1 תושדח - םיבאכ
Pain - News 1

םיבאכ לע לונגונקיפ תעפשה
םיבאכ דגנ יביטנגוק לופיט
םיבאכ םימרוג םיהובג םיבקע
ראווצ יבאכל םימרוג םינורסימ
ליעי םיבאכ ךכשמכ הטנמ הת
םיבאכ תמצמצמ בוהאה תנומת
(2) ןטרס ילוחל סיבאנק סיסרת
םייגולוכיספ םיבאכו ןפונימטצא
ט"פ קחד תערפהל דגנ םויפרומ
םיבאכו תודליה ליגב תוגהנתה
תוביאכמ ןכא םילימ
באכ לע הליקמ המודמ תואיצמ
באכ לע הרוטקנופוקא תעפשה
תוומב םינכסמ םיבאכ יככשמ
ןדוקיסקוא םוקמב לודטנפט
(3) ינורכ באכ לע לקמ סיבאנק
הפורתכ תיטנמור הבהא
םיבאכמ רתוי םילבוס םינשעמ
םיבאכו תילילש תיתרבח הבוגת
ןוירהב םיבאכ יככשמ
תונכסמ NSAID תופורת
םיבאכמ םילבוס ןטרס ידרוש
היגלאימורביפב באכל ןורכיז
ינורכ באכ לע לקמ לוגרית
בל-ףקתהו םיבאכ יככשמ
באכ תותוא םסוח םוח
ינלטק רתי ןונימ
רוק תרזעב ינורכ באכ תלקה
םיבאכ לע ליקמ סוליצבוטקל
לוגרית יבאכ לע לקמ ןיאפק
באכ לע לקמ יכב
באכ םיצעמ D ןימטיוב רוסחמ
(1) ערמ הובג ןונימב סיבאנק
דקוממ ימוקמ באכ ךוכיש
םיבאכ דגנ הנותמ תינפוג תוליעפ
רמייהצלאמ םיניגמ םיבאכ יככשמ
ןוסניקרפ תלחמ יבאכ
םדקתמ ןטרס יבאכ תלקהל יוסיע
D ןימטיו טועימו םיינורכ םיבאכ
םיטאיפואב ךשוממ שומיש
םיבאכ יככשמב שומישל תורהזא
באכה תמצוע תא הלידגמ הדרח
תויודבאתהו םיבאכ יככשמ
באכל תושיגר דגנ הנילוריפס


...באכ ואר
 
2000 רבמבונ
היגלאימורביפב באכל ןורכיז
םימוטפמיסש ךכל םיזמר וליג ב"הרא Uni. of Florida ירקוח
תכרעמ לש 'ןורכיז' לש האצות תויהל םילולע היגלאימורביפ לש
.ךשוממ ןמז ךשמב באכ תשוחת תרכוז רשא תיזכרמה םיבצעה
,האירב הרקב תצובקלו היגלאימורביפ ילוח לש םהידיל םוח םושיי
לע עיבצמה רבד ,בר באכ רבצנ םילוחה לש םיידיב יכ הארה
.ולא םילוחב הרדישה דומעב באכה דוביע ןונגנמב יוקיל
םוחה םושיי רשאכ (Residual Pain) 'ירויש באכ' םג ווח םילוחה
אל (האירבה) הרקבה תצובק יפתתשמ ןהב תוקספה םע השענ
ירוזא לכב םילוחה ברקב הלעפ הז 'ירויש באכ' תשוחת .רבד ושח
תריבצ תרצונ היגליימורביפ ילוחבש איה םירקוחה תנקסמ .ףוגה
.םירבגתמו םיכלוה רשא םיבאכ

American College of Rheumatology Ann. Sci. Meeting


2003 רבוטקוא
ינורכ באכ תלקהל ינפוג לוגרית
לוגריתש ררבתמ ךא באכ ןמזב ינפוג לוגרית לע בושחל השק
םיניפרודנא תררחשמ תינפוג תוליעפ .באכ לע דאמ לקמ
חומל באכה תותוא תעגה תא םימסוחה (Endorphins)
.םיבאכ םירימחמה ,ןואכידו תוששח לע רבגתהל םג םיעייסמו
Sports Medicine Center at Mayo Clinic החמומ ירבדל
רתוי ,םיבר םירקמב ,הקזח םיניפרודנאה תעפשה ב"הרא
.(Morphine) םויפרומ תעפשהמ
םיקרפמ ביבס םירירשה תא קזחל םייושע םימיוסמ םיליגרת
יעבט ךמות תווהל יושע לגרה ירירש חותיפ ,המגודל .םיבאוכ
םירירשהש לככו תינווינ םיקרפמ תקלדב העוגנה ךרבל
.סוחסהו תומצעה לע סמועה ןטק רתוי םיחתופמ
תא קזחמו הנישה תא םג רפשמ עובק סיסב לע לוגרית
לקשמ תדרוהב םג רוזעל יושע לוגרית .םיבאכ ינפב הדימעה
.םיקרפמה לע סמועה תנטקהל איה ףא תמרות רשא

