תושדח - באכ
Pain - News

םיבאכ לע לונגונקיפ תעפשה
םיבאכ דגנ יביטנגוק לופיט
םיבאכ םימרוג םיהובג םיבקע
ראווצ יבאכל םימרוג םינורסימ
ליעי םיבאכ ךכשמ - הטנמ הת
םיבאכ תמצמצמ בוהאה תנומת
(2) ןטרס ילוחל סיבנק סיסרת
םייגולוכיספ םיבאכו ןפונימטצא
ט"פ קחד תערפהל דגנ םויפרומ
םיבאכו תודליה ליגב תוגהנתה
תוביאכמ ןכא םילימ
באכ לע הליקמ המודמ תואיצמ
באכ לע הרוטקנופוקא תעפשה
תוומב םינכסמ םיבאכ יככשמ
ןדוקיסקוא םוקמב לודטנפט
(3) ינורכ באכ לע לקמ סיבנק
הפורתכ תיטנמור הבהא
םיבאכמ רתוי םילבוס םינשעמ
םיבאכו תילילש תיתרבח הבוגת
ןוירהב םיבאכ יככשמ
תונכסמ NSAID תופורת
םיבאכמ םילבוס ןטרס ידרוש
היגלאימורביפב באכל ןורכיז
ינורכ באכ לע לקמ לוגרית
בל-ףקתהו םיבאכ יככשמ
באכ תותוא םסוח םוח
ינלטק רתי ןונימ
רוק תרזעב ינורכ באכ תלקה
םיבאכ לע ליקמ סוליצבוטקל
לוגרית יבאכ לע לקמ ןיאפק
באכ לע לקמ יכב
באכ םיצעמ D ןימטיוב רוסחמ
(1) ערמ הובג ןונימב סיבנק
דקוממ ימוקמ באכ ךוכיש
םיבאכ דגנ הנותמ תינפוג תוליעפ
רמייהצלאמ םיניגמ םיבאכ יככשמ
ןוסניקרפ תלחמ יבאכ
םדקתמ ןטרס יבאכ תלקהל יוסיע
D ןימטיו טועימו םיינורכ םיבאכ
םיטאיפואב ךשוממ שומיש
םיבאכ יככשמב שומישל תורהזא
באכה תמצוע תא הלידגמ הדרח
תויודבאתהו םיבאכ יככשמ
באכל תושיגר דגנ הנילוריפס


...באכ ואר
 
2000 רבמבונ
היגלאימורביפב באכל ןורכיז
םימוטפמיסש ךכל םיזמר הליג ב"הרא University of Florida ירקוח
םיבצעה תכרעמ לש 'ןורכיז' תאצות תויהל םילולע היגלאימורביפ לש
.ךשוממ ןמז באכ תשוחת תרכוז רשא תיזכרמה
הארה ,האירב הרקב תצובקלו היגלאימורביפ ילוח לש םהידיל םוח םושיי
דוביע ןונגנמב יוקיל לע עיבצמה רבד ,בר באכ רבצנ םילוחה לש םיידיב יכ
.ולא םילוחב הרדישה דומעב באכה

השענ םוחה םושיי רשאכ (Residual Pain) ירויש באכ םג ווח םילוחה
.רבד ושח אל (האירבה) הרקבה תצובק יפתתשמ ןהב תוקספה םע
תנקסמ .ףוגה ירוזא לכב םילוחה ברקב הלעפ הז ירויש באכ תשוחת
םיכלוה רשא םיבאכ תריבצ תרצונ היגליימורביפ ילוחבש איה םירקוחה
.םירבגתמו

American College of Rheumatology Ann. Scientific Meeting


2003 רבוטקוא
ינורכ באכ תלקהל ינפוג לוגרית
דאמ לקמ לוגריתש ררבתמ ךא באכ ןמזב ינפוג לוגרית לע בושחל השק
םימסוחה (Endorphins) םיניפרודנא תררחשמ תינפוג תוליעפ .באכ לע
,ןואכידו תוששח לע רבגתהל םג םיעייסמו חומל באכה תותוא תעגה תא
.םיבאכ םירימחמ רשא
Sports Medicine Center at Mayo Clinic החמומ לש וירבדל
ותעפשהמ רתוי ,םיבר םירקמב ,הקזח םיניפרודנאה תעפשה ב"הרא
.(Morphine) םויפרומ לש
.םיבאוכ םיקרפמ ביבס םירירשה תא קזחל םייושע םימיוסמ םיליגרת
העוגנה ךרבל יעבט ךמות תווהל יושע לגרה ירירש חותיפ ,המגודל
סמועה ןטק רתוי םיחתופמ םירירשהש לככו תינווינ םיקרפמ תקלדב
.סוחסהו תומצעה לע
ינפב הדימעה תא קזחמו הנישה תא םג רפשמ עובק סיסב לע לוגרית
איה ףא תמרות רשא לקשמ תדרוהב םג רוזעל יושע לוגרית .םיבאכ
.םיקרפמה לע סמועה תנטקהל

