...שבוע/הלוחה תיבה תנומסת ואר

2007 יאמ
םינטקב םיפוצפצ הניטקמ יתיב שבועל הפישח
...םתפישח


2007 טסוגוא
ןואכידו יתיב שבוע ןיב רשקה
םירסומ ב"הרא דנלייא דור Brown University-ב םירקוח
םיחל םיתבב םייחה םישנאש ךכל הקצומ תודע ואצמ םהש
ןוכיס רתיב אצמיהל םילולע (Moldy) םישפועמו (Damp)
.(Depression) ןואכידל

קלחו (Toxins) םינלער םה םישבוע םירקוחה ירבדל
םיבצעה תכרעמ לע עיפשהל םילולע םהש אצמ םירקחמהמ
,(Immune System) ןוסיחה תכרעמו (Nervous System)
יתרבח דוקפתל רושקה (Brain) חומב קלחה לע םג ומכ
.(Social Function)

םירגובמ 6,000-ל בורק לש םהינותנ תא וחתינ םירקוחה
םימרוג תווהל תולולע תוביס 2 םהירבדל .הפוריאב
...ןואכידו םישפועמ םיתב ןיב רשקל םיירשפא
(Housing Environment) רוידה תביבס לע הטילש רסוח .1
...שבועל תורושקה תואירב תויעב .2
(Wheezing) םיפוצפיצ
(Fatigue) הבר תופייע
(Cold) תוננטצה

ןוכיסל תורושק בצמב הטילשה יבגל תוסיפתו תינפוג תואירב
אוהש שיגרמו שבוע ללגב הלוח שחה םדא .ןואכידל הובג
(Mental Health) שפנה תואירב ,ונממ רטפיהל לוכי וניא
.עגפיהל הלולע

American Journal of Public Health


2010 סרמ
שבוע יגבנ םיחירמ םיבלכ
הריעז תומכ חירהל םילגוסמ ,ךכל ונמוא רשא (Dogs) םיבלכ
ולאש ינפל בר ןמז םינבמב (Mold Spores) שבוע יגבנ לש
שבוע תלוקלומ תוהזל םילגוסמ שושיג יבלכ .םדאה ןיעל םילגנ
.ריואב תולוקלומ דראילימ הרשע ךותמ תדדוב

ןה תוביטר יקזנב תוחתפתמ רשא תויסופיט שבוע תוירטפ
.Aspergillus versicolor-ו Penicillium crysogenum

םישח םניאש שי .שבוע תוירטפל הנוש ןפואב םיביגמ םישנא
ביגהל םילולע םירחא וליאו שבוע תוירטפ לש לודג זוכירב
.תיגרלא הבוגת תולגלו רתויב םיריעז םיזוכירל ינוציק ןפואב

Nano


2011 ראוני
שבוע יגבנ לע לוחכ רוא תעפשה
הינמרג ההורסלרק Max-Rubner-Institut-ב רקוח ירבדל
דע דימשהל יושע (LED) דל תודוידמ קפומה לוחכ רוא
רואו בוהצ רוא תאז תמועל .שבועה (Spores) יגבנמ 80%
.שבועה תיירטפ תחימצ תא םידדועמ קורי

רשא (Aspergillus-ו Fusarium) שבועה תוירטפ ינזמ קלח
(Grains) םינגד םהזל םילולע רשאו תודשב םיחתפתמ
םיכפוהה םיטנמגיפ וחתיפ םהש ךכב לוחכ רואל ולגתסה
.ודגנ םידימעל םתוא

Nano


2011 טסוגוא
המתסאל ןוכיס הלידגמ תוקניב שבועל תפישח
ןוכיס הלידגמ (Childhood) תודליה תעב שבועל הפישח
.םייחה ךשמהב המתסאל
םידליש הליג ב"הרא University of Cincinnati-ב רקחמ
2.6 יפ לודג ןוכיסב ויה שבוע היה וב תיבב וררוגתהש
.7 ליגל םעיגהב (Childhood Asthma) םידלי תמתסאל