...לולכל לוגריתה תינכות לע החמומה ירבדל
.םיקרפמה תוחשקתה תתחפהל ,תושימג יליגרת
.םקוזיחו ףוגה ירירש חותיפל םיליגרת
.םירירשהו תואירה ,בלה קוזיחל ,תיבוריא תולמעתה
.תוניתמבו הגרדהב השעת תינפוגה תוליעפה תרבגה

Mayo Clinic


2006 ינוי
בל-ףקתהב םינכסמ םיבאכ יככשמ
לש הובג ןונימ יכ וליג הינטירב University of Oxford ירקוח
ןניאש תויתקלד-יטנא תופורת - ןשיה גוסהמ םיבאכ יככשמ
(Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs/NSAID) םידיאורטס
ןפואב ריבגמ COX-2 inhibitors-ה תחפשממ םיבאכ יככשמו
םירקחמ 138 יאצממ וחתינ םירקוחה .בל-ףקתהל ןוכיס ןותמ
השענ םהב ,שיא 140,000-ל בורק ופתתשה םהב ,םימדוק
.תוחפל םישדוח 18 ךשמב ולא תופורתב שומיש

BMJ


2006 ילוי
באכ תותוא םסוח םוח
םיבאכ ךכשמ לש הזל המוד ןפואב העיפשמ םח קובקב תדמצה
University College London ירקוח .תירלוקלומה המרב לעופה
באכו םוח ינטלוק רטנל ידכ DNA תייגולונכטב ושמתשה הינטירב
.םיאתב באכו םוח ינטלוק רטנל ידכ DNA תייגולונכטב ושמתשה
ינטלוק הליעפמ 'צ תולעמ 40 לעמ הרוטרפמט יכ ואצמ םירקוחה
םימרוגה םיימיכה תותואה תעפשה תא םימלובה םיימינפ םוח
.העש ךשמב ,באכ שוחל ףוגל
היגרנא תרגואה הלוקלומ :ATP ידי-לע םילעפומ באכה תותוא
תררחתשמ וזשכ ,יחה ףוגב םיילובטמה םיכילהתה תיברמ רובע
ורזעי ולא םיאצממ םירקוחה ירבדל .םיעוגפ וא םיתמ םיאתמ
.דיתעב רתוי םיליעי םיבאכ יככשמ לש םחותיפב

Physiological Society conference


2006 ילוי
םימסל המודב םיינלטק רתי ןונימב םיבאכ יככשמ
ב"הראב םרוג אפור לש םשרמ יפל םיבאכ יככשמב רתי שומיש
.(Cocaine) ןיאקוקבו ןיאורהב שומיש רשאמ תוומ ירקמ רתויל
הטנלטא Centre for Disease Control and Prevention ירקוח
םידיאויפוא גוסמ םיבאכ יככשמ תריכמב לודיגה םעש וליג ב"הרא
.התומתה רועיש לדג ,(Methadone) ןודתמ םיללוכה ,(Opioids)

Pharmacoepidemiology and Drug Safety


2006 טסוגוא
רוק תרזעב ינורכ באכ לע הלקה
לקהל ךרד ואצמ הינטירב University of Edinburgh ירקוח
.םיבצעה תכרעמב תורירק תשוחת תמירג ידי-לע ינורכ באכ לע
ליעפהל תולגוסמ תומיוסמ תופורת םהירבדל .םיבצעה תכרעמב
יארחא רשא ,בצע יאתבו רועב יוצמה ,TRPM8 ןובלחה תא
.תורירקה תשוחת תרבעהל