...לולכל לוגריתה תינכות לע החמומה ירבדל
.םיקרפמה תוחשקתה תתחפהל ,תושימג יליגרת
.םקוזיחו ףוגה ירירש חותיפל םיליגרת
.םירירשהו תואירה ,בלה קוזיחל ,תיבוריא תולמעתה
.תוניתמבו הגדהב השעת תינפוגה תוליעפה תרבגה

Mayo Clinic


2006 ינוי
בל-ףקתהב םינכסמ םיבאכ יככשמ
יככשמ לש הובג ןונימ יכ וליג הינטירב University of Oxford ירקוח
תוילאידיורטס ןניאש תויתקלד-יטנא תופורת - ןשיה גוסהמ םיבאכ
םיבאכ יככשמו (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs - NSAID)
.בל-ףקתהל ןוכיס ןותמ ןפואב ריבגמ COX-2 inhibitors-ה תחפשממ
בורק ופתתשה םהב ,םימדוק םירקחמ 138-מ םיאצממ וחתינ םירקוחה
םישדוח 18 ךשמב ולא תופורתב שומיש השענ םהב ,שיא 140,000-ל
.תוחפל

British Medical Journal


2006 ילוי
באכ תותוא םסוח םוח
םיבאכ ךכשמ לש הזל המודה ןפואב העיפשמ םח קובקב תדמצה
הינטירב Uni. College London ירקוח .תירלוקלומה המרב לעופה
.םיאתב באכו םוח ינטלוק רטנל ידכ DNA תייגולונכטב ושמתשה
םוח ינטלוק הליעפמ 'צ תולעמ 40 לעמ הרוטרפמט יכ ואצמ םירקוחה
ףוגל םימרוגה םיימיכה תותואה םתעפשה תא םימלוב רשא םיימינפ
.העש ךשמב ,באכ שוחל

היגרנא תרגוא רשא הלוקלומ - ATP ידי-לע םילעפומ באכה תותוא
תררחתשמ וז רשאכ יחה ףוגב םיילובטמה םיכילהתה תיברמ רובע
םחותיפב ורזעי ולא םיאצממ םירקוחה ירבדל .םיעוגפ וא םיתמ םיאתמ
.דיתעב רתוי םיליעי םיבאכ יככשמ לש

Physiological Society conference


2006 ילוי
םימסל המודב םיינלטק רתי ןונימב םיבאכ יככשמ
רתויל ב"הראב םרוג אפור לש םשרמ יפל םיבאכ יככשמב רתי שומיש
.(Cocaine) ןיאקוקבו ןיאורהב שומיש רשאמ תוומ ירקמ
הטנלטא Centre for Disease Control and Prevention ירקוח
םיטאיפוא גוסמ םיבאכ יככשמ תריכמב לודיגה םעש וליג ב"הרא
.התומתה ירקמ רועיש לדג ,(Methadone) ןודתמ םיללוכה ,(Opioids)

Pharmacoepidemiology and Drug Safety


2006 טסוגוא
רוק תרזעב ינורכ באכ לע הלקה
באכ לע לקהל ךרד ואצמ הינטירב University of Edinburgh ירקוח
םהירבדל .םיבצעה תכרעמב תורירק לש השוחת תמירג ידי-לע ינורכ
רועב יוצמה ,TRPM8 ןובלחה תא ליעפהל תולגוסמ תומיוסמ תופורת
.תורירקה תשוחת תרבעהל יארחא רשא ,בצע יאתבו