לש תיתחפשמ הירוטסיה םע םירוה לע םירקוחה ירבדל
םינקתמה םירוה .ךכ לע םתעד תתל המתסא וא היגרלא
םתואירב לע ךכב םיניגמ (Water Damages) םימ יקזנ
.םהידלי לש (Respiratory Health) תיתמישנה

עגרמ םירקוחה ורטינ םתוא םידלי 176 ופתתשה רקחמב
ולבס םהמ 18% יכ אצמנ .םינש 7 ליגל םעיגה דע םתדיל
.המתסאמ

Immunology & Annals of Allergy, Asthma


2013 רבמבונ
ןוסניקרפ תלחמ ינימסתל תמרוג הירטפ
םירמוח יכ אצמ ב"הרא יזר'ג וינ Rutgers Uni.-ב רקחמ
ולאל םימודה םינימסתל םורגל םילולע הירטפמ םיטלפנה
רושקש 1-octen-3-ol רמוחב רבודמ .ןוסניקרפ תלחמ לש
ותלבוהבו ותריציב םיברועמה (Genes) םינג ינשב םימגפל
.(Dopamine) ןימפודה לש

רטימסרטוריונ אוה (Dopamine) ןימפוד
שמשמה ימיכ רמוח ונייהד ,(Neurotransmitter)
םיבושח םירוזיאבו (Brain) חומב תותוא תרבעהל
ןימפודה .חומב תומוקמ רפסמב רצוימ אוה .םירחא
םידעוימה (Receptors) םינטלוק רפסמ לע לעופ
.דבלב ורובע

ןכו גונעתהו לומגה יזכרמב טולשל עייסמ ןימפודה
םרוג וב רוסחמ .תוישגר תובוגתו תועונת רידסהל
.(Addiction) תויורכמתהל היטנלו ןוסניקרפ תלחמל

...ןימפוד ואר

Proceedings of the National Academy of Sciences


2014 רבוטקוא
יתואירב ןוכיס הווהמ חל תיב
רתויל תעגונ (Indoor Air Quality) תיבב ריוואה תוכיא
תוביטר םג .תיבב (Smoke) ןשעו (Fumes) םידא רשאמ
םייתואירב םינוכיס םיווהמ (Mold) שבועו (Dampness)
.(Asthma) המתסא ילוח רובע דחוימב ,(Health Risks)

היגולונכטהו םישנא לש םייח ילגרהש םיריהזמ םירקוח
םיתב שודיחל תשמשמה ,היגרנאב תינוכסחהו השידחה
.שבועו תימינפ תוחל תורבטצה םירשפאמ םינשי
םימרוג ורתונ תיבה תקוזחתו רורוויא ,הקסהב ךרוצה
.(Lung Health) תואירה תואירבל םיעירכמ

המישנ תויעבל ליבוהל הלולע שבוע יגוס רפסמ תואצמיה
חתפל ןוכיס לידגהל ףאו המתסאמ םילבוסה םישנאב
.המתסא

Uni. of Exeter Medical School European ירקוח
םיריבסמ Centre for Environment & Human Health
ץוחמ שבועה יגוס עפשל םיעדומ םניא םישנאה תיברמש
םילולע שבועה לש םינושה םיגוסהו תויומכה .תיבה ךותבו
םיגבנה תומכמ ,ריוואה גזמ יאנתמ םיעפשומ תויהל
תוחלהש לככ .תיבב (Dampness) תוחלו ריוואב (Spores)
10-כ שי יסופיט תיבב .םישבוע רתוי וב ויהי ,הלדג תיבב
.שבוע יגוס

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2017 יאמ
תילנומרוה תוליעפ ישבשמ
תוליעפ תוקחל לולע םקלחש םילקימיכב םירישע םייחה
תינירקודנאה תכרעמב (Hormones) םינומרוה לש
םילקימיכב רבודמב .םדאה ףוגב (Endocrine System)
EDCs / תינירקודנא תוליעפ ישבשמ
.(Endocrine Disrupting Chemicals)

הילרטסוא דנלסניווק Griffith University-ב םירקוח ירבדל
(Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוס ,(Obesity) רתי תנמשה
היילעב תומיוסמ (Cancer) ןטרס תולחמ ירקמ רועישו
(Fertility) תוירופו (Sperm Count) ערז תריפס דועב
תיארחא תימיכ הפישח םאה איה הלאשהו הדיריב םייוצמ
.תוחוטב הפישח תומר וליא םיעדוי ונניא .ךכל הקלחב