Current Biology


2006 רבמצד
םיבאכ לע םיליקמ סוליצבוטקל יקדייח
יכ הליג תודלוחבו םירבכעב ךרענ רשא תפרצ Inserm-ב רקחמ
םייוצמה (Lactobacillus Acidophilus) סוליצבוטקלה יקדייח
ןתינו םיבאכ לע לקהל םייושע יטויבורפטרוגויבו בלחה תצמוחב
בוליש .(Morphine) םויפרומה לש וזל םתוליעי תא תוושהל
.65%-ב ותעפשה תא רפשמ םויפרומ םע ולא םיקדייח

Nature Medicine


2007 ראוני
לוגרית רחאל באכ לע לקמ ןיאפק
...ירקוח


2007 סרמ
ישפנ חתמ ררחשמו באכ לע לקמ יכב
,תטלשנ יתלב תישגר הבוגת אוה יכב ינמרג גולוכיספ לש וירבדל
בצמ .םינוא רסוחו שואי ,סעכ ,ששח לש תבורעת לש תאצות
עיגמה ,חומב תיבמילה תכרעמב ןומרוה לש ותריציל םרוג הז
יכבה .ןתוא ליעפמו תועמדה תוטולב לא םדה רוזחמ תועצמאב
.םויפרומ לש וזל המוד באכ לע ותעפשהו םירירש הפרמ יכבה

NNO


2007 רבוטקוא
םיינורכ םיבאכ תמצוע לידגמ D ןימטיוב רוסחמ
...ירקוח


2007 רבוטקוא
(1) םיבאכ ריבגמ הובג ןונימב סיבאנק
וגאיד ןס University of California-מ םירקוח לש םהירבדל
לולע תויאופר תורטמל סיבאנק לש תולודג תויומכ ןושיע ב"הרא
םרועל וקירזה םירקוחה .םככשל םוקמב םיבאכה תא ריבגהל
םהל םורגל ידכ ףירח לפלפב יוצמה רמוח םיבדנתמ 15 לש
.םיבאכ
תינוניב ,הנטק תומכ ןשעל ,ןכמ רחאל ,ושקבתה םינייסנה
תבוגת לע ןושיעה תעפשה תא ךירעהל ידכ סיבאנק לש הלודגו
שי הנותמ תומכל ,העפשה ןיא הנטק תומכל יכ ררבתה .באכה
.םיבאכה תא הריבגמ הלודג תומכו םיבאכ תככשמ העפשה

Anesthesiology


2007 רבוטקוא
יאוול תועפות אלל דקוממ ימוקמ באכ ךוכיש
,תודלוחב רקחמב ,ב"הרא ןוטסוב Harvard University ירקוח
ביכרמ לש בוליש תועצמאב השענ רשא ימוקמ שוחליא יכ וליג
המדרהל שמשמה רמוח :(Lidocaine) ןיאקודילב ליעפ וניאש
רמוחה - (Capsaicin) ןיציאספק םע - םיבאכ דגנו תימוקמ
שחלאמ רצוי - ףירחה לפלפב הבירצה תשוחתל יארחאה
לכ אלל באכה תשוחת תא ןיטולחל םסוח רשא יפיצפס ימוקמ
.רוזיאה לש תיתשוחתה ותושיגרלו ירוטומה דוקפיתל הערפה

הקירזב ןתינש ימוקמ שוחליאב שמתשהל גוהנ היה הכ דע
וריבעה םה םא רשק אלל בצעה יאת ללכ תא קתיש אוהו
לפוטמה הז הרקמב .םירירש וליעפהש וא באכ תשוחת
השוחתה תא לילכ דביא אוה ךא ,םיבאכ רתוי שח אל םנמוא
.תימוקמה

Nature


2008 ראורבפ
םיינורכ םיבאכמ םילבוסל הנותמ תינפוג תוליעפ
...רקחמ


2008 יאמ
רמייהצלא ינפמ םיניגמ םינוש םיבאכ יככשמ
...יככשמ


2008 רבמטפס
ןוסניקרפ תלחמ יבאכ
...ירקוח


2008 רבמטפס
םדקתמ ןטרס ילוח יבאכ לע לקמ יוסיע
...ןתינ


2009 סרמ
D ןימטיו טועימל םירושק םיינורכ םיבאכ
...ירבדל


2009 לירפא
באכל תושיגר לידגמ םיטאיפואב ךשוממ שומיש
שומיש יכ וליג University of Adelaide-מ םילרטסוא םירקוח
ךוכישל םויפוא תויומד תופורת :(Opioids) םיטאיפואב ךשוממ
לש םימיוסמ םיגוסל תושיגר לפוטמב לידגמ ,םיינורכ םיבאכ
תושיגרל םרוגה (Methadone) ןודתמב שומיש ,המגודל .באכ
.(Hyperalgesia) םיבאכל רתי
שומיש תרקת שי םיבאכ ךוכישל תופורתל יכ וליג םירקוחה
ריבגמ ףא אוה ,ליעומ וניאש קר אל רתוי הובג ןונימו הכומנ
.םיבאכל תושיגרה תא