Current Biology


2006 רבמצד
םיבאכ לע םיליקמ סוליצבוטקל יקדייח
יקדייח יכ הליג תודלוחבו םירבכעב ךרענ רשא תפרצ Inserm-ב רקחמ
בלחה תצמוחב םייוצמה (Lactobacillus Acidophilus) סוליצבוטקלה
םתוליעי תא תוושהל ןתינו םיבאכ לע לקהל םייושע יטויבורפ טרוגויבו
רפשמ םויפרומ םע ולא םיקדייח בוליש .(Morphine) ןיפרומה לש וזל
.65%-ב ותעפשה תא

Nature Medicine


2007 ראוני
לוגרית רחאל באכ לע לקמ ןיאפק
...ירקוח


2007 סרמ
ישפנ חתמ ררחשמו באכ לע לקמ יכב
האצות ,תטלשנ הניאש תישגר הבוגת אוה יכב ינמרג גולוכיספ לש וירבדל
ותריציל םרוג הז בצמ .םינוא רסוחו שואי ,סעכ ,ששח לש תבורעת לש
לא םדה רוזחמ תועצמאב עיגמה ,חומב תיבמילה תכרעמב ןומרוה לש
באכ לע ותעפשהו םירירש הפרמ יכבה .ןתוא ליעפמו תועמדה תוטולב
.(Morphine) םויפרומ לש וזל המוד

NNO


2007 רבוטקוא
םיינורכ םיבאכ תמצוע לידגמ D ןימטיוב רוסחמ
...ירקוח


2007 רבוטקוא
(1) םיבאכ ריבגמ הובג ןונימב סיבנק
ב"הרא וגאיד ןס University of California-מ םירקוח לש םהירבדל
תא ריבגהל לולע תויאופר תורטמל סיבנק לש תולודג תויומכ ןושיע
םיבדנתמ 15 לש םרועל וקירזה םירקוחה .םככשל םוקמב םיבאכה
.םיבאכ םהל םורגל ידכ ףירח לפלפב יוצמ רשא רמוח

לש הלודגו תינוניב ,הנטק תומכ ןשעל ,ןכמ רחאל ,ושקבתה םינייסנה
יכ ררבתה .באכה תבוגת לע ןושיעה תעפשה תא ךירעהל ידכ סיבנק
םיבאכ תככשמ העפשה שי הנותמ תומכל ,העפשה ןיא הנטק תומכל
.םיבאכה תא הריבגמהלודג תומכו

Anesthesiology


2007 רבוטקוא
יאוול תועפות אלל דקוממ ימוקמ באכ ךוכיש
יכ וליג ,תודלוחב רקחמב ,ב"הרא ןוטסוב Harvard University ירקוח
ליעפ וניאש ביכרמ לש בוליש תועצמאב השענ רשא ימוקמ שוחליא
- םיבאכ דגנו תימוקמ המדרהל שמשמה רמוח - (Lidocaine) ןיאקודילב
הבירצה תשוחתל יארחאה רמוחה - (Capsaicin) ןיציאספק םע
תא ןיטולחל םסוח רשא יפיצפס ימוקמ שחלאמ רצוי - ףירחה לפלפב
תיתשוחתה ותושיגרלו ירוטומה דוקפיתל הערפה לכ אלל באכה תשוחת
.רוזיאה לש

קתיש אוהו הקירזב ןתינש ימוקמ שוחליאב שמתשהל גוהנ היה הכ דע
וליעפהש וא באכ תשוחת וריבעה םה םא רשק אלל בצעה יאת ללכ תא
דביא אוה ךא ,םיבאכ רתוי שח אל םנמוא לפוטמה הז הרקמב .םירירש
.תימוקמה השוחתה תא לילכ

Nature


2008 ראורבפ
םיינורכ םיבאכמ םילבוסל הנותמ תינפוג תוליעפ
...רקחמ


2008 יאמ
רמייהצלא ינפמ םיניגמ םינוש םיבאכ יככשמ
...יככשמ


2008 רבמטפס
ןוסניקרפ תלחמ יבאכ
...ירקוח


2008 רבמטפס
םדקתמ ןטרס ילוח יבאכ לע לקמ יוסיע
...ןתינ


2009 סרמ
D ןימטיו טועימל םירושק םיינורכ םיבאכ
...ירבדל


2009 לירפא
באכל תושיגר לידגמ םיטאיפואב ךשוממ שומיש
ךשוממ שומיש יכ וליג University of Adelaide-מ םילרטסוא םירקוח
- םיינורכ םיבאכ ךוכישל םויפוא תויומד תופורת - (Opioids) םיטאיפואב
ךשוממ שומיש ומכ ,באכ לש םימיוסמ םיגוסל תושיגר לפוטמב לידגמ
.(Hyperalgesia) םיבאכל רתי תושיגרל םרוגה (Methadone) ןודתמב