...תילנומרוה תוליעפ ישבשמל הפישחה תנטקהל םיכרד
ידכ ,םתליכא ינפל תוריפו תוקרי לש הבוט הפיטש
ירמוח לש תויראש ,רתויש המכ דע ,םהמ קיחרהל 
.(Pesticides) הרבדה 
דבועמ ןוזמ ינפ לע (Fresh Food) ירט ןוזמ תפדעה
.(Processed Food

תופוכת םידפורמ תונצנצ לש םיסכמו םירומיש תויחפ
םירציימ םיבר םינרצי .BPA ומכ ,(Bisphenols) םילונפסיבב
םילקימיכה םיחמומ ירבדל ךא ,BPA אלל םירצומ תעכ
.ןוכיס תווהל םה םג םילולע BPA תפלחהל םישמשמה

.(Phthalates) םיטלתפו םילונפסיב ליכהל לולע קיטסלפ
ןיב רפסמ ושפח ,קיטסלפ לכימ בכרומ הממ תולגל ידכ
...הזיראה יבג לע (7) עבשל (1) תחא

(Polycarbonate) טנוברקילופ אוה 7-ו PVC ועמשמ 3
.רמשיהל שי םהמ םירפסמה םה

םימ קובקב תראשה וא לגורקימב ,קיטסלפ ילכימ םומיח
.םימל קיטסלפהמ BPA תגילזל םורגל לולע המח תינוכמב 
תוסוכ תציחר תעב םיקזח יוקינ ירמוחב שומישמ וענמיה
.קיטסלפ ילכימ וא 
לע הטסורינ וא הניסרח ,תיכוכז ילכימב שומיש ופידעה
.קיטסלפ ילכימ ינפ 

היטבמאה יחיראל דעו הדובעה ןחלושמ ,רבד לכל יוקינ ירצומ
,םיילאיצנטופ (EDC) תילנומרוה תוליעפ ישבשמ ליכהל םילולע
...ומכ
2-butoxyethanol
methoxydiglycol

.םיטלתפ ליכהל םילולע םה יתוכאלמ חוחינ םיליכמ םה םא

הייפא תקבא ומכ ,םיבר םייביטנרטלא יוקינ ירצומ םימייק
ןומיל ץימ .חחנמו יללכ הקנמכ (Baking Powder)
תללודמ הקימונוקאל המודב לעופ (Lemon Juice)
ןומיל ץימ םע בברועמ (Salt) חלמ (Mild Bleach)
םימתכ תרסהל לעי (White Vinegar) ןבל ץמוח וא
(Deodoriser) חחנמכ לעופ ,ומצע ינפב ,ןבל ץמוח .(Stains)
.(Mild Disinfectant) לק אטחמו (Deodoriser) חחנמכ

ABC


2019 לירפא
תיבה ךותב ריווא םוהיז תיחפמ קורי גג
יכ וליג ב"הרא ןוגרוא Portland State Uni.-ב םירקוח
העוטנ םהב תוגג רמולכ ,(Green Roofs) םיקורי תוגג
ריוואה תוכיא תא רפשל םייושע ,(Vegetation) היחמצ
לע םיירחסמ םינבמב (Indoor Air Quality) ימינפה
.ץוחהמ תסנכנה (Ozone) ןוזואה תומכ תנטקה ידי

םייתביבסה תונורתיל םיפסוותמ ולא םיאצממ םהירבדל
תומכ םוצמיצ םיללוכה ,רבכמ םיעודיה םיקורי תוגג לש
לש םתתחפה ,(Carbon Dioxide) ינצמח ודה ןמחפה
תתחפהו רעוס ריווא גזמב (Water Runoff) רגנה ימ
.(Urban Heat) ינוריעה םוחה

תוכיא לע ןבל גגל קורי גג תעפשה ןיב וושיה םירקוחה
ןוזואה תא הנניסו הדכל הייחמצה יכ ררבתה .ריוואה
.ינוציחה ריוואהמ

Portland State University

.