Journal of Pain


2009 לירפא
םיבאכ יככשמב שומיש יבגל FDA-ה תורהזא
רשא תויוותה תשרוד (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
םומידו דבכל קזנ תמירגל םינוכיסה תא השגדה רתיב תוריהזמ
אלל םירכמנה םיבאכ יככשמב שומישל םירושק רשא ,הביקב
:NSAID-בו לומקא/לומטצרפ תופורתב רבודמ .אפור םשרמ
םומידל םורגל תולולעש םידיאורטס ןניאש תויתקלד-יטנא תופורת
.(Ibuprofen) ןפורפוביאו ןיריפסא ןהב ,הביקב

FDA


2009 יאמ
תינפוגה תולבגומהו באכה תמצוע תא הלידגמ הדרח
םינותנ םיינורכ םיבאכמ האצותכ הדרחב םייוצמה םילפוטמ
קיפהל םייושעו תיאופר החגשהו תינפוג תולבגומ ,הקוצמ רתיב
.(Cognitive Behavioral יתוגהנתה יביטנגוק לופיטמ תלעות
ופתתשה הינטירב University of Bath-ב רקחמב .Therapy)
.םהיבאכ לע לקהל ךרד אוצמל ושקיב רשא םילפוטמ 125

Journal of Pain


2009 ינוי
תודבאתה ירקמ התיחפמ םיבאכ ךכשמב שומיש תנטקה
לומסקורפ-וק םיבאכה ךכשמב שומישה קספוה זאמ
תודבאתהה ירקמב 62% תב הדירי הלח (Co-Proxamol)
וסחוי 1999 דע 1997-מ .גגושב תימצעה הלערהה ירקמבו
.הינטירבב תודבאתה ירקמ 766 וז הפורתב שומישל
הדיריה הינטירב University of Oxford-מ םירקוחה ירבדל
תוחיטבל תיטירבה הדעווהש רחאל הלח תויודבאתהה רפסמב
התרוה (Committee on Safety in Medicines) תופורתב
.וז הפורתב שומישה תקספה לע

British Medical Journal


2009 ילוי
באכל תושיגר הגיסמ הנילוריפס
הייוצמ רשא תבוכרת :(Phycocyanin) ןינאיצוקיפ לוחכה ןעבצה
העפשה לעב תויהלו תקלד ןיטקהלל יושע ,הנילוריפס הצאב
National Defense Medical Center ירקוח .םיבאכ תככשמ
באכל םינמסה תומר תונטק לדג ןונימהש לככ יכ וליג ןאווייט
.תודלוחב

Analgesia & Anesthesia


2009 ילוי
לונגונקיפב םיבאכ לע לקמה םרוגה אצמנ
לש םיבאכה ךכשמו יתקלד-יטנאה החוכ ירוחאמ דמועה ןונגנמה
ינש לש םתלועפ תמילב אוה לונגונקיפ/יתפרצה ןרואה ץע תיצמת
.LOX-5-ו COX-2 :תקלדל םירושקה םימיזנא
וכרצ רשא ,50 דע 35 ינב ,םיאירב םיבדנתמ 6 ופתתשה רקחמב
ינפל םד תומיגד םירקוחה ולטנ םהמ ,םויב לונגונקיפ ג"מ 150
תא םמדב וקדב םירקוחה .ומויס רחאל םימי 5-ו רקחמה
.םיטיצוקיול/םינבלה םדה-יאתב םימיוסמ םינג לש םתואטבתה