ןונימו הכומנ שומיש תרקת שי םיבאכ ךוכישל תופורתל יכ וליג םירקוחה
.םיבאכל תושיגרה תא ריבגמ אלא ,ליעומ וניאש קר אל רתוי הובג

Journal of Pain


2009 לירפא
םיבאכ יככשמב שומיש יבגל FDA-ה תורהזא
רתיב תוריהזמה תויוותה תשרוד (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
םירושק רשא ,הביקב םומידו דבכל קזנ תמירגל םינוכיסה תא השגדה
תופורתב רבודמ .אפור םשרמ אלל םירכמנה םיבאכ יככשמב שומישל
(תוילדיאורטס אל תויתקלד-יטנא תופורת) - NSAID-בו לומקא/לומטצרפ
.(Ibuprofen) ןפורפוביאו ןיריפסא ןהב ,הביקב םומידל םורגל תולולעש

FDA


2009 יאמ
תינפוגה תולבגומהו באכה תמצוע תא הלידגמ הדרח
,הקוצמ רתיב םינותנ םיינורכ םיבאכמ האצותכ הדרחב םייוצמה םילפוטמ
יביטנגוק לופיטמ תלעות קיפהל םייושעו תיאופר החגשהו תינפוג תולבגומ
.(Cognitive Behavioral Therapy) יתוגהנתה
רשא םילפוטמ 125 ופתתשה הינטירב University of Bath-ב רקחמב
.םהיבאכ לע לקהל ךרד אוצמל ושקיב

Journal of Pain


2009 ינוי
תודבאתה ירקמ התיחפמ םיבאכ ךכשמב שומיש תנטקה
(Co-Proxamol) לומסקורפ-וק םיבאכה ךכשמב שומישה קספוה זאמ
תימצעה הלערהה ירקמבו תודבאתהה ירקמב 62% תב הדירי הלח
תודבאתה ירקמ 766 וז הפורתב שומישל וסחוי 1999 דע 1997-מ .גגושב
.הינטירבב
רפסמב הדיריה הינטירב University of Oxford-מ םירקוחה ירבדל
תופורתב תוחיטבל תיטירבה הדעווהש רחאל הלח תויודבאתהה
שומישה תקספה לע התרוה (Committee on Safety in Medicines)
.וז הפורתב

British Medical Journal


2009 ילוי
באכל תושיגר הגיסמ הנילוריפס
הצאב הייוצמ רשא תבוכרת - (Phycocyanin) ןינאיצוקיפ לוחכה ןעבצה
.םיבאכ תככשמ העפשה לעב תויהלו תקלד ןיטקהלל יושע הנילוריפס
ןונימהש לככ יכ וליג ןאווייט National Defense Medical Center ירקוח
.תודלוחב באכל םינמסה תומר תונטק לדג

Analgesia & Anesthesia


2009 ילוי
לונגונקיפב םיבאכ לע לקמה םרוגה אצמנ
תיצמת לש םיבאכה ךכשמו יתקלד-יטנאה החוכ ירוחאמ דמועה ןונגנמה
םימיזנא 2 לש םתלועפ תמילב אוה - לונגונקיפ - יתפרצה ןרואה ץע
.LOX-5-ו COX-2 :תקלדל םירושקה
ג"מ 150 וכרצ רשא ,50 דע 35 ינב ,םיאירב םיבדנתמ 6 ופתתשה רקחמב
םימי 5-ו רקחמה ינפל םד תומיגד םירקוחה ולטנ םהמ ,םויב לונגונקיפ
םימיוסמ םינג לש םתואטבתה תא םדב וקדב םירקוחה .ומויס רחאל
.םיטיצוקיול - םינבלה םדה יאתב

International Immunopharmacology


2009 טסוגוא
הניש תוערפהלו םיבאכל יתוגהנתה יביטנגוק לופיט
לופיט ב"הרא לטאיס University of Washington ירקוח לש םהירבדל
םילבוסה םישישקל ליעוהל יושע הניש תוערפה בקע יתוגהנתה יביטנגוק
.סיטירתראואטסוא/תינווינ םיקרפמ תקלד לשב םיינורכ םיבאכמ
.הלעמו הנש תכשמנ הז לופיטמ האצותכ הבטהה יכ םיארמ םירקחמ
.תוישפנ תולחמב םג רופישל איבהל איבהל היושע רתוי הבוט הניש

