology


2012 רבוטקוא
םיעגנ םימצמצמ ןורפרטניא םע םיילארוא העינמ יעצמא
םילפוטמ 150 ופתתשה וב ,הילטיא אמור Sapienza Uni.-ב רקחמ
םיילארוא העינמ יעצמא תפסוה יכ אצמ ,40 דע 18 ינב
ןורפרטניא תייפרתל ןגורטסאב םירישע (Oral Contraceptives)
םיעגנ לע יבויח ןפואב העיפשמ (Interferon Therapy)
תיימדהב םיפצנה (Cumulative Unique Activity Lesions/CUA)
.(םתלחמ תרמוח תא םיפקשמו) הצופנ תשרט ילוח לש םחומ

28th Congress of the European Committee for Treatment
(ECTRIMS) and Research in MS


2012 רבמצד
ינקרוא ייאב ההובג הצופנ תשרט תאולחת
ינקרוא ייא יכ וליג הינטירב Universities of Edinburgh-ב םירקוח
האולחתה רועיש ילעב םה - הינטירבל ןופצמ - (Orkney Islands)
לכל 402 לע דמועה רועיש ,הצופנ תשרטב םלועב רתויב הובגה
.דנלטש ייאב שיא 100,000 לכל םילוח 295-ל האוושהב שיא 100,000

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry


2012 רבמצד
קפסב תלעותה .הצופנ תשרט ילוחל (5) סיבאנק
וניא סיבאנק תיצמת תועצמאב הצופנ תשרט ילוחב לופיט יכ הארנ
.ןכל םדוק ורבסש יפכ ליעומ
לפטל היה רומא רשא ,(Sativex) סקביטאס יורקה ,רצומה יכ ררבתמ
לופיט לכ ליעוה אל םהל םישנאב (Muscle Spasms) םירירש תותיוועב
האוושהבו וב םיפתתשמה רפסמ תניחבמ) תירקחמ ןחבנ אל ,רחא
.יוארכ (םירחא םילופיטל

Drug and Therapeutics Bulletin


2012 רבמצד
הצופנ תשרט תוחתפתה רוטינל תיתשרה לודליד
רומיטלוב Johns Hopkins University School of Medicine ירקוח
םישדח םיעגנ םיחתפמ רשא הצופנ תשרט ילפוטמ יכ ואצמ ב"הרא
ןיעה תיתשר לש תוימינפה תובכשב תולדלדיה םימיגדמ םחומב
שמשל יושע הז תולדלדיה בצק רחא בקעמו (Retinal Thinning)
.הלחמה לש התומדקתה בצק תכרעהל יעצמא
םישנא 59-ו םינושה הלחמה יבלשב םילפוטמ 116 ופתתשה רקחמב
.תרוקיב תצובקכ ושמיש רשא םיאירב

Neurology