International Immunopharmacology


2009 טסוגוא
הניש תוערפהלו םיבאכל יתוגהנתה יביטנגוק לופיט
ב"הרא לטאיס University of Washington ירקוח לש םהירבדל
ליעוהל יושע הניש תוערפה בקע (CBT) יתוגהנתה יביטנגוק לופיט
/תינווינ םיקרפמ תקלד לשב םיינורכ םיבאכמ םילבוסה םישישקל
.סיטירתראואטסוא
הנש תכשמנ הז לופיטמ האצותכ הבטהה יכ םיארמ םירקחמ
םג רופישל איבהל איבהל היושע רתוי הבוט הניש .הלעמו
.תוישפנ תולחמב
םילפוטמ 23 ופתתשה ,הנישה תא רפשל דעונ רשא ,רקחמב
םירחא םילפוטמ 28-ו סיטירתראואטסואמ םילבוסה םישישק
רופישל תינכותב ופתתשהו סרטסב הטילשל לופיט ולביק
תינווינ םיקרפמ תקלד ילוחמ 60%-כ םירקוחה ירבדל .השגרהה
.הלילב םיבאכ לע םיחוודמ

Journal of Clinical Sleep Medicine


2009 רבמטפס
םיבאכל םימרוג םיהובג םיבקע
לולע דיתעב ךא ,דבלב לק באכל םרוג םיהובג םיבקעב שומיש
רשא ולא יכ אצמנ רקחמב .םיקזח םיילגר יבאכל םורגל רבדה
םיבקע ומכ ,םתוריעצב העורג הכימת ילעב םילענמ םילעונ
ליגב ועיפויש םיבאכב םינכתסמ םיבקבקו םילדנס ,םיהובג
.רתוי רגובמ
יבאכ לע לענמה גוס תריחב תעפשה תא ןחב רשא ,רקחמב
רקחמב קלח ולטנש םירגובמ 3,378 ופתתשה ,דיתעב םיילגר
םישנהמ 29%-ו םירבגה ןיבמ 19% יכ אצמ רקחמה .רחא לודג
.םיילגר יבאכ לע וחוויד

Research & Arthritis Care


2009 רבמבונ
םייפתכו ראווצ יבאכל תמרוג םינורסימ תביתכ
קוסיע יכ םיחוודמ ב"הרא היפלדליפ Temple University ירקוח
וא ראווצ יבאכב ןכסל לולע (םי-SMS) םינורסימ חולשמב בר
םישמתשמה םישנא ברקב תשחרתמה וזל המוד העפות ,םייפתכ
םייפתכה :ףוגה תחונת אוה ךכל םרוגה םהירבדל .בשחמב תובר
.תועבצאה לש הריהמ תוליעפ בגא בגהו
תומכ ןיב רשקה קדבנ, םיטנדוטס 138 ופתתשה וב ,רקחמב
הז רשק .ןוילעה ףוגה גלפב םיבאכו םויב וחלשנש םינורסימה
.םירבגב קר אצמנ

American Public Health Association meeting


2009 רבמבונ
ליעי םיבאכ ךכשמכ הטנמ הת
,םירבכעב ךרענש ,הינטירב Newcastle University-ב רקחמ
תלועפל המודב ,םיבאכ ךוכישב ליעי ענענ/הטנמ הת יכ אצמ
Brazilian Mint :יאליזרבה הטנמה חמצב רבודמ .ןיריפסאה
,םיאולחת לש הרושב לופיטל ליזרבב שמשמה (Hyptis Crenata)
שאר יבאכב לחה ,םיאולחת תרושב לופיטל ליזרבב שמשמה
.תעפשו םוח ,הביק יבאכב דעו
תיצמת - ליזרבב ותוא םיניכמש יפכ התה תא וניכה םירקוחה
םילעה לע םיחתור םימ תגיזמ ידי-לע םיניכמ התוא המח
ררקתי "הת"הש הנתמהו תוקד 30 ךשמל הנתמה ,םישבוימה
.ותייתשל םדוק

Acta Horticulturae


2009 רבמבונ
םיבאכ תמצמצמ בוהאה םדאה תנומת
ופתתשה וב ב"הרא University of California, LA-ב רקחמ
ןהירבח םע םיבוט םיסחיב ויהש ,תויטנדוטס ןתיברמ ,םישנ 25
ןביל בוהא תנומתב הייפצ יכ ואצמ ,הלעמו םישדוח 6 ךשמב
רז םדא לש תונומתב תוננובתה תמועל םיבאכ ןהב המצמיצ
.ןהילע ועיפשה אלש ץפח לש וא