רשא םישישק םילפוטמ 23 ופתתשה ,הנישה תא רפשל דעונש ,רקחמב
הטילשל לופיט ולביק םירחא םילפוטמ 28-ו סיטירתראואטסואמ םילבוס
60%-כ םירקוחה ירבדל .השגרהה רופישל תינכותב ופתתשהו סרטסב
.הלילב םיבאכ לע םיחוודמ תינווינ םיקרפמ תקלד ילוחמ

Journal of Clinical Sleep Medicine


2009 רבמטפס
םיבאכל םימרוג םיהובג םיבקע
רבדה לולע דיתעב ךא ,באכ טעמל קר םרוג םיהובג םיבקעב שומיש
םילענמ םילעונ רשא ולא יכ אצמנ רקחמב .םיקזח םיילגר יבאכל םורגל
םיבקבקו םילדנס ,םיהובג םיבקע ומכ ,םתוריעצב העורג הכימת ילעב
.רתוי רגובמ ליגב ועיפויש םיבאכב םינכתסמ
,דיתעב םיילגר יבאכ לע לענמה גוס תריחב תעפשה תא ןחבש ,רקחמב
אצמ רקחמה .רחא לודג רקחמב קלח ולטנש םירגובמ 3,378 ופתתשה
.םיילגר יבאכ לע וחוויד םישנהמ 29%-ו םירבגה ןיבמ 19% יכ

Research & Arthritis Care


2009 רבמבונ
םייפתכו ראווצ יבאכל תמרוג םינורסימ תביתכ
בר קוסיע יכ םיחוודמ ב"הרא היפלדליפ Temple University ירקוח
,םייפתכ וא ראווצ יבאכב ןכסל לולע (םי-SMS) םינורסימ חולשמב
.בשחמב תובר םישמתשמה םישנא ברקב תשחרתמה וזל המוד העפות
תוליעפ בגא בגהו םייפתכה - ףוגה תחונת אוה ךכל םרוגה םהירבדל
.תועבצאה לש הריהמ
םינורסימה תומכ ןיב רשקה קדבנ, םיטנדוטס 138 ופתתשה וב ,רקחמב
.םירבגב קר אצמנ הז רשק .ןוילעה ףוגה גלפב םיבאכו םויב וחלשנש

American Public Health Association meeting


2009 רבמבונ
ליעי םיבאכ ךכשמ - הטנמ הת
יכ אצמ ,םירבכעב ךרענש ,הינטירב Newcastle University-ב רקחמ
.ןיריפסא הפורתה תלועפל המודב ,םיבאכ ךוכישב ליעי ענענ/הטנמ הת
(Hyptis Crenata) Brazilian Mint/יאליזרבה הטנמה חמצב רבודמ
הלכו שאר יבאכב לחה ,םיאולחת לש הרושב לופיטל ליזרבב שמשמה
.תעפשו םוח ,הביק יבאכב
המח תיצמת - ליזרבב ותוא םיניכמש יפכ התה תא וניכה םירקוחה
הראשה ,םישבוימה םילעה לע םיחתור םימ תגיזמ ידי-לע םיניכמ התוא
.ותייתש ינפל ררקתיש "הת"ל הנתמהו תוקד 30 ךשמל

Acta Horticulturae


2009 רבמבונ
םיבאכ תמצמצמ בוהאה םדאה תנומת
,םישנ 25 ופתתשה וב ב"הרא University of California, LA-ב רקחמ
םישדוח 6 ךשמב ןהירבח םע םיבוט םיסחיב ויהש ,תויטנדוטס ןתיברמ
תמועל םיבאכ ןהב המצמיצ ןביל בוהא תנומתב הייפצ יכ ואצמ ,הלעמו
.ןהילע ועיפשה אלש ץפח לש וא רז םדא לש תונומתב תוננובתה

UCLA


2009 רבמצד
(2) ןטרס ילוח תלעותל סיבנק סיסרת
רשא ןטרס ילוח יכ אצמ הינטירב University of Edinburgh-ב רקחמ
םירביא ,םיבצע ,תומצע לע םילודיגה לש םצחל בקע ,םיבאכמ םילבוס
שומישמ תלעות קיפהל םייושע ,םתלחמב לופיטל יאוול תעפותכ וא
.הפל סיסרתב סיבנק תיצמתמ יושעה שידח םיבאכ ךכשמב

