תויטסיצילופה תולחשה תנומסת ואר

2004 רבמבונ
םדה-ילכב םייונישו תויטסיצילופה תולחשה תנומסת
ופתתשה וב ,ב"הרא University of Pittsburgh-ב רקחמ
רשק אצמ ,תויטסיצילופה תולחשה תנומסתב תולוחה םישנ 61
תודעו תירלוקסו-וידרק תילובטמ תנומסתל הלחמה ןיב קודה
.םדה-ילכ תונפדב ןדיס תורבטצהל

םיקרועב ןדיסה תורבטצה ךילהתש ןוויכש םיריבסמ םירקוחה
םע דחי םייחה ןונגיסב יביסרגא יוניש ,ךורא וניה םיילילכה
.בל תויעב בקע תוומלו תולחמל ןוכיס וניטקי יתפורת לופיט

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2006 רבמבונ
תויטסיצילופה תולחשה תנומסת לע הלקהל ןיטטס
Poznan University of Medical Sciences-מ םירקוח ירבדל
תייעב לע לקהל (Simvastatin) ןיטטסבמיסב שומיש יושע ןילופ
...םיניטטס ואר .תויטסיצילופה תולחשה תנומסת
וקדב םירקוחה .םישנ 48 ופתתשה ,תועובש 12 ךשמנש ,רקחמב
24 רחאלו תועובש 12 רחאל ,ותליחתב רקחמב תופתתשמה תא
.תועובש

רועישה תמרב ,(38%) ןורטסוטסט ןומרוהה תמרב תודירי ומשרנ
.45%-ב CRP-בו (20%) LDL ,(7.5%) לורטסלוכה תמרב ,(8.1%)

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2007 טסוגוא
רתי תנמשהו תויטסיצילופה תולחשה תנומסת
תולחשה תנומסת ירקמ רועיש םיילרטסוא םירקוח לש םהירבדל
.רתיה תנמשה ירקמ רועיש לודיג םע דבב דב לדגי תויטסיצילופה

תדרוה ידי-לע הניה וז תנומסתב םחליהל ךרדה םיפיסומ םה
.םייחה ןונגיסב יונישו לקשמ

Lancet


2007 רבמצד
הרוטקנופוקאב תויטסיצילופה תולחשה תנומסתב לופיט
ךשמנ רשא ,הידבש Goeteborg University-ב ךרענש יוסינב
לש םימוטפמיסה תנטקה וא העינמ התייה ותרטמו םישדוח 3
ופתתשה ,הרוטקנופוקא תרזעב תויטסיצילופה תולחשה תנומסת
.םישנ 24

תיבויח העפשה התיה הרוטקנופוקאב לופיטל םירקוחה ירבדל
תעגרה לע הז ללכבו (תילנומרוהה) תינירקודנאה תכרעמה לע
,(Sympathetic nervous system) תיטתפמיסה םיבצעה תכרעמ
.ילמרונ ץויב ךילהת םוקישל עייסל היושעש הדבוע

ולא םישנ .ןיקת ץויבל וכז רקחמב תופתתשמהמ 1/3-מ הלעמל
תוחפו ךומנ ינגורדנא ליפורפ תולעבכ רקחמה ינפל ואצמנ
אל ןהל ,יוסינב תורחאה תופתתשמה רשאמ תוילובטמ תוערפה
.לופיטה רזע

Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica


2008 רבמבונ
תוירולק לד טירפתו לוגרית
תוירולק לד טירפתו (ץמואמ וא ליגר) יבוריא לוגרית תפסוה
(Body composition) ינפוגה בכרהה תא םירפשמ ןותמ
.תויטסיצילופה תולחשה תנומסתב תוקולה םישנב
יכ םינייצמ הילרטסוא University of South Australia ירקוח
ינפוג לוגרית תפסוהו טירפתב יוניש ללוכה םייחה ןונגסב יוניש
לומרינ איה ותרטמש ,הייעבה ןורתפ ךילהתב המישרה שארב םה
.םנקיתל הייברה ידוקפית תבשהו םינגורדנאה תומר

םיליפורפה תא ,ףוגה בכרה תא הנשמ הז בוליש םירקוחה ירבדל
.הייברה ידוקפית תאו םיילנומרוההו םיילובטמ-וידרקה

רסוחמו רתי תנמשהמ תולבוסה םישנ 104 ופתתשה רקחמב
.תויטסיצילופה תולחשה תנומסתב תולוחה ,תינפוג תוליעפ

םישנה לש ןפוגב םינמושה תסמ התחפ רקחמל תועובש 20 םותב
2 תמועל ,45%-ב תוירולק לד טירפת וכרצו ינפוג לוגרית ועצבש
.דבלב תוירולק לד טירפת ולבקש תורחא תוצובק

,הנשב ולבק ןהש םירוזחמה רפסמ םג לדג וז םישנ תצובקב
רתוי הלודג הדירי ןהב האצמנו תורחאה תוצובקה תמועל
.םיינתומה ףקיהבן ינטבה ןמושב ,ןמושה תסמב ,לקשמב

Metabolism & The Journal of Clinical Endocrinology