UCLA


2009 רבמצד
(2) ןטרס ילוח תלעותל סיבנק סיסרת
ילוח יכ אצמ הינטירב University of Edinburgh-ב רקחמ
לע םילודיגה לש םצחל בקע ,םיבאכמ םילבוס רשא ןטרס
,םתלחמב לופיטל יאוול תעפותכ וא םירביא ,םיבצע ,תומצע
יושעה שידח םיבאכ ךכשמב שומישמ תלעות קיפהל םייושע
.הפל סיסרתכ סיבאנק תיצמתמ
םילוחב םיבאכה תמצוע תא תיחפהל יושע הז םיבאכ ךכשמ
לופיטל וביגה אלש םילפוטמל ףא ליעוהל יושע לופיטה.30%-ב
.םירחא םיבאכ יככשמבו םויפרומב

Journal of Pain and Symptom Management


2009 רבמצד
םייגולוכיספ םיבאכ לע םג לקמ ןפונימטצא
ןפונימאטצא ומכ תופורת יכ וליג םידרפנ םירקחמ ינש
תויעב לע םג לקהל תויושע ןותמ ןונימב (Acetaminophen)
.תיתרבח הייחדו סרטס ומכ ,תויגולוכיספ
Uni. of Kentucky College of Arts and Sciences ירקוח
.םיאירב םיבדנתמ 62 לע הפורתהמ ג"מ 1,000 וסינ ב"הרא
ג"מ 2,000 לש םתעפשה תא םירקוחה וקדב ינשה רקחמב
הליטנ רחאל לועפל הלחה הפורתה .םישנא 10 לע הפורתהמ
.תועובש 3 ךשמב

Psychological Science


2010 ראוני
תיטמוארט-טסופ קחד תערפהל ןוכיס ןיטקמ םויפרומ
רחאל רצק ןמז םילייח לש םהיבאכ תלקהל םויפרומב שומיש
תערפהל ןוכיס םהב םצמצל יושע ברקה הדשב ועצפנ ולאש
(Posttraumatic Stress Disorder/PTSD) תיטמוארט-טסופ קחד
.50% דע רועישב
ב"הרא וגייד ןס Naval Health Research Center ירקוח ירבדל
םירקמבו לילכ הייעבה תא םירקמהמ קלחב עונמל ישוע הז רבד
לע םויפרומה תעפשה תא וקדב םירקוחה .המצמצל םירחא
2006 רבמצדו 2004 ראוני ןיב קאריע תמחלמב ופתתשהש םילייח
.תוברקב ועצפנו

New England Journal of Medicine


2010 סרמ
דיתעב םיבאכל תורושק תודליה ליגב תוגהנתה תויעב
םיבאכמ רתוי םילבוס םתודלי תעב העורג תוגהנתה םע םידלי
University of Aberdeen ירקוח .םהייחב רתוי רחואמ םיינורכ
1958 תנשב ודלונש םידלי לש םירקמ 18,558 ונחב הינטירב
.16 ינב םתויה ינפל הילא ורגיהש םיפסונ םידלי 920-ו הינטירבב
םא אוצמל ידכ םויה דעו םתדיל עגרמ םידליה תא ורטינ םה
.םיינורכ םיבאכו םתודליב תוערואמ ןיב רשק םייק
ןוכיסב ואצמנ תורומח תוגהנתה תויעב םע םידלי יכ ררבתה
םידלי תמועל ,45 ליגל םעיגה דע םיינורכ םיבאכמ לובסל לופכ
.םירחא

Rheumatology


2010 לירפא
תוביאכמ ןכא םילימ
ידכ ,הקירז ןתמ ינפל "טעמ בואכל לולע הז" םירמואש ךכב יד
םילימ תעימש יכ וליג םירקוח .ןכ ינפל דוע באכ תבוגתל םורגל
חומב םירוזיאה תא תוליעפמ ,"םירוסיי" ומכ ,באכ תוראתמ רשא
ירקוח ירבדל ,תיוולנה השוחתה תא םידבעמ רשא
.הינמרג הניי Friedrich-Schiller-University Jena
ןוחבל ידכ (fMRI) ילנויצקנופ MRI רישכמב ושמתשה םירקוחה
תוסנתהל תורושקה םילימ םידבעמ םיאירב םישנא 16 דציכ
.ךכל םיארחא חומב םירוזיא וליאו באכב

PAIN


2010 יאמ
באכ לע תוליקמ המודמ תואיצמ תונכות
תייגולונכטב תוזכרתהש םיארמ םירקחמ רפסמ לש םהיאצממ
באכה תשוחת תא הניטקמ (Virtual Reality) המודמ תואיצמ
.םישוחה תא הקיסעמ איהש ךכל תודוה
University of Southern California ירקוח לש םהירבדל
גצומב זוכירהמ האצותכ תעדה חסיהב קר אל רבודמ ב"הרא
.באכל ביגמ חומה דציכ םג אלא ,ךסמה לע

29th Ann. Scientific Meeting (APS) American Pain Soc.