.30%-ב םילוחב םיבאכה תמצוע תא תיחפהל יושע הז םיבאכ ךכשמ
םויפרומב לופיטל וביגה אלש םילפוטמל ףא ליעוהל יושע לופיטה
.םירחא םיבאכ יככשמבו

Journal of Pain and Symptom Management


2009 רבמצד
םייגולוכיספ םיבאכ לע םג לקמ ןפונימטצא
(Acetaminophen) ןפונימטצא ומכ תופורת יכ וליג םידרפנ םירקחמ ינש
הייחדו סרטס ומכ ,תויגולוכיספ תויעב לע םג לקהל תויושע ןותמ ןונימב
.תיתרבח
University of Kentucky College of Arts and Sciences ירקוח
רקחמב .םיאירב םיבדנתמ 62 לע הפורתהמ ג"מ 1,000 וסינ ב"הרא
10 לע הפורתהמ ג"מ 2,000 לש םתעפשה תא םירקוחה וקדב ינשה
.תועובש 3 ךשמב הליטנ רחאל לועפל הלחה הפורתה .םישנא

Psychological Science


2010 ראוני
תיטמוארט-טסופ קחד תערפהל ןוכיס ןיטקמ םויפרומ
ועצפנ ולאש רחאל רצק ןמז םילייח לש םהיבאכ תלקהל םויפרומב שומיש
תיטמוארט-טסופ קחד תערפהל ןוכיס םהב םצמצל יושע ברקה הדשב
.50% דע רועישב (Posttraumatic Stress Disorder - PTSD)

רבד ב"הרא וגייד ןס Naval Health Research Center ירקוח ירבדל
םירחא םירקמבו לילכ הייעבה תא םירקמהמ קלחב עונמל ישוע הז
ופתתשהש םילייח לע םויפרומה תעפשה תא וקדב םירקוחה .המצמצל
.תוברקב ועצפנו 2006 רבמצדו 2004 ראוני ןיב קאריע תמחלמב

New England Journal of Medicine


2010 סרמ
דיתעב םיבאכל תורושק תודליה ליגב תוגהנתה תויעב
םיינורכ םיבאכמ רתוי םילבוס םתודלי תעב העורג תוגהנתה םע םידלי
ודמל הינטירב University of Aberdeen ירקוח .םהייחב רתוי רחואמ
םידלי 920-ו הינטירבב 1958 תנשב ודלונש םידלי לש םירקמ 18,558
עגרמ םידליה תא ורטינ םה .16 ינב םתויה ינפל הילא ורגיהש םיפסונ
םתודליב תוערואמ ןיב רשק םייק םא אוצמל ידכ םויה דעו םתדיל
.םיינורכ םיבאכו
לופכ ןוכיסב ואצמנ תורומח תוגהנתה תויעב םע םידלי יכ ררבתה
.םירחא םידלי תמועל ,45 ליגל םעיגה דע םיינורכ םיבאכמ לובסל

Rheumatology


2010 לירפא
תוביאכמ ןכא םילימ
םורגל ידכ ,הקירז ןתמ ינפל "טעמ בואכל לולע הז" םירמואש ךכב יד
תוראתמ רשא םילימ תעימש יכ וליג םירקוח .ןכ ינפל דוע באכ תבוגתל
תא םידבעמ רשא חומב םירוזיאה תא תוליעפמ ,"םירוסיי" ומכ ,באכ
Friedrich-Schiller-University Jena ירקוח ירבדל ,תיוולנה השוחתה
.הינמרג הניי
דציכ ןוחבל ידכ (fMRI) ילנויצקנופ MRI רישכמב ושמתשה םירקוחה
וליאו באכב תוסנתהל תורושקה םילימ םידבעמ םיאירב םישנא 16
.ךכל םיארחא חומב םירוזיא

Pain


2010 יאמ
באכ לע תוליקמ המודמ תואיצמ תונכות
תואיצמ תייגולונכטב תוזכרתהש םיארמ םירקחמ רפסמ לש םהיאצממ
ךכל תודוה באכה תשוחת תא הניטקמ (Virtual Reality) המודמ
.םישוחה תא הקיסעמ איהש
ב"הרא University of Southern California ירקוח לש םהירבדל
,ךסמה לע גצומב זוכירההמ האצותכ תעדה חסיהב קר אל רבודמ
.באכל ביגמ חומה דציכ םג אלא