2010 ינוי
באכה לע הרוטקנופוקאה תעפשה
University of Rochester Medical Centre-מ םירקוח ירבדל
לש התעפשהב בושח דיקפת שי הל הלוקלומ וליג םה ב"הרא
:(Adenosine) ןיזונדאב רבודמ .באכ תלקה לע הרוטקנופוקאה
.םיבאכ ךכשמכ תלעופ רשא תיעבט תבוכרת
תומקרב ליעפ ןיזונדאה יכ הארה ,םירבכעב ךרענש ,רקחמה
תחאב תוחונ-יאמ ולבסש ולא .הרוטקנופוקאה ידי-לע ועפשוהש
תוקד 30 ךשמב הרוטקנופוקאב לופיט ולביקו םיילגרה תופכמ
תאז תמועל .וז תוחונ-יא תמרב יתועמשמ םוצמיצ וניגפה
ןטלוק תא ורסחש םירבכע לע העיפשה אל הרוטקנופוקאה
.ןיזונדאה

Nature Neuroscience


2010 ינוי
תוומב םינכסמ םיצופנ םיבאכ יככשמ
ןוכיס הלידגמ (Ibuprofen) ןפורפוביא הפורתה יכ הליג רקחמ
(Vioxx) סקויוו ומכ תנכוסמ (Diclofenac) קאנפולקידו ץבשל
םילולע םה ,דבלב םייעובש ךשמב ,םיהובג םינונימב שומישבו
.בלב קזנ בקע התומתב םיאירב םישנא ןכסל
יכ וליג הינד פורלה Gentofte University Hospital ירקוח
רשא (NSAID) תוילאידיורטס ןניאש תויתקלד-יטנא תופורת
םישנאב בל-תלחמל ןוכיס תולידגמ םיבאכ יככשמכ תושמשמ
בורל רושקו ןונימב יולת ןוכיסה .הלחמ לש עקר לכ אלל
.םיהובג םינונימב

Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes


2010 ילוי
ןדוקיסקואל ויפילח הפורת הווהמ לודטנפט
רמוחה רשא ,(Tapentadol) לודטנפט הפורתל יכ הליג רקחמ
ומכ ,יאוול תועפות תוחפ שי ,הגרדהב ררחתשמ הב ליעפה
,(Oxycodone) ןודוקיסקוא הפורתל רשאמ ,תואקהו תוליחב
םילבוסלו סיטירתראואטסוא ילוחל םיבאכ ךכשמכ תשמשמה
.ןותחתה בגב ינורכ באכמ
Johnson Pharmaceutical R and D & Johnson-ב רקחמב
ולטנ 233-ו לודטנפט םילפוטמ 894 ולטנ ב"הרא יזר'ג-וינ
.ןדוקיסקוא

Pain Practice


2010 טסוגוא
(3) ינורכ באכ לע לקמ סיבאנק
(הנאוחירמ םשב םג תרכומה) סיבאנק לש תופיאש 3-ב יד
םיבצע יבאכמ םילבוסה ולא יבאכ לע לקהל ידכ םויב
חותינ וא העיצפמ האצותכ (Nerve/Neuropathic Pain)
םירקוח ירבדל תאז ,רתוי בוט תעכ ןושיל ולכוי ולא םישנאו
.הדנק לואירטנומ McGill University-מ
.45 עצוממ ליג ינב ,םישנו םירבג 21 ופתתשה רקחמב
תרטקמל וסנכוהש ןיטל'ג תוינסכולל סנכוה סיבאנקה
ךשמב ןשעה תא ףואשל ושקבתה םיפתתשמהו התצוהש
,ףושנל זאו תוינש 10 ךשמב תואירב וקיזחהלו תוינש 5
.םויב םימעפ 3 תאז

Canadian Medical Association Journal


2010 רבוטקוא
הפורת ומכ חומה לע העיפשמ תיטנמור הבהא
Stony Brook (SUNY) State Uni. of New York ירקוח
תיטנמור הבהא תעב םיררועתמה םיזע תושגר יכ וליג ב"הרא
(Cocaine) ןיאקוק ומכ ,םיקזח םימסל המודב חומה לע םיעיפשמ
רשא חומה רוזיא לעפומ ולא םירקמב .קזח םיבאכ ךכשמ וא
.לומגה תשוחתל יארחא
םיסחיב ולחהש (םירבג 7-ו םישנ 8) גוז ינב ופתתשה רקחמב
םה .םירקוחה ומסרפש העדומל ונענו םישדוח רפסמ ינפל
ורטינ םירקוחהו גוזה ינב לש תונומת םמיע איבהל ושקבתה
.הז הארמל םחומב שחרתמה תא

PLoS One


2010 רבוטקוא
חותינ רחאל באכמ רתוי םילבוס םינשעמ
רתוי םיקזח םהיבאכו חותינ רחאל םיבאכ רתוי םיווח םינשעמ
ופסא םירקוחה .חותינ רחאל ,םינשעמ םניאש םיחתונמ רשאמ
םיחותינ ורבעש ,64 דע 34 ינב ,םירגובמ 2,157 יבגל עדימ
םילוח-יתב 12-ב ,תיללכ המדרהב (הריחב ךותמ) םייביטקלא
.ב"הראב

Am. Society of Anesthesiologists 2010 Ann. Meeting


2010 רבמבונ
באכל תושיגר תמצמצמ תילילש תיתרבח הבוגת
,םוי ידמ םיווח ונא םתוא ולא ומכ ,םינותמ םייתרבח םיתומיע
קחדל רושקה באכ ךוכישמ האצותכ באכל תושיגר םימצמצמ
העפות ,ינפוג באכל תושיגר םיניטקמו (Stress Analgesia)
ירקוח םירסומ תאז ,םייח-ילעבבו םדא-ינבב תרכומה
.הדנק וירטנוא University of Toronto
רשק רצוי וניאש ,רזופמ וא אשנתמ אפור יכ וליג םירקוחה
הלוחב באכל תושיגרה תנטקהל ךכב םרוג ,לפוטמה םע ןיע
הנתשמ הניא באכל םתושיגר ,יבויח סחיל םיכוזה ולאו
.30 דע 18 ינב םיאירב םיטנדוטס 45 ופתתשה רקחמב

Pain


2010 רבמבונ
םירבגב תורקעו ןוירהב םיבאכ יככשמ
2,300-כ ופתתשה וב ,קרמנד ןגהנפוק Rigshospitalet-ב רקחמ
,םיצופנ םיבאכ יככשמב תשמתשמ רשא השא יכ הליג םישנ
הלולע ןוירהה ןמזב לומקא/לומטצרפ-ו (Tylenol) לונלייט ומכ
ללכה הביסה הארנכ וזו דלוויש קוניתה יכשא לע ךכב העיפשהל
.רבגה תוירופב הדיריל תימלוע
םידיאורטס ןניאש תויתקלד-יטנא תופורת יכ םיריבסמ םירקוחה
ןהב ,(Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs/NSAIDs)
םיילנומרוה םיכילהת םישבשמ ןיריפסאו (Ibuprofen) ןפורפוביא
םתעפשהל המודב ,רבגה לש תינימה ותוחתפתהב םיעגופו ףוגב
.םיטלאתפ לש תילילשה

Human Reproduction


2011 ראוני
ץבשלו בל-ףקתהל ןוכיס תולידגמ NSAID תופורת
תופורת ץייווש The University of Bern ירקוח לש םהירבדל
תולידגמ (NSAIDs) םידיאורטס ןניא רשא תויתקלד-יטנא
ךרד םתוא םילטונה םישנאב םיירלוקסו-וידרק םיעוריאל ןוכיס
.ץבשלו בל-ףקתהל ןוכיס 4 יפ דע תולידגמ ולא תופורת .עבק

BMJ


2011 ראוני
םיינורכ םיבאכמ םילבוס ןטרס ידרוש
םיחיכש ןטרס תלחמ ודרש רשא םישנא ברקב םיינורכ םיבאכ
םידרושה ןיבמ 20% םירקוח ירבדל .הכ דע ורבס רשאמ רתוי
.םנוחביא זאמ באכ ווח 43%-ו ךכמ םילבוס ןטרס תולחממ
רקחמה יאצממ .םישנו רוע ירוחש ךכמ םילבוס דחוימב
האוושהב יכ םיארמ ב"הרא University of Michigan-ב
תולבגמ רתוי ,באכ תויוצרפתהו םיבאכ רתוי ווח םישנ םירבגל
.ןואכיד רתוי םג ךכ לשבו תוינפוג

Cancer