29th Ann. Scientific Meeting (APS) American Pain Society


2010 ינוי
באכה לע הרוטקנופוקאה תעפשה
ב"הרא University of Rochester Medical Centre-מ םירקוח ירבדל
הרוטקנופוקאה לש התעפשהב בושח דיקפת שי הל הלוקלומ וליג םה
רשא תיעבט תבוכרת - (Adenosine) ןיזונדאב רבודמ .באכ תלקה לע
.םיבאכ ךכשמכ תלעופ
ועפשוהש תומקרב ליעפ ןיזונדאה יכ הארה ,םירבכעב ךרענש ,רקחמה
םיילגרה תופכמ תחאב תוחונ-יאמ ולבסש ולא .הרוטקנופוקאה ידי-לע
יתועמשמ םוצמיצ וניגפה תוקד 30 ךשמב הרוטקנופוקאב לופיט ולביקו
םירבכע לע העיפשה אל הרוטקנופוקאה תאז תמועל .וז תוחונ-יא תמרב
.ןיזונדאה ןטלוק תא ורסח רשא

Nature Neuroscience


2010 ינוי
תוומב םינכסמ םיצופנ םיבאכ יככשמ
ץבשל ןוכיס הלידגמ (Ibuprofen) ןפורפוביא הפורתה יכ הליג רקחמ
שומישבו (Vioxx) סקויוו ומכ תנכוסמ (Diclofenac) קאנפולקידו
םישנא ןכסל םילולע םה ,דבלב םייעובש ךשמב ,םיהובג םינונימב
.בלב קזנ בקע התומתב םיאירב

תופורת יכ וליג הינד פורלה Gentofte University Hospital ירקוח
יככשמכ תושמשמ רשא (NSAID) תוילאידיורטס ןניאש תויתקלד-יטנא
.הלחמ לש עקר לכ אלל םישנאב בל-תלחמל ןוכיס תולידגמ םיבאכ
.םיהובג םינונימב בורל רושקו ןונימב יולת ןוכיסה

Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes


2010 ילוי
ןדוקיסקואל ויפילח הפורת הווהמ לודטנפט
ליעפה רמוחה רשא ,(Tapentadol) לודטנפט הפורתל יכ הליג רקחמ
,תואקהו תוליחב ומכ ,יאוול תועפות תוחפ שי ,הגרדהב ררחתשמ הב
םיבאכ ךכשמכ תשמשמה ,(Oxycodone) ןודוקיסקוא הפורתל רשאמ
.ןותחתה בגב ינורכ באכמ םילבוסלו סיטירתראואטסוא ילוחל
יזר'ג-וינ Johnson Pharmaceutical R and D & Johnson-ב רקחמב
.ןדוקיסקוא ולטנ 233-ו לודטנפט םילפוטמ 894 ולטנ ב"הרא

Pain Practice


2010 טסוגוא
(3) ינורכ באכ לע לקמ סיבנק
לקהל ידכ םויב ,הנאוחירמ םשב םג תרכומה ,סיבנק לש תופיאש 3-ב יד
(Nerve/Neuropathic Pain) םיבצע יבאכמ םילבוסה ולא יבאכ לע
תאז ,רתוי בוט תעכ ןושיל ולכוי ולא םישנאו חותינ וא העיצפמ האצותכ
.הדנק לואירטנומ McGill University-מ םירקוח ירבדל

סנכוה סיבנקה .45 עצוממ ליג ינב ,םישנו םירבג 21 ופתתשה רקחמב
ושקבתה םיפתתשמהו התצוהש תרטקמל וסנכוהש ןיטל'ג תוינסכולל
תוינש 10 ךשמב תואירב וקיזחהלו תוינש 5 ךשמב ןשעה תא ףואשל
.םויב םימעפ 3 תאז ,ףושנל זאו

Canadian Medical Association Journal


2010 רבוטקוא
הפורת ומכ חומה לע העיפשמ תיטנמור הבהא
ב"הרא Stony Brook (SUNY) State Uni. of New York ירקוח
לע םיעיפשמ תיטנמור הבהא תעב םיררועתמה םיזע תושגר יכ וליג
םיבאכ ךכשמ וא (Cocaine) ןיאקוק ומכ ,םיקזח םימסל המודב חומה
.לומגה תשוחתל יארחא רשא חומה רוזיא לעפומ ולא םירקמב .קזח

רפסמ ינפל םיסחיב ולחהש (םירבג 7-ו םישנ 8) גוז ינב ופתתשה רקחמב
םמיע איבהל ושקבתה םה .םירקוחה ומסרפש העדומל ונענו םישדוח
.הז הארמל םחומב שחרתמה תא ורטינ םירקוחהו גוזה ינב לש תונומת

PLoS One


2010 רבוטקוא
חותינ רחאל באכמ רתוי םילבוס םינשעמ
רשאמ רתוי םיקזח םהיבאכו חותינ רחאל םיבאכ רתוי םיווח םינשעמ
2,157 יבגל עדימ ופסא םירקוחה .חותינ רחאל ,םינשעמ םניאש םיחתונמ
(הריחב ךותמ) םייביטקלא םיחותינ ורבעש ,64 דע 34 ינב ,םירגובמ
.ב"הראב םילוח-יתב 12-ב ,תיללכ המדרהב

American Society of Anesthesiologists 2010 Annual Meeting


2010 רבמבונ
באכל תושיגר תמצמצמ תילילש תיתרבח הבוגת
םימצמצמ ,םוי ידמ םיווח םתוא ולא ומכ ,םינותמ םייתרבח םיתומיע
(Stress Analgesia) קחדל רושקה באכ ךוכישמ האצותכ באכל תושיגר
,םייח-ילעבבו םדא-ינבב תרכומה העפות ,ינפוג באכל תושיגר םיניטקמו
.הדנק וירטנוא University of Toronto ירקוח םירסומ תאז

םע ןיע רשק רצוי וניאש ,רזופמ וא אשנתמ אפור יכ וליג םירקוחה
סחיל םיכוזה ולאו הלוחב באכל תושיגרה תנטקהל ךכב םרוג ,לפוטמה
םיטנדוטס 45 ופתתשה רקחמב .הנתשמ הניא באכל םתושיגר ,יבויח
.30 דע 18 ינב םיאירב

Pain


2010 רבמבונ
םירבגב תורקעו ןוירהב םיבאכ יככשמ
םישנ 2,300-כ ופתתשה וב ,קרמנד ןגהנפוק Rigshospitalet-ב רקחמ
לונלייט ומכ ,םיצופנ םיבאכ יככשמב תשמתשמ רשא השא יכ הליג
לע ךכב העיפשהל הלולע ןוירהה ןמזב - לומקא/לומטצרפ - (Tylenol)
תוירופב הדיריל תימלוע ללכה הביסה הארנכ וזו דלוויש קוניתה יכשא
.רבגה

תוילאידיורטס ןניאש תויתקלד-יטנא תופורת יכ םיריבסמ םירקוחה
ןהב ,(Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs - NSAIDs)
ףוגב םיילנומרוה םיכילהת םישבשמ ןיריפסאו (Ibuprofen) ןפורפוביא
תילילשה םתעפשהל המודב ,רבגה לש תינימה ותוחתפתהב םיעגופו
.םיטלאתפ לש

Human Reproduction


2011 ראוני
ץבשלו בל-ףקתהל ןוכיס תולידגמ NSAID תופורת
-יטנא תופורת ץייווש The University of Bern ירקוח לש םהירבדל
םיעוריאל ןוכיס תולידגמ (NSAIDs) תוילאידיורטס ןניא רשא תויתקלד
.עבק ךרד םתוא םילטונה םישנאב םיירלוקסו-וידרק
.ץבשלו בל-ףקתהל ןוכיס ,4 יפ דע 2 יפ ,תולידגמ ולא תופורת

BMJ


2011 ראוני
םיינורכ םיבאכמ םילבוס ןטרס ידרוש
רשאמ רתוי םיחיכש ןטרס תלחמ ודרשש םישנא ברקב םיינורכ םיבאכ
.הכ דע ורבס
43%-ו ךכמ םילבוס ןטרס תולחממ םידרושה ןיבמ 20% םירקוח ירבדל
יאצממ .םישנו רוע ירוחש ךכמ םילבוס דחוימב .םנוחביא זאמ באכ ווח
האוושהב יכ םיארמ ב"הרא University of Michigan-ב רקחמה
תוינפוג תולבגמ רתוי ,באכ תויוצרפתהו םיבאכ רתוי ווח םישנ םירבגל
.ןואכיד רתויו ךכ לשב

Cancer